Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurder

Nederland

27-05-2020

Bestuurder


Boegbeeld en bevlogen leider in een spilfunctie voor eerstelijnszorg.

Organisatie


Zorgkoepel West Friesland in Hoorn (ZWF) is een koepelstichting die diensten verleent aan huisartsen en hun belangen behartigt in de regio West Friesland en Wieringermeer. Bij de koepelstichting zijn aangesloten de Ketenzorg West Friesland (KZWF), de Huisartsenpost West Friesland (HAPWF) en het Diagnostisch Centrum West Friesland (DCWF). ZWF werkt nauw samen met de belangenorganisatie van huisartsen in de regio (WFHO). ZWF ondersteunt de huisartsen in de regio en staat voor optimale eerstelijnszorg in de regio West Friesland en Wieringermeer. Uitgangspunt hierbij is de beste zorg voor de patiënten en het faciliteren van huisartsen. Daarnaast levert ZWF eerstelijns diagnostiek, spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg buiten kantoortijd via de huisartsenpost en multidisciplinaire ketenzorg voor kwetsbare ouderen en bij chronische aandoeningen (Diabetes, Atriumfribrilleren, CVRM).

De organisatie is gevestigd in Hoorn. ZWF heeft 60 medewerkers. ZWF heeft een eenhoofdige Raad van bestuur en een Raad van toezicht, bestaande uit vijf leden onder wie de voorzitter. De bestuurder, die integraal verantwoordelijk is voor het functioneren van ZWF, wordt terzijde gestaan door een managementteam bestaande uit de manager zorgvernieuwing, de medisch manager, de manager zorg, de manager services en de manager finance en control. ZWF wordt op dit moment bestuurd door een interim bestuurder die de organisatie door een moeilijke fase in haar bestaan heeft geloodst. De seinen staan weer op groen en de ZWF is op weg naar een stabiele en financieel gezonde toekomst waarin klantgerichtheid, ondernemerschap en professionaliteit centraal staan. Er is een aantal ambitieuze doelen afgesproken die ZWF in 2022 bereikt wil hebben.

Functie

“Een daadkrachtige werkorganisatie, doordrenkt met fris ondernemerschap en een met goed zicht op wat de patiënt van huisartsen vraagt”

Zorgverlening geschiedt in toenemende mate vanuit netwerken van zorgverleners. ZWF is met haar nieuwe strategie op weg naar een sterke positie in deze netwerken. Ook de verwachtingen van de belangrijkste stakeholders van ZWF – de huisartsen – veranderen. De huisarts focust zich op de huisartsenzorg en ZWF wil daarom de huisarts optimaal kunnen faciliteren. Het proces van heroriëntatie, visie en strategieontwikkeling gericht op een succesvolle toekomst is gestart en moet worden doorgezet.

In verband met vertrek van de huidige interim bestuurder is ZWF op zoek naar een bestuurder die samen met het managementteam prioriteit geeft aan het doorzetten van de afgesproken strategie, het daarbij behorende jaarplan uitvoert en daarnaast op betrokken en verbindende manier inhoud geeft aan de relatie met de huisartsen en de belangenorganisatie van de huisartsen als belangrijkste stakeholder(s) van ZWF.

Van de nieuwe bestuurder wordt daarom verwacht dat hij/zij:

 • Boegbeeld is van ZWF.
 • Betekenis geeft aan de spilfunctie van ZWF in het regionale zorglandschap.
 • De belangen van de aangesloten huisartsen behartigt bij zorgverzekeraars, ketenpartners en marktpartijen.
 • Samen met alle belanghebbenden en vanuit zijn/haar initiërende en stimulerende rol, de in gang gezette strategische koers doorzet en de mensen in de organisatie daarin meeneemt.
 • De strategische doelstellingen vertaalt in samenhangende en concrete beleidsplannen.
 • De schakel vormt tussen de huisartsenpraktijken en de zorgaanbieders in de regio.
 • De doelmatigheid en de kwaliteit van de spoedeisende huisartsenzorg in avond-, nacht- en weekend (ANW)-uren door de huisartsenpost bevordert.
 • Verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van vernieuwende zorgprogramma’s en de daarbij behorende contractering en financiering.
 • Een initiërende en verbindende rol speelt in de regionale ontwikkelingen gericht op het verbeteren van patiëntenzorg en cliëntbetrokkenheid.

Daarnaast geeft de bestuurder als voorzitter van het managementteam leiding aan de werkorganisatie van ZWF en daarbij wordt verwacht dat hij/zij:

 • Een effectief en efficiënt functionerende organisatie ter ondersteuning en ten dienste van de onderdelen van ZWF realiseert.
 • Een open aanspreekcultuur en een cultuur van samenwerken bevordert.
 • In staat is die op termijn en op verzoek ook kan inrichten voor individuele huisartsenpraktijken.

“Uw leiderschap kenmerkt zich door de 3 C’s: charme, charisma en commercie.”

ZWF heeft een moeilijke periode achter de rug. Het is uw rol om ervoor te zorgen dat het vertrouwen binnen de organisatie en tussen ZWF en haar stakeholders verder groeit. Belangrijk hierbij is de relatie met de huisartsen en de ketenpartners. Dat betekent dat u de dilemma’s van de huisarts in zijn/haar dagelijkse werk begrijpt, zijn/haar taal spreekt en daardoor binding aanbrengt. De coöperatie van huisartsen, de WFHO is daarin uw belangrijkste gesprekspartner. ZWF wil immers “de preferred supplier” zijn van de huisartsen in de regio. Het betekent ook dat u een stabiele financiële positie voor ZWF realiseert, omdat het een voorwaarde is voor continuïteit van ZWF. Een daadkrachtige werkorganisatie, doordrenkt met fris ondernemerschap en een goed zicht op wat de patiënt van huisartsen vraagt, staat centraal in de rol die van de bestuurder wordt verwacht.

