Wij zijn VOOR.

Ingevuld

manager Herstel & Revalidatie

Capelle aan den Ijssel

11-10-2019

manager Herstel & Revalidatie

Inhoudelijk sterk en met visie op waardegedreven organisatieontwikkeling

Organisatie

Stichting Zorgbeheer De Zellingen (De Zellingen) is in 1997 ontstaan door een samenvoeging van een thuiszorgorganisatie, een verpleeghuis en een zorgcentrum. De Zellingen levert een breed pakket aan zorg en diensten aan ruim 2100 cliënten in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel. De Zellingen focust zich steeds meer op dementiezorg, parkinsonzorg, NAH/CVA en palliatieve zorg. Ook heeft De Zellingen een gespecialiseerd Hersenletsel- en Afasiecentrum met een bovenregionale functie. Naast zorg aan genoemde focusgroepen biedt De Zellingen reguliere thuiszorg, dagbehandeling/-activiteiten, herstel & revalidatie en somatische verpleeghuiszorg. Zorg op zijn zorgzaamst wordt bij De Zellingen geleverd door bijna 1400 medewerkers (ruim 700 FTE) en ruim 600 vrijwilligers en georganiseerd vanuit vier primaire onderdelen: Zorg Thuis, Herstel & Revalidatie (H&R), Wonen met Zorg en Services & Wonen. De belangrijkste financieringsbronnen van De Zellingen zijn de Wlz, de WMO en de Zvw.

In de regio Rotterdam Rijnmond, grenzend aan en deels overlappend met het werkgebied van De Zellingen, zijn enkele zeer grote en meerdere kleinere V&V-aanbieders actief. De Zellingen is in haar werkgebied de grootste en meest bekende zorgaanbieder en onderscheidt zich, zowel voor cliënten als voor medewerkers, door haar diverse aanbod, vakbekwame medewerkers, persoonlijke zorg, laagdrempelige cultuur en overzichtelijke omvang.

Ruim een jaar geleden is een organisatiebrede transitie ingezet om meer verantwoordelijkheid bij de uitvoerende teams neer te leggen en gezamenlijk naar een moderne, doelgroep georiënteerde organisatie te ontwikkelen. Met als missie: We zijn er … als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is, zijn wij er ook op moeilijke momenten. Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het blijven ervaren van geluksmomenten. Medewerkers van De Zellingen zetten zich in om te realiseren dat cliënten en verwanten zich gezien voelen, geluksmomenten ervaren en zich gesterkt voelen in het nemen van eigen regie. Structuur, cultuur en systemen binnen de organisatie moeten elkaar versterken om de missie van De Zellingen te kunnen realiseren en om het werkplezier en vakmanschap van medewerkers te vergroten. Waardegedreven werken en organiseren is een belangrijke pijler van de besturingsfilosofie. Medewerkers laten zich leiden door de kernwaarden: aandacht, betrouwbaarheid, creativiteit, resultaatgerichtheid, ruimte voor regie en reflectie.

Service, zorg en behandeling aan de cliënten worden georganiseerd vanuit de vier genoemde organisatieonderdelen. Steeds meer wordt gewerkt vanuit multidisciplinair samengestelde cliëntteams van zorgmedewerkers, behandelaren en medewerkers Services & Wonen.

De managers van de vier organisatieonderdelen vormen samen met de bestuurder het managementteam (MT) van De Zellingen. Zij worden ondersteund en geadviseerd door de bestuurssecretaris en de managers en medewerkers van de stafafdelingen. Kijken naar het belang van het geheel en duurzaam organiseren op basis van verbinding, vertrouwen en vakmanschap is de uitdaging waar het MT voor staat.

In verband met pensioen van de zittende manager zijn wij op zoek naar een nieuwe manager Herstel & Revalidatie om de recent ingezette transitie met veel energie en visie verder vorm te geven.


OVER HERSTEL & REVALIDATIE

Herstel & Revalidatie (H&R) is een specialistisch en breed samengesteld bedrijfsonderdeel binnen De Zellingen en kenmerkt zich door een hoge vakbekwaamheid en gemotiveerde professionals.

Herstel & Revalidatie wordt georganiseerd vanuit vier ‘onderdelen’:

*Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ): 76 plaatsen verdeeld over 3 locaties en 70 zorgmedewerkers (inclusief stagiaires), georganiseerd vanuit 2 afdelingen en een zorghotel.

*Medische en Psychosociale dienst: 30 medewerkers (artsen, maatschappelijk werk, psychologen, praktijkverpleegkundigen, geestelijk verzorgenden en muziektherapie).

*Paramedische dienst: 34 medewerkers (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek).

*Dagbehandeling, dagactiviteiten, Hersenletsel- en Afasiecentrum en participatie in de Rotterdamse Stroke Service, mantelzorgprojecten en palliatieve zorg: 60 medewerkers en 90 vrijwilligers verdeeld over 7 locaties.

