Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurder

12-10-2017

Bestuurder

MAAKT TOEKOMSTGERICHT PASSEND ONDERWIJS MOGELIJK

Organisatie

De Stichting Professor Fritz Redlschool is het bevoegd gezag van de Fritz Redlschool (LZK school cluster 4) en het Expertisecentrum Fritz voor ambulante begeleiding. De organisatie biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met psychiatrische problematiek. De organisatie stelt zich ten doel om passend onderwijs tot een succes te maken door zowel binnen de school als daarbuiten de specifieke expertise in te zetten. Vanuit deze expertise biedt de organisatie een breed pallet aan mogelijkheden, van tijdelijk onderwijs in de school, tot onderwijsbegeleiding van teams en scholen in het regulier onderwijs. In een prachtig gebouw in Utrecht zijn vier groepen voor SO (6-12 jaar) en drie groepen voor VSO (13-20 jaar) gevestigd. De kinderen verblijven tijdelijk op de school (gemiddeld 3 tot 9 maanden).

De kinderen volgen onderwijs gekoppeld aan hun behandeling. Deze behandeling vindt veelal plaats binnen de klinieken van het UMC Utrecht en Altrecht GGZ. Daarnaast worden er kinderen geplaatst met een toelaatbaarheidsverklaring vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

De missie en visie van de school zijn als volgt omschreven:
Om (weer) gemotiveerd naar school te kunnen gaan, stimuleren wij het competentiegevoel van leerlingen, d.w.z. zij hebben geloof en plezier in hun eigen kwaliteiten. We zijn betrokken bij onze leerlingen. Daarom werken we aan de relatie met onze leerlingen. Zo ervaren leerlingen dat ze gewaardeerd worden en dat de leerkracht hen respecteert zoals ze zijn en betrokken is bij hun ontwikkeling. Ook vinden we een positief zelfbeeld belangrijk, waarin we een mate van zelfstandigheid mee willen geven. Hierdoor ontwikkelt de leerling een gevoel van autonomie, vertrouwen in zichzelf: ‘ ik kan het zelf wel hoor’. Zo is leren niet alleen kennisoverdracht, het draagt ook bij aan groei naar zelfstandige, zelfbewuste mensen die zich kunnen handhaven in hun omgeving. Hierbij reiken we aan wat nodig is, om ieder zich naar zijn vermogen te kunnen laten ontwikkelen.

De school is uniek in haar soort, vanwege de expertise, de specifieke doelgroep, de hoge doorloopsnelheid van leerlingen en de verbinding met gespecialiseerde klinieken voor jeugd GGZ (UMC Utrecht en Altrecht GGZ). De organisatie kiest voor een duidelijke lijn waarin alleen kinderen met een behandelkader of een toelaatbaarheidsverklaring worden toegelaten tot de school. Voor overige vraagstukken en leerlingen kiest de organisatie (ondermeer door inzet van het expertiseteam Fritz) voor systematische ondersteuning van scholen, teams en daarmee de leerling met specifieke vragen. Het geeft de organisatie een goede herkenbare positie in de regio. Tegelijkertijd liggen er voor de organisatie uitdagingen om te professionaliseren en zich steeds meer te profileren als deskundig partner met kennis van het opleiden van kinderen met een psychiatrische problematiek. Hierin mag de samenwerking met anderen verstevigd en verdiept worden zodat een toekomstbestendige koers wordt ingezet. 

HISTORIE EN HUIDIGE SITUATIE
De ontstaansgeschiedenis van de school is sterk verbonden met de ontwikkeling van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht. De school, formeel opgericht in 1974 werd aangestuurd door een vertegenwoordiging van de afdeling Kinder en Jeugdpychiatrie, (psychiater en chef de kliniek L.N.J.Kamp en later professor H. van Engeland) en van de school (De heer P. van den Hoven, hij treedt per 1 april af als bestuurder). De school is vernoemd naar de Oostenrijkse pedagoog Fritz Redl die met zijn gedachtengoed een inspiratiebron vormde voor de oprichters van de school. Essentieel onderdeel van de organisatie is de continue afstemming tussen kliniek en school.

