Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Kwartiermaker/Manager Centraal Aanmeld Team - Ingevuld

Rijswijk

17-07-2019

Kwartiermaker/Manager Centraal Aanmeld Team

Kwartiermaker/Manager Centraal Aanmeld Team (CAT) (1,5 jaar)

Integraal denken, doelmatig en efficiënt doenOrganisatie

Jeugdformaat levert met meer dan 1000 professionals maatwerk in verschillende vormen van jeugd- en opvoedhulp aan jongeren en gezinnen die er op eigen kracht (even) niet uitkomen. Jeugdformaat is in de regio Haaglanden een gewaardeerde partij bij klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. De context waarbinnen Jeugdzorg resultaat moet leveren is sterk in ontwikkeling: complexiteit en diversiteit van de hulpvragen neemt toe, er worden hogere eisen gesteld aan snelheid, efficiency en effectiviteit van jeugdhulp en er moet aantoonbaar zorgvuldig met de beperkte financiële middelen worden omgegaan. Mede vanwege deze ontwikkeling professionaliseert en ontwikkelt de bedrijfsvoering binnen Jeugdformaat in hoog tempo. Recent is een nieuwe directeur bedrijfsvoering aangesteld die samen met de directeur zorg de verdere integratie en professionalisering van de bedrijfsvoering processen in samenhang met de inrichting en aansturing van de zorgprocessen ter hand neemt.  Een van de belangrijke ambities daarbij is de opzet van een Centraal Aanmeld Team (CAT) voor de clienten van Jeugdformaat dat per 1 januari 2020 operationeel moet zijn. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren is Jeugdformaat per direct (uiterlijk in september starten) op zoek naar een Kwartiermaker/Manager Centraal Aanmeldteam. Een verbindende, hands on en creatieve manager die op het scheidsvlak van zorg en bedrijfsvoering in staat is binnen korte tijd het Centraal Aanmeldteam op te zetten en in te richten. 


Functie

Jeugdformaat levert vele vormen van jeugdhulp, variërend van ambulante hulpverlening, logeerhuizen, daghulp, verblijf in gezinsverband (pleegzorg en gezinshuizen) tot gespecialiseerde begeleiding op school. In samenwerking met externe partners Youz ( Parnassia) en Ipse De Bruggen wordt ook Jeugdzorg+ georganiseerd. Bedrijfsvoering en zorg moeten bij Jeugdformaat meer onlosmakelijk met elkaar verbonden worden. Jeugdformaat wil de bedrijfsprocessen veel nadrukkelijker dan tot nu toe afstemmen op het primaire proces. Basis van de hulp die Jeugdformaat biedt is, naast de professionaliteit van de medewerkers, het vertrouwen van de client in de hulpverlener. Op dit moment is er voor elke client, afhankelijk van het geïndiceerde zorgtraject, een eigen ‘ingang’ bij Jeugdformaat. De ingang wordt in de huidige situatie voornamelijk bepaald door de aard van activiteiten (‘werksoort’ ) die door de zorg professionals worden geleverd. Op basis van de bestaande productfinanciering is dit een logische opbouw. 

In de aanbesteding 2020 voor Jeugdformaat is niet meer het te leveren product maar het voor de client te behalen resultaat leidend voor de financiering. Dat betekent dat hoge eisen aan de integraliteit van het traject dat de client doorloopt moeten kunnen worden gesteld.  Jeugdformaat wil voor haar clienten daarom een ‘client’reis inrichten.  Momenteel is er al een werkgroep aan de slag die nadenkt over de contouren van het CAT. Eerste gedachten die daarbij horen zijn dat het CAT,  na het eerste contact met de aanmelder, zorgt voor:

  • Consult en advies aan de aanmelder;
  • Administratieve verwerking van de aanmelding, dossieranalyse, clientcontact en planning van afspraken;
  • Screening en, indien nodig triage;
  • Communicatie met aanmelder(s);
  • Advies aan de trajectbegeleider v.w.b. hulpverleningsplan en arrangement;
  • Begeleiding van trajectbegeleiders indien sprake is van onderaannemer schap;
  • Monitoring en rapportage over in- en doorstroom.

