Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Coöperatie MSB BovenIJ

Amsterdam

19-09-2023

Directeur Coöperatie MSB BovenIJ


“Bevlogen en gedreven directeur voor een professioneel bedrijfsbureau van een combi-coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) in een algemeen ziekenhuis”

Organisatie

Het BovenIJ is een persoonlijk, verbindend en ondernemend ziekenhuis in Amsterdam. Het motto is ‘zorg goed voor elkaar’. Als laatste kleine brede ziekenhuis in de Amsterdamse regio (ruim 300 bedden) is het BovenIJ een levendig onderdeel van de gemeenschap in Amsterdam-Noord. Voor zowel patiënten als specialisten geldt dat ze de laagdrempelige en langdurige relaties als erg prettig ervaren. Specialisten die hier werken zijn gehecht aan een gemoedelijke sfeer waarbinnen, dankzij de korte lijnen, veel ruimte is voor samenwerking en vernieuwing. De medische staf van het ziekenhuis heeft altijd bekend gestaan als vernieuwend en ondernemend.

Het BovenIJ maakt de stap van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie. Samen met de lokale partners zet het ziekenhuis zich in voor een gezonde omgeving voor bewoners en medewerkers. Het BovenIJ is gericht op het bevorderen en verbinden van zorg & welzijn, op het verbinden van het medische en sociale domein.

In 2015 is de Coöperatie MSB BovenIJ opgericht. Aanleiding hiervoor was de landelijke ontwikkeling waardoor losse maatschappen noodzakelijkerwijs in MSB’s veranderden in de behoefte en noodzaak om een flexibele en innovatieve organisatievorm op te richten. Op deze manier kan er gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige zorg geleverd worden in een ondernemende setting. Het MSB BovenIJ is een combi-coöperatie, dit betekent dat de Vereniging Medische Specialisten in Diensterverband (VMSD), waar de medisch specialisten onder vallen die in loondienst zijn van het ziekenhuis, ook onderdeel is van het MSB. Met het MSB is één vertegenwoordiging van en aanspreekpunt vanuit alle medische specialisten in het ziekenhuis gecreëerd. Ongeveer 20 procent van de medisch specialisten zijn in loondienst van het ziekenhuis en 80 procent van alle medisch specialisten zijn in BV-vorm lid van de coöperatie. Voor 2015 waren de meeste vakgroepen als maatschap georganiseerd.

Het MSB wordt bestuurd door een door de ledenraad aangesteld en gemandateerd Coöperatiebestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit drie medisch specialisten. De Coöperatie bestuurders beoefenen naast hun bestuurlijke taken ook hun medisch vak nog dagelijks in volle breedte uit. Het bestuur bestaat uit een kinderarts (tevens voorzitter), radioloog en orthopeed. Het bestuur acteert vanuit het mandaat dat ze van de leden heeft gekregen.

Het bestuur creëert een gezamenlijke medische visie en stimuleert en faciliteert de leden bij het ontwikkelen van een samenhangend multidisciplinair zorgaanbod dat past bij het profiel van het ziekenhuis. Het bestuur is tevens de gesprekspartner voor de Raad van Bestuur van het BovenIJ ziekenhuis voor de medische koers en resultaten binnen het ziekenhuis en voor de gewenste ondersteuning voor artsen vanuit het ziekenhuis.

Naast de aangesloten specialisten heeft de Coöperatie inmiddels ruim 40 medewerkers in dienst bestaande uit SEH-artsen, Chef de Clinique, Arts-assistenten niet in opleiding en overig personeel. De operationele aansturing van het MSB-bureau is in handen van een directeur die tevens het Coöperatiebestuur adviseert en ondersteunt bij hun bestuurlijke activiteiten.

In de huidige situatie heeft het bestuur in overleg met de ledenraad ervoor gekozen een interim financieel adviseur aan te trekken die adviseert over de financiële besturings- en verdeelsystematiek binnen het MSB, zodat de energie en focus weer volledig op (medisch) inhoudelijke innovatie en vernieuwing kan worden gericht. Vanuit de wens om de ondersteuning te professionaliseren is er ook een interim bestuurssecretaris actief met als opdracht de dienstverlening vanuit het MSB te optimaliseren. Beide interim opdrachten gaan de laatste fase in waardoor de functie van Directeur MSB vacant is, en de functie van bestuurssecretaris op korte termijn vacant komt (invulling t.z.t. in overleg met de directeur MSB).

