Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur-bestuurder

Middelburg

21-12-2021

Directeur-bestuurder

‘Verbindend met een eigentijdse visie op onderwijs, samenwerken en leiderschap’.

Focus op ontwikkeling van leerlingen, medewerkers, organisatie en onderwijs in de regio.

Organisatie

‘Ontdek je talent en word wie je bent!’

CSW leidt jongeren op tot zelfbewuste, sociale wereldburgers die op een positief kritische wijze bijdragen aan een maatschappij waaraan zij zelf op verantwoorde wijze deelnemen. Deze missie streeft de organisatie na door te handelen vanuit de volgende kernwaarden en de vier dimensies:

Kernwaarden:

  • Ieder mens is van waarde
  • Ieder mens is gelijkwaardig
  • Ieder mens is van betekenis voor de ander
  • Ieder mens heeft recht op perspectief

Dimensies:

  • CSW is een open, inspirerende én uitnodigende gemeenschap waar plaats is voor iedereen die de kernwaarden kan onderschrijven.
  • Een zorgzame en ondersteunende gemeenschap waarin ieder zich gerespecteerd voelt en de kernwaarden tot uiting komen in een voor ieder veilige omgeving.
  • Zowel voor leerlingen als medewerkers is CSW een uitdagende leeromgeving en voor elke leerling een oefenplaats, waarin jonge mensen zich optimaal kunnen ontplooien.
  • Door talenten te ontwikkelen en excellentie te stimuleren. Hiervoor zet CSW ook in op (door)ontwikkeling van management en medewerkers.
  • CSW is een maatschappelijke organisatie met een publieke meerwaarde. Deze meerwaarde komt, naast het leveren van goede schoolprestaties, naar voren op de terreinen van buitenschools leren, het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid en door participatie.

De kernwaarden en dimensies zijn leidend bij het bepalen van de koers in het realiseren van eigentijds onderwijs, met aandacht voor vorming, de persoon, zijn/haar talenten en de daarbij behorende begeleiding. Met bijvoorbeeld dag- en weekopeningen, het organiseren van gezamenlijke dagen en een actieve inzet voor goede doelen geeft CSW kleur en inspiratie aan haar identiteit.

CSW is een moderne christelijke school voor voortgezet onderwijs en biedt ruim 2100 leerlingen vanuit twee vestigingen in Middelburg en één vestiging in Vlissingen alle leerroutes aan die het voortgezet onderwijs kent: VMBO-BK, MAVO, HAVO, VWO, Gymnasium en TweeTalig Onderwijs in de onder- en bovenbouw van het VWO. CSW staat middenin de samenleving en wil daarbij een constructieve, samenwerkingsgerichte organisatie zijn en blijven, met eigenheid zodat ruime keuzevrijheid voor leerlingen en ouders op Walcheren gewaarborgd blijft. Kleinschalig en nabij zijn, ziet CSW als haar kracht.

Binnen de identiteit van CSW is ruimte voor eigen kleur voor iedere vestiging. Dat zie en ervaar je ook als je de vestigingen bezoekt. De vestigingen CSW V/d Perre, CSW Toorop Talent College en CSW Bestevaêr geven op innovatieve, eigentijdse en onderscheidende manier vorm aan hun onderwijs. Met een vrijeschool, een Talent College, Talent Special programma’s en Gepersonaliseerd Leren is er een rijk en gedifferentieerd aanbod dat aansprekend is voor de leerlingen en waarmee zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De vestigingen versterken elkaar én zijn onderscheidend en daar is CSW trots op:


‘Een veelzijdige school, waar iedereen zichzelf mag zijn’, Leerlingenraad CSW

'Alles wat je persoonlijk aandacht geeft, groeit’, CSW Bestevaêr

‘Met hoofd en hart het beste uit jezelf halen!’, CSW Van de Perre

‘Op Toorop Talent College ken je iedereen en iedereen kent jou’, CSW Toorop Talent College


De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en vormt samen met de twee vestigingsdirecteuren en het hoofd P&O de directie van CSW. Binnen de vestigingen zijn afdelingsleiders werkzaam die samen met de directie de schoolleiding van CSW vormen. De organisatie heeft een actieve Medezeggenschaps- en Leerlingenraad.

