Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur - bestuurder

Wassenaar

01-08-2023

Directeur - bestuurder

Een inspirerende leider die richting, ruimte en ruggensteun geeft.


Organisatie

De Wassenaarsche Bouwstichting (WBS) is 15 november 1912 opgericht als Wassenaarsche Bouwvereniging. Het is een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet en het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). WBS opereert op de grens van het woningmarktgebied regio Haaglanden en is op dit moment actief in Wassenaar, Den Haag, Voorburg en het Westland. Het marktaandeel van de organisatie bedraagt in de gemeente Wassenaar circa 16% van de totale woningvoorraad en bijna 40% van de huurwoningenmarkt. Het totale bezit omvat circa 3100 verhuureenheden, waaronder twee zorgcentra en een opvangvoorziening voor dak- en thuisloze jongeren.


Profiel corporatie

De corporatie is primair georiënteerd op de huurder/woningzoekenden in de woonkernen in de periferie van de ‘grote stad’; dichtbij en bereikbaar met oog voor de mensen, in goede samenwerking met de lokale stakeholders.

WBS huisvest naast de primaire en secundaire sociale doelgroep ook de doelgroep die in aanmerking komt voor de middenhuur. Ook biedt WBS de huurders via Koopgarant de mogelijkheid om woningen te kopen.

Bijzondere doelgroepen zoals statushouders, spoedzoekers en arbeidsmigranten kan WBS huisvesten binnen de mogelijkheden die de organisatie heeft. 

WBS is persoonlijk: de organisatie verwelkomt de huurder, is gastvrij en heeft 1 op 1 contact. 

Huurders die in de knel zitten krijgen hulp. WBS borgt het dak boven het hoofd van de huurders. Vanuit een oplossingsgerichte werkwijze en in goede samenwerking met de netwerkpartners.

De corporatie streeft ernaar om voldoende betaalbare verhuureenheden te ontwikkelen, met aandacht voor duurzaamheid, circulariteit, die aansluiten op de volkshuisvestelijke behoeften in de gemeenten waar de corporatie actief is. 

In de organisatie werken betrokken, professionele medewerkers. Zowel klantgerichtheid als resultaatgerichtheid zijn belangrijke waarden. Zij geven vorm aan de dienstverlening met een eigen verantwoordelijkheid en vanuit het perspectief van (toekomstige) huurders, met oog voor de maatschappelijke belangen en de menselijke kant daarvan. Zij werken in (dorps)kernen in de periferie van de stad in de agglomeratie Den Haag en hebben aandacht voor specifieke lokale kenmerken. Met oog op de volkshuisvestingopgave houden wij de mogelijkheid open voor alle vormen van samenwerking met andere toegelaten instellingen volkshuisvesting in gemeente Wassenaar en gemeente Westland.

De organisatie biedt ruimte aan medewerkers om (binnen op de kernen gerichte teams van de afdeling Woonbedrijf en afdeling Projecten) vanuit eigen verantwoordelijkheid en binnen de organisatiekaders hun werk te doen.

Goede samenwerking tussen de afdelingen is in toenemende mate cruciaal en is zoals in meerdere organisaties soms een uitdaging gezien de veranderingen die spelen

De aandacht van de organisatie gaat primair uit naar de (toekomstige) huurder. Vastgoed is een middel en goed duurzaam financieel beleid een voorwaarde. De inrichting van de organisatie is dienend aan haar primaire doel, de huidige en toekomstige huurder zo goed mogelijk te bedienen binnen de kaders. 


De Wassenaarsche Bouwstichting werkt conform het governance model, bestaande uit een Raad van Commissarissen met 4 leden en een éénhoofdig bestuur. De RvC bestaat uit Marie-Leontine de Graaf (voorzitter), Desiree Curfs, Dimitri Griffioen en Tarik Uçar. De bestuurder stuurt samen met de MT-leden de organisatie aan. De leden van het MT zijn Liesbeth de Jong (manager woonbedrijf), Olaf van der Steen (manager financiën) en Piet van den Bout (manager projecten). De bestuurder wordt ondersteunt door een directiesecretariaat. De organisatie bestaat momenteel uit 31 medewerkers. Er is een intensieve en constructieve samenwerking met de huurdersvereniging en andere stakeholders zoals de gemeenten. 

