Wij zijn VOOR.

Lid Raad van toezicht Stichting Perspektief

Delft

13-10-2021

Lid Raad van toezicht Stichting Perspektief


Een kritische, verbindende toezichthouder die de Raad van Toezicht van Perspektief versterkt met deskundigheid op het gebied van kwaliteit.

Organisatie


Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, mensen die niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychische of sociaal-maatschappelijke problemen. Wij helpen hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Wij richten zich op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. Perspektief biedt vakbekwame zorg op maat achter de eigen voordeur van de cliënt en waar nodig, een veilig (tijdelijk) thuis. Onze en zorg  is passend en in overleg met en afgestemd op andere zorg- en dienstverlening in het netwerk.Perspektief richt zich dan ook niet enkel op de zorg binnen de instelling, maar organiseert de zorg samen met anderen, in overleg met de cliënt en rondom de cliënt. Perspektief kijkt met een brede blik vanuit het netwerk, wie op welk moment het beste kan bijdragen aan de zorgbehoefte van de cliënt.


“Als ik geweten had dat er echt was als Perspektief had ik niet twee jaar op straat hoeven te leven”

Chris


Bij Perspektief zetten ongeveer 400 bevlogen medewerkers zich dagelijks in voor jaarlijks ruim 2200 cliënten. Perspektief kent een omzet van 32 miljoen euro en levert haar diensten in Delft, Westland, Den Haag, Rotterdam en Midden-Holland. Perspektief wordt  gefinancierd door de betreffende gemeenten, DJI en sinds 1 januari 2021, ook op basis van de Wlz. Perspektief werkt veel samen in netwerken met partijen binnen zorg, welzijn en de justitiële keten. Perspektief wordt aangestuurd door een bestuurder, samen met managers van het primaire en secundaire proces.


“Vrijheid, ruimte en vertrouwen, dat is voor mij Perspektief”

Tamara


Door middel van het hanteren van de kernwaarden "passie", "vakmanschap" en "samen" biedt Perspektief op gepassioneerde, professionele en integere wijze en in met de stakeholders, herstel en participatie aan onze cliënten aan. Na enkele zware jaren bevindt zich Perspektief zich nu in een transitie om de kwaliteit van zorg goed te borgen en de bedrijfsvoering verder te versterken, mede ingegeven door de invoering van vanuit de diverse gemeenten.

In 2018 is door de Raad van Toezicht besloten tot een nauwe samenwerking en (bestuurlijke) fusie met Stichting Arosa in Rotterdam. Deze (bestuurlijke) fusie is per 1 februari 2019 een feit. Arosa wordt aangestuurd door dezelfde bestuurder als bij Perspektief en kent dezelfde Raad van Toezicht. Beide organisaties zijn volledig separaat werkzaam en worden separaat aangestuurd door de bestuurder in samenwerking met de directeur zorg en de manager bedrijfsvoering bij Arosa. Stichting Arosa is er voor hen die op eigen kracht niet uit een situatie van huiselijk geweld kunnen komen. Arosa biedt opvang, advies en begeleiding aan vrouwen, mannen en kinderen die hulp nodig hebben bij problemen rond huiselijk geweld, uitbuiting, bedreiging of een opeenstapeling van problemen. Arosa biedt in verschillende vormen een veilige haven wanneer het thuis niet meer veilig is:

• Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties;

• Vrouwenopvang en mannenopvang;

• Hulpverlening in de eigen omgeving.

Arosa heeft 6 locaties, 4 verblijfsvoorzieningen en 2 ambulante locaties in Rotterdam en omgeving. Bij Arosa werken ongeveer 80 medewerkers: een multiculturele afspiegeling van Rotterdam en voornamelijk vrouwen. In onderstaande tekst spreken we over Perspektief/Arosa.

Functie


De Raad van Toezicht houdt effectief toezicht op sturing, beheersing en verantwoording bij Perspektief/Arosa. Daarbij focust de Raad op de maatschappelijke rol van Perspektief/Arosa, op de doelmatigheid van de organisatie, kansen, risico's en (maatschappelijke) resultaten. De Raad treedt naast haar toezichthoudende taak op als werkgever van het bestuur en staat het bestuur met advies ter zijde. De Raad heeft eigen statutaire bevoegdheden en de Raad legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden. Bij de samenstelling van de Raad is rekening gehouden met complementariteit in rollen en expertise bij de leden van de Raad. De rollen en taken zijn evenwichtig onder de leden verdeeld. De Raad evalueert jaarlijks haar functioneren en  is bezig met een actualisering van haar toezichtvisie. De Raad volgt in haar werkzaamheden de Governance code Zorg. De Raad vergadert elke twee maanden ruim een ​​dagdeel (inclusief bijeenkomsten met diverse geledingen uit de organisatie); dit vergt stevige voorbereiding. De Raad kent drie commissies: een Auditcommissie, een commissie Kwaliteit & Veiligheid en een Remuneratie commissie. Deze komen respectievelijk elke twee maanden, elk kwartaal en één keer per jaar bijeen. Daarnaast legt de Raad werkbezoeken af ​​binnen de organisaties.

