Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurder

Maassluis

16-04-2020

Bestuurder

Stoed zoekt een bevlogen bestuurder, sociaal ondernemer en verbindend leider.


Organisatie

Stoed – Stichting Onder Een Dak - gevestigd in Maassluis is een kleinschalige organisatie in de sector Zorg en Welzijn in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Maasluis, Vlaardingen, Schiedam).  Stoed begeleidt psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven en helpt hen een volwaardige plaats in de samenleving te behouden of weer in te nemen. Daarmee positioneert Stoed zich als deel van de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk rond opvang en (re-)socialisatie van mensen met diverse en soms complexe (GGZ) problematiek en onbegrepen gedrag. Stoed heeft een grote diversiteit aan cliënten.

Stoed richt zich op begeleid zelfstandig wonen, beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische achtergrond, op ontmoeting, op welzijn van senioren en nachtopvang voor daklozen.  Stoed bestaat uit: Stichting zorg Stoed, Stichting onder een dak, Stichting “De Hooftzaak” -een buurtcentrum van waaruit samen met buurtbewoners en andere partners activiteiten en ontmoeting georganiseerd worden- en Stichting Seniorenwelzijn die vanuit de gedachte van positieve gezondheid, samenredzaamheid en ontmoeting zorg en welzijn voor senioren thuis of elders met elkaar verbindt. 

Stoed is groot in betekenis, niet in omvang.

Stoed is kleinschalig en daardoor doelgericht, wendbaar en betrokken. Stoed richt zich op maatschappelijke verbinding, samenwerking en biedt praktische oplossingen. Stoed heeft een plek in de lokale samenleving. Stoed is een lerende organisatie waarin ‘samen doen’ met cliënten, burgers, vrijwilligers en medewerkers centraal staat. Stoed werkt elke dag vanuit vijf principes aan een betere en inclusieve samenleving. Deze vijf principes zijn: inhoudelijk, vraaggericht, met behoud van het goede, met compassie, in ontwikkeling. Bij Stoed werken 130 professionals en 400 vrijwilligers.


Functie

De huidige bestuurder Robert van der Krogt heeft zijn vertrek aangekondigd. Onder zijn leiding is Stoed in de afgelopen 5 jaar gegroeid. Stoed staat nu aan het begin van een volgende fase in haar ontwikkeling. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat hij/zij:

 • In samenspraak met Raad van toezicht, stakeholders, cliënten en medewerkers en op basis van  de huidige visie op cliëntbenadering, een houdbare en uitvoerbare strategie voor Stoed ontwikkelt gericht op continuïteit van Stoed en inhoudelijke samenwerking met regionale (keten-)partners.
 • De strategie helder binnen en buiten de organisatie communiceert en realiseert en daarmee Stoed in de samenleving positioneert. 
 • Op basis van de visie en strategie samenwerking aangaat met andere organisaties in de regio met als doel de positie van Stoed in de samenleving en in de markt te versterken.
 • Een professionele en betrouwbare werkorganisatie realiseert waarin mensen graag willen werken en waarin zelforganisatie centraal staat. 

Je bent zowel in- als extern het boegbeeld van Stoed. Je bent een energieke en op verbinding en resultaat gerichte leider met grote maatschappelijke betrokkenheid. Je wilt een stevige rol spelen in het ontwikkelen van regionale samenwerking en je wilt daardoor van betekenis zijn bij het beantwoorden van relevante maatschappelijke vragen rond de dagelijkse opvang van kwetsbare mensen. Je bent eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van de operationele- en inhoudelijke aansturing van Stoed organisatie. 

Stoed richt zich op ondersteuning, ontwikkeling en participatie van haar cliënten. 

