Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris (voor RvB en RvT) - Ingevuld

Rijswijk

06-04-2022

Bestuurssecretaris (voor RvB en RvT)

‘Spilfunctie voor een dienstbare regisseur met gezag die analytisch en systematisch werkt’

Organisatie

RIBW Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt mensen met een psychische kwetsbaarheid om zelfstandig te wonen, leven en werken. In samenwerking met de cliënten wordt begeleiding in de thuissituatie en in beschermde woonvormen geboden. Fonteynenburg biedt bijzondere expertise aan cliënten met een psychische kwetsbaarheid al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking, doof- en slechthorendheid, verslaving en/of forensische problematiek.

Fonteynenburg is actief in de regio Haaglanden en is georganiseerd in teams rondom de cliënten, met teamleiders die verantwoording afleggen aan een van de drie regiomanagers (regio Zoetermeer, regio Rijswijk/Den Haag/Delft en regio Leidschendam/Voorburg/Wassenaar/Den Haag) en ondersteund worden door het Service Bureau (in Rijswijk). Zie ook het organogram.

Je hebt al snel een klik met je cliënt. Samen ga je om met succes en tegenslagen tijdens het hersteltraject. Deze band maakt het werk bijzonder! (Alexander, woonbegeleider)

De organisatie kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en een MT bestaande uit drie regiomanagers, de manager Servicebureau, de concern controller en de bestuurssecretaris. Er werken ruim 230 medewerkers en in totaal ontvangen +/-700 cliënten begeleiding vanuit Fonteynenburg.

Ik heb niet eerder in zo’n goed op elkaar in gespeeld MT gezeten: allemaal mensen die niet vanuit positie maar vanuit inhoud werken. (Esther, regiomanager)

Fonteynenburg hecht aan medezeggenschap en inspraak. De medezeggenschap in de vorm van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht kenmerken zich door een hoge mate van betrokkenheid en een positief kritische houding. Bij Fonteynenburg wordt gewerkt vanuit gelijkwaardigheid. In de uitvoering werken, naast de woonbegeleiders en herstelcoördinatoren, meerdere ervaringsdeskundigen. Naast hun diploma ‘ervaringsdeskundige’ hebben zij persoonlijke ervaring op het gebied van onder andere verslaving, depressie en persoonlijkheidsstoornissen.

Ik ben geen cliënt, maar een ervaringsdeskundige deelnemer! (Berry)

Functie

Het sociale domein waarbinnen Fonteynenburg actief is wordt gekenmerkt door een toenemende complexiteit en snelheid van ontwikkelingen, terwijl budgetten permanent onder druk staan. Dat vraagt een flexibele en wendbare organisatie, waarbij zowel de externe context als de interne organisatie permanent goed op elkaar afgestemd moeten worden. In deze dynamiek is de functie van bestuurssecretaris een onafhankelijke functie, die in verbinding staat met alle onderdelen van de organisatie.

Bestuurlijke besluitvormingsprocessen, medezeggenschap, projecten, kwaliteit en veiligheid, P&C-cyclus, externe verantwoording, juridische vraagstukken en strategiebepaling zijn essentiële onderdelen waarin de bestuurssecretaris faciliteert, coördineert en soms de regie heeft. In nauwe samenwerking met de collega MT-leden breng je samenhang aan in de werkzaamheden en projecten binnen Fonteynenburg. Je bent de bewaker van de governance en organiseert de beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Vervolgens draag je zorg voor de communicatie over- en voor de opvolging van de genomen besluiten.

Je vervult tevens de rol van secretaris voor de Raad van Toezicht en je hebt korte lijnen met de ambtelijke secretaris van de adviesorganen (Ondernemingsraad, Cliëntenraad).

Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn:

  • Fonteynenburg heeft een strategische koers tot 2023 geformuleerd: die zal moeten worden geëvalueerd waarna er een nieuwe koers kan worden opgesteld voor de komende jaren;
  • Het actualiseren van statuten en reglementen volgens de herziene NVTZ modeldocumenten;
  • Fonteynenburg levert haar dienstverlening steeds vaker in samenwerking met andere aanbieders: regionale verkenningen, bestuurlijke afspraken en op te stellen samenwerking overeenkomsten maken deel uit van de strategische agenda;
  • Een goede balans aanbrengen tussen formeel en informeel medezeggenschap;
  • In zijn algemeenheid vindt er een juridisering plaats in de verhoudingen met opdrachtgevers, concullega instellingen, medewerkers en cliënten. Fonteynenburg heeft echter geen jurist in dienst en de bestuurssecretaris is adviseur en poortwachter in juridische vraagstukken die al dan niet extern worden uitgezet.