Functie

Als directeur MSB ondersteun je het Coöperatiebestuur bij hun taken en ben je een belangrijk sparringpartner voor met name de medische voorzitter van het bestuur. Je geeft direct leiding aan het MSB-bureau dat de bestuurlijke beleids- en besluitvormingsprocessen faciliteert en coördineert.

Je bewaakt de governance in het MSB en de processen van het Bestuur en het bureau om de coöperatie goed te laten functioneren voor en met de leden. Je geeft een kwaliteitsimpuls aan ondersteunende processen (zoals bestuurlijke besluitvorming, kwaliteit en veiligheid, P&C cyclus, ziekenhuisbrede projecten, HR en financiën). Je bent verantwoordelijk voor de beleids- en begrotingscyclus en de voorbereiding van en deelname aan de onderhandelingen met het ziekenhuis met de bestuursleden.

Je adviseert het bestuur en de leden over de (door)ontwikkeling van de medische visie en schetst de contouren voor een toekomstbestendige koers. Dit betreft zowel financiële (verdeel)-vraagstukken, ondernemerschap, als een efficiënte bedrijfsvoering en een effectief personeelsbeleid, als de besturing en ondersteuning van het MSB, als de positionering binnen- en buiten het ziekenhuis. Daarbij breng je jouw ideeën in over nieuwe samenwerkingsvormen, contractvormen, dienstverlening en verdienmodellen en communicatie en afstemming. Je creëert een klimaat waarin kwaliteit, inhoud en innovatie de boventoon voeren.

Het BovenIJ is goed opgelijnd voor de IZA-doelstellingen. Vanuit visie en vanuit historie maakt het ziekenhuis onderdeel uit van een netwerk van gezondheidsorganisaties in Amsterdam-Noord. IZA gaat impact hebben op de medische dienstverlening, nu en in de nabije toekomst. Het is een tijd van goede gesprekken, binnen het MSB, met het ziekenhuis, met ketenpartners en met de verzekeraar. In nauwe samenwerking met de voorzitter van het bestuur zorg je dat het juiste gesprek op de juiste plek gevoerd wordt en draag je zorg voor de communicatie naar en tussen betrokkenen.

Als directeur MSB vervul je daarmee een cruciale rol in een cruciale tijd.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een (zorg)directeur die bij voorkeur ervaring heeft binnen de ziekenhuiswereld in het algemeen en de MSB-vraagstukken in het bijzonder. Je hebt ervaring met het samenwerken met hoogopgeleide professionals en met het direct aansturen van uitvoerende professionals.

Je hebt een groot bereik en kunt makkelijk schakelen: je kunt zowel meedenken en adviseren over de meerjaren strategie en marktpositionering, als de operationele, dagdagelijkse aansturing van de ondersteunende processen voor je rekening nemen. Je voelt je thuis in de MKB-achtige omgeving van het MSB-bestuur: ondernemend, scherp aan de wind, mouwen opstropen en aanpakken, met een relatief kleine club op elkaar aangewezen zijn en resultaten boeken.

Je beschikt over natuurlijk gezag op basis van je persoonlijkheid en expertise. Je formele positie is hierbij minder belangrijk. Je ben een natuurlijke aanvoerder en samenwerkingsgericht. Communicatie is een kerncompetentie van je. Je beschikt zowel over duidelijkheid en daadkracht als over geduld en tact.

Je bent een onafhankelijke denker, met oog voor verschillende (soms strijdige) belangen waarbij het organisatiebelang voor jou leidend is. Je bent integer en koersvast. Humor en creativiteit helpen je bij het vinden van oplossingen. Je bent relatiegericht en weet verschillen te overbruggen -zonder confrontaties uit de weg te gaan.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende functie in een platte organisatie met hoogopgeleide en bevlogen professionals met een gezamenlijke inhoudelijke drive en soms uiteenlopende (financiële) belangen- in een krachtenveld volop in beweging.

Een ondersteunend bureau dat deels nog kan worden vormgegeven op zodanige wijze dat jouw expertise en talenten het beste tot hun recht komen en kunnen worden aangevuld.

De functie wordt gewaardeerd met een marktconforme beloning: neem gerust hierover contact op. Het betreft een functie voor 28 - 32 uur per week (36 uur is bespreekbaar).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie van de directeur uit te voeren. Philip Backx is hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvang ik graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.

Voordat ik kandidaten uitnodig voor een persoonlijk gesprek maak ik graag eerst kennis via videobellen. Vervolgens maken we live kennis in Amsterdam en besluiten dan over je kennismaking met de Coöperatie MSB BovenIJ.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Het MSB draagt de kosten van de aanvraag.