Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Unitmanager Wonen gebied Brabant

St. Michielsgestel

08-06-2018

Unitmanager Wonen gebied Brabant

Een verbindende, faciliterende en energieke manager

Organisatie

Koninklijke Kentalis is in 2009 ontstaan uit fusies van diverse specialistische onderwijs- en zorgorganisaties. In 2015 bestond Kentalis, gerekend vanaf de allereerste rechtsvoorganger, 225 jaar en is sindsdien dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend of doof zijn en voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of doofblindheid. Kentalis is er voor cliënten en leerlingen én hun omgeving voor consultatie en advies. Sommige leerlingen en cliënten hebben ook een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen. Kentalis werkt vanuit het hart, oog en oor voor de ander.

Kentalis bevindt zich momenteel in een dynamische periode die vooral in het teken staat van #DeKern. De weg naar #DeKern houdt in dat de organisatie zodanig opnieuw wordt opgebouwd dat alles wat Kentalis doet in het teken staat van ‘het maximaliseren van toegevoegde waarde voor leerlingen, cliënten en hun ouders/verwanten, met als uitgangspunt ’de vragen en wensen’ van deze doelgroep, Het bestuur heeft gekozen voor een organisch ontwikkelingsproces, waarin samen met de verschillende stakeholders in de organisatie stapsgewijs wordt veranderd. Om de wendbaarheid te vergroten en de verbinding te optimaliseren is het aantal leidinggevende lagen tussen het primair proces en het bestuur verminderd; alleen de coördinatieschakels daar waar nodig. Van een in silo’s georganiseerde structuur naar een op de klantgerichte organisatie, waarin zorg, onderwijs en academie zijn geïntegreerd en centraal staan. De ondersteunende diensten worden getransformeerd naar servicegerichte eenheden op gebieds- en centraal niveau. Om vanuit een hiërarchische structuur te transformeren naar een organisatie die vanuit andere principes stuurt, vraagt veel van de medewerkers; ‘ook tijdens de verbouwing gaat de verkoop door’. Leiderschap, cultuur en gedrag zijn kritieke succesfactoren in deze ontwikkeling. Zowel bestuur, als leidinggevenden, zijn onderdeel van dit proces, dat soms met vallen en opstaan gepaard gaat. Medezeggenschap, dialoog over ontwikkelingen en reflectie zijn essentiële vormen van input en betrokkenheid voor het welslagen van de organisatie die Kentalis wil zijn.

Kentalis Wonen

Kentalis Wonen is verdeeld over verschillende locaties in Nederland, namelijk Weerklank (Noord-Holland), Vries (Drenthe) en Brabant. Wij zoeken een nieuwe manager voor Brabant die leiding geeft aan de onderdelen beschermd wonen en sociowoningen/appartementen. Binnen de zorgunits verblijven Wlz-geïndiceerde cliënten, veelal met een complexe zorgvraag. Er is een nieuwe strategie geformuleerd eind 2017, dit vraagt van Kentalis om de woonzorg op een andere manier te gaan inrichten. Kentalis gaat de samenwerking met de eigen andere locaties versterken en zoekt daarnaast ook de samenwerking met andere externe organisaties en ketenpartners om gebruik te maken van elkaars expertise, zodat de best passende woonzorg geboden kan worden.


Functie

De nieuwe Unitmanager is samen met de twee collega’s Unitmanager integraal verantwoordelijk voor Kentalis Wonen Brabant. Door de verandering binnen Kentalis zijn de vroegere teamleiders (laag tussen de unitmanagers en de teams) vervangen door teamcoaches, wat van iedereen een andere manier van werken vraagt. De teamleden worden geacht meer zelfstandig te functioneren (zelfstandige teams), echter niet elk team is hier klaar voor. Zeker door het tekort aan en verloop van personeel is het proces naar deze zelfstandige teams lastig en weerbarstig gebleken. Om de afstand tussen de unitmanager en de teams te verkleinen en de zichtbaarheid van de unitmanager te vergroten schuift de unitmanager periodiek aan bij een teamoverleg, waar o.a. de dashboardrapportages worden besproken. De Unitmanager die wij zoeken geeft sturing aan de teams, waaronder ook de behandelcoördinatoren en de teamcoaches. Je zet de behandelcoördinatoren en teamcoaches daarbij in hun kracht zodat zij met de teams de professionele zorg kunnen leveren aan de cliënten volgens de vastgestelde behandelplannen en de uitgangpunten van #DeKern. Je inspireert en faciliteert de behandelcoördinatoren en teamcoaches zodat zij hun rol optimaal kunnen uitvoeren en de teams naar een hoger niveau kunnen brengen met gebruik van de PDCA-methodiek. Je legt verantwoordelijkheden waar deze horen binnen de teams en je bent eindverantwoordelijk voor de resultaten van deze teams. Tevens ben je goed in staat om teams zelf tot oplossingen te laten komen door het stellen van de juiste vragen. Je hebt zicht op de operationele, organisatorische en strategische processen en je betrekt daarin de teams zodanig waardoor je de verbindende schakel bent tussen de teams en de organisatie. Als Unitmanager ben je zichtbaar in de organisatie en geef je teamleden het gevoel nabij te zijn.

