Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur

Utrecht

22-11-2022

Directeur

In deze unieke tijd waar het beroep van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zo’n belangrijke rol heeft in de samenleving en het belang van ontwikkeling en zeggenschap nog nooit zo gevoeld is, zoeken wij een vertrouwenwekkende, verbindende directeur die vanuit overzicht werkt aan een sterke beroepsvereniging.

Organisatie

“Het is de eeuw van de verpleging en verzorging”, met deze zin vat V&VN de urgentie en het bestaansrecht van haar werk samen. Langs drie pijlers, kennis in de praktijk, ontwikkeling van mensen in hun loopbaan en ruimte voor professionele zeggenschap, zal V&VN de komende jaren het beroep verder versterken om tegemoet te komen aan de vragen van nu en van de toekomst.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN, ontstaan na een fusie van verschillende verenigingen in 2006), met ruim 105.000 leden de grootste beroepsvereniging in Nederland maakt zich sterk voor de verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Ze wil dat deze beroepsgroepen vanuit vakmanschap de beste zorg kunnen bieden en invloed kunnen hebben op ontwikkelingen in verpleegkundig en verzorgend onderwijs, beleid en praktijk. De vereniging wil de stem van leden horen en laten horen in media, aan bestuurlijke en onderhandelingstafels en in de politiek. Het hoogste orgaan van de vereniging is de Ledenraad, met een eigen voorzitter, die het bestuur aanstelt. De leden worden vertegenwoordigd door de Ledenraad en door het bestuur en kunnen zich aansluiten bij afdelingen Daarnaast zijn er nog twee bestuurscommissies (voor Ethiek en Onderwijs) en twee colleges, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde en het Historisch College Florence Nightingale Instituut. 


Afdelingen hebben een eigen bestuur. Bestuur, ledenraad, afdelingen, platformen en bestuurscommissies worden ondersteund door het verenigingsbureau. Het organisatiemodel van het verenigingsbureau en de wijze waarop de vereniging wordt ondersteund is in ontwikkeling. De nieuwe missie, visie en strategie, met daarin de keuze om het beroep (sterke beroepen in de keten) centraal te stellen, bieden aanknopingspunten voor een optimale ondersteuning.

Het verenigingsbureau (kortweg bureau of werkorganisatie) werkt vanuit een mooi kantoorpand in Utrecht. Er werken zo’n 100 medewerkers. Het ledental van V&VN is de afgelopen jaren sterk gegroeid en is sinds 2021 stabiel. Het pand is naast kantoor, ook een echte ontmoetingsplek voor leden.

Naast ondersteuning van de vereniging, zijn er ook teams die zich bezighouden met de directe ondersteuning van en dienstverlening aan leden. Zo beheert de vereniging de registers waarin verpleegkundigen en verzorgenden hun deskundigheid en hun ontwikkeling kunnen vastleggen. Ook is er een team voor het vormgeven aan een sterke (digitale) vereniging waar leden zich gehoord en ondersteund voelen.

De vereniging komt uit een onrustige periode door wisselingen in zowel bestuur als directie. Dit heeft druk gelegd op de medewerkers van de vereniging. Er is hard gewerkt onder pittige omstandigheden, waarbij er veel aandacht ging naar de verenigingsorganisatie, terwijl tegelijkertijd in het speelveld buiten ook veel gevraagd werd. Inmiddels is er weer meer ruimte om naar de toekomst te kijken en kan er gebouwd worden aan een toekomstbestendige organisatie. Sinds 2021 is er een voltallig nieuw bestuur bestaande uit mensen uit het beroep die in verbinding met de leden sturing geven aan de strategische agenda. Ook is er een interim directeur benoemd die het bestuur adviseert en leiding geeft aan het verenigingsbureau. Hij heeft als opdracht om te adviseren over de governance van de vereniging en een passend organisatiemodel daarbij te introduceren voor de inrichting van het verenigingsbureau.

V&VN ontwikkelt zich naar een vereniging 3.0, waarbij de leden en het vertegenwoordigen van hun beroepen en belangen centraal staat. Het bestuur wil meer en meer op hoofdlijnen sturen, gericht op de strategie en bedoeling, en voorwaardenscheppend zijn. Directeur en verenigingsbureau zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan en de advisering over en voorbereiding van nieuw beleid.

In 2021 is de strategische agenda 2021 – 2025 vastgesteld en ook ligt er een jaarplan voor 2022/2023 waarin voor de drie pijlers de prioriteiten zijn uitgewerkt.