Op dit moment neemt een interim bestuurder de functie waar, na een lange aaneengesloten periode waarin een vaste bestuurder vorm en richting gaf.

Functie

Je bent als bestuurder verantwoordelijk voor het voeren van de dagelijkse leiding, het formuleren van duurzaam beleid, het zorgen dat het beleid adequaat uitgevoerd wordt en het bepalen van de strategie ter verwezenlijking van de doelstellingen van WBS. Je zal de heldere en duidelijke visie op de rol en positie van de corporatie uitdragen en doorvertalen naar tactische en operationele activiteiten. Je zal de visie met input vanuit de organisatie en externe stakeholders opnieuw vaststellen en vertalen naar concrete en haalbare doelstellingen. Naast de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de maatschappelijk opdracht van de corporatie ben je verantwoordelijk voor de financiële continuïteit en voor het door ontwikkelen naar een sterke en moderne uitvoeringsorganisatie die compliant is.

De corporatie scoort al jarenlang voldoende bij visitaties. WBS wordt gezien als maatschappelijk sensitief. Dat is primair de rol van de bestuurder.  De corporatie wordt getypeerd als een ‘doe-corporatie’: actief, praktisch en oplossingsgericht. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat deze het goede van de organisatie behoudt en verder moderniseert, digitaliseert, de duurzaamheid verantwoordelijkheid op zich neemt en toekomst bestendig maakt. De organisatie zal versterkt mogen worden gezien de maatschappelijke opgave en groei ambitie. De nieuwe bestuurder zal zich in de aankomende periode hierop gaan oriënteren en bekijken hoe deze ambitie het beste gerealiseerd kan worden. Je bouwt aan een goede relatie en samenwerking met de gemeenten en andere stakeholders en je maakt duidelijke prestatieafspraken die je ook nauwkeurig monitort. Je bent het boegbeeld van WBS en zet op open en transparante wijze de organisatie en haar doelstellingen op de kaart. Daarnaast liggen er opgaven op het gebied van verduurzaming, nieuwbouw, realisatie van nieuwe woonvormen zoals flexwonen en op het gebied van financiering en verantwoording.

Wie wij zoeken

Je hebt aantoonbaar de competenties en vaardigheden om als directeur - bestuurder met een zakelijk hoofd en een maatschappelijk hart deze mooie organisatie naar het volgende niveau te brengen. Je hebt dan ook veel affiniteit met de doelstellingen van de corporatie en de doelgroep die zij bedient. Je hebt een moderne visie op relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting en/of vastgoedontwikkeling is een pre. Die kennis en ervaring kan je ook hebben opgedaan in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld zorg en welzijn. Je bent een echte verbinder. In- en extern zoek je nadrukkelijk de verbinding, stimuleer je de samenwerking en ben je de motor achter goede samenwerkingsrelaties met externe partijen zoals Gemeenten, collega corporaties, zorginstellingen, etc. Je brengt energie en enthousiasme en je hebt een moderne blik op leiderschap, organiseren en digitaliseren. Je hecht belang aan (en kent de complexiteit van) de relevante wet- en regelgeving en stuurt actief op het voldoen daaraan.

Je bent goed in staat om te schakelen tussen strategie, het tactisch niveau en uitvoering. Hoewel je graag de verantwoordelijkheid ‘laag’ in de organisatie belegt, zal gezien de omvang van de organisatie een meer handson houding van je verwacht worden dan in een bestuursrol bij grotere organisaties. Je bent strategisch, tactisch en analytisch sterk en je schakelt makkelijk tussen inhoud, relatie en proces. Je bent financieel en bedrijfs-/procesmatig sterk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het bruto jaarinkomen zal bepaald worden conform de Wet Normering Topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting. Inschaling van de functie is in categorie E en is afhankelijk van de achtergrond en ervaring. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Het betreft een fulltime dienstverband op locatie.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te begeleiden. Stefan van den Oever en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier. Mocht je nadere informatie wensen of vragen hebben neem dan contact op met Stefan van den Oever, stefan@voor.nl tel: 06-51705362. Gezien de vakantieperiode zullen wij begin augustus reageren.

Het is de intentie om de selectieprocedure uiterlijk eind september af te ronden. Een referentie onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Mogelijk ook een assessment. Voordat een definitieve benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform het Beoordelingskader. Deze willen we in januari op gaan starten.