Wij zijn VOOR.

Ingevuld

2 Leden Raad van toezicht

Meppel

06-07-2023

2 Leden Raad van toezicht


‘Waardegericht bijdragen aan toekomstgerichte, innovatieve ouderenzorg.’ 

Organisatie

Zorggroep Noorderboog biedt professionele en persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor alle ouderen en iedereen met ouderenproblematiek. Zo dragen de medewerkers van Noorderboog bij op alle vlakken van gezondheid en welbevinden. Het accent ligt daarbij op het versterken van de eigen regie, wat het leven betekenis geeft.

Noorderboog is een autonome VVT-instelling in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel, met als kerngemeenten Meppel, De Wolden, Westerveld en Steenwijkerland. Noorderboog biedt hoofdzakelijk intramurale specialistische zorg aan ouderen die behoefte hebben aan preventie, welzijn, wonen, verzorging, verpleging en behandeling. Dat doet de organisatie met 1.850 professionals en 950 betrokken vrijwilligers op 15 verschillende locaties. Met Erwin Duits heeft de organisatie een eenhoofdige Raad van bestuur.

‘We doen de dingen die we belangrijk vinden om te doen.’
Noorderboog is een nuchtere, deskundige en innovatieve organisatie die zich op diverse vlakken heeft gespecialiseerd. Zo kent de organisatie, als een van de eersten, de functie Chief Nursing Officer (CNO), is ze gespecialiseerd in de zorg aan patiënten met Parkinson, de zorgverlening aan jonge mensen met dementie en aan mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep). De cultuur binnen Noorderboog is gastvrij en open. Er is veel energie om (ver)nieuwe(nde) zaken op te pakken. Organisatorisch is er rust en structuur en de organisatie is goed in control en financieel gezond. 

De organisatie wordt voornamelijk gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en daarnaast de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en vanuit verhuuropbrengsten. Voor Noorderboog liggen toekomstige uitdagen op de gebieden vergrijzing en arbeidsmarktkrapte, verzwaring van de zorgvraag, verduurzaming en zorginnovatie. 

Functie

De Raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Noorderboog. De primaire vraag voor de RvT is of de organisatie daadwerkelijk doet waarvoor zij bedoeld is, namelijk het bieden van goede een veilig zorg en diensten aan de bewoners en cliënten. De Raad van toezicht fungeert als klankbord en werkgever van de Raad van bestuur. De Raad van toezicht hanteert de governance code Zorg 2022 en heeft zijn visie op (intern) toezicht beschreven in het toezichtplan.

De Raad van toezicht bestaat uit 5 onafhankelijke leden. 2 leden nemen op 31 december afscheid vanwege het aflopen van hun zittingstermijn. Met hun vertrek ontstaat er ruimte voor 2 leden Raad van toezicht die respectievelijk zitting nemen in de commissie kwaliteit en veiligheid en de auditcommissie. De Raad van toezicht vergadert tenminste 5-6 keer per jaar. De commissies vergaderen 5 keer per jaar. De Rvt sluit daarnaast regelmatig aan bij activiteiten in de organisatie. Bij de zittende leden is expertise op de gebied van zorg, financiën en ICT en governance goed belegd.

De omgangsvormen in de Raad van toezicht en met de bestuurder en medezeggenschapsorganen (CMR, OR, VVAR) zijn positief. De sfeer is nuchter, open en gericht op dialoog en samenwerking. De leden van de Raad zijn betrokken bij de organisatie en willen waarde toevoegen aan de zorg voor ouderen en de organisatie. De leden stellen zich onderling lerend op en zijn zelf-reflectief. De Raad van toezicht hecht veel waarde aan rolbewustzijn. Er is dan ook een goede balans tussen afstand-nabijheid t.o.v. Raad van bestuur, medezeggenschapsorganen en organisatie.

Wie wij zoeken

Met oog op de uitdagingen waarvoor Noorderboog staat en de vacatures in de commissie kwaliteit & veiligheid en de auditcommissie, zoekt de Raad van toezicht 2 nieuwe leden die samen een 5-tal kernmerken hebben. Wij zoeken voor deze rollen kandidaten die zich in tenminste 2 van de volgende omschrijvingen herkennen:

1. Andersdenkend (out of the box | innovatief)
Je hebt op basis van actuele ontwikkelingen een duidelijk beeld over de toekomst van de zorg. Je bent gericht op vernieuwing en zet creativiteit in om tot andere ideeën te komen. Je hebt de ervaring om een strategische visie te ontwikkelen en uit te voeren in een sector die een transitie heeft doorgemaakt.  

2. Regionale binding
Je hebt een stevig (sociaal, politiek en/of zakelijk) netwerk in het werkgebied van Noorderboog. 

3. Bestuurlijke kennis met organisatorische blik 
Je hebt ervaring in de rol van de bestuurder of hebt vanuit ervaring zeer nauw met bestuurders samengewerkt. Je hebt deze ervaring bij voorkeur op gedaan in sectoren als onderwijs, (woning)coöperatie, GGZ, jeugdzorg of cure. Je hebt een sterke organisatorische blik.

4. Zorgachtergrond  
Je hebt een brede visie op zorg en de ontwikkelingen nu en in de toekomst en hebt daarbij voldoende kritische distantie tot het zorgbeleid en heldere opvattingen over de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie. Vanuit houding en ervaring heb je aandacht voor ethische kwesties en morele afwegingen in de uitvoering en aansturing van de (ouderen)zorg. Je hebt ervaring met zorggerelateerde kwaliteits- en veiligheidssystemen en bijbehorende auditering en certificering. Kennis van e-health en zorgsturing is een pré. 

5. Duurzaamheid/verduurzaming
Je hebt strategische kennis van verduurzaming (gebouwen, klimaat, medewerkers, voeding). Je kent de complexiteit en uitdagingen die gepaard gaan in het proces van verduurzaming voor organisaties van begin tot eind. 

Je hebt daarbij:

  • affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke opdracht van Zorggroep Noorderboog;
  • je begrijpt het primair proces van de organisatie;
  • het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
  • sterke verbinding met medezeggenschap;
  • bestuurlijk en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
  • academisch werk- en denkniveau;
  • een nuchtere, integere, verantwoordelijke, positief-kritische en onafhankelijke opstelling;
  • maatschappelijke betrokkenheid;
  • voldoende tijd beschikbaar voor deze toezichtsrol.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Het lidmaatschap van de Raad van toezicht bij Zorggroep Noorderboog brengt je een mooie toezichtsfunctie in een autonome en innovatieve organisatie met een sterke binding in de lokale samenleving. Je hebt met enige regelmaat contact met de medewerkers en bewoners van de locaties, waarbij je gaat ervaren dat je écht welkom bent. Je maakt deel uit van een nuchter, betrokken en positief-kritisch team met gevoel voor humor en relativeringsvermogen en een sterk ontwikkeld moreel kompas. De vergoeding bedraagt € 16.400,- per jaar.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature te doen. Mariët Hofenk en Stefan van den Oever zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. 

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze rol, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier onder de vacature op onze website (volg deze link).  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariët op mariet@voor.nl of 06 - 19 43 80 68.

I.v.m. de zomer hanteren wij een lange reactietermijn. Je kunt tot 1 september 2023 reageren. De beeldbelgesprekken plannen we persoonlijk in kort na ontvangst van je reactie. De persoonlijke kennismakingsgesprekken met VOOR vinden plaats in september. De selectie gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in oktober.