Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Manager Bedrijfsvoering (Wonen met Zorg)

Capelle aan den Ijssel

07-09-2020

Interim Manager Bedrijfsvoering (Wonen met Zorg)

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

'IJzersterk op transparante bedrijfsvoering en met visie op effectieve implementatie"

Organisatie

De Zellingen is op zoek naar een ervaren interim manager Bedrijfsvoering voor het bedrijfsonderdeel Wonen met Zorg om strak en pro-actief te sturen op financiële en bedrijfskundige indicatoren met specifieke aandacht voor de kwaliteitsgelden.

Over de Zellingen

Stichting Zorgbeheer De Zellingen (De Zellingen) is in 1997 ontstaan door een samenvoeging van een thuiszorgorganisatie, een verpleeghuis en een zorgcentrum. De Zellingen levert een breed pakket aan zorg en diensten aan ruim 2100 cliënten in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel. De Zellingen focust zich steeds meer op dementiezorg, parkinsonzorg en palliatieve zorg. Ook heeft De Zellingen een gespecialiseerd Hersenletsel- en Afasiecentrum met een bovenregionale functie. Naast zorg aan genoemde focusgroepen biedt De Zellingen reguliere thuiszorg, dagbehandeling/-activiteiten, herstel & revalidatie en somatische verpleeghuiszorg. Zorg op zijn zorgzaamst wordt bij De Zellingen geleverd door bijna 1400 medewerkers (ruim 700 FTE) en ruim 600 vrijwilligers en georganiseerd vanuit vier primaire onderdelen: Zorg Thuis, Herstel & Revalidatie (H&R), Wonen met Zorg (WmZ) en Services & Wonen. De belangrijkste financieringsbronnen van De Zellingen zijn de Wlz, de WMO en de Zvw.

Afgelopen jaren is een organisatiebrede transitie ingezet om vanuit (zelf)vertrouwen meer verantwoordelijkheid bij de uitvoerende teams neer te leggen en gezamenlijk naar een moderne, doelgroep georiënteerde organisatie te ontwikkelen. Medewerkers van De Zellingen zetten zich in om te realiseren dat cliënten en verwanten zich gezien voelen, geluksmomenten ervaren en zich gesterkt voelen in het nemen van eigen regie. Waardegedreven werken en organiseren is een belangrijke pijler van de besturingsfilosofie. Medewerkers laten zich leiden door de kernwaarden: aandacht, betrouwbaarheid, creativiteit, resultaatgerichtheid, ruimte voor regie en reflectie.

De managers van de vier organisatieonderdelen vormen samen met de bestuurder het managementteam (MT) van De Zellingen. Zij worden ondersteund en geadviseerd door de bestuurssecretaris en de managers en medewerkers van de stafafdelingen.

Over Wonen met Zorg bij De Zellingen

Het bedrijfsonderdeel Wonen met Zorg is het grootste onderdeel van De Zellingen. Het bestaat uit 5 intramurale huizen waar door 475 medewerkers (333 FTE) zorg geleverd wordt aan 445 bewoners. De medewerkers worden aangestuurd door 8 woonzorgmanagers die het afgelopen jaar een traject doorlopen hebben in ondersteunend leiderschap. Zij worden aangestuurd door de manager Wonen met Zorg.

Het afgelopen jaar is op enkele locaties ‘geëxperimenteerd’ met het werken vanuit multidisciplinaire Cliëntteams. Hierin nemen, naast zorgprofessionals, facilitair ondersteuners en behandelaren, ook mantelzorgers deel. Er is een werkbalanstool ontwikkeld/geïmplementeerd waarmee de zorgprofielen (inkomsten) in evenwicht worden gebracht met de inzet van medewerkers (uitgaven). De werkbalanstool verdient nog verdere implementatie en optimalisatie. Ook is de uitdaging om het nieuwe roosterbeleid in de praktijk vorm te geven. Vanuit het Zellingen brede Plannings- & Flexbureau wordt hieraan projectmatig aansturing gegeven.

De Zellingen heeft de afgelopen jaren conform landelijke ontwikkelingen diverse kwaliteitsgelden ontvangen en daarvoor veel extra medewerkers ingezet. De registratie en verantwoording van deze middelen verdient extra aandacht van de interim manager. En daarnaast het voorsorteren op dat deze middelen vanaf volgend jaar niet meer beschikbaar zijn.

De afgelopen jaren zijn er kapitaalslasten ingezet ten behoeve van de zorg. Aangezien er diverse en forse huisvestingsontwikkelingen/verbouwingen op stapel staan is deze ruimte er niet meer en moeten de zorgkosten in evenwicht gebracht worden met de inkomsten. Deze inzichten zijn expliciet nu er per bedrijfsonderdeel begroot wordt. Vanuit de afdeling Financiën & Informatie is een ‘dashboard’ in ontwikkeling, dat managers in 2021 gaat ondersteunen met actuele stuurinformatie.

