Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch Zorgverkoper

Capelle aan den IJssel

14-05-2019

Strategisch Zorgverkoper

Verbinder met realisatiekracht

Organisatie

Stichting Zorgbeheer De Zellingen (De Zellingen) is in 1997 ontstaan door een samenvoeging van een thuiszorgorganisatie, een verpleeghuis en een zorgcentrum. De Zellingen levert een breed pakket aan zorg en diensten in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel,. Vanuit de onderdelen genaamd: Zorg Thuis, Herstel & Revalidatie, Wonen met Zorg en Services & Wonen bieden medewerkers van De Zellingen zorg aan kwetsbare, meestal oudere, mensen. Daarnaast heeft de organisatie een gespecialiseerd Hersenletsel- en Afasiecentrum met een regionale functie (regio Rotterdam e.o.). De drie belangrijkste financieringsbronnen van De Zellingen zijn de Wlz, de WMO en de Zvw.


In de regio Rotterdam Rijnmond, grenzend aan en deels overlappend met het werkgebied van De Zellingen, zijn enkele zeer grote en meerdere kleinere V&V-aanbieders actief. De Zellingen is in haar werkgebied de grootste en meest bekende zorgaanbieder en onderscheidt zich door haar brede aanbod, persoonlijke zorg en overzichtelijke omvang.

De Zellingen heeft, zoals de gehele sector, de afgelopen jaren te maken gehad met de nodige beleidswijzigingen en externe eisen en ontwikkelingen. Er is ruim een jaar geleden een organisatiebrede transitie ingezet om meer verantwoordelijkheid bij de uitvoerende teams neer te leggen en gezamenlijk naar een moderne, meer doelgroep georiënteerde organisatie te ontwikkelen. Nu een jaar verder wordt steeds meer zichtbaar dat de wijze waarop het werk wordt georganiseerd en de wijze waarop de organisatie is ingericht laat zien dat de cliënten centraal staan. 

De Zellingen profileert zich steeds scherper als een waardegedreven organisatie, waarbij medewerkers zich laten leiden door de kernwaarden: aandacht, betrouwbaar, creatief, resultaatgericht, ruimte voor regie en reflectief.

“ Wij willen waarde toevoegen aan het leven van onze cliënten en dat doen we door te werken vanuit onze kernwaarden. Wij vinden dat waarde alleen kan worden toegevoegd als onze professionals onze cliënten kennen. Dán kan persoonsgerichte zorg worden gerealiseerd. Werken vanuit kernwaarden helpt De Zellingen ook om onderscheidend te zijn en dat is nodig om als organisatie te kunnen blijven bestaan. Wanneer het ons lukt om vanuit onze kernwaarden te werken dan ervaren cliënten en mantelzorgers dat onze professionals samen met hen proactief en creatief zoeken naar de best passende zorg en ervaren zij ook dat de zorg met échte aandacht wordt gegeven. Ons motto ‘zorg op zijn zorgzaamst‘ wordt gevoeld. We zijn er van overtuigd dat dit ook leidt tot werkplezier bij onze professionals.“  

De managers van de zorg-organisatieonderdelen vormen samen met de bestuurder het managementteam (MT) van De Zellingen. Zij worden ondersteund en geadviseerd door de managers en medewerkers van de ondersteunende diensten.

Voor deze organisatie in beweging zoeken wij een flexibele en koersvaste strategisch zorgverkoper die de zorgverkoop initieert, leidt en organiseert op een wijze die past bij de ambities van de organisatie.

De situatie bij de start
De functie van strategisch zorgverkoper is nieuw binnen de organisatie. (De coördinatie van) zorgverkoop en contractbeheer en ook externe communicatie is op verschillende plekken georganiseerd. Zorgverkoop en contractbeheer wordt vooral aangestuurd vanuit de bestuurder, de concerncontroller en een van de business controllers. De externe, maar ook interne, communicatie uitingen van de organisatie worden verzorgd door de afdeling PR & communicatie. Deze afdeling richt zich op dit moment vooral op de individuele cliënt in de gemeenten waar De Zellingen actief is.

