Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur-Bestuurder

Rotterdam

02-11-2021

Directeur-Bestuurder

Ondernemende en creatieve verbinder met liefde voor Rotterdam en haar inwoners

In verband met vertrek (pensioen) van de huidige Directeur-Bestuurder en oprichter van Opzoomer Mee zijn wij op zoek naar een nieuwe Directeur-Bestuurder. Een verbindende en creatieve ondernemer met liefde voor straatactiviteiten en straatinitiatieven door bewoners, die samen met het team verder bouwt aan Opzoomer Mee en het opzoomeren - wat staat voor een goed contact tussen buren en een prettige straat om in te wonen - in Rotterdam en daarbuiten.

Organisatie

‘Een stad met 2503 lieve Opzoomerstraten is een gelukkige stad’ (uit: Jaarbericht 2020).

Opzoomeren is een werkwoord in Rotterdam. Eind jaren 80 verenigden bewoners zich in de Opzoomerstraat in het Nieuwe Westen om hun straat weer veilig en schoon te maken. Met elkaar, ondersteunt door de gemeente ondernamen zij initiatieven om de leefbaarheid weer terug te brengen. Deze ondersteuning was toen nog georganiseerd in het Rotterdams Instituut voor Bewonersondersteuning (RIO) die samen met de dienst Gemeentewerken de straat ondersteunde. In 1994 ontstond de Stichting Opzoomer Mee, als toegift op de stedelijke Opzoomerdag van 28 mei 1994, genoemd naar de straat waar het ooit begon.

Opzoomer Mee (15 medewerkers georganiseerd in teams) organiseert de jaarlijkse Opzoomercampagne in Rotterdam en assisteert vanaf 2014 de gemeente Rotterdam bij de uitvoering van haar regeling voor bewonersinitiatieven. Opzoomer Mee heeft enthousiaste en betrokken medewerkers en de organisatie heeft een informeel karakter. De medewerkers van de organisatie werken veelal lang voor de organisatie en hebben netwerken in alle gebieden van Rotterdam, met de politiek, ambtelijk en met collega (welzijns)instellingen. Zij zijn een stabiele factor in het sterk veranderende sociaal domein. Zij hebben samen met de Directeur-Bestuurder gebouwd aan goodwill en naamsbekendheid in de stad.

Het doel van de stichting is als volgt omschreven (uit: Jaarbericht 2020):

  • Stimuleren dat Rotterdammers in onderlinge samenwerking eigen initiatieven nemen om hun straat/buurt/stad schoner, veiliger en socialer te maken.
  • Bevorderen dat de overheid bewonersinitiatieven met open armen verwelkomt en die initiatieven zorgvuldig, goed en snel faciliteert en dat de overheid op deze initiatieven voortbouwt om van Rotterdam een leefbare stad te maken.
  • Bevorderen van een democratische stadscultuur in Rotterdam.

Opzoomer Mee is georganiseerd in drie teams.

Team Opzoomeren;
Dit team ontwikkelt en begeleidt de campagne van Opzoomer Mee. Met die campagne worden bewoners met een kleine stimulans uitgedaagd om in hun straat aan de slag te gaan. Hiermee faciliteert het team het ontstaan van actieve en ondernemende buurtnetwerken in straat waar bewoners zelf zorgen voor een veilige, sociale, prettige en leefbare straat. Dat kan gaan om vergroening van de straat, het organiseren van een straatbarbecue of een verwenmiddag voor eenzame ouderen. De financiering daarvan is simpel, bewoners vragen, een klein bedrag, aan voor de activiteit en na goedkeuring door een medewerker van Opzoomer Mee kunnen ze dat bedrag ophalen bij een uitbetaalpunt in de wijk. Dit uitbetaalpunt wordt bemand door een actieve bewoner of een medewerker van een welzijnsorganisatie, die bijvoorbeeld in een huis van de wijk of een buurtspeeltuin het bedrag uitbetaald en daarmee ook direct op de hoogte is van dat wat er georganiseerd wordt in de wijk. Er zijn ook verschillende clubs. Voorbeelden zijn de lief-en-leed club, en de schoonmaakbende. In clubs komen verschillende straten samen die het hele jaar activiteiten organiseren rond een bepaald thema en hier extra ondersteuning voor ontvangen. Het team Opzoomeren bestaat uit zes projectleiders en twee assistent-projectleiders.