De uitdaging waar Wonen met Zorg voor staat is hoe zij kwalitatief hoogwaardige zorg kan leveren binnen een gezonde bedrijfsvoering. En hoe zij de bedrijfsvoering, registratie en (financiële) verantwoording flexibel en betrouwbaar kan organiseren. Door de veelheid van ontwikkelingen (niet in de laatste plaats Corona maar ook extra gelden, veel extra medewerkers, interne transitie, andere samenstelling teams en nieuwe woonzorgmanagers) behoeft de bedrijfsvoering extra aandacht.

VOOR is daarom op zoek naar een ervaren interimmanager Bedrijfsvoering om naast de zittende manager Wonen met Zorg de bedrijfsvoering en financiële verantwoording te optimaliseren en actualiseren.

Opdracht

Als interimmanager Bedrijfsvoering geef je in duaal leiderschap met de manager Wonen met Zorg leiding aan Wonen met Zorg, waarbij je als interimmanager je richt op bedrijfsvoering en de manager Wonen met Zorg zich primair richt op de inhoud en aansturing van de zorg. Er is eind mei door een extern bureau een analyse gemaakt van en advies gegeven over de wijze waarop een gezonde, kwalitatief toereikende en toekomstbestendige zorgexploitatie te realiseren is, uitgaande van het werken binnen multidisciplinaire cliëntteams. De bevindingen van dit onderzoek zijn het vertrekpunt voor de opdracht van de interimmanager Bedrijfsvoering. Je opdracht omvat onder andere:

- vaststelling en verantwoording van de juiste KPI’s

- implementeren en optimaliseren van bestaande (financiële en registratie) systemen

- slim inrichten van alle bedrijfsvoeringsprocessen

- ondersteunen van de woonzorgmanagers bij de dagelijkse bedrijfsvoering

- samen met de manager Wonen met Zorg en de Financiën & Informatie bedenken en implementeren van verbeteringen (in systemen èn gedrag) ten behoeve van een slimme en gebruiksvriendelijke toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Je rapporteert samen met de manager Wonen met Zorg aan de bestuurder van De Zellingen en maakt onderdeel uit van MT.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een interimmanager die de geschetste bedrijfsvoeringsvraagstukken van De Zellingen goed kent. Die de opgave waar De Zellingen voor staat vanuit de rol van (interim)manager bedrijfsvoering in meerdere vergelijkbare organisaties gezien heeft en aantoonbaar succesvolle bijdragen heeft geleverd.

Je houdt overzicht in de veelheid van aspecten die bij bedrijfsvoering komen kijken. Je bent in staat te adviseren over strategische vraagstukken en deze ook handson te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Je hebt een goede balans tussen inrichten van een ideale situatie en het aansluiten bij de realiteit. Je bent maatje en sparringpartner voor de manager Wonen met Zorg en vindt het een uitdaging haar te ondersteunen bij het betrouwbaar, wendbaar en toekomstproof inrichten van haar bedrijfsonderdeel.

Je weet waarover je spreekt, hebt actuele kennis over financiering en regelingen en je bent expert en ervaringsdeskundig als het over bedrijfsvoering binnen de V&V gaat. Tegelijkertijd luister je goed naar de specifieke situatie bij De zellingen. Je bent oprecht nieuwsgierig naar de mening van anderen.

Je bent duidelijk, koersvast, neemt mensen mee en denkt in mogelijkheden. Je bent een teamspeler en in staat om samen met de manager Wonen met Zorg, de woonzorgmanagers en de stafmanagers bedrijfsvoering betrouwbaar en toekomstproof te organiseren. Jouw uitdaging is organisaties te ondersteunen en sterker te maken. Jouw opdracht is om in 9 tot 12 maanden een resultaat neer te zetten waar De Zellingen op kan bouwen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende en veelzijdige opdracht in een waardegedreven organisatie met een open en lerende cultuur. Het betreft een opdracht voor 24-32 uur per week voor de verwachtte duur van 9 tot 12 maanden m.i.v. 1 oktober a.s.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Kyra Cools en Marieke Sprietsma zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze opdracht, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier hieronder. Vermeld in je reactie ook eventuele vakantieplanning en je tarief(sindicatie).

Selectiegesprekken met VOOR vinden plaats op 14 en 16 september. VOORdrachtsgesprekken bij de opdrachtgever in Capelle aan de IJssel vinden plaats op 25 september in de ochtend.