Het onderwijzend personeel, zoals docenten, instructeurs en -technisch- onderwijsassistenten, werkt samen in onderwijsteams en vaksecties. De individuele leerlingondersteuning en begeleiding wordt gegeven door ondersteuningscoördinatoren, leerlingbegeleiders, mentoren en coaches. Zo wordt voor iedere leerling passend onderwijs gerealiseerd. De afdelingen P&O, Faciltair, Financiën, ICT, onderwijsadministratie, roosterzaken en het leerlingservicepunt ondersteunen het primaire proces.

CSW streeft naar een organisatievorm waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen waarbij de leerlingen en hun ontwikkeling centraal staan. Daar zijn de eerste stappen in gezet en daar zal de komende jaren verder naar toe gewerkt worden.

De omgeving

De provincie Zeeland heeft een eigen identiteit. Mede dankzij de kleinschaligheid van de regio is er een constructieve samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, als de Hogeschool Zeeland, het MBO, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en in het bijzonder met de Mondia Scholengroep waarmee afstemming plaatsvindt om in de toekomst nog intensiever samen te gaan werken. CSW neemt verder o.a. deel aan het Platform Diensten Centrum Onderwijs Zeeland (DCO) en het samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW). Samen staan ze voor de ambitie om divers en kwalitatief onderwijs te (blijven) bieden binnen de regio. Er vinden mooie initiatieven en ontwikkelingen plaats binnen de regionale samenwerkingsverbanden. Een goede basis om vanuit een gezamenlijke visie verder aan te bouwen.

Functie

Als directeur- bestuurder leg je de focus op de ontwikkeling van leerlingen, medewerkers, organisatie en onderwijs in de regio.

Je bent integraal verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van de strategische doelen en voor de gehele bedrijfsvoering van CSW. Je bent bestuurder van de stichting en de scholengemeenschap en oefent de taken en bevoegdheden uit zoals die in de statuten en reglementen zijn vastgelegd. Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Je waarborgt de continuïteit van de organisatie in al haar facetten en je profileert CSW in de regio. Daartoe heb je een actieve rol in de verschillende samenwerkingsverbanden en richting gemeenten.

Je geeft leiding aan de directie van de scholen en aan de coördinatoren van de ondersteunende diensten. Tevens houd je de regie over de voorbereiding en uitvoering van het beleid van CSW. Je draagt zorg voor en initieert de gezamenlijke ontwikkeling van visie en strategisch beleid en voor integraal leiderschap van de scholengemeenschap.

Bij de besluitvorming ga je uit van integrale afwegingen, het belang van de scholengemeenschap en het belang van goed onderwijs in de regio. Voor koersbepaling en besluitvorming gaat de directeur-bestuurder de dialoog aan met relevante interne en externe stakeholders, met als doel om tot een zo breed mogelijk gedragen koers en besluitvorming te komen.

De opdracht voor de komende jaren

De directeur-bestuurder zal de komende jaren de school koersvast leiden en ontwikkeling van het onderwijs binnen CSW en daarbuiten stimuleren en mede vormgeven. Een belangrijk vraagstuk daarbij is: hoe bieden we optimaal en duurzaam onderwijs in een krimpende regio?

Visie en (ruime) kaders brengen, is van belang. In goede balans met voldoende ruimte voor eigenheid van vestigingen, medewerkers en leerlingen zodat ieder zich maximaal kan ontwikkelen. Extern zal de goede samenwerking in de regio de komende jaren geintensiveerd en verder geconcretiseerd moeten worden om een divers aanbod van goed onderwijs op Walcheren te kunnen blijven bieden. De samenwerking met externe partners wordt als essentieel gezien in de ambitie en de uitdaging waar CSW voor staat. Mooie voorbeelden zijn Technum, een samenwerkingsverband van Scalda, Mondia en CSW voor techniek-onderwijs en de Internationele Schakelklas Walcheren (ISKW). Verdere integratie van andere opleidingstakken is goed denkbaar naast het gezamenlijk benaderen en aanpakken van de arbeidsmarktproblematiek. De kleinschaligheid en constructieve samenwerking in de regio biedt kansen om gezamenlijk iets heel moois en unieks neer te zetten. Daarnaast speelt een belangrijk huisvestigingvraagstuk voor twee van de vestigingen.

