Wij zijn VOOR.

2 Regiodirecteuren

Amersfoort e.o. (groot Eemland)

07-05-2024

2 Regiodirecteuren

Gaat voorop, jaagt aan en realiseert de transitie naar toekomstbestendige ondersteuning en zorg voor inwoners binnen groot Eemland. Sámen! 

Beweging 3.0 is er voor mensen van alle leeftijden die een ondersteuningsvraag hebben en wonen in de regio groot Eemland. Samen met Welzin en Leef3.nu, biedt Beweging 3.0 preventieve ondersteuning, zorg en behandeling middels een breed palet aan diensten, producten en woonvormen.

Wij zoeken voor Beweging 3.0 twee regiodirecteuren, voor 32-36 uur per week, die dienstbaar zijn aan de maatschappelijke transitie in zorg en welzijn. Mensen die staan te popelen om nieuwe paden te vinden binnen en buiten de bestaande structuren. Waardoor inwoners ook in de toekomst verzekerd zijn van de juiste ondersteuning of zorg; niet eerder dan nodig en zo lang mogelijk vanuit thuis binnen de eigen leefomgeving.

Organisatie

Beweging 3.0 is er voor mensen van alle leeftijden die een ondersteuningsvraag hebben en wonen in de regio rondom Amersfoort, ook wel groot Eemland genoemd. Met Welzin en Leef3.nu werkt de organisatie vanuit de Koers 2028 samen aan de uitvoering van de diverse zorgakkoorden (o.a. IZA, WOZO,Green Deal, gezondheidsakkoord groot Eemland).

Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn. De organisatie biedt wijkverpleging en gespecialiseerde verpleging thuis, revalidatiezorg, (tijdelijk) verblijf en zorg met en zonder behandeling in woonzorgcentra en verpleeghuizen. Welzin biedt dagbesteding, buurtbemiddeling, maatschappelijk werk en begeleiding aan mensen die thuis wonen. Leef3.nu levert particuliere diensten en producten waarmee mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

Bij beweging 3.0 werken ruim 3000 medewerkers en 1200 vrijwilligers. Zij bieden ondersteuning en zorg aan zo’n 1200 bewoners verspreid over 13 locaties. En aan 1900 cliënten in de wijk. 

Het werkgebied van Beweging 3.0 bevindt zich aan de oostzijde van de provincie Utrecht en is onderverdeeld in drie regio’s:
regio 1: Baarn, Eemnes, Bunschoten, Nijkerk, Putten, Barneveld en Hooglanderveen
regio 2: Amersfoort
regio 3: Soest, Leusden, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug

Missie, visie en de strategische koers
Beweging 3.0, Welzin, en Leef3.nu hebben de missie om het leven van cliënten en het werk van medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken. Dat vertaalt zich in de thema’s Aangenaam Leven, Aangenaam Werken, Aangenaam Wonen en Aangenaam Samen Leven, Samen Werken. 

Vanuit de visie, Zorg met Aandacht, gelooft Beweging 3.0 dat mensen pas tot hun recht komen in relatie met anderen. Iedere cliënt heeft een eigen verhaal, met personen en dingen die voor hem of haar van waarde zijn. Momenten van ondersteuning en zorg vormen bij uitstek gelegenheden waarbij medewerkers en vrijwilligers uitdrukking kunnen geven aan persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij cliënten en waarbij zij, met of zonder woorden, contact met hen kunnen maken. Momenten waarop zij kunnen laten zien dat de cliënt er toe doet, wat zijn of haar specifieke ondersteunings- of zorgvraag is en wie of wat erbij zou kunnen helpen om daar invulling aan te geven. Goede ondersteuning is ondersteuning waarbij cliënten zich gekend en gezien voelen, die aansluit bij wat voor hen belangrijk is en bij wat hun leven waardevol maakt. Het samenspel met familie en naasten is daarbij onmisbaar. Het zoveel als mogelijk voortzetten van het gewone leven staat voorop, waarbij beweging 3.0 meer en meer zal participeren in het steunende netwerk en alleen daar waar dat echt nodig is. 

