Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Transitiemanager Toekomstbestendige Gehandicaptenzorg - Ingevuld

Utrecht/Zeist

08-04-2022

Interim Transitiemanager Toekomstbestendige Gehandicaptenzorg

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Verbinder pur sang die partijen in het veld faciliteert, stimuleert en inspireert

Organisatie

Dit is echt een uniek akkoord. Waar inkopers en zorgaanbieders regelmatig tegenover elkaar staan, maken we hier juist met elkaar en met respect voor elkaars rollen, een gemeenschappelijke inkoopagenda voor zorgkantoren en zorgaanbieders” Frank Bluiminck, Directeur VGN.

Mensen met een beperking moeten het leven kunnen leiden dat zij willen. Daar zetten de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zich voor in. VGN ondersteunt organisaties in de gehandicaptensector, door een maatschappelijke positie in te nemen en door innovatieve ontwikkelingen te stimuleren en beschikbaar te maken. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars en zorgkantoren in Nederland. Een van de pijlers waarop ZN zich richt, is de ondersteuning van de zorgkantoren bij het opstellen van landelijk beleid voor de inkoop van langdurige zorg van onder andere de gehandicaptensector.
In februari 2022 hebben VGN en ZN een Bestuurlijk Akkoord gesloten voor een “Transitie naar een Toekomstbestendige Gehandicaptenzorg”. De gemeenschappelijke ambitie van zorgkantoren en zorgaanbieders is om cliënten met een beperking tijdig een waardevolle plek met passende zorg te bieden. Het akkoord is afgesloten voor vijf jaar en loopt tot en met 2026.
De gehandicaptensector staat voor grote uitdagingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, vooral wat betreft beschikbaar personeel. Dit vraagt om andere, vernieuwende manieren om de zorg te organiseren. Vanuit een gezamenlijke inhoudelijke ambitie wordt een transitie in gang gezet. Deze transitie gaat uit van leren en verbeteren met als basis het gezamenlijke vertrouwen in de intrinsieke motivatie van de zorgprofessionals. De transitie is gericht op het anders en minder inzetten van zorgprofessionals, onder andere door de inzet van arbeidsbesparende technologie, het bouwen van een netwerk rondom de cliënt en vrijwilligers. De zorgprofessional kan zo ingezet worden op dat wat echt nodig is voor passende zorg.
Het akkoord bevat vijf kanslijnen die ervoor zorgen dat:

 • Elke cliënt een betekenisvolle dag invulling krijgt passend bij de wensen, talenten en vermogens.
 • Bewezen arbeidsbesparende technologieën door alle zorgorganisaties geïmplementeerd worden in de eigen zorgpraktijk.
 • Alle cliënten een passend zorgniveau bij hun zorgvraag ontvangen.
 • Elke cliënt die dat aankan een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving krijgt (ambulantisering).
 • Bij elke cliënt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd wordt om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

Deze transitie is een dynamisch proces waarbij voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd wordt. Om dit te faciliteren zoeken wij een interim Transitiemanager die VGN en ZN en hun leden ondersteunt en stimuleert bij de transitie.

Opdracht

De Transitiemanager a.i. is de landelijke spin in het web van deze transitie. Door het aanjagen, verbinden, inspireren en begeleiden van de zorgaanbieders en zorgkantoren creëer je beweging. 
Je zorgt voor een concrete uitwerking van de vijf kanslijnen. Samen met de leden van de VGN en ZN en mogelijk andere stakeholders haal je goede voorbeelden uit het veld en deel je deze met het veld. Vervolgens zorg je ervoor dat de voorbeelden gestructureerd worden beschreven, vergelijkbaar zijn en toegankelijk gemaakt op een logische plek. Ook werk je samen met academische werkplaatsen of Vilans om de effectiviteit of het rendement van de voorbeelden in beeld te brengen. Doel is om de in het akkoord beschreven ambities steeds concreter en normatiever vorm te geven, op basis waarvan zorgkantoren en zorgaanbieders samen ‘het goede gesprek’ kunnen voeren en afspraken kunnen maken bij de zorginkoop.
Je ontwikkelt een monitor met kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren bij de verschillende kanslijnen. Hiermee komt spiegelinformatie over de voortgang van de verbetering beschikbaar.
Inspiratie en kennisdeling zijn essentieel voor het slagen van deze transitie. Dit faciliteer je bijvoorbeeld door het organiseren van (regio)bijeenkomsten en webinars waarin kennis gedeeld en verspreid wordt.
Je houdt overzicht op de ontwikkelingen binnen de vijf kanslijnen en de voortgang van de transitie, je rapporteert hierover en stuurt bij waar nodig.
Je zorgt voor een goede organisatie en governance. Voor de uitvoering van de werkzaamheden maak je een voorstel voor de organisatie inrichting, waarbij gedacht kan worden aan werkgroepen, een stuurgroep en raadgevers (bv. cliëntenorganisaties en het ministerie van VWS).
De bestuurlijke coalitie die dit akkoord heeft gesloten is de dragende kracht achter deze transitie. Jij ondersteunt hen, en helpt hen om eigenaar te blijven van deze transitie. Je betrekt de bestuurlijke stakeholders actief, informeert hen over de voortgang, signaleert kansen en risico’s en bereidt bestuurlijke keuzes voor.
Concrete resultaten zijn:

