Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter Raad van Toezicht - Ingevuld

's-Gravenhage

24-04-2023

Voorzitter Raad van Toezicht

Passie voor het onderwijs, verbindend in de governance

Organisatie

‘Samen voor Passend Onderwijs!’

Vertrouwen, samenwerken, ontwikkelen en verantwoorden

Dit zijn de kernwaarden voor passend primair onderwijs in Haaglanden. Het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) heeft haar koers op hoofdlijnen beschreven in het Ondersteuningsplan 2021 – 2025 ‘Samen voor passend onderwijs’.

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door 27 schoolbesturen voor primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. SPPOH faciliteert de scholen in het vormgeven van passend onderwijs voor alle leerlingen. In totaal zijn ongeveer 200 scholen aangesloten bij het samenwerkingsverband Haaglanden. Ze werken nauw samen met diverse ketenpartners, waaronder de gemeenten in het kader van jeugdhulp. De cultuur van SPPOH kenmerkt zich als informeel en open met bekwame professionals die met passie hun vak uitoefenen. De sfeer is goed en je zult je er snel op je gemak voelen.

Het samenwerkingsverband voert haar opdracht uit onder steeds veranderende omstandigheden o.a. door wijzigingen in het landelijke (financiële) beleid. Er ligt voor de organisatie voor de komende jaren inhoudelijk een stevige veranderopdracht in de ontwikkeling naar Inclusiever Onderwijs. Naast het landelijk beleid vormt de regionale samenstelling van het leerlingenaanbod en het arbeidsmarktvraagstuk van leraren een uitdaging voor de aangesloten schoolbesturen.

SPPOH voert een nieuwe governance door die enerzijds beter aansluit op de huidige wet -en regelgeving, anderzijds ook rekening houdt met de bedoeling van het samenwerkingsverband. De huidige governance van een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een uitvoerend directeur wordt gewijzigd. 

De nieuwe governance, die bij de start van het nieuwe schooljaar 2023-2024 van kracht zal worden, bestaat uit een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). De besturen van de aangesloten scholen zijn vertegenwoordigd in een Raad van Aangeslotenen waar de directeur bestuurder mee overlegt. De Raad van Aangesloten heeft, net als de nieuwe RvT, eigen statutaire bevoegdheden met het oog op het borgen van een slagvaardig samenwerkingsverband en het behoud en versterking van de relaties met de aangesloten schoolbesturen.

De werkorganisatie van SPPOH staat onder leiding van de directeur-bestuurder die wordt bijgestaan door een managementteam. De planning is erop gericht de directeur-bestuurder tegelijk met de Raad van Toezicht praktisch in functie te laten treden. Bij SPPOH werken ongeveer 35 medewerkers. SPPOH heeft een exploitatiebegroting van ca. € 50 mio.


Over de Raad

De RvT zal bij de start bestaan uit drie leden waaronder een voorzitter. Bij de samenstelling van de RvT wordt gelet op diverse taken, rollen en bevoegdheden van de raad van toezicht zoals vastgelegd in de statuten. Een visie op modern (intern) toezicht in de besturingscontext van SPPOH is relevant.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt ernaar gestreefd dat de volgende aandachtsgebieden zoveel als mogelijk vertegenwoordigd zijn:

• Governance en juridische zaken;

• onderwijs, in het bijzonder aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;

• jeugdzorg of andere aangrenzende domeinen;

• personeelsbeleid (hrm);

• financiën en bedrijfsvoering.


Bij de samenstelling van de RvT wordt gestreefd naar een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving.

Functie

Van alle toezichthouders bij SPPOH wordt verwacht dat zij in staat zijn om integraal toezicht op de besturing van SPPOH uit te oefenen. Ze fungeren ieder op basis van eigen ervaring en expertise en gezamenlijk als RvT voor de directeur-bestuurder als sparringpartner in discussies over vraagstukken waarvoor de directeur-bestuurder staat. De RvT heeft de taak een goed werkgever te zijn voor de directeur- bestuurder. Daarom is inzicht bij de toezichthouders in de taak en functie van de directeur-bestuurder essentieel. Toezichthouders zijn aantoonbaar op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs, de jeugdzorg en de samenleving en zijn in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en strategie van SPPOH te kunnen overzien en te beoordelen.

