Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Bestuurssecretaris - Ingevuld

Zwolle

23-08-2021

Interim Bestuurssecretaris

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

‘Faciliteert en continueert de jaaragenda en vergaderingen van de Raad van Toezicht”

RIBW Overijssel is een zorgaanbieder voor ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid om te worden wie je bent. De huidige bestuurssecretaris neemt afscheid, een nieuwe bestuurssecretaris wordt momenteel geworven. Om de voortgang van de jaarplanning en de vergadercyclus van de RvT te continueren en te faciliteren, zoekt de RIBW een interim bestuurssecretaris vanaf 1 september tot 1 december 2021 voor 8-16 uur per week.

Organisatie

RIBW Overijssel is een grote zorgaanbieder met een breed scala aan ondersteuningsvormen bij mensen thuis (ruim 1500 mensen) en waar gevraagd ook vanuit Bescherm Wonen (860 plaatsen).
Het werkgebied omvat de centrumgemeenten Zwolle, Deventer, Almelo en Enschede.
RIBW Overijssel verleent ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en Forensische Zorg. Daarvoor werken ze samen met meer dan 25 gemeenten in en buiten Overijssel en met diverse zorgkantoren. Er werken ruim 900 medewerkers op zo’n 70 locaties. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 57 miljoen.

RIBW Overijssel zet de begeleidingsvraag centraal en zoekt samen met anderen naar het best passende antwoord en de meest geschikte organisatorische samenwerkingsvorm. De meervoudige problematiek van de cliënten en voortdurende invloed vanuit wet- en regelgeving, diversiteit in financieringsstromen vragen om wisselende samenwerkingscoalities. Zij werkt daarom samen over bestaande organisatie- en bekostigingsgrenzen heen. Op het niveau van de teams in de wijk en op het niveau van de beleidspartners en financiers.

De toekomstdroom van RIBW Overijssel is om 24/7 drempelloze ondersteuning te bieden aan psychisch kwetsbare mensen, samen met hun netwerk en met de samenwerkingspartners. Hiermee bedoelen ze dat psychisch kwetsbare mensen altijd welkom zijn, met of zonder indicatie. RIBW Overijssel is makkelijk (online) te vinden, je kunt direct bij hen terecht en je kunt eenvoudig van zorgbehoefte veranderen als dat nodig is en weer uitstromen. RIBW Overijssel is een passant in het leven van mensen, het netwerk is blijvend. RIBW maakt daarbij ook gebruik van ervaringsdeskundigheid.

RIBW Overijssel is een “platte” organisatie met een eenhoofdig Raad van Bestuur, bewust onderaan het organogram. Cliënten en begeleiders staan bij RIBW Overijssel bovenaan en al het (denk)werk van bestuurlijke en ondersteunende processen wordt gedaan zodat het begeleiden van mensen die psychisch kwetsbaar zijn, zo goed mogelijk gebeurt.

Het werkgebied is verdeeld in vier regio’s die worden aangestuurd door een regiomanager. De regio’s zijn opgedeeld in teams die aangestuurd worden door teammanagers. Zij worden daarbij ondersteund door servicediensten op het gebied van Bedrijfsvoering, Marketing & Communicatie, Mens & Kwaliteit en bestuursondersteuning.


Over worden wie je bent

RIBW Overijssel staat voor een zorgzame samenleving: waar je kunt worden wie je bent, waarin iedereen kan meedoen en we omzien naar elkaar. De organisatie gelooft in het verlangen van elk mens om zichzelf te ontwikkelen. Niemand is ’af’. Als mens ben je dan ook voortdurend in beweging om te worden wie je bent. Met psychisch kwetsbare mensen worden mensen bedoeld die het zonder ondersteuning even of langdurig niet lukt om mee te doen aan de samenleving.

RIBW Overijssel gelooft daarbij in eigen regie: het vermogen van een mens om zijn eigen leven vorm te geven als het gaat om wonen, werken en sociale contacten. Met zo lang als nodig wordt bedoeld dat herstel een persoonlijk en uniek proces is en daarmee voor elk mens een eigen duur heeft.


Over Vakmanschap

In 2019 heeft RIBW Overijssel het programma Voor Vakmanschap uitgevoerd waardoor ieders vakdeskundigheid kan bijdragen aan de bedoeling van de organisatie. Vakmanschap zorgt ervoor dat medewerkers complexe situaties in het werk weloverwogen aangaan. En dat ze daarbij bereid zijn om de confrontatie met tegenslag, eigen onzekerheid en angst te doorstaan en het lijden van de ander te verdragen. Werken vanuit mogelijkheden, in verbinding en samenwerking met anderen in de samenleving. Met als uiteindelijk doel jezelf overbodig maken in het leven van de cliënt.

Binnen dit programma zijn bij de ondersteunende diensten senior specialisten aangesteld om vakteams te leiden, is er een leiderschapstraject ontwikkeld voor alle leidinggevenden van zowel het primair proces als de ondersteunende diensten en hebben ook de vakinhoudelijk teamondersteuners een leertraject gevolgd ter ondersteuning van hun rol in de teams.

Eind 2020 is samen met Effectory het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. De uitkomsten waren boven hun eigen verwachting. RIBW scoort beter dan gemiddeld in de branche.


Over Stap in de Wijk

In 2020 is het programma ‘Stap in de wijk’ gestart om het ambulante aanbod en de werkwijze meer te laten aansluiten bij de individuele wensen van de cliënt. Er is in proeftuinen geoefend. Dit heeft geresulteerd in bredere inzichten omtrent de invoering en verdere invulling van de ondersteuningsvormen en beter inzicht in het cliëntperspectief. Daarnaast is er een onderbouwd inzicht ontstaan in de benodigde middelen, vaardigheden en financiën die nodig zijn voor de ondersteuningsvormen van ‘Stap in de wijk’. Dit verandertraject heeft grote impact op het werk van onze begeleiders. Er is dan ook sprake van een cultuurveranderingstraject. Met alle opgedane kennis en ervaringen is de weg vrij voor een volledige implementatie in 2021.