 • Bij start een kort projectplan met de doelen, de aanpak, het tijdpad en de organisatie inclusief een communicatiestrategie.
 • Eind 2022 is een aantal goede voorbeelden concreet uitgewerkt, bruikbaar gemaakt en verspreid. Een substantieel deel van de aanbieders en zorgkantoren gaan hiermee aan de slag.
 • Er is een opzet gemaakt voor de monitor en voor een aantal goede voorbeelden zijn de indicatoren en de potentie in beeld gebracht.
 • Er is bij de zorgaanbieders en de zorgkantoren brede kennis en bewustwording van de vijf kanslijnen en de gewenste transitie. Er is inspiratie, draagvlak en enthousiasme om kennis te delen, anders te werken, voorbeelden toe te passen en elkaar te versterken.
 • Er ligt een advies over de aanpak van de transitie na 2022 en de gewenste (interim) ondersteuning hierbij.

De Transitiemanager a.i. heeft een regierol in een omgeving met verschillende stakeholders, waaronder VGN, ZN, zorgkantoren en zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en VWS. De senior beleidsadviseurs van VGN en ZN zijn je directe aanspreekpunt. Ook rapporteer je aan de directeur VGN en de portefeuillehouders vanuit de zorgkantoren.

Wie wij zoeken

We zoeken een overall verbinder. Iemand die relationeel en procesmatig een kei is en graag faciliteert. Je bent een stevige transitiemanager die partijen met een natuurlijk gezag inspireert, aanjaagt en meeneemt. Je betrekt de juiste spelers, doseert veranderkracht en stemt af op personen met uiteenlopende achtergronden/belangen. Je overziet het speelveld en weet met een bepaalde objectiviteit boven de partijen te staan en de gezamenlijke koers vast te houden.
Je bepaalt vanuit de inhoud welke stappen genomen moeten worden, welke inhoudelijke vragen daarbij horen en welke methoden en technieken daarbij passen. Ook ben je in staat de inhoudelijke opbrengst te duiden en te (laten) vertalen naar normen en relevante indicatoren. Je hebt een helicopterview, houdt overzicht, zet lijnen uit en bewaakt de voortgang. Je bent zelfstartend, zet acties in gang en kan goed coördineren.
Je beschikt over uitstekende organisatorische en regisserende skills en stimuleert alle partijen eigenaarschap te nemen op hun aandeel in de transitie. Je bent resultaatgericht en (bestuurlijk) sensitief. Je weet verschillende stakeholders mee te nemen en waar nodig te enthousiasmeren en te motiveren. Je bent goed in staat om de juiste balans te vinden tussen standvastig zijn en meebewegen. Je stuurt scherp op de afgesproken mijlpalen en escaleert liever iets te vroeg dan te laat. Je beheerst de administratieve kant van projectmatig werken.
Je denkt na over het vervolg en plaatst deze transitie in het grotere geheel, waarbij je snel kansen herkent, ruimte creëert voor voortschrijdend inzicht en soepel verbindingen maakt naar overige landelijke onderwerpen zoals de toekomstagenda gehandicaptenzorg en de ontwikkelingen rondom VG7. Ook maak je de verbinding met lopende interne trajecten van VGN en ZN die een directe relatie hebben met de kanslijnen. 

Harde criteria:

 • Je hebt inhoudelijke kennis van de langdurige zorg (bij voorkeur de gehandicaptenzorg), je begrijpt hoe het speelveld in elkaar zit en hebt feeling voor de dynamiek tussen zorgaanbieders en zorginkopers.
 • Je hebt een HBO+ of academisch werk- en denkniveau en hebt ervaring met en/of kennis van transitieprocessen en/of verandermanagement.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De interim-opdracht start begin mei of zo snel mogelijk daarna. De inschatting is dat de opdracht gemiddeld 4 dagen per week zal vergen en dat deze in ieder geval tot eind 2022 loopt. Op basis van de ervaringen en resultaten in de eerste fase wordt bepaald hoe de aanpak na 2022 wordt vormgegeven. Je werkt flexibel in Utrecht, Zeist, thuis en in het veld.

Reactie & informatie

Anne-Marie Kamphuis is verantwoordelijk voor deze opdracht. Als je interesse hebt en beschikbaar bent voor deze maatschappelijk relevante opdracht dan kun je reageren via het reactieformulier op www.voor.nl/vacatures/962/interim-transitiemanager-toekomstbestendige-gehandicaptenzorg. Geef hierbij aan je tarief, beschikbaarheid en of je binnenkort met vakantie gaat.
De VOORselectiegesprekken vinden plaats tussen 11 en 19 april en op donderdagochtend 21 april vinden de selectiegesprekken plaats met VGN en ZN (bij ZN in Zeist). De geselecteerde kandidaat krijgt maandagochtend 25 april een klikgesprek met de directeur VGN en een portefeuillehouder van ZN.