Deze missie en visie zijn de basis voor de Koers 2028: de grote veranderopgave waar beweging 3.0 voor staat. Vanuit die koers bouwt Beweging 3.0, middels zes strategische thema’s, aan de toekomst: 

 • Passende ondersteuning in eigen woonomgeving 
 • Persoonsgerichte en sociale benadering
 • Digitalisering en technologie 
 • Duurzaamheid en gezondheid 
 • Integrale samenwerking 
 • Maatschappelijk verantwoord en financieel gezond


In 2023 zijn de RvB en het MT gestart met de vormgeving van een organisatie-ontwikkeltraject, dat aansluit bij de Koers 2028. Er wordt gewerkt aan integrale samenwerking en aan samen leren en ontwikkelen. 


Rianne van Eijk (Raad van Bestuur) over de Koers 2028: ”We gaan participeren in het leven van inwoners. Van zorg naar gewoon leven.”


Over Beweging 3.0 in de verschillende regio’s

Regio 1: Baarn, Eemnes, Bunschoten, Nijkerk, Putten, Barneveld en Hooglanderveen
In deze regio werk je nauw samen met partijen in (kleinere) gemeenten. Zij hebben ieder een eigen beeld van (zorg-)ondersteuning aan hun inwoners. En dito beleid. De mate waarin tussen partijen wordt samengewerkt verschilt sterk per gemeente. Voor de regiodirecteur biedt dit veel kansen om het voortouw te nemen in de transitie van de zorg- en welzijn in het gebied.

Binnen deze gemeenten zijn er vier woonzorglocaties:

 • (Buitenverblijf) Zorgerf (Putten)
 • Kleinschalige woongroepen en (Geriatrische) Revalidatie Zorg De Pol (Nijkerk)
 • Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef (Nijkerk)
 • Woonzorgcentrum St Jozef (Hooglanderveen)


Beweging 3.0 en woningcorporatie Woonzorg Nederland hebben recent een samenwerkingsovereenkomst getekend voor nieuwbouwplannen van woonzorglocatie St. Jozef in Hooglanderveen. Op de plaats van de huidige zorglocatie, komt een nieuw pand met 77 studio’s voor wonen met zorg. En 32 reguliere seniorenwoningen. Door herinrichting van het huidige perceel komt er ruimte vrij voor extra woningen. Tevens is een manifest getekend waarin afgesproken is samen met de gemeenschap te werken aan zorgzame buurten.  

Regio 2: Amersfoort
De gemeente Amersfoort faciliteert een samenwerking in het programma woon & zorg om de uitdagingen op het gebied van huisvestiging voor ouderen samen met partijen planmatig op te pakken. Je neemt deel aan de bestuurlijke en tactische overlegstructuren tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, gemeente en zorgkantoor. Eigenaarschap, en samen komen tot de beste ondersteuning aan de inwoners van deze stad, staat centraal. 

Naast de locaties van andere aanbieders heeft Beweging 3.0 in Amersfoort vijf woonzorglocaties: 

 • Verpleeghuis Lichtenberg
 • St. Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis
 • Woonzorgcentrum Mgr. Blom
 • Woonzorgcentrum Nijenstede
 • Revalidatielocatie Meander

Gericht op de huisvestigingsopgave in Amersfoort voor senioren, worden nieuwbouw projecten besproken met woningcorporaties, gemeente en zorgaanbieders om deze samen te ontwikkelen. In deze initiatieven is Beweging 3.0 ook actief. Dit loopt parallel met de ‘vervangingsopgave’ die Beweging 3.0 in de komende 6 jaar heeft voor het vastgoed wat nu in gebruik is. De herontwikkeling van deze huisvesting wordt ontworpen vanuit een sterke visie op het gehele gebied, waarbinnen een duurzame en inclusieve leefgemeenschap centraal staat. Het ontwikkelde leef werk concept is hierin leidend. Samenredzaamheid binnen een zorgzame buurt staat centraal.  