 • In samenspraak met de Raad van toezicht en alle ander betrokkenen ontwikkel je een  strategie voor  Stoed en creëer je een breed draagvlak voor de uitvoering daarvan bij externe stakeholders, medewerkers en vrijwilligers.
 • Je herkent en verzilvert kansen voor Stoed. Daartoe bouw en onderhoud je een relevant netwerk.
 • Je geeft een impuls aan innovatieve projecten op het terrein van kleinschalig wonen, begeleid zelfstandig wonen en dagactiviteiten voor de burgers in de regio en zorgt voor een goede aansluiting op het sociaal domein en de zorgaanbieders in de regio. Je speelt hierbij een verbindende rol, anticipeert op de relevante ontwikkelingen en bent in staat om de bestaande plannen hierop aan te passen. 
 • Je vertegenwoordigt Stoed aan de bestuurstafels van alle relevante stakeholders (verzekeraars, zorgaanbieders, bestuurders in het sociaal domein, gemeenten, VWS etc.). 
 • Je geeft leiding aan de werkorganisatie van Stoed en draagt zorg voor versterking van de kwaliteit en aansturing van de bedrijfsvoering van Stoed waardoor het primaire proces optimaal verloopt. Je realiseert een organisatie die in control is.
 • Je brengt focus aan op leren, ontwikkelen en samenwerken in een setting van vernieuwing en verbetering. 
 • Je brengt zelforganisatie in de werkorganisatie tot bloei, introduceert een werkwijze waarbij medewerkers eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap) dragen en elkaar aan durven te  spreken.
 • Je stelt heldere kaders, neemt besluiten, stelt prioriteiten en biedt daarbinnen ruimte en vrijheid zodat hoge kwaliteit geleverd wordt met behoud van werkplezier.
 • Je zorgt voor een ondersteunende en waarderende omgeving voor de circa 400 vrijwilligers van Stoed. 
 • Je zorgt voor een transparante, constructieve en informatieve relatie met de Raad van toezicht en met cliënten – en ondernemingsraad. 


Wie wij zoeken

We verwachten dat je weet hoe je professionele mensen met een groot hart voor hun cliënten aanstuurt en inspireert. Je bent gevoelig voor wat de medewerkers van Stoed drijft en hebt een warm hart voor de cliënten van Stoed. Een inclusieve samenleving spreekt voor jou vanzelf. In je leiderschapsstijl bied je anderen ruimte voor het nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie in het perspectief van de gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Je hebt inlevingsvermogen, vraagt door en stelt je oordeel zo lang mogelijk uit. Je weet hoe te begrenzen en aan te spreken waar dat nodig is. Je maakt gemakkelijk verbinding met de medewerkers op de werkvloer, in het directieberaad, met je toezichthouders en stakeholders. 

In persoon ben je een bestuurder die het belangrijker vindt om geïnteresseerd te zijn, dan om interessant te zijn Dat betekent dat je dienstbaar, reflectief en integer bent en voorbeeldgedrag vertoont. Verder ben je ondernemend, vindingrijk, gericht op resultaat en koersvast.Je weet je omgeving te enthousiasmeren, te inspireren en te overtuigen, communiceert consequent en duidelijk en bent gericht op samenwerking en bruggen bouwen. 

Wij zoeken een bestuurder met aantoonbaar bedrijfs- en veranderkundige ervaring. Het aansturen van mensen en (delen van) organisaties kent voor jou geen geheimen. Je hebt WO werk- en denkniveau door een (combinatie van ) opleiding en ervaring.  Verder verwachten wij de volgende persoonskenmerken en gedrag bij je aan te treffen:

 • boegbeeld en ambassadeur,
 • energiek, 
 • soepele communicatie op alle niveau’s, 
 • sociaal ondernemend, 
 • positief, empathisch, benaderbaar, verbindend, 
 • strategisch, bestuurlijk sensitief, overstijgend denken, 
 • gericht op samenwerking, 
 • incasseringsvermogen, humor en véél mensenkennis, 
 • gemakkelijk relativerend, 
 • crisisbestendig, 
 • in oplossingen denken,
 • glas is halfvol. 


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een bestuurlijk eindverantwoordelijke positie in een kleinschalige, betekenisvolle en ambitieuze maatschappelijke onderneming voor een inhoudelijk gedreven en pragmatische bestuurder of manager met kennis van zaken. Bezoldiging vindt plaats volgens de WNT klasse 2. 


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze bestuurlijke positie uit te voeren. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Op 14 en 15 mei 2020 vinden de gesprekken met VOOR plaats.  VOOR houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. De gesprekken met de selectie- en adviescommissie van Stoed zijn op 27 mei 2020. Wij ontvangen graag je CV, motivatie en beschikbaarheid via het reactieformulier op onze site . Een assessment onderzoek en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de werving en selectie. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 11 mei 2020.