1. Kennis in de praktijk
De nadruk zal de komende tijd liggen op het inrichten van een kenniscentrum en het verder brengen van de kennis- en beroepsontwikkeling in de praktijk. De vereniging gaat verder met de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en de eerste stappen zullen worden gezet om een kennisagenda te ontwikkelen.

2. Investeer in ontwikkeling en loopbaan
Een peiling onder leden in oktober 2021 onderstreept het belang van opleiden, loopbaanontwikkeling, het werken aan een toekomstbestendige wet BIG, beroepsontwikkeling en verbetering van de registers die deze ontwikkeling ondersteunen.

3. Ruimte en zeggenschap voor de professional
Onder het motto ‘Niets zonder ons, over ons’, zal de nadruk liggen op het verder versterken van de professionele zeggenschap. Met de samenstelling van een bestuur voornamelijk uit de praktijk, dat spreekt namens leden, versterkte aandacht voor de rol van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden worden eerste stappen gezet. Er zijn financiële middelen vrijgemaakt vanuit VWS voor het versterken van die zeggenschap, verder werken aan de vorming van adviesraden, externe communicatie en beïnvloeding.

Functie

De directeur is een belangrijke verbindende schakel tussen het bestuur van de vereniging en het verenigingsbureau en tussen externe dynamiek en interne organisatie. De directeur voert regie op de ingezette strategische koers en de ambities van de vereniging. Richt de organisatie naar de toekomst, positief en open, gericht op het optimaal ondersteunen van de strategie en de vereniging.

Je zorgt voor een goede inrichting van de organisatie, zodat alle facetten van het verenigingsleven, nu en in de toekomst beter worden gefaciliteerd. Je volgt hierin de verandering die is ingezet in de interim periode. Je werkt daarbij aan een alerte, ontwikkelingsgerichte en lerende organisatie die kwalitatief sterk en flexibel kan inspelen op vragen. Je zorgt dat duidelijk is binnen welke kaders medewerkers hun werk kunnen doen en geeft hen daarbinnen ruimte om te ondernemen. De komende jaren zijn er middelen voor de versterking van de beroepsgroep in de vorm van subsidies. Je zorgt dat de financiële continuïteit gewaarborgd is en draagt zorg voor een goede bedrijfsvoering.

Je bent eindverantwoordelijk voor het functioneren van het bureau en ondersteunt de medewerkers in hun ontwikkeling. Je bent een belangrijke strategisch adviseur van het bestuur, faciliteert het belangrijke werk dat zij doen en ondersteunt hen vanuit visie, informatie en een politieke antenne. Vertegenwoordigt de vereniging op directieniveau en bouwt aan en onderhoudt het netwerk van de vereniging.

Wie wij zoeken

Wij zoeken iemand die de kunst van verenigen verstaat. Iemand die faciliteert dat mensen samenkomen en uitwisselen. Je vindt het leuk om samen een collectieve ambitie te ontwikkelen. Je bent iemand die het nieuwe verhaal van V&VN kan vertellen intern en extern. Je kunt jouw affiniteit met de ambitie van de vereniging goed verwoorden.

Iemand die in de veelheid der dingen, de waan van de dag, kan focussen en koers houdt. Iemand die daarbij ook alert en flexibel inspeelt op actuele thema’s en een antenne heeft voor het juiste moment om invloed uit te oefenen.

Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in en aan een vereniging, of in een organisatie met vergelijkbare dynamiek en complexiteit. Houdt van de dynamiek en het soms politieke karakter. Je begrijpt belangen, ziet intenties en bent in staat oude overtuigingen om te buigen.

Je kunt soms de diepte ingaan, de inhoud voorop laten staan om zo de impact te kunnen overzien en kunt van daaruit weer moeiteloos schakelen naar overzicht en hoofdlijnen. In jouw rol als leidinggevende van het bureau haal je voldoening uit het zien groeien van anderen. Je bent duidelijk in wat je verwacht en je maakt anderen sterker, in de organisatie en in het bestuur.

Je handelt autonoom, vanuit zelfvertrouwen en bent verbindend. Je vindt het een uitdaging om de vereniging goed te positioneren zodat een zo noodzakelijke beroepsgroep met urgente vraagstukken alle ruimte en aandacht krijgt, kansen worden verzilverd en resultaten worden geboekt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een betekenisvolle functie in een omgeving met een heel actueel vraagstuk. Marktconforme beloning, de aanstellingsomvang is 32 – 36 uur.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos en Tim de Jong zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site. De voorselectie vindt plaats in november en het eerste deel van december. De voorselectiegesprekken zijn gepland op 8, 13 of 15 december 2022. De gesprekken bij V&VN vinden plaats op 19 en 20 december 2022. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.