Alle vier onderdelen worden aangestuurd door een manager. Deze operationeel managers rapporteren aan de manager H&R en vormen gezamenlijk het managementteam van H&R.

De uitdaging waar Herstel & Revalidatie voor staat is hoe zij zich, aansluitend bij de missie van De Zellingen, steeds meer kan ontwikkelen van een verticaal georganiseerde behandeldienst naar een meer hybride organisatieonderdeel waarin behandelaren en medewerkers samenwerken vanuit de multidisciplinaire cliëntteams op de diverse locaties en aansluiten daar waar ze kunnen toevoegen. De vakgroepen bewaken en ontwikkelen discipline-specifieke vakkennis ten dienste van de multidisciplinaire cliëntenteams. De cliëntgestuurde manier van werken brengt voor managers en professionals uitdagende (organisatie)vraagstukken met zich mee. Vanuit diverse experimenten en een proeftuin wordt, o.a. op basis van wensgesprekken met cliënten en verwanten, samen ervaren en geleerd wat wel en niet werkt en bijdraagt aan geluksmomenten van cliënten en werkplezier van medewerkers.

Het werkgebied van De Zellingen heeft de komende jaren, vergeleken met landelijke ontwikkelingen, te maken met een bovengemiddelde vergrijzing van de populatie. Dit betekent dat de werkzaamheden van H&R mogelijk meer zullen verschuiven naar de thuissituatie. Dit geeft medewerkers en managers de ruimte om na te denken over nieuwe en creatieve manieren om Herstel & Revalidatie vorm te geven. Het is cruciaal dat Herstel & Revalidatie zich continu en zichtbaar profileert als betrouwbare en vakbekwame speler naar belangrijke samenwerkingspartners en verwijzers zoals ziekenhuizen, revalidatiecentra en gemeenten.

Functie

Als manager Herstel & Revalidatie ben je (organisatorisch) eindverantwoordelijk voor de vier genoemde onderdelen. Je geeft leiding aan de managers binnen H&R, coacht hen en geeft ruimte en vertrouwen om de organisatiebrede transitie naar een waardegedreven en doelgroep georiënteerde organisatie te vertalen naar de eigen teams en medewerkers. De manager Herstel & Revalidatie is (samen met de managers en professionals) een zichtbare ambassadeur van De Zellingen binnen diverse externe netwerken om de regionale positie te behouden en te versterken.

Je rapporteert aan de bestuurder van De Zellingen en vertegenwoordigt H&R binnen het Zellingen MT. Je draagt bij aan de gezamenlijke MT verantwoordelijkheid voor de resultaten van De Zellingen.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een manager met een inspirerende en eigentijdse visie op de inhoud van Herstel & Revalidatie in de ouderenzorg. Je hebt ruime veranderkundige ervaring en weet wat er komt kijken bij een waardegedreven organisatietransitie. Je stimuleert je medewerkers om zich continu te ontwikkelen. Je werkt vanuit vertrouwen, je geeft ruimte en bent koersvast. Je motiveert mensen om nieuwe dingen uit te proberen en om zich kwetsbaar op te stellen. Je geeft hierin zelf het goede voorbeeld. Je luistert en je bent oprecht nieuwsgierig naar de mening van anderen.

Je bent een verbinder en weet teams te versterken. Je bent bekend met de uitdagingen die breed samengestelde teams (van medewerkers huishoudelijke dienst, verpleegkundigen, artsen en therapeuten) met zich meebrengen en vindt het een uitdaging om samen beter te worden. Je bent een positieve denker en ziet altijd kansen en mogelijkheden. Naast inhoudelijk gedreven ben je bedrijfskundig sterk. Je bent in staat om samen met de managers de bedrijfsvoering binnen H&R toekomstproof te organiseren.

Je breng visie en humor, je stimuleert het goede gesprek en weet zaken nuchter tot de kern te brengen. Je bent zowel resultaat- als relatiegericht. Je beschikt over academisch niveau en je hebt bij voorkeur ervaring met Herstel & Revalidatie als specialist ouderengeneeskunde , behandelaar, zorgprofessional of manager. Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen, zowel op de inhoud als financiering, wet- en regelgeving van H&R (of kunt je deze materie snel eigen maken) en vertaalt deze ontwikkelingen naar kansen en consequenties voor De Zellingen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende en veelzijdige functie als manager Herstel & Revalidatie en MT lid in een organisatie waar ruimte is voor lerend ondernemerschap. Het betreft een fulltime functie (32 tot 36 uur) in FWG 70 cao VVT. Start met een jaarcontract met verlenging voor onbepaalde tijd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Marieke Sprietsma is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij eerst kort kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via dit reactieformulier (bij voorkeur voor 1 november a.s) gesprekken bij de opdrachtgever staan gepland op 20 november.

Vermeld in je CV ook je Skypeadres en eventuele vakantieplanning. Een referentenonderzoek en een assessment center maken onderdeel uit van de procedure.