Dit zien wij als uw taken

 • U geeft leiding aan de werkorganisatie en draagt zorg voor versterking van de kwaliteit en aansturing van de bedrijfsvoering waardoor het primaire proces optimaal verloopt.
 • U zorgt voor een organisatie die in control is.
 • U weet hoe u de financiële basis van ZWF kunt versterken, zorgt voor een realistische begroting en een jaarrekening met een positief resultaat.
 • U stuurt als voorzitter het managementteam aan en stimuleert het in de ontwikkeling naar een hecht functionerend en daadkrachtig optredend team.
 • U vergroot verandervermogen van de organisatie en stimuleert de veranderbereidheid bij de medewerkers.
 • U zorgt ervoor dat de ambities uit de afgesproken strategie worden gerealiseerd door de organisatie kwantitatief en kwalitatief optimaal in te richten.
 • U richt uw focus daarbij op gezonde bedrijfseconomische processen, een bestendiging en uitbouw van de planning- en control cyclus en implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • U stimuleert leren, ontwikkelen en samenwerken in een setting van vernieuwing en verbetering.
 • Onder uw verbindende leiding komt zelforganisatie tot bloei, nemen medewerkers eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap) en spreken elkaar aan.
 • U stelt heldere kaders, neemt besluiten, stelt prioriteiten en biedt daarbinnen alle ruimte en vrijheid zodat hoge kwaliteit geleverd wordt met behoud van werkplezier.
 • U bent een graag geziene deelnemer aan de (bestuurs-)tafels van de relevante stakeholders (WFHO, VGZ, huisartsen, Dijklander Ziekenhuis en VVT instellingen).
 • U legt verantwoording af aan de Raad van toezicht, bent ‘bestuurder’ in de zin van de Wet op de ondernemingsraden en u investeert in een constructieve en informatieve verhouding met de raad van toezicht, cliënten- en ondernemingsraad.Wie wij zoeken

Dit zien wij als uw vaardigheden:

 • U bent ondernemend en resultaatgericht.
 • U hebt ervaring in het transparant en methodisch aansturen van organisatieverandering.
 • U heeft gevoel voor politieke verhoudingen en de communicatieve gave om anderen te overtuigen en mee te nemen
 • U kent de niet rationele processen die bij organisatieverandering optreden en u weet hoe u die onderdeel maakt van de veranderstrategie.
 • U weet hoe u de financiën van ZWF verder op orde kunt brengen en houden en u bent vindingrijk in het herschikken van bestaande en aanboren van nieuwe geldstromen.
 • U bent thuis in het veld van zorgverzekeringen en u weet hoe de inkoopprocedures van de zorgverzekering verlopen.

Dit zien wij als uw eigenschappen:

 • Uw leiderschap kenmerkt zich door de 3 C’s: charme, charisma en commercie.
 • U heeft een enthousiaste, energieke uitstraling die inspirerend werkt. U maakt gemakkelijk verbinding met mensen. U overtuigt uw omgeving van de noodzaak tot voortdurende ontwikkeling en daarvan ben u zelf het voorbeeld. U motiveert, stimuleert en faciliteert, geeft feedback en benut de kwaliteiten van anderen. U deelt kennis en informatie.
 • Met overtuiging geeft u geloofwaardige betekenis aan de spilfunctie van ZWF in het regionale zorglandschap
 • Met een goed oog voor kwaliteit van zorg ontwikkelt u initiatieven en monitort u de uitvoering.

“U geeft betekenis aan de spilfunctie van ZWF in het regionale zorglandschap”

Wij komen graag in contact met kandidaten die:

 • Energiek zijn
 • Gemakkelijk contact maken op alle niveau’s
 • Aantoonbaar ondernemend zijn
 • In hun gedrag positief, empathisch, benaderbaar, verbindend zijn
 • Bestuurlijk sensitief zijn
 • Op samenwerking gericht zijn
 • Incasseringsvermogen, humor en mensenkennis hebben
 • Gemakkelijk relativeren.
 • Crisisbestendig zijn.
 • In oplossingen denken en waarvoor het glas altijd halfvol is
 • Verbindend zijn
 • Commercieel kijken en kansen zien
 • Luisteren.

Wij zoeken een ervaren (zorg) bestuurder en/of zorgondernemer met een bedrijfskundige en/of financiële achtergrond. Affiniteit met eerstelijns huisartsenzorg spreekt in uw voordeel. U (her-)kent het krachtenveld waarin ZWF zich bevindt. U heeft WO werk- en denkniveau door een (combinatie van ) opleiding en ervaring. U heeft kennis, ervaring en/of aantoonbare affiniteit met HR, financiële administratie, ICT, dienstverlening. Daarnaast werkt financiële kennis en ervaring in de zorg in uw voordeel. U ontleent inspiratie aan enerzijds het aansturen en anderzijds het naar buiten brengen van uw organisatie. Daar moet uw persoonlijk profiel goed in balans zijn.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een bestuurlijke positie in een betekenisvolle en ambitieuze zorgkoepel voor een inhoudelijk gedreven en pragmatische bestuurder met kennis van de gezondheidszorg en de financiering daarvan. Bezoldiging vindt plaats volgens de WNT 2.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze bestuurlijke positie uit te voeren. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Op 11 en 12 juni 2020 vinden de VOORselectie gesprekken plaats. Het gesprek met de selectie- en adviescommissie van ZWF is gepland op 22 JUNI 2020. Wij ontvangen graag uw cv en motivatie via het formulier op onze site voor 10 juni 2020. Een assessment onderzoek kan deel uitmaken van het selectieproces.