Wie wij zoeken

Als bestuurssecretaris vervul je een spilfunctie binnen Fonteynenburg: een hoge mate van integriteit en verbindend vermogen zijn essentieel om deze rol goed te kunnen vervullen. De onderlinge verhoudingen zijn goed, tegelijkertijd is een RIBW een complex krachtenveld waarin politieke sensitiviteit en een goed gevoel voor menselijke verhoudingen noodzakelijk zijn. Je bent analytisch sterk, overziet en doorziet de samenhang der dingen en je bent een verbinder.

Je bent lid van het MT en je bent voor hen een goede gesprekspartner en soms ook een vertrouwenspersoon. Daarmee zorg je voor verbinding tussen de Raad van Bestuur, management, ondersteuning en medezeggenschap en breng je de verschillende beleidsterreinen samen. Het MT toont veel initiatief en daadkracht in haar handelen: jouw beschouwelijke advies is nodig voor een goede balans en besluitvorming. Je bent sterk in proces denken en in het strak volgen van de PDCA cyclus: je vertaalt abstracte doelen in een stappenplan inclusief besluitvorming en medezeggenschap, en je ziet mede toe op de gedisciplineerde uitvoering daarvan. Fonteynenburg heeft een klein ondersteunend bureau waardoor je zelf veel stukken opstelt. Met name je concreetheid in schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang (het opstellen van beleidsnotities, rapportages en adviezen is een wezenlijk onderdeel van je werk): je bent trefzeker in je taalgebruik.

Incasserings- en relativeringsvermogen, rust, overzicht en structuur zijn aspecten die je bij jezelf herkent. Je hebt een dienstverlenende instelling gericht op ontzorgen, je bent bestuurlijk gevoelig en je hebt een uitstekende antenne om signalen binnen de RIBW op te pakken (boven- en onderstroom).

Als bestuurssecretaris ben je zowel sparringpartner als kritische geweten van de bestuurder. Je bent een professional met een stevige, integere persoonlijkheid, die zich dienstbaar opstelt aan het belang van Fonteynenburg. Dit is bij uitstek een functie waarin je boven je eigen belang moet kunnen uitstijgen, zowel in (conceptueel) denken als in doen. Je bent is staat om als dat nodig is vanuit je adviserende rol een evenwichtige afweging te maken tussen de verschillende belangen waarvan binnen Fonteynenburg sprake kan zijn. Met een open oog voor de belangen van organisatie, cliënten, professionals en de maatschappij.

Governance-, compliancevraagstukken en kennis van risk management is core business. We zoeken een generalist die met vooruitziende blik en vanuit overzicht het MT ondersteunt in besluitvorming rond prioritering en samenhang. Je beschikt over academisch werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding: een juridische achtergrond is een pré. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring. Je bent bekend met vigerend (financieel) beleid en regelgeving in de zorg, bij voorkeur binnen het sociaal domein, en je spreekt met gezag over je vakgebied.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De bestuurssecretaris binnen Fonteynenburg is een cruciale functie in een platte organisatie volop in beweging. Als directe sparringpartner van de bestuurder, het MT, de medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht draag je veel verantwoordelijkheid, krijg je veel ruimte en kun je wezenlijk van betekenis zijn. Je komt te werken in een organisatie die de menselijke maat nog kent.

De functie wordt gewaardeerd met een marktconforme beloning: neem gerust hierover contact op. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern vacant gesteld. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 18 april a.s. via het formulier bij deze vacature op de website van VOOR: https://voor.nl/vacatures/952/bestuurssecretaris

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we graag eerst kennis via videobellen.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Fonteynenburg draagt de kosten van de aanvraag.

Bij aanstelling vindt mogelijk ook een ontwikkelassessment plaats.