Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim projectleider 'Veilige zorg- leer- en werkrelatie'

Dordrecht en omgeving

04-12-2023

Interim projectleider 'Veilige zorg- leer- en werkrelatie'

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Integer mens met visie op een kwetsbaar thema

In verband met prioriteit bij dit belangrijke onderwerp zijn we op zoek naar een interim projectleider (minimaal 6 maanden) om samen met medewerkers te bouwen aan een veilig en ontwikkelingsgericht zorg- leer- en werkklimaat.

Organisatie

Yulius helpt mensen van alle leeftijden met psychiatrische problemen. Bij de cliënt thuis, bij de huisarts, in een (poli)kliniek of in een beschermde woonomgeving. Yulius beschikt over ongeveer 70 locaties in de driehoek Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem waaronder 14 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Met ruim 2100 medewerkers is Yulius één van de grootste aanbieders van gespecialiseerde en generalistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in de regio’s Drechtsteden en Rotterdam Rijnmond. De koers voor de komende jaren ligt op het ontwikkelen van een toekomstbestendig en onderscheidend Yulius. De vier leidende principes (samen het verschil, luisteren, doen en ontplooien) zijn gericht op maximale aandacht voor de cliënt waarbij Yulius samen met de cliënt en zijn/haar omgeving kijkt naar wat nodig is.

Project 'Veilige zorg- leer- en werkrelatie'
Yulius vindt dat een veilige omgeving voor cliënten, leerlingen en medewerkers de voorwaarde is om te kunnen leren, ontwikkelen en (samen) werken. Yulius streeft een cultuur na waarin sociale veiligheid centraal staat en dialoog de norm is. De kwetsbaarheid van cliënten en leerlingen en diverse in- en externe ontwikkelingen maken dat Yulius actief met dit onderwerp aan de slag gaat in de vorm van het project 'Veilige zorg- leer- en werkrelatie'. Yulius kiest ervoor om de veiligheid in zorg-, leer- en werkrelatie aan elkaar te koppelen omdat dit in de praktijk nauw met elkaar te maken heeft. Naast een kernboodschap worden de volgende leidende principes geïmplementeerd: 'Veilige zorgrelatie', 'Sociale veiligheid in het onderwijs' en 'Samen een veilige school'.

Opdracht

Als projectleider ben je de trekker en aanjager van het project 'Veilige zorg- leer- en werkrelatie'. Het doel is dat alle medewerkers in 2024:

  • Kennis hebben van beleid, processen, dilemma's en risico's rond een veilige zorg- leer- en werkrelatie;
  • Zich committeren aan het creëren en onderhouden van een veilige zorg- leer- en werkrelatie met cliënten, leerlingen en binnen teams/in de onderlinge samenwerking binnen Yulius;
  • In staat zijn om te handelen bij bedreiging van die veilige zorg- leer- en werkrelatie (signalen herkennen);
  • Het onderlinge gesprek voeren en elkaar aanspreken indien nodig.

Daarnaast betekent het voor leidinggevenden op alle niveaus, dat zij een voorbeeldrol vervullen bij het creëren van een veilige zorg- leer- en werkrelatie en het gesprek hierover in het team kunnen begeleiden of faciliteren. Yulius zet daarbij in op zowel de 'harde kant' (structuur) als de 'zachte kant' (cultuur). Het is jouw opdracht om de leidinggevenden hier op projectmatige basis bij te ondersteunen en adviseren. Je mag ervan uitgaan dat de meeste beleidstukken op dit gebied in 2023 zijn geactualiseerd en kenbaar zijn gemaakt via de reguliere PDCA cyclus. Hiermee is het onderwerp nog niet 'top of mind' bij de medewerkers en leidinggevenden. Jij gaat om te beginnen langs bij alle teams voor een eerste inventarisatie of en hoe het onderwerp leeft bij de medewerkers en om het onderlinge gesprek te stimuleren over zaken als:

  • Wat is voor ons een veilig klimaat? Welke betekenis geven we daar aan?
  • Wat betekent de gedragscode voor ons? Welke concrete afspraken maken we hierover?
  • Hoe maken we gevoelige onderwerpen bespreekbaar?
  • Wat hebben wij te leren en te doen met elkaar en wat hebben we hier voor nodig?
  • Wat vraagt dit van wie?

De teams maken concrete afspraken wat ze gaan doen en wat ze willen bereiken. Dit nemen zij op in hun jaarplan 2024 en de voortgang wordt gerapporteerd en besproken met leidinggevenden. De gedragscode en de kernboodschap vanuit Yulius vormen de kapstok voor het gesprek. De aankomende uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek voor het thema sociale veiligheid vormen een belangrijk uitgangspunt. Deze laten zien waar Yulius staat en geven richting waar Yulius naar toe te werken heeft. De teams ontvangen de teamresultaten, dit is mooie input om het gesprek met elkaar te voeren.

De teams moeten in 2024 worden ondersteund met handreikingen en verschillende vormen van (gespreks)ondersteuning. Denk aan geschoolde thema-ambassadeurs, gespreksrichtlijnen, moreel beraad met getrainde gespreksleiders, intervisie, inspirerende in- en externe voorbeelden en training van leidinggevenden op alle niveaus. Een structurele ondersteuning vanuit het team Marketing & Communicatie, het team Kwaliteit & Ontwikkeling en de directie Mens & Organisatie zijn hierbij essentieel. Jij bent de linking pin en borgt de voortgang van het project. Je rapporteert aan de directeur Ketenzorg Inez van Milt.

Wie wij zoeken

Je bent goed bekend met het onderwerp en hebt ervaring als adviseur, trainer of coach op het gebied van veiligheid in zorg-, leer- en/of werkrelaties. Je bent gewend om een rol als spin in het web te vervullen en de vertrouwde verbinder te zijn tussen leidinggevenden en medewerkers maar ook tussen staf en lijn. Je hebt ervaring opgedaan in de zorgsector, bij voorkeur met vergelijkbare trajecten, en je beschikt over de vaardigheden en gereedschappen van een project- of programmamanager. Jij weet wat er nodig is om nieuw beleid op projectmatige basis te implementeren zodat het niet alleen op papier staat maar vooral ook geleefd wordt in de dagelijkse praktijk en betrokkenen zich veilig voelen en vooruitgang ervaren. Je begrijpt de gevoeligheden die samenhangen met afhankelijkheidsrelaties en grensoverschrijdend gedrag en bezit over tact en doortastendheid om betrokkenen op een vertrouwde manier mee te nemen in gewenst gedrag om samen een veilig klimaat te realiseren.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooi en uitdagend project met maatschappelijke relevantie. Starten in december zou mooi zijn, uiterlijk begin januari 2024. Wij denken aan een projectduur van minimaal 6 maanden (met een optie tot verlenging), waarbij de inzet in eerste instantie 24 tot 32 uur per week zal zijn en later mogelijk afgebouwd kan gaan worden naar 16 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag zo snel mogelijk (uiterlijk vóór zaterdag 9 december) je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

De selectiegesprekken met de best passende kandidaten zijn gepland op woensdagmiddag 13 december 2023 bij Yulius in Dordrecht. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure.