Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter Raad van Toezicht - Ingevuld

's-Gravenhage

09-12-2020

Voorzitter Raad van Toezicht


Stevige Voorzitter RvT die leidt én verbindt, zacht op de relatie en met compassie voor de doelgroep

Organisatie

De Raad van Toezicht van de Kessler Stichting bestaat uit vijf leden. De huidige voorzitter van de Raad is bijna aan het einde van zijn tweede termijn. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe Voorzitter Raad van Toezicht voor de Kessler Stichting.

De Kessler Stichting is een gespecialiseerde en professionele organisatie in Den Haag die zich al meer dan 100 jaar inzet voor sociaal kwetsbare mensen en een essentiële bijdrage levert aan het verbeteren van het welzijn, welbevinden en de leefsituatie van de cliënten. Iedereen is onvoorwaardelijk welkom en kan rekenen op een open en hartelijke benadering. Daarbij wordt ieders regie en autonomie gerespecteerd.

Het denken en handelen geschiedt vanuit de diepe overtuiging dat de cliënt baat heeft bij een benadering die hem/haar uitdaagt en hem/haar verleidt om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel te nemen aan de maatschappij. Het doel van de begeleiding (zorg, ondersteuning en activering) is verbetering brengen in de persoonlijke situatie van de cliënt. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de eigen kracht van de cliënt om zijn persoonlijke doelen te realiseren. Deze zijn afgestemd op diens specifieke vraag en behoeften.

Menselijk, professioneel en integer zijn de drijvende krachten achter het handelen bij de Kessler Stichting. Deze drie kernwoorden vatten de volgende waarden samen: duidelijk, professioneel, creatief, behulpzaam, gastvrij, open, meelevend, toegewijd, samenwerkend en betrouwbaar. Ze vormen de ‘persoonlijkheid’ van de Kessler Stichting.

De Kessler Stichting biedt een uiterst divers pakket van hulp en ondersteuning voor sociaal kwetsbare mensen aan, toegesneden op de specifieke hulpvraag:

 • Noodopvang: voor acuut dak- en thuislozen
 • Kortdurende opvang: maximaal 6 maanden
 • Forensische zorg; voor dak- en thuislozen onder reclasseringstoezicht
 • Dagbesteding: voor cliënten met een indicatie voor dagbesteding
 • Zorg en wonen: verpleeghuisafdeling voor mensen met een gecombineerde hulpvraag
 • Ziekenboeg: voor cliënten die gebruik maken van de noodopvang en lichamelijk ziek zijn
 • Thuisbegeleiding: voor (potentiële) cliënten met meervoudige problemen
 • Soepbus: voor mensen die op straat leven
 • Beschermd wonen: voor cliënten voor wie zelfstandig wonen nog een een stap te ver is

Bij de Kessler Stichting werken zo’n 300 bevlogen medewerkers en vrijwilligers. De diensten worden geleverd in de regio Den Haag, met een omzet van zo’n €23M, waarvan het grootste gedeelte uit subsidies komt. De Kessler Stichting werkt samen met collega organisaties en participeert in netwerken en ketens binnen zorg, wonen, welzijn en justitie.

De Kessler Stichting speelt in op actuele ontwikkelingen en streeft naar een robuuste en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Recentelijk is haar meerjaren strategie en strategische koers bijgesteld in afstemming op de dynamiek van haar omgeving. Deze dynamiek maakt dat nu het moment is om diverse toekomstige scenario’s de revue te laten passeren. Recentelijk heeft dit plaatsgevonden. Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat deze de strategische koers onderschrijft en leidend is in het vervullen van de rol van voorzitter.

De Kessler Stichting wordt aangestuurd door een Directeur/Bestuurder samen met een MT. De organisatie kent een platte structuur, met zelforganiserende en resultaat-verantwoordelijke teams. Het werk van deze teams wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd door ondersteunende afdelingen zoals P&O, de staf- en de facilitaire dienst. Verantwoordelijkheid, regelvrijheid, zelfoplossend vermogen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en vaardigheden zijn kernbegrippen. Medewerkers zijn trots op hun eigen organisatie. Bevlogenheid en werkplezier zijn groot. Er vinden regelmatig medewerkers-tevredenheidsonderzoeken plaats en aanbevelingen worden opgevolgd.

Uitgangspunten binnen de Kessler Stichting zijn: het primair proces centraal, persoonlijk leiderschap, efficiënt werken, zeggenschap en verantwoordelijkheid over de organisatie van het eigen werk, zelfredzaamheid, goede ondersteuning, minder sturing van 'boven' en heldere kaders.

Bij de Kessler Stichting staat de cliënt centraal. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de aanwezigheid van een actieve cliëntenraad, bestaande uit mensen die zelf bij een afdeling van de Kessler Stichting zitten of hebben gezeten. Daarnaast wordt de cliënt-tevredenheid ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zorg op meerdere momenten gemeten: tijdens het traject en middels de (twee) jaarlijks verplichte onafhankelijke cliënttevredenheidsonderzoeken.

De Raad van Toezicht van de Kessler Stichting houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken, en bestaat uit vijf leden. Daarnaast voorziet de RvT de bestuurder gevraagd én ongevraagd van advies ten aanzien van hoofdlijnen van het beleid.

De hoofdtaken zijn vastgelegd in statuten en reglementen, en de Raad heeft haar visie op Toezicht vastgelegd. Uitgangspunten van de Raad van Toezicht zijn:

De RvT voert actief toezicht, hecht aan goede verhoudingen en gestructureerd overleg met belanghebbenden waaronder de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad

 • De RvT vindt onfhankelijkheid - onafhankelijk van partijen en onafhankelijk van geest (functioneel kritisch) - erg belangrijk
 • Naast het formele werkgeversschap geeft de RvT bewust invulling aan haar rol als advies c.q. sparringpartner voor de Bestuurder
 • De RvT betracht zowel kritische distantie tot als diepe betrokkenheid bij De Kessler Stichting
 • De RvT is maatschappelijk betrokken, werkt samen als team, waarbij goede verhoudingen met de Bestuurder en de Medezeggenschap onderdeel is.
 • Ieder lid wordt voor 4 jaar benoemd. Na deze periode wordt opnieuw getoetst of het profiel nog passend is of moet worden bijgesteld. Het (bijgepast) profiel is leidend in de continuering van het bestaand lid of benoeming van een nieuw lid.

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd op de volgende competenties en eigenschappen:

 • analytisch vermogen: stellen van kritische vragen ten aanzien van inhoud en proces en kunnen doorvragen wanneer meer informatie nodig is om een goed oordeel te kunnen vellen
 • kennis van het proces van oordeelsvorming bij benadering van vraagstukken, op hoofdlijnen sturen als het kan, op detail als het moet
 • stevig, met een rechte rug als sparringpartner
 • integer, betrouwbaar en met het vermogen én de bereidheid tot zelfreflectie
 • plezier hebben om als toezichthouder deel uit te maken van een organisatie die op een zeer dynamische en professionele wijze haar plek invult in een snel veranderende samenleving voor een doelgroep die aandacht verdient.
 • een verbindende persoonlijkheid – meer teamspeler dan individualist willen zijn, hard op de inhoud en warm op de relatie
 • de basis is vertrouwen, aangevuld met een positief kritische grondhouding

De RvT en de Bestuurder wisselen regelmatig zowel in de reguliere overleggen als thema-gericht van gedachten over hoe de doelstellingen van de Kessler Stichting op een vraag gestuurde manier kunnen worden vormgegeven, kijkend naar de veranderende samenleving, de transities in de zorg en het financiële kader waarbinnen de Kessler Stichting opereert. Daarnaast kijkt de RvT positief kritisch mee en adviseert vanuit diverse expertises.

De Raad van Toezicht kent de volgende commissies: de auditcommissie, commissie Kwaliteit en Veiligheid en Remuneratiecommissie. De raad heeft een voorzitter en vicevoorzitter.

Functie

De voorzitter van de RvT is cruciaal in het goed en soepel laten functioneren van de volledige Raad, staat de Bestuurder (gevraagd en ongevraagd) met raad en daad terzijde en fungeert als een klankbord en sparringpartner.

De Voorzitter van de Raad van Toezicht geeft leiding aan de Raad van Toezicht en volgt en bewaakt de visie op Toezicht en de Strategische koers van de Kessler Stichting. Hij/zij zorgt voor een helder proces en monitort dat het proces en afspraken goed verlopen en brengt daarbij focus en structuur aan. De voorzitter bouwt en onderhoudt een vertrouwensrelatie met de bestuurder, brengt structuur aan in die relatie en zorgt voor een transparante overlegcultuur. Samen met de vice voorzitter en de bestuurder bereidt de Voorzitter de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor en leidt deze op een zodanige manier dat er een constructief kritische dialoog gevoerd kan worden.

