Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Manager Logeerhuizen - Ingevuld

29-03-2022

Manager Logeerhuizen

Brede blik, evenwichtig en gestructureerd met een scherpe focus

Organisatie

Niet iedere jongere staat even stevig in zijn schoenen. Het is soms knap lastig om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Jeugdformaat begeleiden en ondersteunen gezinnen en jongeren die er op eigen kracht niet uitkomen. Jeugdformaat heeft als doel om de kansen en mogelijkheden van kinderen en hun gezinnen te vergroten. De organisatie levert jaarlijks jeugd- en opvoedhulp op maat aan 10.000 jongeren en hun ouders met meer dan 1000 gepassioneerde professionals en 1100 pleeggezinnen. Met gezinshuizen in de regio Haaglanden, ambulante gezinsondersteuning, logeerhuizen, daghulp, pleegzorg en gespecialiseerde begeleiding op school en kinderopvang heeft Jeugdformaat een uitstekende reputatie.

De maatschappelijke context van de jeugdhulp is al jaren sterk in beweging. De financiering is in 2015 verschoven van het Rijk (subsidies) naar de gemeenten (aanbestedingen). De complexiteit en diversiteit van de hulpvraag van de cliënt neemt toe, er zijn tekorten op het Jeugdzorg budget bij de gemeente en er is een grote vraag naar personeel. Dit vraagt een integrale sturing en een scherpe focus. Van managers wordt gevraagd om in samenhang teams te sturen en verantwoording af te leggen over prestaties en resultaten. Jeugdformaat heeft in die ontwikkelingen in 2019 gekozen voor een transitie naar een waardegedreven en resultaatgerichte organisatie. Gekozen is voor een indeling in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s). Iedere RVE bestaat uit meerdere teams en wordt aangestuurd door één of meerdere Managers Zorg. Dit is een relatief nieuwe functie binnen de organisatie (sinds 2020). De teams en medewerkers kunnen op verzoek ondersteund worden door een teamcoach.

RVE Logeerhuizen
De RVE bestaat uit 145 fte en 14 logeerhuizen en wordt aangestuurd door twee Managers Zorg. Gezien de veranderde problematiek van de doelgroep, lag er in 2020 al een transformatieopdracht. Jeugdformaat wil graag de zorg voor jongeren op een leefgroep kleinschalig organiseren. Gezien echter de huidige situatie rond de financiering van de Jeugdzorg, is niet altijd voldoende financiële ruimte bij financiers voor de bekostiging hiervan.

Dit vraagt creativiteit en ondernemerschap en geeft de RVE Logeerhuizen met 24 uurs zorg, een geheel eigen dynamiek. Op dit moment wordt gewerkt aan een visie op logeerhuizen op basis waarvan een transformatie, passend binnen het financiële kader, zal worden ingezet.

In eerste instantie is in 2020 ingezet op het waarborgen van zorgcontinuïteit door de uitbraak van Covid-19 en op een goede organisatie van de RVE waarin rollen en taken zijn verdeeld en belegd. Ook is de ontwikkeling ingezet naar meer zelfstandige professionele teams die meer uniform en vanuit eigenaarschap handelen. De teams worden ondersteund door twee praktijkbegeleiders en waar gewenst door een teamcoach. Ook is een gedragswetenschapper betrokken voor de inhoudelijke ondersteuning. Langzaam komt er nu tijd en ruimte om naar de toekomst te kijken en te werken aan aansluiting op de veranderende doelgroep en situatie.

Voor de logeerhuizen zoeken wij, in verband met het vertrek van één van de managers, een verbindende, samenwerkingsgerichte en gestructureerde manager die de doorontwikkeling van de logeerhuizen mee helpt vormgeven.

