Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van Toezicht - Ingevuld

Leeuwarden

07-08-2020

Lid Raad van Toezicht

Ervaren en verbindende Toezichthouder in het sociale domein met expertise op het gebied van bedrijfsvoering en zorginkoop

Organisatie

LIMOR (Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie) is een trotse en bevlogen organisatie, met een rijke geschiedenis en een belangrijke maatschappelijke functie. In de afgelopen jaren heeft LIMOR een belangrijke plek verworven als specialist in het domein van de Maatschappelijke Opvang (MO) door onder andere de methodiek van Situationeel Begeleiden, het product ‘Housing First’ en de dienstverlening op het gebied van ‘Hoarding’.


LIMOR is er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en daardoor moeilijkheden ervaren met zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie, dakloos zijn of dat dreigen te worden en nergens anders terecht kunnen. Tegelijkertijd wil LIMOR ervoor zorgen dat haar cliënten daar terechtkomen waar ze het best op hun plek zijn. LIMOR is een belangrijke schakel op de weg naar rehabilitatie, herstel, werk en/of zelfstandig wonen voor deze groep mensen.LIMOR is als HKZ-erkende zorgaanbieder actief in de provincies Zuid Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. In het jaar 2019 maakten ruim 2.400 unieke cliënten gebruik van de opvang en begeleiding van LIMOR en er werken een kleine 400 mensen. De omzet bedroeg in 2019 26,7 mio. Die omzet komt grotendeels uit WMO gelden en een deel WLZ en Justitie. Bij die laatste twee financieringsbronnen ziet LIMOR groeikansen.


Zoals alle organisaties in het sociale domein wordt LIMOR geconfronteerd met repeterende bezuinigingen en (lokale) beleidswijzigingen en komt de bedrijfsvoering steeds meer onder druk te staan. De Raad van Toezicht is een belangrijke sparringpartner in de zoektocht hoe het beste aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen en hoe als organisatie adaptief te blijven, terwijl de kwaliteit van dienstverlening onverminderd hoog blijft.


LIMOR heeft een eenhoofdige eindverantwoordelijke Raad van Bestuur, tevens algemeen directeur. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door drie titulair directeuren met portefeuilleverdeling: de directeur Bedrijfsvoering, de regiodirecteur West en de Regiodirecteur Noord-Oost. Gezamenlijk vormen zij de directie. De nieuwe bestuurder van LIMOR start 1 september en recent zijn de directeur bedrijfsvoering en de regiodirecteur West gestart. Vanwege natuurlijk verloop is er binnenkort, met het aantreden van de nieuwe bestuurder, een relatief nieuwe top in de organisatie.


Binnen LIMOR staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over een sterke Cliëntenraad en Ondernemingsraad die zich beide kenmerken door een positief kritische houding en een hoge mate van betrokkenheid. Zowel de Ondernemingsraad als Cliëntenraad participeren in de selectieprocedure.


Documentatie over LIMOR en de RvT is te vinden op https://www.limor.nl/folders-publicaties

Functie

‘Toezichthouder, lid van de auditcommissie, met zorginkoop expertise voor een bevlogen organisatie in het sociaal domein.’


De principes van de Zorgbrede Governance Code en de Wet Toezicht Zorginstellingen zijn binnen LIMOR de uitgangspunten voor het handelen inzake het bestuur, het toezicht en het afleggen van verantwoording. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht werken ieder met een reglement.


De Raad van Toezicht beschikt daarnaast over een informatieprotocol en een Toezichtplan. De leden van de Raad van Toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en ontwikkelen deze deskundigheden onder andere door scholing en themadagen. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de NVTZ.


De Raad van Toezicht streeft bij de invulling van goed bestuur en verantwoord toezicht naar anticiperend toezicht. De Raad kijkt dus niet alleen terug, maar juist ook vooruit. Dat doet hij altijd vanuit zijn toezichthoudende rol, aangevuld met een adviserende rol waar nodig. De Raad ziet zijn rol richting het bestuur dan ook als die van ‘kritische vriend’. De Raad draagt zorg voor een uitstekende relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, en stelt zich hierin op als een professioneel kritische sparringpartner, dit met name aangaande strategische onderwerpen.


