Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Sr Projectmanager a.i. Kennisinfrastructuur EVB+ en LVB+ - Ingevuld

Utrecht

16-06-2022

Sr Projectmanager a.i. Kennisinfrastructuur EVB+ en LVB+

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Sr Projectmanager a.i. die respectvol en daadkrachtig de weg plaveit voor een duurzame kennisinfrastructuur

Organisatie

‘Vertrouwen, betrokkenheid, professionaliteit en zorg die aansluit bij de vraag van cliënten (en ouders) gericht op een volwaardig bestaan en goede kwaliteit van leven’. Dat zijn de kernwaarden waar de Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland (VGN) voor staat. De VGN is van oudsher de branchevereniging in Nederland van verschillende professionele zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Met als droom, het hart van onze visie: ‘In 2030 heeft Nederland een samenleving waarin mensen met een beperking kunnen meedoen. Een samenleving waarin mensen met een beperking een betekenisvol eigen leven kunnen leiden. Hoe verschillend ook.

De VGN heeft met 180.000 professionals, ruim 200.000 ervaringsdeskundigen een uitgebreid netwerk aan ambassadeurs een schat aan ervaring en expertise. De professionals bieden zorg, ondersteuning en hebben een grote veerkracht, loyaliteit en creativiteit. Die gedrevenheid vanuit het hart maakt het werk wat behalve taai en complex is juist ook mooi en vooral waardevol. Ervaringsdeskundigen zijn de leermeester die stilstaan bij dingen die er werkelijk toe doen. Kortom veel om trots op te zijn.

De VGN zet zich daarvoor breed in door onder meer:

  • Het bevorderen van de emancipatie en participatie in de samenleving van burgers met een beperking;
  • Toegankelijke en passende zorg en ondersteuning tegen aanvaardbare kosten voor iedere burger met een beperking;
  • Samenwerking en partnerschap (bijvoorbeeld met cliëntenorganisaties).

Initiatief

Op initiatief van VGN, Zorgkantoren en het ministerie van VWS is een werkagenda ontstaan met als thema ‘Passende zorg is maatwerk’.

De aanleiding van het initiatief is dat het in de praktijk zeer moeizaam is om een omgeving/context aan te bieden die aansluit bij de vraag van de client met een complexe zorgvraag. Het gevolg is dat de client telkens opnieuw moet verhuizen naar een andere woning en dito expert-team.

Het streven is deze ongewenste beweging te keren en de zorg meer cliëntgericht te organiseren, waarbij de expertise komt naar de plek waar de cliënt graag zou willen wonen of al woont.

Het betreffen hier specifiek de cliënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige bijkomende problematiek (LVB+) en cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en ernstig bijkomende problematiek (EVB+). 

Deze samenwerking van VGN, de Zorgkantoren en het Ministerie van VWS heeft inmiddels geleid tot een ‘Projectplan expertise’. Hierbij is het fundament gelegd voor de bouw van een duurzame kennisinfrastructuur EVB+ en LVB”+. Dat is innovatief en nieuw in Nederland.


Opdracht

De opdracht is het realiseren van een duurzame kennisinfrastructuur EVB+ en LVB+. Dit zal een grote maatschappelijke impact hebben op de kwaliteit van leven van mensen met een lichte- of ernstige verstandelijke beperking en hun omgeving, direct en indirect. Deze kennisinfrastructuur biedt een belangrijke mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen, wetenschappelijk onderzoek maar ook evidence-based- en best- practices, in te zetten, zichtbaar en toegankelijk te maken en te houden voor in de toekomst. 

De senior projectmanager a.i. is het boegbeeld voor de sector in het realiseren van dit prestigieuze duurzame project. Het kunnen werken vanuit een visie op de gehandicaptenzorg draagt bij aan een uitstekend gevoel voor verhoudingen, het kunnen inspireren van alle betrokken stakeholders, naast met kennis van zaken het motiveren en faciliteren van zorgprofessionals en bestuurders. Het overzicht kunnen houden vanuit een helikopterview enerzijds en een creatieve pragmatische aanpak anderzijds passen daar vanzelfsprekend bij. 

