Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch Zorgverkoper Noordoost Nederland

Amersfoort

13-09-2019

Strategisch Zorgverkoper Noordoost Nederland

Verbindend, stevig en projectmatig sterk

Organisatie

’s-Heeren Loo is de grootste organisatie (bijna 10.000 cliënten en 14.000 medewerkers) voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en heeft een bijna landelijke dekking in het leveren van zorg en dienstverlening.

’s Heeren Loo Zorggroep werkt vanuit de visie dat elk mens uniek is en zich wil ontwikkelen om nieuwe ervaringen op te doen. ‘s Heeren Loo Zorggroep ondersteunt hierbij vanuit een cliëntvolgende houding; betrokken bij het werk, de cliënten en hun sociale omgeving. De organisatie vindt het van belang dat cliënten deel uit maken van een inspirerende omgeving, die recht doet aan hun diversiteit aan zorgvragen en behoefte aan ontmoeting.

’s-Heeren Loo wil cliënten integraal en passend ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk leven waarin zij perspectief hebben. Om deze ambitie waar te maken wil de organisatie een dekkend aanbod van jeugdhulp en hulp aan volwassenen realiseren samen met anderen. Dit betekent voor de 0e tot de 3e lijn passende ondersteuning waarin naar behoefte kan worden opgeschaald en afgeschaald. Dit vraagt een gestroomlijnd aanbod, een goede samenwerking in de keten en heldere afspraken met de diverse financiers van zorg (zorgkantoren, verzekeraars, gemeenten).

De organisatie beweegt zich in een dynamische omgeving waarin de financiering van langdurige zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zijn veranderd. Dit biedt kansen om de zorg meer lokaal en afgestemd in de keten te organiseren. Om deze kansen ook te benutten zijn samenwerking, coördinatie op verkoop en realisatie hiervan (en het tijdige signaleren van risico’s hierin), alertheid en goed relatiemanagement noodzakelijk. De organisatie heeft zich gerealiseerd dat dit een verdere professionalisering van het zorgverkoopproces vraagt. Om deze professionaliseringslag te maken is een landelijk werkend team zorgverkopers medio 2017 gestart. Deze groep heeft zich in eerste instantie gericht op het versterken van de jeugdhulp en het onderzoeken en benutten van kansen op lokaal niveau. Op dit moment is het team verantwoordelijk voor het leiden, adviseren en ondersteunen van de organisatie in het gehele zorgverkoopproces (Wlz, Zvw, JW en Wmo).

Vanwege het vertrek van de huidige strategisch zorgverkoper van de regio Noord-Oost zoeken wij een omgevingsbewuste, analytische , stevige en samenwerkingsgerichte zorgverkoper met overtuigingskracht en sterke projectmanagementvaardigheden.

Functie

De zorgverkoper ondersteunt de accounthouder jeugd, regiodirecteuren en managers op de inhoud en het proces van de zorgcontractering. Je doet dit door actief kansen en bedreigingen te signaleren in de markt en door het opbouwen en onderhouden van relaties in een voor ‘s Heeren Loo relevant netwerk. Daarbij weet je belangen af te wegen ten behoeve van het beoogde resultaat. Je vertaalt de veelheid aan regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorgverkoop naar strategisch, tactisch en operationeel niveau in overleg en afstemming met de regiodirecteuren en geeft sturing aan de daaruit voortvloeiende activiteiten. Je werk speelt zich af binnen de kaders voor financiering van de Wet Langdurige Zorg, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarbij de nadruk ligt op de zorgcontractering op lokaal niveau.

Binnen de zorgverkoopcyclus positioneer je de ‘s Heeren Loo Zorggroep. Dit betekent dat je je richt op aanbestedingen, het onderhandelingsproces, het bewaken van lopende contractafspraken en de daarbij horende verantwoording. Je weet belangen af te wegen ten behoeve van het beoogde resultaat. Je ondersteunt hiermee de accounthouder jeugd, de regiodirecteuren, managers en de teams in de regio die zich bezighouden met zorgverkoop. De zorgverkoper draagt mede zorg voor het relatiebeheer met bestaande en nieuwe relaties die passen bij de ambities van ’s-Heerlenloo en het regionale werkgebied.

Je werkt voor de regio en je bent sparringspartner van de regiodirecteuren en managers die inhoudelijk de regionale beleidslijnen vorm geven, monitoren en bevorderen. Daarnaast werk je samen met collega’s van stafafdelingen marketing & communicatie, finance & control, facturatie & administratie en de afdeling zorgbeleid Advisium. Hiërachisch leg je verantwoording af aan manager zorgverkoop (die op centraal niveau de Raad van Bestuur en het directieteam onderteunt en adviseert) en maak je onderdeel uit van een team van zes zorgverkopers, een beleidsmedewerker en een secretaresse.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren analytische professional (HBO+ of WO niveau) in de rol van adviseur en/of projectmanager. Je bent commercieel en cijfermatig sterk, met kennis van en ervaring met de transformatie in het sociale domein zoals de Jeugdwet en WMO. Je hebt een ‘track record’ in de verkoop of inkoop van zorg, Je hebt bijvoorbeeld gewerkt bij een gemeente in het sociaal domein, bij een zorgkantoor, zorgverzekeraar of bij een andere organisatie waar je betrokken was bij zorgverkoopactiviteiten. Hierdoor doorzie je snel juridische en financiële consequenties van de zorginkoop voor ’s Heerenloo (bijvoorbeeld door ervaring met aanbestedingen).

Je kan jezelf moeiteloos positioneren, je bent sterk relatiegericht zowel intern als extern en je hebt een scherp oog voor ontwikkelingen in de markt. Je neemt initiatief en boekt resultaten en laat door je klantgerichte houding als vanzelfsprekend je meerwaarde zien in het verder positioneren van ’s-Heerenloo als samenwerkingspartner in de regio. Je bent analytisch, kan hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden en je hebt een planmatige en gestructureerde aanpak waarmee je goed in staat bent om deadlines te behalen.

Je hebt affiniteit met de regio ((net)werk en/of wonen). Omdat je voor deze functie ook veel reist naar verschillende locaties is een rijbewijs en een eigen auto noodzakelijk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een boeiende specialistische ‘spin in het web’ functie met een uitdagende procesmatige opgave. De functie is ingeschaald in FWG 65. Definitieve inschaling wordt gebaseerd op expertise, ervaring en opleiding en je ontvangt naast vakantiegeld ook een eindejaarsuitkering van 7,05%. ‘s-Heerenloo investeert graag in de ontwikkeling van medewerkers door scholing en opleiding. Jaarlijks ontvang je extra PBL uren (Persoonlijk Budget Levensfase boven je wettelijk vakantieuren om werk en privé goed te kunnen combineren. Gestart wordt met een jaarcontract dat uitzicht biedt op een contract voor onbepaalde tijd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 1 oktober 2019 via onderstaand formulier op onze site. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.