De behoefte is om met een heldere en gerichte verkoop- en marketingstrategie (gekoppeld aan de meerjarenstrategie van de organisatie) De Zellingen te profileren en zodoende de positionering van de organisatie in de regio te versterken. Dit vraagt dat naar alle stakeholders, zoals samenwerkingspartners en financiers, pro-actief meer, beter en gerichter wordt gecommuniceerd. Hierbij is het van belang om de onderscheidendheid van De Zellingen bij de juiste stakeholders en op het juiste moment voor het voetlicht te brengen, zodat kansen die zich voordoen verzilverd kunnen worden.

Om de organisatie beter te kunnen profileren is uitgesproken dat het van belang is keuzes te maken in het aanbod aan zorg. De eerste keuze hierin is al gemaakt, zo blijkt uit de inrichting van de organisatie naar zorgsoort. De op handen zijnde keuzes voor focusdoelgroepen vormt de volgende stap die leidt tot onderscheidendheid van het zorgaanbod van De Zellingen. Hierbij kan gedacht worden aan een specifieke profilering op deskundigheid, bijvoorbeeld zoals dat er is op het gebied van hersenletsel en afasie, maar ook voor het explicieter profileren van de diverse vernieuwende voedingsconcepten die binnen De Zellingen zijn ontwikkeld en bijdragen aan geluksmomenten voor de cliënten.

Voor het management is het van belang om meer betrokken te zijn bij de verkoop van zorg, om zo gerichter informatie naar buiten te kunnen brengen. Ook is het voor hen van belang om meer en concreter inzicht te hebben in de gemaakte afspraken met financiers, zodat hier tijdig op geanticipeerd kan worden.

Functie

Voor De Zellingen zoeken wij een strategisch zorgverkoper die de marketing- en verkoopstratgie uitzet en regie voert. Je coördineert en faciliteert het proces van zorgcontractering. Je signaleert actief kansen en bedreigingen in de markt en bouwt en onderhoudt relaties in een voor De Zellingen relevant netwerk. Je volgt de regionale en landelijke ontwikkelingen en vertaalt deze naar de organisatie en geeft sturing aan de daaruit voortvloeiende activiteiten.

Binnen de zorgverkoopcyclus is de strategisch zorgverkoper bezig met het positioneren van De Zellingen, en onderhandelingsprocessen, aanbestedingen en subsidieaanvragen, het bewaken van lopende contractafspraken en de daarbij horende verantwoording. Hierbij ben je zowel extern als intern aanspreekpunt. De zorgverkoper coördineert en zorgt dat alle eisen vanuit de contractafspraken vertaald worden naar de teams binnen de organisatie.

Je vervult een spilfunctie en zal zelfstandig en initiërend te werk gaan. Daarnaast is samenwerking en afstemming nodig op alle niveaus binnen de organisatie, zowel in de lijn als binnen de staf.

Samen met je collega’s van PR en Communicatie en de business controller die nu de rol van contractbeheerder vervult vorm je een hecht team dat in de volle breedte werkt aan een goede positionering en contractering voor De Zellingen.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren analytische professional (HBO+ of WO niveau, minimaal 10 jaar werkervaring) die momenteel werkzaam is als adviseur, manager of projectmanager. Je bent commercieel en cijfermatig sterk en hebt kennis van de zorg. Je hebt een ‘track record’ in zorgmarketing en verkoop of inkoop van zorg, Hierdoor zie je snel kansen en doorzie je de juridische consequenties en financiële consequenties van afspraken. Je bent een stevige professional die vanuit zijn of haar functie op strategisch en tactisch niveau een gesprekspartner is voor MT en bestuur op het gebied van de marketing- en verkoopsstrategie.

Je kunt jezelf moeiteloos positioneren, bent sterk resultaat- en relatiegericht zowel intern als extern en hebt een scherp oog voor ontwikkelingen in de markt. Je neemt initiatief en boekt resultaten en laat door je klantgerichte houding als vanzelfsprekend je meerwaarde zien in het verder positioneren van De Zellingen als samenwerkingspartner in de regio.

Je bent planmatig, gestructureerd en vooruitziend en goed in staat deadlines te behalen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een boeiende strategische en ook specialistische functie in het hart van de organisatie met een uitdagende opgave. De functie is ingeschaald in FWG 65. Gestart wordt met een jaarcontract dat uitzicht heeft op een contract voor onbepaalde tijd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Carola Roos is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 3 juni 2019 via onderstaand formulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.