Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur-bestuurder MSB

Capelle aan den IJssel

16-06-2022

Directeur-bestuurder MSB


“Ervaren zorgbestuurder voor een professionaliseringsslag in een coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf in een algemeen ziekenhuis”

Organisatie

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een algemeen regionaal ziekenhuis met 390 bedden. Het ziekenhuis heeft een buitenpolikliniek in Rotterdam Nesselande en een buitenpolikliniek in Krimpen a/d IJssel. Het zorggebied van het ziekenhuis strekt zich uit over Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpenerwaard en de oostelijke kant van Rotterdam.

Meer dan 1500 medewerkers, 150 medisch specialisten en 200 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor goede patiëntenzorg. In nauwe samenwerking met de ketenpartners streeft het ziekenhuis naar de juiste zorg op de juiste plaats; zo dicht mogelijk bij de patiënt. Maag-, darm- en leverzorg is het speerpunt van het IJsselland Ziekenhuis: voor de MDL heeft het een bovenregionale functie. Daarnaast heeft het ziekenhuis de volgende prioriteiten: de zorg voor kwetsbare ouderen, de zorg voor vrouw en kind, spoedeisende hulp (samenwerking met de huisartsenpost) en het algemeen klinisch laboratorium. Het ziekenhuis heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid: als eerste in de regio heeft het ziekenhuis het zilveren niveau van het milieukeurmerk Milieuthermometer Zorg behaald.

De ruim 150 medisch specialisten in het IJsselland ziekenhuis vormen samen de Vereniging Medische Staf (VMS). Per 1 januari 2015 is de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) IJsselland Ziekenhuis opgericht: de 100 vrijgevestigde medisch specialisten zijn lid van de Coöperatie MSB naast hun lidmaatschap van de Vereniging Medische Staf.

De Coöperatie MSB wordt bestuurd door een door de ledenraad aangesteld en gemandateerd Dagelijks Bestuur bestaande uit 3 medisch specialisten die ieder een dag per week (en de voorzitter 2 dagen per week) zijn vrijgesteld voor hun bestuurlijk werk. Besluiten worden door het Dagelijks Bestuur in de regel in unanimiteit genomen. Het bestuur van het MSB neemt ook deel in het bestuur van de VMS en een van de MSB-bestuursleden is tevens co-bestuurder van het ziekenhuis.

Naast de aangesloten specialisten heeft de Coöperatie inmiddels zo’n 55 medewerkers in dienst, w.o.: 20 artsen op AMS-contract, en ondersteunend personeel (30 secretaresses, 2 HR medewerkers, een beleidsmedewerker en een bestuurssecretaris). De operationele aansturing van het MSB is in handen van een bestuurssecretaris die tevens het Coöperatiebestuur ondersteunt bij hun bestuurlijke activiteiten.

Door de groeiende omvang van het bureau/MSB en de toegenomen complexiteit van alle vraagstukken waar het bestuur voor staat is er behoefte aan extra ondersteuning van de besturing van de Coöperatie. Om die reden heeft het bestuur in overleg met de ledenraad ervoor gekozen om een directeur-bestuurder aan te trekken om de Coöperatie te ondersteunen bij het verder professionaliseren van de aansturing en besturing van de Coöperatie -en vervolgens een passende vervanging te realiseren van de bestuurssecretaris functie (thans vacant).

Functie

Als directeur-bestuurder maak je deel uit van het dagelijks MSB bestuur en geef je gezamenlijk sturing aan de Coöperatie. Besluitvorming en mandaatverstrekking vinden op basis van gemeenschappelijke besluitvorming plaats. Je primaire opdracht is de huidige werkwijze en aansturing van het MSB te evalueren en te professionaliseren. Je kijkt hierbij zowel naar governance vraagstukken als naar de inrichting van de dagelijkse activiteiten. Samen met bestuur en leden ontwikkel je een bestuursvisie en schets je de contouren voor een toekomstbestendige koers. Dit betreft zowel financiële (verdeel) vraagstukken, als een efficente bedrijfsvoering en een effectief personeelsbeleid als de besturing van het MSB. Daarbij breng je jouw ideeën in over nieuwe samenwerkingsvormen, contractvormen, dienstverlening en verdienmodellen en communicatie en afstemming. Je creëert een klimaat waarin kwaliteit, inhoud en innovatie de boventoon voeren.

Het ziekenhuis streeft naar de juiste zorg op de juiste plaats -en is daar succesvol in. Als gevolg daarvan komen de productieafspraken onder druk te staan. Een wenselijke uitkomst van preventieve zorg, maar het goede gesprek daarover met de verzekeraar en het ziekenhuis moet nog gevoerd worden. De samenwerking met in- en externe partners en de regionale positionering van het ziekenhuis staat ook op de agenda van het bestuur.

Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de begrotingscyclus en de voorbereiding van -en deelname aan de onderhandelingen met het ziekenhuis met de andere bestuursleden.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een ervaren (zorg)bestuurder die bij voorkeur ervaring heeft binnen de ziekenhuiswereld in het algemeen en de MSB-vraagstukken in het bijzonder. Je hebt ervaring met het samenwerken met hoogopgeleide professionals. Je beschikt over natuurlijk gezag op basis van je persoonlijkheid en expertise. Je formele positie is hierbij minder belangrijk. Je ben een natuurlijke aanvoerder en samenwerkingsgericht. Communicatie is een kerncompetentie van je.

Je hebt ruime ervaring met (her-inrichting van) complexe besturings- en governance vraagstukken. Je beschikt zowel over duidelijkheid en daadkracht als over geduld en goed ontwikkelde adviesvaardigheden.

Je bent een onafhankelijke denker, met oog voor verschillende (soms strijdige) belangen waarbij het organisatiebelang voor jou leidend is. Je bent integer en koersvast. Humor en creativiteit helpen je bij het vinden van oplossingen. Je bent relatiegericht en weet verschillen te overbruggen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een bestuurlijk uitdagende functie in een platte organisatie met hoogopgeleide en bevlogen professionals met een gezamenlijke inhoudelijke drive -en soms uiteenlopende (financiële) belangen- in een krachtenveld volop in beweging.

De functie wordt gewaardeerd met een marktconforme beloning: neem gerust hierover contact op. Het betreft een functie voor 24 - 32 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie van de directeur-bestuurder uit te voeren. Tim de Jong en Philip Backx zijn hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV voor 22 juni a.s. via onderstaand formulier. 

De selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 24 en 28 juni a.s. in Utrecht. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we graag eerst kennis via videobellen.

De gesprekken met de advies- en selectiecommissie bij Coöperatie MSB IJsselland vinden plaats op 7 juli 2022.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Het MSB draagt de kosten van de aanvraag.