Team Bewonersinitiatieven;
Sinds 2014 assisteert Opzoomer Mee de gemeente Rotterdam bij de uitvoering van haar regeling voor bewonersinitiatieven. Rotterdammers met een goed idee voor hun buurt of wijk kunnen een beroep doen op deze regeling (uit: Jaarbericht 2020)

Bij dit team komen de vragen en initiatieven van bewoners binnen die op grotere schaal zijn en voor specifieke doelgroepen en waar meer budget voor nodig is. Zij zorgen voor de administratieve verwerking van de aanvragen tot 10.000 euro, ondersteunen de gemeentelijke organisatie bij het opstellen van adviezen voor de bestuurlijke besluitvorming door de gebiedscommissies en raden en zorgen voor de voortgangs- en kwaliteitsbewaking en uitbetaling. Daarnaast onderhouden zij het digitale onlinesysteem van alle aanvragen dat de gebieden permanent inzicht geeft in de stand van zaken van de aanvraag. Het team bestaat uit drie projectleiders.

Team Productie;
Dit team ondersteunt alle activiteiten van de teams door het organiseren van evenementen, het zorgdragen voor communicatiemateriaal, het regelen van materiaal voor de diverse activiteiten, waaronder bijvoorbeeld de keetjes van Opzoomer Mee en schoonmaakmateriaal. Daarnaast zorgt het team voor alle facilitaire zaken, zoals het zorgdragen voor goede huisvesting (in 2022 gaat Opzoomer Mee verhuizen naar een nieuwe, nog nader te bepalen, locatie) en het administreren van alle bewonersinitiatieven en de bijbehorende financiële administratie. Dit team bestaat uit drie projectmedewerkers.

Het succes van Opzoomer Mee
Opzoomeren is succesvol in Rotterdam. Meer dan de helft van de straten doet mee aan activiteiten en de aanpak heeft een eenvoud die aanspreekt. Tijdens de coronacrisis konden veel straatactiviteiten niet doorgaan. Maar juist toen deed een recordaantal straten mee, doordat buren in deze periode klaarstonden voor elkaar met allerlei soorten burenhulp. Opzoomer Mee faciliteerde en stimuleerde hen met een zogenoemd Lief & Leedpakketje. Mede door het thuiswerken nam het aantal vergroenacties en schoonmaakacties een hoge vlucht. Als Rotterdammers de ruimte krijgen (zoals in het Opzoomeren), werken ze maar wat graag met eigen initiatieven mee om van onderop problemen aan te pakken, ook als er een pandemie door de stad raast. Een stad met 2.503 lieve Opzoomerstraten is een gelukkige stad. (Uit: Jaarbericht 2020)

Het is dan ook daarom dat Opzoomer Mee steeds vaker wordt gevraagd om kennis te delen en samenwerking aan te gaan met andere organisaties, zoals bijvoorbeeld welzijnsorganisaties in Rotterdam, maar ook organisaties daarbuiten. In het beleidsplan Sterker op Koers (beleidsplan 2018 tot en met 2021) heeft de organisatie zich ten doel gesteld om de betekenis van Opzoomeren voor mensen in de stad meer zichtbaar te maken en kennis hierover te delen, binnen en buiten Rotterdam. Met succes is in dat kader is de campagne Lief & Leed in verschillende steden in Nederland gestart met ondersteuning van Opzoomer Mee.

De stichting heeft een ANBI status en wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam, vooral door de dienst Maatschappelijke Ondersteuning binnen het kader van Welzijn en voor de uitvoering van de beleidsregeling Bewonersinitiatieven en voor een deel door Stadsbeheer (vooral op het gebied van vergroening en schoonhouden van de straat).

Het jaar 2022 is een belangrijk jaar voor de organisatie. De koers, waarvan de eerste contouren al zijn verkend en besproken, zal verder aangescherpt worden in een nieuw meerjarenbeleidsplan. Directeur-Bestuurder Johan Janssens, die Opzoomer Mee mede heeft gemaakt tot wat het nu is, gaat na 27 jaar opzoomeren met pensioen. Ook zijn er in maart 2022 nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, een moment waarop na formatie nieuwe plannen worden gemaakt en de focus voor de stad wordt bepaald.

In deze bepalende periode zoeken wij voor deze unieke organisatie een nieuwe VOORvrouw of VOORman die het Opzoomeren in en buiten Rotterdam wil uitdragen, de koers voor de komende jaren uitzet, de doelstellingen bewaakt en de ontwikkeling van doelen en mensen in de organisatie stimuleert en ondersteunt.

