Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim manager Bedrijfsvoering

's-Gravenhage

14-12-2021

Interim manager Bedrijfsvoering

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Daadkrachtig op transparante bedrijfsvoering, ijzersterk in strategie

Organisatie

Samen voor Passend Onderwijs!

vertrouwen, samenwerken, ontwikkelen en verantwoorden

Deze uitgangspunten vormen de basis voor passend onderwijs Haaglanden. Het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) wordt gevormd door 27 schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Het samenwerkingsverband faciliteert de scholen in het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen. De meeste kinderen volgen onderwijs op een basisschool, soms met extra ondersteuning. Een klein aantal kinderen volgt onderwijs op een speciale basisschool (SBO) of op een school voor speciaal onderwijs (SO). De samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zijn bij wet ingesteld en voeren sinds 1 augustus 2014 hun wettelijke taak uit.

SPPOH heeft de koers op hoofdlijnen beschreven in het Ondersteuningsplan 2021 – 2025 ‘Samen voor passend onderwijs’. Per kalenderjaar wordt op basis van dit plan door het bestuur een begroting vastgesteld. Na afloop van het kalenderjaar legt het bestuur verantwoording af in een bestuursverslag en wordt de jaarrekening opgesteld waarin de financiële resultaten zijn vastgelegd en verantwoord. Op deze wijze geeft het bestuur op transparante wijze inzicht in welke resultaten zijn behaald. De financiële regelingen die voortvloeien uit de afspraken van het Ondersteuningsplan, worden jaarlijks vastgelegd in een faciliteringsregeling, die is vastgesteld door het bestuur.

SPPOH werkt vanuit de vijf succesfactoren die de PO-Raad heeft benoemd voor passend onderwijs:

• Goed toegeruste leraren in een professionele schoolorganisatie.

• Ouders als pedagogisch partner.

• Samenwerking als professionele afweging.

• Een dienende infrastructuur voor onderwijs en zorg.

• Sturen op resultaten met aandacht voor proceskwaliteit.

In totaal zijn ongeveer 200 scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband Haaglanden. Ongeveer 60.000 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar volgen hier onderwijs. Het samenwerkingsverband is opgedeeld in 10 werkgebieden: de stadsdelen van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Alle door de overheid bekostigde basisscholen (Nederlands en internationaal) in deze regio zijn verplicht aangesloten bij het samenwerkingsverband. Naast de basisscholen zijn ook de scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs in Haaglanden bij het samenwerkingsverband aangesloten. Een aantal regionale scholen voor speciaal onderwijs heeft zich vrijwillig aangesloten.

Het samenwerkingsverband staat onder leiding van een directeur. Zij geeft leiding aan twee managers Team & Werkgebieden, die samen in totaal 25 adviseurs en beleidsmedewerkers aansturen. Daarnaast geeft zij leiding aan de manager Bedrijfsvoering, die een financieel medewerker, een ambtelijk secretaris en twee managementassistenten aanstuurt. Je bent lid van het managementteam en je hebt afstemming met de managers Team & Wijkgebieden. Je legt verantwoording af aan de directeur van SPPOH.

De cultuur van SPPOH kenmerkt zich als informeel en open. De sfeer is goed en je zult je er snel op je gemak voelen. De organisatie ziet zich gesteld voor een strategische keuze om tot steviger en efficiënter inrichting van de backoffice te komen. Daarnaast is er behoefte aan meer slagvaardigheid als competentie voor alle medewerkers, ondersteund door het werken volgens de kwaliteitscyclus en het doorontwikkelen van de kwaliteitscultuur. Tot slot wil de organisatie het eigenaarschap onder scholen, schoolbesturen en eigen medewerkers vergroten.

Opdracht

SPPOH is op zoek naar een ervaren interim manager Bedrijfsvoering die strak en pro-actief stuurt op financiële en bedrijfskundige indicatoren met specifieke aandacht voor het strategisch vraagstuk rondom efficiency en duurzame inrichting van de bedrijfsvoering. Je bent adviseur en sparringpartner voor de directeur en het managementteam.

Als interim manager Bedrijfsvoering draag je zorg voor de dagelijkse uitvoering van de planning & control-cyclus van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van verschillende rapportages en begrotingen, de jaarrekening, het jaarverslag en de lopende zaken met name op het gebied van ICT, huisvesting en inkoop.

Daarnaast komt jouw focus te liggen op het strategische vraagstuk hoe de bedrijfsvoering robuuster te maken. Je onderzoekt de mogelijkheden en de voordelen op lange termijn en adviseert de directie op basis van je analyse en uitgewerkte scenario’s. Hierbij betrek je het huisvestingsvraagstuk en de wens van SPPOH om meer te gaan samenwerken met het samenwerkingsverband VO Zuid Holland West.

Een betere afstemming en samenwerking tussen bedrijfsvoering en inhoudelijk beleid en een herdefiniëring van aandachtsgebieden en de belegde taken en verantwoordelijkheden binnen de bedrijfsvoering, behoren ook tot jouw opdracht.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een stevige en ervaren interim (proces-)manager Bedrijfsvoering die operationeel handelen en strategisch adviseren perfect weet te combineren. Je hebt een scherp analytisch vermogen, kunt op strategisch niveau adviseren en je werkt planmatig.

Je weet waarover je spreekt, hebt actuele theoretische kennis (financieel–economisch) met inzicht in relevante werkgebieden (o.a. onderwijskundig, huisvesting, juridisch en ICT). Je bent ervaringsdeskundig en expert als het over bedrijfsvoering gaat. Je hebt een WO werk- en denkniveau en hebt eerder succesvol leidinggegeven in een vergelijkbare context. Je hebt ervaring of affiniteit met onderwijs of een vergelijkbare omgeving.

Je kunt goed luisteren en bent oprecht nieuwsgierig naar de visie en mening van anderen. Je bent daadkrachtig, actiegericht en durft buiten de gebaande paden te denken. Je hebt het vermogen om resultaten te bereiken en komt afspraken na. Je bent uiteraard integer, bestuurlijk sensitief en je communiceert zowel mondeling als schriftelijk transparant en duidelijk.

Je legt als leidinggevende de verantwoordelijkheden laag in de organisatie, durft te vertrouwen en los te laten waar kan en stimuleert de potentie en ontwikkeling van je medewerkers. Je bent een teamspeler en bent in staat om samen met jouw team en de managers Team & Werkgebieden de bedrijfsvoering en de inhoud te verbinden waardoor deze elkaar versterken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

We bieden een uitdagende opdracht in een onderwijsorganisatie waarin jij het verschil kunt maken. De vermoedelijke duur van de opdracht is zes maanden. Het aantal uur bedraagt 24 uur per week. De opdracht vangt maandag 17 januari 2022 aan, zodat een warme overdracht gegarandeerd kan worden.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de beste interim professional voor deze opdracht te selecteren. Esther Mouwe en Edo Lagendijk zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen we graag je motivatie (inclusief indicatie van het gewenste tarief en mogelijke vakantieplannen) en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. De selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op donderdag 6 januari 2022. Mogelijke kennismaking bij opdrachtgever vindt plaats op donderdag 13 januari 2022. Bij de ontmoetingen volgen we de regels van het RIVM.