Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurder

Rijswijk / Leeuwarden

27-05-2020

Bestuurder

Pleitbezorger van de cliëntgroep met een gedurfde en authentieke visie op ondersteuning & rehabilitatie en samenwerking


Organisatie

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is een trotse en bevlogen organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie. In de afgelopen jaren heeft LIMOR een plek verworven als specialist in het domein van de Maatschappelijke Opvang (MO) met de methodiek van Situationeel Begeleiden. Bijzondere specialismen daarbij zijn ‘Housing First’ en ‘Hoarding’.

LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. Tegelijkertijd wil LIMOR ervoor zorgen dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen voor deze groep mensen.

In het jaar 2019 maakten 2404 cliënten gebruik van de opvang en begeleiding van LIMOR. De omzet bedroeg in dat jaar 26,7 mio. Die omzet komt grotendeels uit WMO gelden en een deel WLZ en Justitie. Bij die laatste twee ziet LIMOR groei-kansen.

De cliëntgroep van LIMOR vraagt een speciale aanpak waarbij er geregeld buiten de kaders moet worden gedacht om aan te sluiten bij de vraag van een cliënt. De medewerkers van LIMOR zijn bevlogen en willen echt verschil maken op persoonlijk niveau. Dat trekt een bijzondere groep medewerkers aan, die hechten aan hun handelingsvrijheid en creativiteit in het primaire proces rondom de cliënt. LIMOR hecht aan zijn medewerkers en inspraak, dat vraagt van het management dat zij oprecht geloven in de meerwaarde van zelfstandige en vrije medewerkers en weten hoe ze zich daartoe kunnen verhouden. Medewerkers van LIMOR zijn bevlogen, integer, ondernemend en samenwerkend (de kernwaarden van LIMOR). Ook van medewerkers in de organisatie wordt continue aanpassing en doorontwikkeling gevraagd.

Binnen LIMOR staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke Cliëntenraad en Ondernemingsraad die zich beide kenmerken door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid. De medezeggenschap is ook buiten de formele inspraakmomenten een belangrijke bron van informatie in de zoektocht hoe het beste aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen en als organisatie adaptief te blijven, terwijl de kwaliteit van dienstverlening onverminderd hoog moet blijven.

LIMOR heeft in de jaren voor de transitie een solide basis opgebouwd waarvan de organisatie nog steeds de vruchten plukt. Dat is terug te zien in de kwaliteit van dienstverlening met relatief hoog opgeleide medewerkers en (deels zelf ontwikkelde) methodieken en op het gebied van de huisvesting (vanuit de visie van LIMOR is juist voor de cliëntgroep van de MO behoorlijke huisvesting noodzakelijk). Zoals alle organisaties in het sociale domein wordt LIMOR thans ook geconfronteerd met repeterende bezuinigingen en (lokale) beleidswijzigingen en komt de bedrijfsvoering steeds meer onder druk te staan.

LIMOR wil de ontwikkeling doormaken naar een adaptieve organisatie die de expertise partner is voor cliënten, financiers en andere stakeholders op het gebied van maatschappelijke opvang. De organisatie wil de ontwikkeling doormaken waar bevlogenheid de drijvende kracht blijft en meer in verbinding komt met zakelijk realisme.

De Contourennota van LIMOR geeft antwoord op de steeds veranderende context waarbinnen de organisatie actief is; het situationeel gebonden organiseren. Als lerende organisatie voortdurend aanpassen aan de omstandigheden en omgeving. Voor het leiderschap in de organisatie vraagt dat om persoonlijkheden die dienstbaar zijn en aansluiten bij wat de cliënten, opdrachtgevers & partners en de organisatie van hen vragen.


Functie

De bestuurder is het boegbeeld van de organisatie en de bevlogen pleitbezorger voor de cliënten van LIMOR. Daarom is het voor LIMOR belangrijk dat je de maatschappelijke opdracht begrijpt en daar dienstbaar aan wilt zijn. Dat je in de hectiek van de transities blijft denken en handelen vanuit het langetermijnperspectief en de PDCA cyclus hanteert. Dat je een verbinder bent en in ruime mate over zelfreflectie beschikt. En dat je een sterke drive hebt om het verschil te maken voor de cliënten van LIMOR.

Je onderhoudt op bestuurlijk en landelijk niveau actief de contacten met externe stakeholders zoals de branchevereniging, de grote gemeentes, de centrale overheid/ministeries en de politiek en met strategische keten- en samenwerkingspartners. Je signaleert en speelt in op kansen en bedreigingen in de markt en zet LIMOR landelijk op de kaart. Intern zorg je voor verbinding. Verbinding tussen de werkgebieden (noord, oost en west), verbinding tussen wat de turbulente buitenwereld vraagt en wat LIMOR biedt/kan bieden en verbinding tussen bevlogen- en zakelijkheid. Je bent daarmee zichtbaar in het totale werkgebied waar LIMOR actief is en op het landelijk toneel.