De kandidaten die wij zoeken hebben een groot hart voor de leerlingen en professionals van SPPOH. Naast de eigen specifieke expertise moeten kandidaten in staat zijn de hoofdlijnen van het beleid en de operatie te overzien en te beoordelen. Je bent in staat om het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang. Je kunt door de informatie heen te kijken en waar relevant organisatorische spanningen herkennen.

Binnen de cultuur van SPPOH moeten de toezichthouders laagdrempelig opereren, benaderbaar zijn, stress- en crisisbestendig en onder alle omstandigheden rolvast zijn in de toezichthouders rol. Als je daarnaast analytisch sterk bent, vanuit je specifieke expertise een visie hebt op inclusiever onderwijs en in staat bent om samen met andere toezichthouders en, in voorkomende situaties, samen met de bestuurder, een integrale belangenafweging te maken, lees dan verder.

Je straalt gezag uit, je stelt je onafhankelijk en positief kritisch op en je bent niet statusgevoelig. Je kunt de bestuurder (en je collega toezichthouders) uitdagen, motiveren en inspireren. Je stuurt op verbinding en vertrouwen. Je bent evenwichtig en rolvast en je houdt een rechte rug, zonder star te zijn, ook onder moeilijke omstandigheden. Je voelt je thuis binnen een nuchtere en pragmatische omgeving en je bent tegelijkertijd ambitieus voor SPPOH.

Tenslotte geldt dat je in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor de overige taken.

Voor de voorzitter geldt in het bijzonder dat hij/zij aantoonbare ervaring heeft met de rol van voorzitter en ervaring heeft met het borgen van de inbreng van de aangesloten organisaties. De voorzitter weet waar nodig met verbindend gezag op te treden.

Wie wij zoeken

Voor de nieuwe RvT zoeken we een stevige ervaren voorzitter en toezichthouder, die met groot bewustzijn van zijn/haar eigen rol in staat is bruggen te bouwen en over te steken. Die inhoudelijk goed geïnformeerd blijft en die in zijn optreden een empathische, gelijkwaardige en dienstbare leiderschapsstijl heeft. Een voorzitter die stimulerend, respectvol en verbindend opereert naar directeur-bestuurder, management, medezeggenschap, Raad van Aangeslotenen en (externe) belanghebbenden. In de Raad is de voorzitter persoonlijk, coachend en inspirerend.

Als voorzitter stel je niet jezelf maar de doelstelling van SPPOH voorop en je hanteert dat als graadmeter voor je voorzitterschap. Je pakt de regie op het toezichtproces in de raad en neemt de verantwoordelijkheid voor goed en rolvast toezicht. Je geeft vlot feedback en staat zelf open voor feedback. Je gedrag is in evenwicht voor wat betreft bestuurlijke nabijheid en distantie. Je weet hoe je in een organisatiestrategie gericht op lange termijn waardecreatie ontwikkelt en borgt. Je hebt een klik met de directeur-bestuurder en je bent in staat om met goede reflecties effectieve inzichten te brengen. In je rol weet je op een prettige manier te schakelen tussen beoordelen/controleren en het te combineren met adviseren/stimuleren. Je hebt een goed gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen en weet vertrouwen te winnen van de medezeggenschap. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.

Als persoon ben je integer, bescheiden, nieuwsgierig en enthousiast. Je kunt bogen op een persoonlijk, en bestuurlijk netwerk dat je in kunt zetten voor SPPOH.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichthoudende functie in een maatschappelijk zeer relevant domein in Den Haag en directe omgeving. In deze rol draag je bij aan de ontwikkeling van jonge mensen in het passend onderwijs. Je kunt in een nieuw samengestelde RvT daadwerkelijk invulling geven aan een passende governance voor SPPOH en het betrekken van de aangesloten schoolbesturen en medezeggenschap daarin.

De Raad van Toezicht dient bij de start zelf een besluit te nemen over de bezoldiging, rekening houdend met de sectorale richtlijnen en de maatschappelijke context. De vergoeding voor de voorzitter en leden van raad van toezicht is gebaseerd op de WNT-richtlijnen.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Tim de Jong en Eric de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onderaan op onze website. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken we graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek op 24 mei in Zoetermeer. De selectiegesprekken met SPPOH zijn gepland 31 mei in Den Haag. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van deze procedure.