De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar. Daarnaast organiseert de Raad jaarlijks een tweedaagse inhoudelijke themabijeenkomst en komen de afzonderlijke commissies elk minimaal vier keer per jaar bij elkaar.


De Raad hanteert de volgende waarden: inlevingsvermogen, betrouwbaarheid, omgevingsgericht en reflectief. De Raad van Toezicht is samengesteld op geleide van profielschetsen waarbij wordt gestreefd naar verscheidenheid in deskundigheden. De leden kunnen onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie en welk deelbelang dan ook.


De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en heeft drie commissies ingesteld:een remuneratie-commissie, een financiële auditcommissie en een commissie Kwaliteit en Zorg. Uit hun midden wordt een voorzitter van de betreffende commissie gekozen.


Belangrijke thema’s voor de Raad die de komende tijd aandacht vragen zijn:

 • De borging van continuïteit van zorg door een duurzaam financieel model, met spreiding van financieringsbronnen;
 • Strategische samenwerkingen met aanpalende zorgpercelen;
 • Met de nieuw aangestelde bestuurder en recent ingerichte topstructuur is een belangrijk thema het herdefiniëren van de cultuur en de samenwerkingsverbanden;
 • De borging van de kwaliteit en continuïteit van zorgverlening aan de cliënten, mede in het licht van de krapte op de arbeidsmarkt, verzwaring van de zorgvraag en de werkdruk bij het huidige personeel.

Wie wij zoeken

Op basis van de strategie voor de komende jaren en de huidige samenstelling van de Raad is het van belang dat je vanuit je rol als toezichthouder bekend bent met de volgende aandachtsgebieden:

 • Zorginkoop / zorgverkoop (Wmo, Wlz, DJI, ZVW)
 • Bedrijfsvoering
 • ICT
 • Juridisch

De nieuwe toezichthouder is tevens lid van de Financiële auditcommissie.


De selectiecommissie legt bij de beoordeling van de geschiktheid van kandidaten de volgende criteria aan:

 • Ervaring als toezichthouder
 • Kennis en ervaring van bedrijfsvoering in zijn algemeenheid en van zorginkoop / zorgverkoop (Wmo, Wlz, DJI, ZvW) en contractering van zorg en begeleiding in het bijzonder.
 • Bij voorkeur aangevuld met ervaring met juridische kennis en/of automatiserings- en informatiseringsprocessen en zorgtechnologie.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Innovatieve out-of-the-box denker, in staat om nieuwe perspectieven te schetsen en nieuwe werelden binnen te brengen en deze praktisch te vertalen naar de situatie van LIMOR.
 • Ervaring met thema’s als ICT, digitaliseren en/of (sociale / proces) innovatie, alsmede kennis van/inzicht in investeringsafwegingen en implementatierisico’s.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit.
 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Behoudt overzicht en straalt rust uit.
 • Analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van LIMOR en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 • Geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de inkoop- en financiële continuïteit.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie bij een uiterst relevante organisatie die in een cruciale fase van haar bestaan verkeert, en waar de Raad van Toezicht een waardevolle bijdrage aan kan leveren. Als lid RvT bij LIMOR kan je mede het verschil maken voor de cliënten en medewerkers van LIMOR. Daarnaast biedt LIMOR een bezoldiging die past bij de omvang en het maatschappelijk belang van de organisatie.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hier voor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) voor 28 augustus as via het formulier bij deze vacature op de website van VOOR: https://www.voor.nl/vacatures/636/lid-raad-van-toezicht.


Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype of ZOOM. De live gesprekken met VOOR vinden plaats op 31 augustus en 1 september a.s.: de selectiegesprekken bij LIMOR vinden plaats op 9 september a.s..


Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.


Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Jan Willem ten Hagen (janwillem@voor.nl, 06 41765586) of Philip Backx (philip@voor.nl of 06 40980167).