Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Projectmanager a.i. 100 extra plaatsen complexe zorg in de GZ

Zeist

17-04-2019

Projectmanager a.i. 100 extra plaatsen complexe zorg in de GZ

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 

Kwartiermaker die op verbindende, resultaatgerichte wijze van betekenis wil zijn.

Organisatie

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars in Nederland. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden. Een van de pijlers waarop ZN zich richt, is de ondersteuning van de zorgkantoren bij de inkoop van langdurige zorg van onder andere de gehandicaptenzorg.


In het najaar 2018 heeft VWS het Programma Volwaardig leven gelanceerd. Met het programma worden belangrijke stappen gezet om de gehandicaptenzorg in Nederland meer toekomstbestendig te maken. Hierbij streven alle partijen in gezamenlijkheid naar een kwalitatief beter passend zorgaanbod voor mensen met (ernstige) beperkingen.


Het Programma Volwaardig Leven bouwt onder andere voort op de Werkagenda Passende Zorg is Maatwerk. Deze Werkagenda vormt de leidraad voor alle partijen in de gehandicaptenzorg om te komen tot een beter passend aanbod voor complexe zorg. Een van de onderwerpen van de werkagenda richt zich op de beschikbaarheid van voldoende passende plaatsen voor complexe zorg. In de praktijk zien ook zorgkantoren dat voor cliënten met meer complexe zorgvragen niet altijd overal voldoende passende zorg beschikbaar is.


De filosofie hierbij is dat maatwerkplaatsen gecreëerd worden als structurele oplossing voor de complexe zorg. De zorgkantoren gaan in samenwerking met zorgaanbieders een passend aanbod realiseren voor mensen met een zorgvraag die niet past bij de wijze waarop de zorg momenteel is georganiseerd. Hiertoe is een plan van aanpak geschreven.

Opdracht

De Projectmanager a.i. zal verantwoordelijk zijn voor de implementatie van het plan van aanpak, geschreven door ZN in samenwerking met de zorgkantoren. Hiertoe zal hij/zij het project moeten opzetten. Het doel is om te komen tot de inrichting van de inkoopprocessen complexe zorg dusdanig dat deze passen en zijn geborgd in de reguliere processen van de zorgkantoren, zodat op deze manier de uitvoering van het plan zelfstandig door de zorgkantoren gedaan kan worden. 


De Projectmanager a.i. is een spin in het web en heeft een regierol in een politiek gevoelige omgeving tussen verschillende stakeholders, waaronder VWS, ZN, Ciz, NZa, VGN, zorgkantoren en zorgaanbieders. Hij/zij is er verantwoordelijk voor dat de acties uit het plan van aanpak op landelijk niveau in samenwerking met de zorgkantoren goed gecoördineerd opzet worden. Hij/zij jaagt het proces aan om te komen tot goede besluitvorming en prioritering met alle belangrijke stakeholders. Hij/zij begeleidt het creatieve proces om te komen tot goede randvoorwaarden voor de tenuitvoerlegging van het plan. Belangrijke basis is dat er een landelijke lijst van casuïstiek complexe zorg moeten komen. Ook hierin speelt de Projectmanager a.i. een aanjagende en coördinerende rol. In het projectplan zal zeker ook aandacht moeten zijn voor het opzetten van een evaluatie en monitoring van de uitvoering van het plan. Hij/zij zal de samenwerking zoeken met de Werkagenda Passende zorg thema Expertise.


De Projectmanager a.i. rapporteert aan ZN.

Wie wij zoeken

Je bent een verbindende en stevige projectmanager met een succesvol trackrecord in politieke en complexe omgevingen. Je bent resultaatgericht en sensitief. Je hebt een sterk resultaatgerichte en planmatige aanpak waarmee je zorgt dat gestelde doelen gerealiseerd worden. Je weet daarbij verschillende stakeholders mee te nemen en waar nodig te enthousiasmeren en te motiveren. Je bent goed in staat om de juiste balans te vinden tussen standvastig zijn en meebewegen. Ervaring (vanuit zorgverzekeraar en/of zorgaanbieder) met de gehandicaptenzorg is een must.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De opdracht start op 14 mei of zo snel mogelijk daarna. De inschatting is dat de opdracht gemiddeld 1 a 2 dagen per week zal vergen. En loopt vermoedelijk tot eind 2020, dan zal het plan van aanpak geïmplementeerd en geborgd moeten zijn.

Reactie & informatie

Lisette Braam is verantwoordelijk voor deze opdracht. Als je interesse hebt en beschikbaar bent voor deze maatschappelijk relevante opdracht dan kun je reageren via het reactieformulier op de site. Geef hierbij aan je tariefsindicatie, beschikbaarheid en of je binnenkort met vakantie gaat. Het streven is om dinsdag 23 april gesprekken met de kandidaten te voeren en donderdagmorgen 25 april bij ZN.