Onder invloed van landelijke ontwikkelingen, waaronder de invoering van de Wet voor Passend Onderwijs in 2014 en daaraan voorafgaand de vorming van regionale expertisecentra in 2003 is het krachtenveld rond het speciaal onderwijs en de school steeds veranderd. Daarnaast vindt de transitie van de jeugdzorg plaats. Vanuit de kernkwaliteit en de missie van de school is ingesprongen op deze ontwikkelingen, ondermeer met een afdeling voor ambulante begeleiding Fritz, een expertisecentrum voor hulp aan scholen en leerlingen voor kinderen met psychiatrische problematiek.

De Fritz Redlschool heeft recent een nieuw besturingsmodel ingevoerd waarin gekozen is voor één bestuurder (ter vervanging van het huidige College van Bestuur) en een directeur onderwijs. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de Stichting en zorgt voor de vertegenwoordiging naar buiten en de directeur onderwijs zal zich richten op de aansturing van de school en het expertisecentrum Fritz.

Voor deze unieke stichting zoeken wij een bevlogen bestuurder met hart voor deze groep kinderen die de organisatie verder professionaliseert en positioneert. 

Functie

De bestuurder is het bevoegd gezag van de Stichting Professor Fritz Redlschool en treedt namens de stichting op als werkgever. De bestuurder heeft de hiërarchische leiding, geeft richting aan de strategische koers en draagt vanuit daar zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen, evalueren en toezien op de uitvoering van het beleid. De bestuurder zorgt voor de verdeling van budgetten, gestroomlijnde processen, coördinatie van de beleidsontwikkeling en besluitvorming. Hij/zij is verantwoordelijk voor een ondersteuningsorganisatie waarin het primair proces ongehinderd en geïnspireerd kan werken aan goed onderwijs en goede begeleiding.

De bestuurder vertegenwoordigt de school naar buiten in samenwerkingsverbanden, naar gemeenten, maatschappelijke organisaties, in landelijke overleggen en educatieve netwerken en zorgt voor een scherpe externe profilering. Hij/zij heeft vanuit zijn of haar rol en positie een goede voeling met de samenleving. Hij/zij legt verantwoording af aan de inspectie, gemeente, de samenwerkingsverbanden en andere stakeholders.

De bestuurder geeft direct leiding aan het ondersteunend stafbureau en de directeur onderwijs en indirect aan de medewerkers binnen de school en het Expertisecentrum Fritz. In eerste instantie zal de bestuurder (tot de aanstelling van een nieuwe directeur onderwijs) ook belast zijn met de directe leiding van het Expertisecentrum. Daarnaast vervult hij/zij een bestuurlijke rol (toezichthoudend bestuur) binnen de samenwerkingverbanden Passenderwijs (PO), PO Utrecht en Sterk VO. De bestuurder voert het overleg met de medezeggenschapsraad en legt intern verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren bestuurder (academisch werk- en denkniveau) die verbinding heeft met onderwijs en GGZ zorg (aan kinderen en jeugdigen), bedrijfsmatig sterk is en uitstekende leiderschapskwaliteiten heeft. De kandidaat die wij zoeken denkt en werkt vanuit samenwerking en ziet de school als een waardevol onderdeel van een netwerk waarin zorg en onderwijs wordt geboden aan deze doelgroep. Hij/zij is gezaghebbend, vertrouwenwekkend en aimabel, iemand die als persoon en vanuit de inhoud als vanzelfsprekend een plek inneemt. Weloverwogen en zorgvuldig vanuit het maatschappeljk belang bouwt hij/zij aan vernieuwing en verdere professionalisering van de organisatie. Hij/zij stuurt op hoofdlijnen en heeft een visie op de rol van de organisatie in de regio, weet de unieke expertise op diverse niveaus neer te zetten en vervult daarmee een belangrijke rol op lokaal en regionaal niveau.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een veelzijdige functie (0,6 tot 0,8 fte) met een mooie externe opgave en interne dynamiek voor een gezaghebbende bestuurder die van betekenis wil zijn voor de toekomst van deze doelgroep. De functie is ingedeeld in schaal 15 CAO voor het primair onderwijs (maximum van 90.000 euro bruto per jaar bij een fulltime aanstelling, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor de invulling van deze functie uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 2 december 2017 via onze site.Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure, een assessmentcenter kan onderdeel uitmaken van de procedure.