Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter Bestuur

den Haag

11-05-2023

Voorzitter Bestuur

Verbindend, nieuwsgierig en denkend in mogelijkheden

Organisatie

Nederland telt naar schatting 300.000 mensen met een leesbeperking omdat zij blind- of slechtziend zijn. Verder zijn er in Nederland naar schatting 700.000 mensen met dyslexie. Daarnaast is er nog een groep van tienduizenden mensen die om andere redenen, zoals afasie of een motorische beperking, aangewezen is op aangepaste leesvormen. Van deze mensen behartigt de Vereniging de belangen op het gebied van lezen met haar missie: Onbeperkt Lezen.

In de visie van de vereniging mogen mensen met een leesbeperking geen belemmeringen ervaren in de toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie- en lectuur. Hiervoor voert de organisatie een 4-tal hoofdtaken uit:

 • Belangenbehartiging
 • Het geven van informatie en advies
 • Ondersteunen van ideeën en initiatieven vanuit de achterban
 • Het ondersteunen van overige projecten die het Onbeperkt Lezen bevorderen

Als Vereniging met inspraak van direct betrokkenen is zij aanspreekpunt én spreekbuis voor overheden en andere organisaties. De kernwaarden van de Vereniging zijn: open, behulpzaam, bekwaam, verantwoordelijk, samenbindend, onafhankelijk. 

Vereniging Onbeperkt Lezen (VOL) werd in 1887 opgericht als de Nederlandse Blindenbibliotheek’ (NBB). De ‘Vereniging de Nederlandse Blindenbibliotheek’ is in 2015 verder gegaan als de ‘Vereniging Onbeperkt Lezen’. De Vereniging heeft in de loop der jaren een bijzondere band opgebouwd met het Nederlands Koningshuis. Zo was Koningin Juliana bijna vijftig jaar Beschermvrouwe van de Vereniging. Op dit moment heeft H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden deze functie overgenomen.


Innovatiefonds

Vanuit de Vereniging wordt momenteel nagedacht over de oprichting van een Fonds Onbeperkt Lezen dat inspireert tot nieuwe activiteiten en innovaties. De nieuwe voorzitter zal worden betrokken bij de verdere uitwerking ervan.


Organisatie

De Vereniging heeft ongeveer 1250 leden en een verenigingsbureau in Den Haag met een directeur en een beleidsmedewerker (1.8fte). Vanuit het verenigingsbureau worden de verenigingstaken uitgevoerd en wordt ondersteuning geboden aan bestuur, leden en ledenwerkgroepen. De directeur vervult namens het bestuur een centrale rol met betrekking tot de missie van de vereniging ten aanzien van de politieke en maatschappelijke lobby (politiek, uitgevers, schrijvers, bibliotheken, onderwijs). De leden en hun leesbelangen staan centraal en de Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de organisatie. Meer informatie is te vinden op: www.onbeperktlezen.nl.

 

Financiering

De Vereniging is niet afhankelijk van inkomsten uit subsidie van de rijksoverheid. De Vereniging bekostigt haar taken uit inkomsten zoals contributies, giften en nalatenschappen, waarbij het tekort in de exploitatie in enig jaar wordt aangezuiverd vanuit de aan de Vereniging gelieerde steunstichting Stichting Vrienden van Onbeperkt Lezen. De Vereniging heeft nog twee steunstichtingen (de Stichting Bouwfonds en de Fundatie Scheltema-stichting). De steunstichtingen garanderen dat de Vereniging haar functies, taken en activiteiten ook op langere termijn kan blijven uitvoeren. De voorzitter van de vereniging is ook voorzitter van de drie genoemde steunstichtingen.


Het bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 personen. Clen Verkleij, interim voorzitter bestuur, Marie-Leontine de Graaf, penningmeester, Marcel Jansen, Marius van Campen en Kristina Misiûnaité. In de samenstelling van het bestuur is diversiteit op basis van leeftijd, ervaring en achtergrond aanwezig. Binnen het bestuur is kennis en ervaring aanwezig op het gebied van de lectuurvoorziening, leesbeperkingen, taal, cultuur, educatie, sociale en maatschappelijke betrokkenheid, financiën en organisatie. Vanwege vertrek van de huidige penningmeester is de vereniging ook op zoek naar een nieuwe penningmeester.


Functie

Naast de verantwoordelijkheid voor een goede borging en uitvoering van de maatschappelijk opdracht van de vereniging ben je verantwoordelijk voor de financiële continuïteit en voor een sterke en moderne toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie. Je bent  verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergaderingen (4 x per jaar) en de algemene ledenvergadering (1 x per jaar). Je verdiept je in het reilen en zeilen van de vereniging en de steunfondsen. Samen met de andere bestuurders en de directeur bepaal je het beleid binnen de vereniging en bekijk je welke projecten het beste aansluiten bij het verwezenlijken van de visie. Je bent een klankbord en sparringpartner voor de directeur. 

De Vereniging wil zich aankomende periode gaan heroriënteren op de toekomst en hoe de missie het best bereikt kan worden. De nieuwe voorzitter bestuur zal de huidige visie en strategie na een grondige analyse met input vanuit de organisatie en externe stakeholders uitwerken in verschillende toekomstscenario’s.   Vanuit deze scenario’s wordt een scenario vastgesteld en deze wordt verder uitgewerkt naar een toekomstbestendige (organisatie) vorm en visie. Door middel van een implementatie plan ben je verantwoordelijk voor de implementatie van het vastgestelde scenario.


Wie wij zoeken

 • Heeft kennis, ervaring en/of affiniteit met de missie en het werkgebied van de vereniging.
 • Heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring.
 • Ervaring met fondsbeheer is een pré.
 • Een relevant netwerk van uitgevers/dienstverleners/onderwijs is een pré. 
 • Is in staat de visie van de vereniging uit te dragen en kan anderen inspireren.
 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden.
 • Beschikt over inlevingsvermogen.
 • Is representatief en onafhankelijk.
 • Denkt innovatief en heeft een open blik.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

De functie van voorzitter bestuur is een invloedrijke en unieke positie binnen een ambitieuze organisatie. In de afgelopen jaren is de vereniging op tal van onderdelen van betekenis geweest. Het is een unieke kans om de belangen te behartigen van mensen met een leesbeperking.

De nieuwe voorzitter bestuur treft een financieel gezonde organisatie met een toegewijd bestuur en een goed georganiseerd verenigingsbureau. De geschatte tijdsbesteding is in eerste instantie 4 uur per week, er is een bij de functie passende vergoeding.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en voorselectie voor deze functies uit te voeren. Stefan van den Oever is hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag kennis via videobellen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk je motivatie en een actueel CV via deze link naar de vacature op de website van VOOR. Ik ben bereikbaar via e-mail: stefan@voor.nl of mobiel: 06-51705362. 

De voorselectie vindt plaats tot medio juni. De selectiegesprekken bij de Vereniging Onbeperkt Lezen vinden eind juni plaats. De voorzitter wordt rechtstreeks in de Algemene Ledenvergadering gekozen. Een referentenonderzoek en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van deze procedure.