In het CAT wordt de hoofd hulpvraag gesteld en het traject dat het antwoord op die vraag moet geven, wordt in overleg met de trajectbegeleiders in het CAT bepaald. Daarbij is van het grootste belang dat al in het centrale aanmeld proces het juiste evenwicht wordt gevonden in activiteiten, kosten, tijdverloop, inzet van mensen en middelen. Ook in de situatie dat Jeugdformaat als hoofdaannemer fungeert bij samenwerking met externe partners. Verwijzers en clienten moeten na het eerste contact met het aanmeldteam het vertrouwen hebben in ‘goede handen’ te zijn. Zorg professionals in de rol van de trajectbegeleiders moeten ‘blind’ kunnen varen op het in het CAT gemaakte keuzes in het aanmeld proces. Tegelijkertijd blijft flexibiliteit en maatwerk gedurende het zorgtraject essentieel en moet dat goed gemonitord worden. De met clienten afgesproken trajecten voldoen aan alle in- en externe regels voor wat betreft de inzet van mensen en middelen. 

Het CAT moet zo lean en mean mogelijk opgezet worden. In het CAT worden voor clienten en Jeugdformaat belangrijke beoordelingen gemaakt rond (hoog) specialistische zorg. Welke expertises in het CAT moeten zijn opgenomen is een vraag die de kwartiermaker moet beantwoorden. In het najaar van 2019 worden de ondersteunende IT systemen voor het CAT opgeleverd. De Kwartiermaker CAT rapporteert aan de directeur Bedrijfsvoering en zal ook nauw samenwerken met de directeur Zorg.


Wie wij zoeken

We zoeken een handson kwartiermaker op managementniveau, die processturing in zorg- en dienstverlening goed kent. Je hebt bijvoorbeeld en bij voorkeur ervaring met het opzetten van ‘zorgstraten’ en klantreizen. Iemand die de klant in elk mens herkent en weet om te zetten in een kans voor de organisatie. We zoeken een kandidaat die het primair proces in een (jeugd-) zorginstelling kent. Je bent zowel een doener als conceptueel sterk, procesmatig secuur, consequent en vasthoudend in de uitvoering. Iemand die een proces kan ontwerpen, implementeren, operationaliseren en aansturen, en dat in een korte tijd. Communiceert voor ieder begrijpelijk en open. Weet ogenschijnlijk complexe vraagstukken te reduceren tot de relevante kern. De Kwartiermaker bedenkt eenvoudige en handzame oplossingen. Straalt rust uit, behoudt overzicht en is stressbestendig. Je bent een bruggenbouwer met overstijgende blik die houdt van pionieren. Operationeel leidinggevende ervaring is essentieel.  Bij voorkeur heb je al eerder succesvol de voorkant van een (zorg-)organisatie bedacht en vorm gegeven. Ervaring en/of affiniteit met de zorg voor de volgende generaties is relevant.

De focus in jouw leiderschap ligt op de bevordering van rol- en taak overstijgende samenwerking en verbinding. Je vindt het uitdagend om in korte tijd als team een resultaat neer te zetten. Je sluit (zoveel mogelijk) aan op dat wat er al bedacht is. Jouw positieve aanpak zijn een voorbeeld en inspiratie voor de manier waarop clienten bij Jeugdformaat welkom worden geheten door de trajectbegeleiders. Je helpt de medewerkers om de vertaling te maken naar een veranderende werkelijkheid. Mensen werken graag met jou samen, Je bent laagdrempelig, zichtbaar en aanspreekbaar. Door je aanpak weet je ‘schwung’ in het CAT te krijgen. Weerstand tegen veranderingen in processen en werkwijzen motiveert je om nut en noodzaak daarvan nog beter in je omgeving uit te leggen. Je hebt affiniteit en ervaring met zowel de harde (systemen en structuren) als de zachte kant (gedrag) van kwartier maken en (zorg)processen herinrichten. 


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie opdracht met veel toegevoegde waarde voor Jeugdformaat. De opdracht start zo snel mogelijk, is voor gemiddeld 24 uur per week. Standplaats is Rijswijk (ZH). De ideale kandidaat is bereid zich voor 1,5 tot 2 jaar aan Jeugdformaat te verbinden, bij voorkeur op basis van een dienstverband. Een ZP constructie onder voorwaarden is bespreekbaar.


Reactie & informatie

Ben jij geïnteresseerd dan ontvangen wij graag op korte termijn jouw motivatie en CV, en indien voor jou van toepassing, een tariefindicatie via het reactieformulier in onderstaande link. Geef ook je eventuele vakantieplannen en opzegtermijn aan in je motivatiebrief.  Vanaf 29 juli worden gesprekken gevoerd met VOOR in Rotterdam en Den Haag. Vervolgens zullen op 13 en 14 augustus gesprekken plaatsvinden bij Jeugdformaat in Rijswijk.

Eric de Macker +31 620494924