De Voorzitter luistert, stelt zijn oordeel uit en intervenieert waar nodig. De voorzitter bevordert een actieve Raad van toezicht, een goed en fijn samenwerkend team, dat elkaar en de bestuurder kan uitdagen en waarin anders denken en feedback gewaardeerd wordt.

Wie wij zoeken

Onze ideale kandidaat dient graag het maatschappelijk belang en heeft speciale affiniteit met de clienten van de Kessler Stichting. Het belang van de maatschappij, van de clienten en het organisatiebelang staan voorop en dat blijkt aantoonbaar zowel uit de loopbaan tot nu toe, als op de manier waarop invulling gegeven wordt aan het toezichthouder- en voorzitterschap.

Naast de algemene competenties die voor de leden van de RvT gelden beschikt de Voorzitter over de volgende competenties en vaardigheden:

1. Kennis & ervaring

 • Begrijpt de sector, weet goed wat er speelt. Heeft een (bestuurlijke) achtergrond in bijvoorbeeld de zorg voor kwetsbare doelgroepen (GGZ, RIBW, Jeugdzorg, schuldhulpverlening of het openbaar bestuur) en kan vanuit die expertise goed over het veld van de maatschappelijke opvang heenkijken en begrijpen wat het betekent te besturen in een turbulente omgeving met een complex stakeholderveld.
 • Beschikt over actuele kennis van financieringsmodellen in de (welzijns)zorg (WMO, Wlz, …), met een scherp oog voor de ontwikkelingen op dit gebied
 • Kan bogen op een bewezen track-record als verbinder in verschillende trajecten gericht op samenwerking van verschillende aard.
 • Heeft kennis en ervaring maar ook inzicht en overzicht ten aanzien van de Governance: de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden en het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder

2. Vaardigheden & persoonlijkheid

 • Een ervaren voorziter RvT, met sterke voorzitterskwaliteiten die structureert, rationaliseert en overzicht houdt zonder formalistisch te worden. Geeft ruimte aan emotie, discussie en dialoog en bewaart tegelijkertijd de rust. Investeert in teamvorming en zorgt voor een gedegen besluitvorming.
 • Is toegankelijk en kan gevoeligheden bespreekbaar maken: een bruggenbouwer. Kan grote zaken klein maken. Fungeert als klankbord voor en geeft ruimte aan de Bestuurder. Straalt natuurlijk gezag uit waardoor de RvT en bestuurder op een kalme, besliste manier tot menings- en oordeelsvorming kunnen komen. Het optreden van de voorzitter ademt rust en bescheidenheid.
 • Heeft een uitstekende politieke en maatschappelijke antenne, en kan op grond van eigenschappen, statuur en uitstraling de Kessler Stichting effectief extern vertegenwoordigen.
 • Bezit een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor.

3. Overig

 • Heeft affiniteit met de regio en/of kennis van de grootstedelijke dynamiek
 • Heeft een relevant netwerk, zet dit graag in en is aantoonbaar maatschappelijk betrokken bij de problematiek van de doelgroep
 • Is flexibel in tijd voor de invulling van de rol van Voorzitter en als sparringpartner voor de raad van Bestuur

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een rol als Voorzitter van de Raad van Toezicht bij een organisatie die midden in de samenleving staat en die een grote bijdrage levert aan de verbetering van het welzijn van kwetsbare mensen.

De vergoeding voor de voorzitter van de RvT is vastgesteld op € 10.500,- per jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Jan Willem ten Hagen en Mariëlle de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via deze link www.voor.nl/vacatures/726/voorzitter-raad-van-toezicht  Mocht je nadere informatie wensen neem dan contact op met Marielle de Macker of Jan Willem ten Hagen.

De termijn om op deze positie te reageren sluit op maandag 11 januari 2021. Op 18 januari vinden de gesprekken plaats met Marielle de Macker en Jan Willem ten Hagen vanuit VOOR. De selectie gesprekken bij de Kessler Stichting vinden plaats op 26 januari 2021, met een tweede en afsluitende ronde op een nader te bepalen datum.