Functie

Je bent de verbindende manager die structuur en samenhang brengt in de dynamische jeugdhulpverlening. Samen met de andere Manager Zorg ben je verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de RVE: Personeel, financiën, kwaliteit, productie en resultaten. Daarnaast stuur je de specifieke veranderopgaven aan. Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van een gezond leef- en leerklimaat voor de jongeren. Je denkt na, in samenwerking met medewerkers, over de toekomst van logeerhuizen, zeker nu de problematiek van cliënten steeds complexer wordt. Je vertaalt, met de medewerkers, de strategische organisatiedoelstellingen naar teamdoelstellingen en initiatieven. Je legt verantwoording af over de behaalde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten en evalueert de behaalde prestaties. Dit gebruik je als input voor nieuwe teamdoelstellingen, om constant te verbeteren en kritisch te blijven op wat anders en beter kan. Je voert hierover overleg met teams, maar ook met de teamcoach en de twee praktijkbegeleiders.

Je zorgt voor een omgeving waarbinnen medewerkers en teams kunnen leren. Je betrekt medewerkers bij de voortdurende veranderingen binnen de sector en de organisatie. Je verbindt en bent duidelijk, zodat medewerkers zich onderdeel voelen van de ingezette koers. Je biedt ondersteuning en stuurt en coacht de medewerkers richting nog meer zelfstandigheid en eigenaarschap.

Je behartigt de belangen van Jeugdformaat in externe overleggen en samenwerkingsverbanden. Je onderzoekt mogelijkheden voor samenwerking en je onderhoudt een netwerk van relevante contacten. Je vormt samen met de andere managers zorg een goed functionerend managementteam (MT).

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren manager, procesmatig en bedrijfsmatig sterk, die bij voorkeur ervaring heeft met zorg aan kwetsbare jongeren en gezinnen. Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau, aangevuld met een managementopleiding. Je kent bij voorkeur de wet- en regelgeving binnen de Jeugdzorg en de actuele landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Je bent zowel kwaliteits- als resultaatgericht.

Je vormt je snel een beeld van alle aspecten van jouw functie, ziet verbanden en stuurt de teams aan op hun ontwikkeling en op resultaat. Je hebt ervaring met veranderprocessen en bent in staat om projectmatig te werken aan ontwikkel- en implementatietrajecten. Je biedt structuur en overzicht. Je hebt een natuurlijke stijl van leidinggeven die je aanpast aan de situatie. Je stimuleert eigenaarschap en geeft vertrouwen en werkt met collega’s op de groepen aan een motiverende werkomgeving. Humor en relativeringsvermogen zijn hierbij belangrijk.

In het MT ben je samenwerkingsgericht, stemt af en deelt kennis en benut de kennis en vaardigheden van anderen. Je zoekt naar synergie en faciliteert teams om dit ook te doen. Je houdt ook in lastige situaties het overzicht. Je kunt omgaan met complexe, zorginhoudelijke en financiële vraagstukken.

Je bent een betrouwbare gesprekspartner zowel intern als extern. Je neemt besluiten en je communiceert open en duidelijk, bent evenwichtig en benaderbaar. Je kunt goed omgaan met emotioneel beladen situaties. Je bent authentiek en reflecteert op je eigen handelen en dat van je teams. Je voelt je verantwoordelijk en legt verantwoording af.

Voor deze functie zijn de volgende competenties bepaald:

  • Waardegedreven
  • Resultaatgerichtheid/resultaatsturing
  • Flexibiliteit in denken en handelen
  • Leidinggeven aan verandering: versterken probleemoplossend vermogen en eigenaarschap
  • Samenwerken
  • Analyseren en oordeelsvorming
  • Besluitvaardigheid
  • Communiceren
  • Vooruitziend/planmatig

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende integrale managementfunctie voor een uitgebalanceerde manager in een organisatie met een complexe opgave. Je hebt veel invloed op de koers. De functie is ingeschaald in schaal 13 CAO Jeugdzorg. Gestart wordt met een jaarcontract. Voor deze functie werven wij gelijktijdig intern en extern. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar interne kandidaten.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Carola Roos en David Zeman zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site.