Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Strategisch Zorgverkoper Midden Nederland

Amersfoort

29-06-2018

Strategisch Zorgverkoper Midden Nederland

Verbindend, stevig en projectmatig sterk

Organisatie

’s-Heeren Loo is de grootste organisatie (9000 cliënten en 13.000 medewerkers) voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en heeft een bijna landelijke dekking in het leveren van zorg en dienstverlening.

’s Heeren Loo Zorggroep werkt vanuit de visie dat elk mens uniek is en zich wil ontwikkelen om nieuwe ervaringen op te doen. ‘s Heeren Loo Zorggroep ondersteunt hierbij vanuit een cliëntvolgende houding; betrokken bij het werk, de cliënten en hun sociale omgeving. De organisatie vindt het van belang dat cliënten deel uit maken van een inspirerende omgeving, die recht doet aan hun diversiteit aan zorgvragen en behoefte aan ontmoeting. ’s Heeren Loo werkt vanuit 3 beloften:

• Goed leven voor cliënten, waarin zij hun dromen waar kunnen maken.

• Mooi werk voor professionals, waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen realiseren.

• Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van de maatschappelijke rol van ’s Heeren Loo te realiseren. Hiervoor wordt gestreefd naar een optimale effectiviteit en efficiency in onze bedrijfsvoering

’s-Heeren Loo wil jeugdigen integraal en passend ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk leven waarin zij perspectief hebben. Om deze ambitie waar te maken wil de organisatie een dekkend aanbod van jeugdhulp realiseren samen met anderen. Dit betekent voor de 0e tot de 3e lijn passende ondersteuning waarin naar behoefte kan worden opgeschaald en afgeschaald. Dit vraagt een gestroomlijnd aanbod, een goede samenwerking in de keten en heldere afspraken met de diverse financiers van zorg (zorgkantoren, verzekeraars, gemeenten).

De organisatie beweegt zich in een dynamische omgeving waarin de financiering van langdurige zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zijn veranderd. Dit biedt kansen om de zorg meer lokaal en afgestemd in de keten te organiseren. Om deze kansen ook te benutten zijn samenwerking, coördinatie op verkoop en realisatie hiervan (en het tijdige signaleren van risico’s hierin), alertheid en goed relatiemanagement noodzakelijk. De organisatie heeft zich gerealiseerd dat dit een verdere professionalisering van het zorgverkoopproces vraagt. Om deze professionaliseringslag te maken is een landelijk werkend team zorgverkopers medio 2017 gestart.

Vanwege het vertrek van de zorgverkoper zoeken wij voor de regio Midden (grofweg de provincies Utrecht en Flevoland en Noord-Veluwe) een omgevingsbewuste en stevige zorgverkoper met overtuigingskracht en sterke projectmanagementvaardigheden.

Functie

De zorgverkoper ondersteunt de accounthouder jeugd, regiodirecteuren en rayonmanagers op de inhoud en het proces van de zorgcontractering bij gemeenten. Je doet dit door actief kansen en bedreigingen te signaleren in de markt en door het opbouwen en onderhouden van relaties in een voor ‘s Heeren Loo relevant netwerk. Daarbij weet je belangen af te wegen ten behoeve van het beoogde resultaat. Je vertaalt de veelheid aan regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorgverkoop naar strategisch en operationeel niveau in overleg en afstemming met de regiodirecteuren en geeft sturing aan de daaruit voortvloeiende activiteiten. Je werkt speelt zich af binnen de kaders voor financiering van de Wet Langdurige Zorg, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Binnen de zorgverkoopcyclus positioneer je de ‘s Heeren Loo Zorggroep. Dit betekent dat je je richt op; aanbestedingen, het onderhandelingsproces, het bewaken van lopende contractafspraken en de daarbij horende verantwoording. De zorgverkoper ondersteunt de coördinatie en vertaling van alle eisen vanuit de afspraken naar de relevante afdelingen binnen ’s Heeren Loo zorggroep. Je ondersteunt hiermee de accounthouder jeugd en de teams in de regio alsook het zorgverkoopteam. De zorgverkoper draagt mede zorg voor het relatiebeheer met bestaande en nieuwe relaties die passen bij de ambities van ’s-Heerlenloo en het regionale werkgebied.

Je bent onderdeel van de netwerkorganisatie zorgverkoop. Dit betekent dat je nauw samenwerkt met de regiodirecteuren, collega’s in de regio’s en met de zorgverkopers van de andere regio’s. Daarnaast werkt de zorgverkoper samen met collega’s van stafafdeling zorgverkoop, marketing & communicatie, finance & control, facturatie & administratie en de afdeling zorgbeleid Advisium.

Je werkt voor de regio en je bent sparringspartner van de regiodirecteur(en) en rayonmanagers die inhoudelijk de regionale beleidslijnen vorm geven, monitoren en bevorderen. Hiërachisch val je onder de kwartiermaker zorgverkoop (die op centraal niveau de Raad van Bestuur en het directieteam onderteunt en adviseert) en maak je onderdeel uit van een team van 6 zorgverkopers en een senior beleidsmedewerker.

In de jeugdregio Midden werk je voor meerdere rayons van ’s Heeren Loo met elk hun eigen ambitie, ontwikkelingsfase en deskundigheid. Dit vraagt van de zorgverkoper een mooie balans van voortvarend en afgestemd werken.

Wie wij zoeken

Je bent een ervaren analytische professional (HBO+ of WO niveau) in de rol van adviseur en/of projectmanager. Je bent commercieel en cijfermatig sterk, met kennis van en ervaring met de transformatie in het sociale domein zoals de Jeugdwet en WMO. Je hebt een ‘track record’ in de verkoop of inkoop van zorg, Je hebt bijvoorbeeld gewerkt bij een gemeente in het sociaal domein, bij een zorgkantoor, zorgverzekeraar of bij een andere organisatie waar je betrokken was bij zorgverkoopactiviteiten. Hierdoor doorzie je snel juridische consequenties en financiële consequenties van samenwerking (bijvoorbeeld door ervaring met aanbestedingen).

Je kan jezelf moeiteloos positioneren, je bent sterk relatiegericht zowel intern als extern en je hebt een scherp oog voor ontwikkelingen in de markt. Je neemt initiatief en boekt resultaten en laat door je klantgerichte houding als vanzelfsprekend je meerwaarde zien in het verder positioneren van ’s-Heerenloo als samenwerkingspartner in de regio. Planmatig, gestructureerd en vooruitziend en goed in staat deadlines te behalen zijn termen die bij je passen.

Je hebt affiniteit met de regio ((net)werk, wonen). Omdat je voor deze functie ook veel reist naar verschillende locaties is een rijbewijs en een eigen auto noodzakelijk.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een boeiende specialistische ‘spin in het web’ functie met een uitdagende procesmatige opgave. De functie is ingeschaald in FWG 65. Definitieve inschaling wordt gebaseerd op expertise, ervaring en opleiding. ’s-Heerenloo investeert graag in de ontwikkeling van medewerkers door scholing en opleiding. Gestart wordt met een jaarcontract dat uitzicht biedt op een contract voor onbepaalde tijd.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze procedure uit te voeren. Jan Willem ten Hagen is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV uiterlijk 5 juli via het onderstaande reactieformulier. Vermeld in je CV ook je Skypeadres. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.