Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van toezicht - Ingevuld

Maassluis

09-11-2020

Lid Raad van toezicht

Lid Raad van toezicht, thuis in Schiedam, Vlaardingen en/of Maassluis en met een achtergrond in (maatschappelijke) zorg.

Organisatie

Stoed – Stichting Onder een dak - is een zorg- en welzijnsorganisatie in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Maasluis, Vlaardingen, Schiedam).  Stichting Onder een dak is een koepelstichting, waarvan de Stichting Zorg Stoed,  Stichting buurtcentrum “De Hooftzaak” in Maassluis en Stichting “Seniorenwelzijn” deel uit maken. Stoed begeleidt psychisch en sociaal kwetsbare mensen naar een betekenisvol leven en helpt hen een volwaardige plaats in de samenleving te behouden of weer in te nemen. Daarmee positioneert Stoed zich als een deel van de oplossing van de maatschappelijke vraagstukken rond opvang en (re-)socialisatie van mensen met diverse en soms complexe (GGZ) problematiek en onbegrepen gedrag.

Stoed biedt aan 30 cliënten met een indicatie voor verblijf de mogelijkheid tot beschermd wonen met intensieve persoonlijke begeleiding. Daarnaast biedt Stoed woonbegeleiding aan cliënten thuis, bijvoorbeeld als stap vooruit na verblijf in een beschermde woonvorm of om plaatsing in meer intensieve setting te voorkomen. In 2019 bedroeg het aantal cliënten aan wie op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige Zorg (WLz) zorg werd verleend, 254 (2018: 239).

In buurtcentrum “De Hooftzaak” organiseert Stoed samen met buurtbewoners en andere partners activiteiten en ontmoetingen om een zo zelfstandig mogelijke leefwijze van met name (psycho-) sociaal kwetsbare mensen in Maassluis te bevorderen. In “De Hooftzaak” wordt samengewerkt met (zorg) instellingen, woningcorporaties, bedrijven en gemeenten. In 2019 registreerde “De Hooftzaak” 16.620 deelnames aan haar activiteiten (2018: 11.300). Stoed biedt dak- en thuislozen in Vlaardingen de mogelijkheid van nachtopvang in “De Elementen”. Nachtopvang betekent voor Stoed een veilige slaapplaats voor de nacht, een maaltijd, gelegenheid om te douchen, de mogelijkheid om kleding te laten wassen en een ontbijt. In 2019 maakten 88 mensen één of meer nachten gebruik van De Elementen: (2018: 141). Vanuit de gedachte van preventie, het bevorderen van positieve gezondheid, samenredzaamheid en ontmoeting, verbindt “Seniorenwelzijn” zorg en welzijn voor senioren thuis of elders. Het gemiddeld aantal bezoekers van de ontmoetingscentra van "Seniorenwelzijn" per week in 2019: Maassluis 872, Vlaardingen 550, Schiedam 524.

Stoed als organisatie is klein van omvang en daardoor doelgericht, wendbaar en betrokken. Stoed richt zich op maatschappelijke verbinding, samenwerking en praktische oplossingen. Stoed is een lerende organisatie waarin ‘samen doen’ met cliënten, burgers, vrijwilligers en medewerkers centraal staat. Stoed werkt elke dag vanuit vijf  “principes”aan een betere en inclusieve samenleving. Deze vijf  “principes” zijn: inhoudelijk, vraaggericht, behoud van het goede, compassie, en ontwikkeling. Bij Stoed werkten in 2019 meer dan 100 professionals (78fte) en 341 vrijwilligers.


Functie

Het is niet de gemakkelijkste periode in het bestaan van een kleine en betrokken zorgorganisatie die in de lokale samenleving wortelt. De (bestuurlijke) uitdagingen in de huidige tijd zijn legio. Met het aantreden van een nieuwe bestuurder slaat Stoed nieuwe wegen in. Kwaliteit en veiligheid in de zorg staan voorop, financiering en andere eigenschappen van aangeboden zorg zijn belangrijke aandachtspunten op weg naar de toekomst. De dagelijkse zorg voor een heel diverse groep kwetsbare cliënten met soms complexe problemen kent een heel eigen dynamiek.  Op de korte termijn heeft Stoed de ambitie om de kwaliteit van de geleverde zorg te versterken. Stoed heeft zoals elke zorgorganisatie haar uitdagingen rond concrete kwaliteitsaspecten van het werk zoals bijvoorbeeld registratie van zorg, veiligheid voor cliënten en medewerkers, wettelijke toetsingskaders van de Wlz en WMO etc. 

Naast een eigen huis dat duurzaam op orde is, wil Stoed op een stevig fundament van kwalitatieve zorg nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkelen die voldoen aan de eisen, de vraag en de verwachtingen in de nabije toekomst. De verwachting is dat de aandacht in de maatschappelijke zorgverlening zich meer en meer zal gaan richten op het welzijn van cliënten, positieve gezondheid, gezonde leefstijl en preventie als belangrijke onderdelen van de begeleiding van kwetsbare mensen. Stoed bereidt zich voor op deze transformatie en neemt al dan niet samen met andere organisaties initiatieven. Zo doet Stoed mee in ‘De Combinatie MVS’, een samenwerkingsverband met Pameijer, GGZ Delfland, ASVZ en Directzorg.  Stoed werkt in MVS aan efficiënter en innovatiever organiseren van de zorg en dagbesteding in de directe omgeving van de cliënt. 