Als voorzitter van het directie-/managementteam geef je leiding en richting aan de veranderingen die op stapel staan. Je stelt het management- en directieteam in staat om zich op hun kennisgebied te positioneren en legt de verantwoordelijkheid daar waar het past.

Als bestuurder ben je integraal eindverantwoordelijk voor de organisatie in een steeds wijzigende maatschappelijke context. Je bouwt aan de missie en visie van LIMOR en stippelt samen met het management- en directieteam de strategie voor LIMOR uit en draagt zorg voor de vertaling van de strategie naar resultaten.

Als bestuurder geef je leiding en begeleiding aan het management- en directieteam. Je onderhoudt nauw de contacten met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad.


Wie wij zoeken

Je bent dienstbaar aan de maatschappelijke opdracht, je hebt oog voor de waan van de dag, maar werkt vanuit de lange termijn & het PDCA denken en je beschikt over een goed evenwicht tussen zakelijkheid en bevlogenheid. Je hebt een groot verbindend vermogen (intrinsieke interesse in mensen en hun (groei)potentieel, communicatief sterk en een hoge gunfactor) en stimuleert zelfreflectie bij jezelf en bij anderen. Met de druk vanuit de maatschappelijke opdracht is naast hard werken vooral ook een gevoel voor humor welkom.

Je bent een bevlogen en inspirerend bestuurder met een groot hart voor de cliënten en organisatie van LIMOR. Je hebt bij grote voorkeur kennis van en ervaring in de zorgsector en je bent op de hoogte van ontwikkelingen in de WMO, WLZ, DJI en ZVW. Je kent de dynamiek van het brede speelveld van maatschappelijke opvang, GGZ, Justitie, Jeugdzorg en VG. Je hebt op eindverantwoordelijk niveau ervaring in het succesvol toekomstbestendig maken van een organisatie in een veranderlijke wereld.

Je hebt een sterk landelijk netwerk en je bent een lobbyist pur sang. Je bent een uitstekende verbinder die vragen, kansen en risico’s vanuit (landelijke) overheid moeiteloos vertaalt naar antwoorden en oplossingen vanuit de expertise van LIMOR. Je bent daarbij innovatief en creatief. Vanuit de balans tussen bevlogenheid en zakelijkheid ben je besluitvaardig en schep je duidelijkheid en koers, kijk je kritisch naar voorzieningen en dienstverlening en ben je niet risicomijdend waardoor je met realisme en lef keuzes kan maken.

Je bent sensitief, en schakelt met gemak tussen het strategische-tactische-en operationele waardoor je weet wat leeft in de organisatie en vertaalt dit naar visie en strategie. Je bent een strategische innovator, op een manier die bij LIMOR past: nuchter, zonder poespas, en met de voeten in de klei.

Je hanteert een situationele stijl van leidinggeven waarbij je uitgangspunt is om zoveel mogelijk vertrouwen en ruimte te bieden. Je gelooft dat het succes van een organisatie afhankelijk is van medezeggenschap in de breedste zin van het woord. Je stelt je nieuwsgierig en lerend op en verdiept je in de medewerkers en cliënten van LIMOR. Je bent transparant en standvastig en je houdt je blik op de lange termijn.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Je stapt als Bestuurder in een bevlogen organisatie die zich in een turbulente omgeving bevindt en zoekt naar een nieuwe balans. Er komen kansen en bedreigingen op LIMOR af. Beiden zullen de organisatie dwingen om wendbaar te zijn en om goede keuzes te maken. Als Bestuurder speel je daar een bepalende rol in. Je stapt in een organisatie met veel kapitaal in de vorm van expertise en betrokken medewerkers. Je kan vanuit deze functie veel bereiken voor kwetsbare mensen die hard hulp nodig hebben op weg naar hun plek in de maatschappij.

Bezoldiging is conform de WNT 2 klasse IV.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hier voor verantwoordelijk. Alle sollicitanten worden verzocht te solliciteren via VOOR.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) voor 7 juni aanstaande via het reactieformulier op https://www.voor.nl/vacatures/618/bestuurder.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. LIMOR draagt de kosten van de aanvraag. Bij aanstelling vindt ook een (ontwikkel)assessment plaats.

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Philip Backx (philip@voor.nl of 06 40980167) of Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl, 06 41765586).