Opdracht

Voordat de huidige Bestuurssecretaris in 2017 in dienst kwam, werden de taken grotendeels uitgevoerd door de bestuurders zelf en het bestuurssecretariaat. De Bestuurssecretaris trof toentertijd een organisatie in crisis aan en heeft in de afgelopen vier jaar nut en noodzaak van de functie bewezen. RIBW Overijssel is momenteel bestuurlijk en organisatorisch een stabiele organisatie en bevindt zich in een krachtige, positieve flow. De ambitie is dat zo te houden, onder andere door verdere efficiëntie van bestuurlijke en administratieve werkprocessen. In 2020 zijn daartoe alle managers en alle adviseurs ondersteunende diensten die deelnemen aan regio-overleggen getraind in de A3-methodiek. Deze methodiek biedt consistentie en focus bij het realiseren van de strategie. Eind 2020 zijn A3-jaarplannen gemaakt op organisatieniveau en door de regio’s. In 2021 zal dit doorontwikkeld worden door onder andere A3- managementgesprekken.

De Bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor regie van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming en strategisch advies aan de Raad van Bestuur, het MT en op verzoek de Raad van Toezicht.

De Bestuurssecretaris wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur, werkt nauw samen met het MT wat bestaat uit vier regiomanagers, de manager Mens & Kwaliteit en de manager Bedrijfsvoering. Het MT en bestuurder zijn een gecommitteerd team dat sinds 2019 in deze samenstelling succesvol samenwerkt. De verhouding met de medezeggenschap en Raad van Toezicht is goed. Als bestuurssecretaris ben je een belangrijke spil tussen de diverse medezeggenschapsorganen.

Momenteel loopt de procedure voor de nieuwe vaste bestuurssecretaris. Verwacht wordt dat deze uiterlijk 1 december kan starten. Voor de tussenliggende periode van 1 september tot 1 december zoekt RIBW Overijssel een interim bestuurssecretaris die gemiddeld 8-16 uur per week de Raad van Toezicht kan faciliteren.

De opdracht voor de interim Bestuurssecretaris bestaat in ieder geval uit:

 • Het voorbereiden en tijdig versturen van de agenda en opleggers voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht
 • Het notuleren en uitzetten van acties naar aanleiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht
 • Het bewaken van de jaarplanning en vergadercyclus van de Raad van Toezicht

Je bent beschikbaar op de data die gepland staan voor de vergaderingen:

 • 22 september 10:00-12:00 uur
 • 28 september 14:00-18:00 uur
 • 5 oktober 16:30-21:30 uur
 • 1 november 13:00-15:00 uur
 • 4 november 11:00-17:00 uur
 • 17 november 16:30-21:30 uur
 • 29 november 13:00-15:00 uur
 • eventueel 1 december 10:00-14:00 uur

Wie wij zoeken

Bovenal ben je iemand met een inspirerend en doorleeft ‘Worden Wie Je Bent’-verhaal. Authentiek, autonoom en zelfverzekerd over wat het leven je tot nu toe heeft gebracht en waar je je naar toe beweegt.

Je bent intelligent en (gevraagd en ongevraagd) een krachtige gesprekspartner vanuit dezelfde kernwaarden als RIBW Overijssel: Moedig, Ontwikkelingsgericht, Vol vertrouwen en Integer.

Je beschikt over strategisch vermogen waardoor je Bestuurder, MT en Raad van Toezicht kunt adviseren. Dat vermogen heb je omdat je succesvol (landelijke) ontwikkelingen naar beleid en uitvoering hebt vertaald. Je hebt affiniteit met compliance en governance. Je overziet en doorziet de samenhang der dingen in- en extern, verbindt en maakt daardoor integrale afwegingen (mogelijk).

Je ondersteunt je de Raad van Toezicht. Je bent gewend te functioneren in een complex krachtenveld waarin organisatie sensitiviteit en een goed gevoel voor menselijke verhoudingen noodzakelijk zijn.

Je krijgt meer voldoening uit consolideren en ontwikkelen dan uit crisismanagement. Anders gezegd: je houdt meer van de marathon dan van de sprint. Door jouw denken in oorzaak en gevolg, analyse en methodisch werken, zet je (on-)zichtbaar processen in gang die je volgt en begeleidt. Je hebt een heldere en vlotte schrijf- en communicatiestijl en je brengt met gemak zaken tot de kern.

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding op het gebied van Bestuurs- of Bedrijfskunde of Gezondheidswetenschappen. Een juridische achtergrond en kennis- en ervaring in de Zorg zijn een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Interim Bestuurssecretaris bij RIBW Overijssel voor de Raad van Toezicht is een essentiële functie in een platte organisatie in beweging. Alle processen lopen nu soepel en de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur behouden graag de verworven continuïteit en kwaliteit van de vergadercyclus in afwachting op en gedurende het inwerken van de nieuwe bestuurssecretaris.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools en Philip Backx zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen wij graag je motivatie, een actueel CV, een indicatie van het tarief dat je verwacht en eventuele vakantieplannen via onderstaand formulier op onze website.


Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op dinsdag 31 augustus.

Als voorwaarde voor opdrachtverstrekking dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen en er wordt een integriteitscontrole uitgevoerd via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op.

*Bij alle live gesprekken worden de RIVM-richtlijnen gevolgd.