Passend bij het centraal stellen van de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers is er de ambitie om de verantwoordelijkheden in de organisatie zo laag mogelijk te beleggen. Dit stimuleert de ontwikkeling en ondernemersruimte van de medewerkers en leerlingen in de organisatie. Je werkt met de directie verder aan de professionele cultuur. Je bent daar als directeur-bestuurder verbindend, inspirerend, richting gevend en kaderstellend in.

Wie wij zoeken

Voor de functie van directeur-bestuurder zoeken we iemand die passie heeft voor het onderwijs en voor de ontwikkeling van jonge mensen. Je bent een ervaren (directeur-)bestuurder met een duidelijke en moderne visie op eigentijds en vernieuwend onderwijs, (dienend) leiderschap en samenwerking. Je kiest bewust voor deze identiteitsrijke organisatie en je kunt en wilt dat ook voorleven en uitdragen. Bij voorkeur ken je het onderwijs van binnenuit maar ervaring uit een ander maatschappelijk veld, zoals bijvoorbeeld zorg, is ook goed denkbaar. Je bent van nature ontwikkelgericht en hebt een bewezen succesvol trackrecord in het beste uit mensen halen, in de beweging om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in een organisatie te leggen en in het besturen in een veranderende omgeving. Je bent financieel en bedrijfsmatig sterk onderlegd en geeft richting aan een kwaliteitscultuur. Vanuit visie zie je innovatieve oplossingen om in een krimpende regio hoogwaardig onderwijs te bieden en zelfs verder te verbeteren en ontwikkelen. Je hebt ervaring met en/of kennis van huisvesting.

Je bent integer en benaderbaar voor leerlingen en medewerkers en verwacht dat ook van de schoolleiding. Je stimuleert daarbij de onderlinge samenwerking, communicatie en verbinding. Je weet waarvoor je het met elkaar doet binnen CSW en stelt alles in het teken daarvan. Je denkt en handelt vanuit ‘samen’ en geeft verantwoordelijkheid vanuit vertrouwen. Je waardeert de eigen kracht en de successen van de organisatie, geeft ruimte en biedt waar nodig kaders. Je weet je met energie, goed luisteren en humor te verbinden én verbinding te creëren.

Je bent ondernemend, je bent goed in het opbouwen en onderhouden van de externe relaties en bent in staat om deze samenwerking te verzilveren, te verstevigen en uit te breiden. Je bent een diplomatiek gesprekspartner en netwerker en het lukt je om, waar nodig, over het eigen belang van de organisatie heen te kijken. Je verbindt buiten met binnen en richt de blik van de organisatie naar buiten. Je kunt jezelf stevig neerzetten en bent daadkrachtig.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een functie in een hele mooie waardegedreven organisatie in ontwikkeling, waar je impact kan maken voor de leerlingen en medewerkers van CSW en ver daarbuiten. Deze functie biedt namelijk veel kansen om samen met de samenwerkingspartners het onderwijs in de regio Walcheren op niveau te houden of zelfs verder te verbeteren. De regio biedt de potentie om met elkaar iets unieks neer te zetten, mogelijk zelfs een landelijk voorbeeld? Een omgeving met gepassioneerde en constructieve collega’s.

De functie is marktconform ingeschaald volgens de CAO Bestuurders VO en de aanstellingsomvang is 36 – 40 uur. We streven naar een samenwerking met ingangsdatum 1 juli 2022.

Net als CSW is ook de Mondia Scholengroep op zoek naar een nieuwe rector-bestuurder. Er vindt afstemming plaats tussen de Mondia Scholengroep en CSW over beide procedures, op een manier die past bij de constructieve samenwerking tussen beide partijen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Esther Mouwe en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande formulier. De sluitingstermijn is 31 januari.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Die gesprekken vinden plaats in januari 2022. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats in januari en februari 2022. De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op donderdag 10 maart 2022. We volgen bij de ontmoetingen de richtlijnen van het RIVM.

Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van het selectieproces; een referenten onderzoek is een vast onderdeel van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.