Het draagvlak voor de duurzame kennisinfrastructuur EVB+ en LVB+ is gebaseerd op een aantal fundamentele uitgangspunten zoals:

Het stimuleren en faciliteren dat kennis zoveel mogelijk terecht komt bij de situatie waarin de cliënt woont. De zorgorganisatie kan hierdoor passende zorg blijven bieden, op maat. Dit leidt tot minder gedwongen verhuizingen en biedt mogelijkheden van het op- en afschalen van de zorg/ondersteuning op de plek waar iemand woont.

Er komt erkenning van en voor zorgorganisaties ten aanzien van de expertise die zij hebben in complexe zorg en de investering in kennisontwikkeling en -deling. Dit leidt tot differentiatie tussen zorgorganisaties en mogelijk ook een mate van concentratie van zorg. Enerzijds voor kwaliteit van zorg en anderzijds voor kennisontwikkeling. Dat opent de route naar het verbinden en versterken van bestaande structuren, kenniscentra, netwerken en platforms.

Doordat de kennis vrij toegankelijk wordt, wordt het kennisniveau van professionals tav complexe zorgvragen rond EVB+/LVB+ doelgroepen in de hele sector makkelijker gedeeld en vooral versterkt. Dit draagt direct bij aan de kwaliteit waardoor transparant commitment ontstaat middels onderlinge visitaties.

Een sleutel element hierbij is het belang van een goede communicatie die afwisselend generiek of specifiek dient te zijn. Een heldere communicatie houdt stakeholders aangehaakt en biedt ruimte voor nieuwe duurzame connecties. Daarbij is het vieren van successen een factor van betekenis hoe groot of juist ook hoe klein ook. De ontwikkeling van de nieuw te vormen infrastructuur is in die zin dan ook direct gebaat bij een goede communicatiestructuur.


Wie wij zoeken

Wij zoeken een daadkrachtige senior projectmanager a.i. die met verve en met respect kan omgaan met het scala aan partijen. Een projectmanager die graag de verbinding maakt, zich makkelijk beweegt in de publieke sector en proactief nieuw perspectief kan bieden en vormgeven.

De senior projectmanager a.i. is tevens aanspreekpunt in het proces van de doorontwikkeling naar een duurzame kennisinfrastructuur. Je krijgt energie van het strategisch en operationeel kunnen handelen met een scherp oog voor inhoud en kwaliteit en bent een doorzetter van huis uit.

Je bent daarnaast de persoon die soepel en met tact obstakels uit de weg ruimt, kansen ziet en vooral zich het belang realiseert van het structureel meenemen van de betrokken stakeholders in het veld om het draagvlak uit te bouwen en te versterken.

Kortom een senior projectmanager a.i. die een regierol vervult, nauw samenwerkt en makkelijk schakelt met de verschillende stakeholders, waaronder VGN, de verschillende brancheorganisaties, Zorgkantoren, cliëntenorganisaties en VWS.

Specifieke criteria

  •  Je hebt actuele inhoudelijke kennis van de zorg en in het bijzonder van de gehandicaptenzorg
  •  Je hebt een HBO+ of academische werk- en denkniveau en hebt ervaring met veranderingsprocessen en transitiemanagement
  •  Je bent gewend te opereren in een uitdagend politiek krachtenveld
  •  Je hebt ervaring met de opzet en het organiseren van kennisinfrastructuren

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Dit is een unieke kans om van betekenis te kunnen zijn met een maatschappelijke missie in een sterk veranderend zorglandschap.

De interim opdracht start bij voorkeur per 1 september 2022. De inschatting van de opdracht is gemiddeld 3/4 dagen per week en zal ongeveer een jaar duren tot september 2023.

Je standplaats is Utrecht maar je werkt daarnaast graag in het veld en soms thuis.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd de werving en de voorselectie voor deze opdracht uit te voeren.

Heb je interesse in deze uitdagende opdracht en ben je beschikbaar dan ontvangen we graag je reactie voorzien van een motivatie, cv, beschikbaarheid en tariefindicatie (er is een maximum) via het reactieformulier 

De VOOR- selectiegesprekken zullen plaatsvinden in week 24/ deels week 25.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 30 juni a.s. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Partner van VOOR, Faridah Azimullah via Faridah@voor.nl