De Unitmanager bewaakt de afgesproken resultaten en prestatie indicatoren (KPI’s) van de teams en zet het Team Gebiedsondersteuning (TGO) in om de teams op gebied van bedrijfsvoering en procesinrichting te laten adviseren en/of ondersteunen. Je geniet een grote mate van vrijheid om vernieuwend te kunnen zijn en kansen op innovatief gebied te pakken en voorstellen te doen met betrekking tot nieuw beleid van de organisatie. Je adviseert over de strategie op langere termijn op basis van wet- en regelgeving en externe ontwikkelingen, die je tevens toepast als kader voor beleidsvoorstellen. Je vertaalt organisatiekeuzes en -doelstellingen naar tactisch en operationeel beleid binnen de organisatie en ziet toe op de uitvoering van dat beleid. Je draagt verantwoordelijkheid voor de budgetten en legt daartoe verantwoording af aan de bestuurder. Tevens leg je en onderhoud je namens Kentalis de contacten met externe instellingen/instanties in het kader van de samenwerking én ten behoeve van zorgvernieuwingsprojecten. Ook draag je (pro)actief bij aan de positionering van Kentalis in de markt.


Als Unitmanager maak je, samen met de collega Unitmanagers, deel uit van het managementteam en rapporteer je rechtstreeks aan de bestuurder.

Wie wij zoeken

Als Unitmanager begrijp je als geen ander de visie en koers van Kentalis en geloof je in de ambitie van Kentalis ‘#DeKern’. Dit wordt jouw nieuwe passie! Je hebt affiniteit met de zorg en de doelgroep en snapt wat er nodig is om deze unieke cliënten en de medewerkers in het primair proces daadwerkelijk in regie te krijgen om ‘de vragen en wensen’ goed te kunnen stellen. Het is voor jou een uitdaging om de behandelcoördinatoren en teamcoaches én de teams optimaal te laten functioneren en stelt alles in het werk hen daarin te ondersteunen.

Je bent in staat om creatief, analytisch en conceptueel op HBO+-niveau te denken en werken. Daarnaast heb je gedegen kennis opgedaan (aangevuld met relevante opleidingen) van bedrijfsprocessen, cultuurprocessen en organisatieveranderingen binnen (zorg)organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk effectief en overtuigend, schakelt soepel tussen operatie en strategie en je weet de hoog opgeleide professionals te verbinden en te inspireren richting de ingezette koers. Je bent een échte verbinder, teamspeler en communicatief vaardig met gesprekspartners op elk niveau. Je hebt begrip voor en kunt omgaan met weerstand en pakt door op gemaakte afspraken. Je kunt sturen op afstand, maar bent toch benaderbaar voor de medewerkers.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het betreft een opbouwende functie in een organisatie in beweging. Werken bij Kentalis biedt je de kans om voor een unieke doelgroep te werken in een hoogwaardige zorgomgeving. Kentalis is een platte organisatie waar ondernemerschap en pro-activiteit ten aanzien van organisatie- en zelfontwikkeling wordt gevraagd en gewaardeerd. Kentalis werkt volgens de CAO gehandicaptenzorg en biedt een prima salaris in FWG65 met goede overige arbeidsvoorwaarden. Het betreft een dienstverband van 32-36 uur per week, startend met een contract van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. Een referentenonderzoek en een assessment center maken mogelijk onderdeel uit van de procedure. Bij benoeming wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Herken jij je in het profiel en beschik je over de juiste kennis en ervaring, dan gaan wij graag met jou in gesprek en ontvangen wij hiervoor je motivatie en een actueel CV. Reageer s.v.p. via het reactieformulier. Voor vragen kun je contact opnemen met Melanie Hubers (melanie@voor.nl) en Selma Koegler (selma@voor.nl). Wij streven ernaar de procedure begin juli te ronden.