Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim bestuurder Zorg en Welzijn

Zuid-Holland

12-07-2023

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Gedreven en sociale interim bestuurder, financieel sterk, ervaring met fusie, overname of strategische samenwerking

Organisatie

Onze opdrachtgever is een kleinschalige stichting in de sector zorg en welzijn in Zuid-Holland. De stichting begeleidt psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven en helpt hen een volwaardige plaats in de samenleving te behouden of weer in te nemen. Met een grote diversiteit aan cliënten (en bijbehorende financiering en opdrachtgevers) richt de stichting zich op begeleid zelfstandig wonen, beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische achtergrond, op ontmoeting, op welzijn van senioren en nachtopvang voor daklozen. 

De stichting heeft een plek in de lokale samenleving en is een lerende organisatie waarin ‘samen doen’ met cliënten, burgers, vrijwilligers en medewerkers centraal staat. Een kleine honderd professionals en enkele honderden vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de stichting. De werkorganisatie is kleinschalig en daardoor doelgericht, wendbaar en betrokken. Een landelijke ontwikkeling is dat gemeenten (via aanbestedingen) steeds vaker samenwerken met grotere partijen of samenwerkingsallianties en steeds minder een lappendeken aan kleine aanbieders willen contracteren. Recent heeft onze opdrachtgever een externe analyse uitgevoerd en geconstateerd dat een toekomst op eigen kracht met de huidige schaal niet realistisch lijkt. Daarom is onze opdrachtgever, de raad van toezicht van de stichting, op zoek naar een gedreven en sociale interim bestuurder die ervaring heeft met fusie, overname of strategische samenwerking binnen zorg en welzijn.

Opdracht

De huidige bestuurder heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de organisatie en de basis op orde gebracht. De stichting is financieel gezond en tegelijkertijd blijkt de organisatie kwetsbaar te zijn. De stichting staat aan het begin van een volgende fase in haar ontwikkeling richting schaalvergroting door middel van strategische samenwerking, fusie of overname. De raad van toezicht is daarom op zoek naar een interim bestuurder om leiding te geven aan de strategische samenwerking. Van de interim bestuurder wordt verwacht dat hij/zij:

  • In samenspraak met raad van toezicht, stakeholders, cliënten en medewerkers en op basis van de huidige visie op cliëntbenadering, een houdbare en uitvoerbare strategie voor de stichting ontwikkelt gericht op continuïteit en inhoudelijke samenwerking met regionale of landelijk opererende (keten)partners.
  • Een marktverkenning doet en besprekingen voert met de best passende organisaties om te onderzoeken of samenwerking of fusie een optie is met als doel de positie van de stichting in de samenleving en in de markt te versterken.
  • De conclusie van de marktverkenning uitvoert en samenwerking, fusie of overname realiseert.
  • Een professionele en betrouwbare werkorganisatie realiseert waar mensen graag willen werken. 

Je bent zowel in- als extern het boegbeeld van de stichting. Je bent een energieke en op verbinding en resultaat gerichte leider met grote maatschappelijke betrokkenheid. Je bent eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van de operationele- en inhoudelijke aansturing van de organisatie. 

In samenspraak met de raad van toezicht en alle andere betrokkenen ontwikkel je een strategie voor de stichting en creëer je een breed draagvlak voor de uitvoering daarvan bij externe stakeholders, medewerkers en vrijwilligers. Je herkent en verzilvert kansen voor de stichting. Daartoe bouw en onderhoud je een relevant netwerk. Je vertegenwoordigt de stichting aan de bestuurstafels van alle relevante stakeholders zoals verzekeraars, zorgaanbieders, bestuurders in het sociaal domein, gemeenten en VWS. 

Je geeft leiding aan de werkorganisatie van de stichting en draagt zorg voor versterking van de kwaliteit en aansturing van de bedrijfsvoering van de stichting waardoor het primaire proces optimaal verloopt. Je realiseert een organisatie die in control is. Je stelt heldere kaders, neemt besluiten, stelt prioriteiten en biedt daarbinnen ruimte en vrijheid zodat hoge kwaliteit geleverd wordt met behoud van werkplezier. Je zorgt voor een transparante, constructieve en informatieve relatie met de raad van toezicht, met cliënten en de ondernemingsraad.

Wie wij zoeken

We verwachten dat je weet hoe je professionele mensen met een groot hart voor hun cliënten inspireert. Je biedt anderen ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie in het perspectief van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Je hebt inlevingsvermogen, vraagt door en stelt je oordeel zo lang mogelijk uit. Je weet hoe te begrenzen en aan te spreken waar dat nodig is. Je maakt gemakkelijk verbinding met de medewerkers op de werkvloer, in het directieberaad, met je toezichthouders en externe stakeholders. 

We zoeken een bestuurder met aantoonbare bedrijfs- en veranderkundige ervaring en een goed financieel en strategisch inzicht. Je hebt ervaring als drijvende kracht achter succesvolle fusie-, overname- of samenwerkingstrajecten. Het aansturen van mensen en (delen van) organisaties kent voor jou geen geheimen. Je stelt je dienstbaar op, bent reflectief en integer en vertoont voorbeeldgedrag. Verder ben je ondernemend, vindingrijk, gericht op resultaat en koersvast. Je weet je omgeving te enthousiasmeren, te inspireren en te overtuigen, communiceert consequent en duidelijk en bent gericht op samenwerking en bruggen bouwen. Je bent politiek sensitief en bekend met samenwerking met gemeenten en regionale ketenpartners.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit is een mooie en uitdagende opdracht voor 9 tot 12 maanden met optie tot verlenging, te starten op korte termijn, met een inzet van gemiddeld 32 uur per week. Wil jij van betekenis zijn voor een kleinschalige en ambitieuze maatschappelijke onderneming en ben jij een inhoudelijk gedreven, ondernemende en pragmatische interim bestuurder die de stichting naar de volgende fase kan brengen? Dan willen wij graag met je kennismaken!

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren, David Zeman en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangen wij graag zo snel mogelijk je CV, een korte motivatie, je beschikbaarheid en eventuele zomervakantieplanning en een indicatie van je tarief via het reactieformulier hieronder.

Wij maken graag eerst kennis via videobellen, voordat we de best passende kandidaten uitnodigen voor een VOORselectiegesprek in Rotterdam. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maken deel uit van de selectieprocedure. 

We kijken uit naar je reactie en verheugen ons op mooie gesprekken om voor onze opdrachtgever de beste interim bestuurder te selecteren.