De Raad heeft een belangrijke bijdrage in het toekomstbestendig maken van Perspektief/Arosa in een snel veranderende omgeving en snel veranderende verwachtingen van belangrijke belanghebbenden, waaronder de financiers. Dit in  combinatie met de veranderingen die Perspektief/Arosa recent heeft doorgemaakt, maakt dat Perspektief/Arosa mooie uitdagingen op de strategische agenda kent. Dat kan voor de rol van de Raad tijdelijk een bovengemiddelde tijdsbesteding betekenen. De Raad bestaat uit vijf leden. Vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van één van de leden van de Raad per 31 december 2021, is de Raad op zoek naar een nieuw lid. Het nieuwe lid zal naar verwachting ook zitting nemen in de commissie Kwaliteit & Veiligheid.

Wie wij zoeken


De Raad is op zoek naar een maatschappelijk betrokken toezichthouder. Naast de eigen specifieke expertise ben je in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en strategie te overzien en te beoordelen. Vanuit je toezichthoudende rol en vanuit het partnerschap met de bestuurder breng je kennis en ervaring in om de organisatie, samen met je collega's beter te maken. Je gegevens in de volgende:


• Hart voor de doelgroep van Perspektief/Arosa

• Analytisch sterk

• Vanuit zorginhoudelijke expertise heb je een visie op de toekomst van Perspektief/Arosa

• In staat om een ​​integrale belangenafweging te maken

• Laagdrempelig, benaderbaar en stressbestendig

• Onder alle omstandigheden rolvast in de toezichthouder

• Onafhankelijk - autonoom - en positief kritisch

• Niet statusgevoelig

• Stuurt op verbinding en vertrouwen


Bij Perspektief / Arosa wordt veel waarde gehecht aan een goede onderlinge vertrouwens tussen de leden van de Raad en de bestuurder. Wij zoeken daarom een ​​teamspeler met een hoge organisatie- en omgevingssensitiviteit. Eveneens is het cruciale dat de Raad voldoende diversiteit kent, zowel in deskundigheid en vaardigheden als in leeftijd, gender en achtergrond. Je bent een sterke communicator en je bent in staat om kritisch te zijn, met behoud van de relatie. Je hebt ervaring in zorg, onderwijs of openbaar bestuur. Je beschikt aantoonbaar over ondernemende eigenschappen en onderhoudt relaties met andere domeinen, zoals huisvesting, arbeidsmarkt en/of onderwijs. Actuele bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is een. Je hebt voldoende tijd voor Perspektief/Arosa beschikbaar.

Profiel kwaliteit en zorg.

De commissie kwaliteit en veiligheid is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Raad bij het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid, draagt ​​zorg voor een systematische en goede informatievoorziening van de Raad op dit gebied en adviseert de Raad en de Bestuurder over (dilemma's op gebied van) kwaliteit en veiligheid van zorg en werk. Je voert vanuit deze dit expertise het gesprek over inhoud en kwaliteit van zorg, persoonlijke ontwikkeling, begeleiding, ondersteuning en veiligheid van contacten en medewerkers. Je brengt een visie op de toekomst in vanuit kwaliteit en veiligheid en verbindt deze goed met andere organisatiethema's en de belangen van de verschillende stakeholders. Je weet de bestuurder (en je collega's) uit te dagen, te motiveren en te inspireren. Deskundigheid op het gebied van veiligheid en kwaliteit van zorg is dan ook essentiële voor deze positie. Ervaring in de zorg, en dan van de operationele aspecten van de zorg, een belangrijke pre.

Ons aanbod voor de beste kandidaat


Een toezichtfunctie met impact, bij organisaties die midden in de samenleving staan ​​en die een grote bijdrage leveren aan de verbetering van het welzijn van kwetsbare mensen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe strategie voor Perspektief/Arosa: een uitgelezen kans voor een kritische, betrokken toezichthouder om zich aan Perspektief/Arosa te verbinden. De vergoeding voor de leden van de Raad van toezicht is vastgesteld op basis van de WNT.

Reactie & informatie


VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Voordat wij kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals het vereiste van een VOG. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier.

Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jan Willem Ten Hagen, janwillem@voor.nl, eric@voor.nl Het is de bedoeling van de Raad om de nieuwe toezichthouder nog dit jaar te benoemen. De selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 27 oktober en 1 november 2021. De selectiegesprekken bij Perspektief vinden plaats op 9 november 2021.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Kopieer hier de link naar uw Skype of vul hier uw skype naam in.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.