De Raad van toezicht van STOED bestaat uit 5 leden. Wegens het vertrek van één van de leden is de Raad op zoek naar een nieuw lid met het aandachtsveld “Zorg & Kwaliteit”. Vanwege de sterke lokale verbondenheid van Stoed, werkt en/of woont het nieuwe lid in het werkgebied van Stoed. 

De Raad van toezicht onderhoudt een open en op vertrouwen gebaseerde relatie met de bestuurder. Naast de toezichttaken van de Raad en het vervullen van de werkgeversrol voor de bestuurder is de toezichtcultuur en praktijk dat de leden van de Raad hun expertise en ervaring graag aan Stoed ter beschikking stellen. De Raad van toezicht van Stoed heeft in de afgelopen periode veel aandacht aan de kwaliteit van het eigen functioneren besteed en heeft in de recente evaluatie ambitie als volgt gedefinieerd: “De Raad is een goed samenwerkend team, dienstbaar aan organisatie en bestuurder. De Raad vergadert in een sfeer van dialoog en afstemming. De Raad vervult de taken op basis van vertrouwen en onderhoudt met de bestuurder een professionele, productieve en open relatie met voldoende distantie als dat kan en in nabijheid indien dat gevraagd of opportuun is. De Raad maakt het excelleren van de bestuurder mogelijk en gedraagt zich als een goed werkgever voor de bestuurder. De Raad onderhoudt een informatieve relatie met management,  professionals en de (cliënten)medezeggenschap. Er is sprake van een geoliede informatie voorziening.”


Wie wij zoeken

De Raad zoekt een nieuw lid dat de ambitie van de raad deelt, en:

 • met bestuurlijke of directie ervaring in de (liefst: maatschappelijke) zorgverlening; 
 • woonachtig en/of werkzaam is in het werkgebied van Stoed; 
 • een bestuurlijk en/of maatschappelijk netwerk in het werkgebied van Stoed onderhoudt;
 • kennis en ervaring heeft met financiering van zorg vanuit de WMO en WLz; 
 • een strategische en ambitieuze visie heeft op het voor Stoed (nieuwe) landschap in welzijn en zorg.

Van belang is dat de kandidaat:

 • affiniteit - beter nog - ervaring heeft met vraagstukken rond kwaliteit van zorg in een maatschappelijke context en het gesprek over begeleiding, ondersteuning en veiligheid van cliënten en medewerkers stevig weet te verankeren;
 • daarbij ook affiniteit heeft met bevordering van positieve gezondheid en preventie op de diverse aspecten van het dagelijks leven van de cliënten in de doelgroep; 
 • met het oog op de kwalitatieve ontwikkeling een visie heeft op het bevorderen van zorgkwaliteit en mogelijk op (het inrichten van) geautomatiseerde informatie processen in de (maatschappelijke) zorg.  

In de persoon ziet de Raad graag:

 • een teamspeler die de rolverdeling tussen bestuur en toezicht goed kent, die betrokkenheid en distantie in balans weet te houden;
 • inlevingsvermogen in (de belangen van) de cliënt gecombineerd met inzicht in het belang van de organisatie;
 • een verbindende stijl van toezicht houden; 
 • oprecht partnerschap van de bestuurder wanneer dat nodig of gewenst is. 

De nieuwe toezichthouder van Stoed:

 • relativeert als het kan, reflecteert op het eigen functioneren, stelt zich kwetsbaar op, ontvangt en geeft soepel feedback;
 • verstaat de kunst van bescheiden en oordeelsvrij vragen stellen;
 • heeft een positieve grondhouding en heeft daarbij de passende ‘tone of voice’;
 • is in staat en ook bereid tot een ‘schurend’ gesprek waar het moet;
 • heeft een gezonde dosis humor;
 • beschikt in ruime mate over lerend vermogen;
 • vindt het vanzelfsprekend beschikbaar te zijn wanneer dat nodig is, dat wil zeggen gemiddeld jaarlijks 6 reguliere vergaderingen overdag met daarnaast incidentele bijeenkomsten en contactmomenten door het jaar heen.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie met impact, bij een organisatie die een grote bijdrage levert aan de verbetering van het welzijn van kwetsbare mensen. De financiële vergoeding voor de leden van de Raad van toezicht is passend en gebaseerd op richtlijnen van de NVTZ. Mocht de vacature voor jou niet passend zijn, bijvoorbeeld omdat je niet in het werkgebied van Stoed woont en/of werkt, vragen wij je om de vacature in jouw netwerk bekend te maken.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacatures te doen. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Voordat de kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk selectiegesprek, vindt een eerste kennismaking plaats via beeldbellen. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie en rol, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op de website van VOOR.

Voor informatie over de vacature kunt je contact opnemen met Eric de Macker eric@voor.nl. De gesprekken met VOOR vinden plaats op 10 en 11 december 2020. De selectie gesprekken met de Raad van toezicht vinden plaats op 17 december 2020.