Functie

Bij Opzoomer Mee doen bewoners het werk, en zijn ze ook zichtbaar belangrijk in de omgeving waar ze wonen…. Dat raakt natuurlijk aan het geheim van het Opzoomeren. Het is van de Rotterdammers. De organisatie biedt een kader, komt met campagnemiddelen over de brug, helpt waar mogelijk, maar de hoofdrol is weggelegd voor de mensen die de handschoen oppakken. (Uit: Opzoomer Magazine, Jos van der Lans, op zoek naar het geheim van Opzoomer Mee)

De bestuurder is het bescheiden boegbeeld van Opzoomer Mee. De kracht van bewoners in de stad staat centraal. Jij vertegenwoordigt die kracht en de kracht van de organisatie; simpel en doeltreffend in het ondersteunen van initiatieven van bewoners. Je zorgt dat een nieuw meerjarenbeleid wordt ontwikkeld en bepaalt in samenspraak met netwerkpartners, de gemeente en medewerkers de focus van de organisatie. Je bouwt voort op wat goed is en je benut hierin de expertise en het netwerk van Opzoomer Mee. Je geeft dagelijks leiding aan de medewerkers van de organisatie en ondersteunt en coacht hen in het behalen van hun doelstellingen, biedt ontwikkelmogelijkheden en stimuleert en waardeert vernieuwing. Je zorgt dat voor hen duidelijk is binnen welke kaders zij hun werk kunnen doen en geeft hen daarbinnen ruimte om te ondernemen.

Je bouwt aan een toekomstbestendige organisatie. Je bestendigt de ingezette koers en je onderzoekt op termijn mogelijkheden voor bijvoorbeeld het verder exporteren van de dienstverlening naar andere gemeenten, het bereiken van nieuwe doelgroepen, samenwerking met andere organisaties en het ontwikkelen van vernieuwde concepten. Om geïnspireerd en gevoed te blijven bouw je je netwerk uit en draag je de missie van Opzoomer Mee actief uit.

Je bent verantwoordelijk voor afspraken met financiers over de doelstellingen en resultaten. Zorgt dat de begroting wordt opgesteld en budgetten worden verdeeld. Je zorgt voor het jaarverslag en de jaarrekening. Je legt verantwoording af aan de verschillende diensten van de gemeente Rotterdam eventuele andere subsidieverstrekkers en aan de Raad van Toezicht over de resultaten.

Wie wij zoeken

Wij zoeken iemand die van betekenis wil zijn voor Opzoomer Mee, omdat je gelooft in straatactiviteiten en -initiatieven van en door bewoners, en een visie hebt op hoe je dat ondersteunt. Je bent sterk in behouden wat goed is en verbeteren of vernieuwen waar dat meerwaarde heeft. Je bent bekend met het werken in een politieke omgeving en voelt aan wat relevant en actueel is.

Je kent de dynamiek van het sociaal domein in een grote stad. Je weet wat cruciale momenten zijn, waar kansen liggen en waar je bij moet zijn. Je hebt een netwerk in Rotterdam of je hebt bewezen netwerkkwaliteiten opgedaan in een verantwoordelijke functie in het publiek domein. Je voelt je thuis in deze kleine organisatie met executiekracht en een grote impact.

Je vindt het leuk om mensen in een organisatie uit te dagen en te helpen ontwikkelen. Je bent betrouwbaar en besluitvaardig. Je benut de talenten van medewerkers, je ondersteunt eigenaarschap in de organisatie, net zoals de medewerkers eigenaarschap geven aan bewoners. Je hebt oog voor de diversiteit van de bewoners die deelnemen aan Opzoomer Mee en je vindt het bevorderen van multiculturaliteit belangrijk. Je kunt richting geven en bent alert op kansen en risico’s. Bedrijfsmatig ben je slim en sterk. Je kunt niet wachten om van betekenis te kunnen zijn voor Opzoomer Mee en de bewoners van Rotterdam (en daarbuiten).

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie functie voor een betrokken directeur die de kracht van Opzoomer Mee nog verder weet uit te bouwen. De aanstellingsomvang is 32-36 uur.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Carola Roos en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Er is dan ook voldoende tijd om jouw vragen over de functie te bespreken. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site. De voorselectie vindt plaats in november en december en de gesprekken bij Opzoomer Mee vinden plaats in januari. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.