Regio 3: Leusden, Soest, Woudenberg, Utrechtse Heuvelrug
In deze regio werk je nauw samen partijen in diverse kleinere gemeenten die ieder een eigen beeld hebben van de (zorg)ondersteuning aan hun bewoners. En dito beleid. De mate waarin tussen partijen wordt samengewerkt verschilt sterk per gemeente. Voor de regiodirecteur biedt dit veel kansen om het voortouw te nemen in de transitie van de zorg- en welzijn in het gebied. 

Binnen deze gemeenten zijn er vier woonzorglocaties: 

 • Verpleeghuis Mariënburg (Soest)
 • Woonzorgcentrum Lisidunahof (Leusden)
 • Woonzorgcentrum ’t Hamersveld (Leusden)
 • Woonzorgcentrum St. Jozeph (Achterveld


Welzin, is in deze regio's in verschillende plaatsen actief met de diensten buurtbemiddeling, dagbesteding voor senioren en thuisbegeleiding. In Soest en Soesterberg is Welzin ook actief als aanbieder van maatschappelijk werk.


Maarten Walhout (programmamanager Passende Zorg) over de paradigmashift van Beweging 3.0:Wij bouwen de brug waarop we lopen.”

Functie

Als regiodirecteur stuur je de ontwikkeling en realisatie van ondersteuning en zorg voor de inwoners in jouw regio aan. Je verbindt en bouwt aan het gezamenlijke gebiedsplan met andere samenwerkingspartners, inclusief bewonersinitiatieven, in de regio. Je geeft inhoud aan het gebiedsplan en omarmt en realiseert het afgeleide meerjarenplan voor Beweging 3.0 zodat de inwoners van jouw gemeente(n) optimale ondersteuning en zorg ontvangen passend binnen de maatschappelijke en financiële kaders. Je bent mede aanjager van het creëren van zorgzame buurten. Je sluit daarvoor aan bij inwonerinitiatieven en bent in staat om tot vernieuwende oplossingen te komen waarin de zorgzame buurt en het informele netwerk voorop staat. 

Je bent lid van het organisatie brede managementteam (MT) wat bestaat uit de raad van bestuur, de drie regiodirecteuren, de directeur Thuis, de manager Leef3.0, de manager Welzin, de manager behandeldienst, de manager HRMD, de manager finance en control, de manager huisvesting, facilitair en inkoop, de manager IT, zorgtechnologie en innovatie, het hoofd kwaliteit & beleid, de portfoliomanager en bestuurssecretaris. Je legt verantwoording af aan de raad van bestuur.

Je geeft direct leiding aan zo’n 12 teammanagers die ieder leidinggeven aan teams van een gemiddelde grootte van 35 tot 40 fte. Je zit het tactisch regio-managementteam voor. Je wordt daarbij ondersteund door een HR-adviseur, een business controller en een secretaresse.

De specifieke opgaven voor deze functie zijn:

 • Je geeft betekenis aan het begrip gebiedsgericht werken en bent echt een ‘netwerker’. Dat doe je door het gezamenlijk vertalen van de visie op ondersteuning en zorg in de toekomst naar het hier en nu. Dat doe je in gezamenlijkheid met medewerkers, inwoners en hun naasten, met gemeente en financiers en met de samenwerkingspartners in de regio. 
 • Het realiseren van toekomstgerichte en duurzaam bestendige ondersteuning en zorg voor inwoners van jouw regio. Je realiseert duurzaam financieel gezonde dienstverlening en draagt daarmee bij aan een financieel gezonde organisatie. 
 • Het vertalen van het werken in het heden naar het werken van de toekomst. Je hebt een visie, denkt en handelt vanuit samenwerking als uitgangspunt, staat voor de dynamiek van de verandering en neemt jouw collega’s, de teams en samenwerkingspartners mee in de uitdagingen die jullie daarbij tegenkomen. Daarbij hoort ook het sturen op, en bevorderen van, de zelf- en samenredzaamheid.
 • Je bent als leider een voorbeeld van de persoonsgerichte en sociale benadering voor je medewerkers. Je stuurt daarbij op dezelfde benadering door hen, aan de cliënten en hun naasten. En het optimaal betrekken van het (in-)formele netwerk.
 • Je stimuleert de zeggenschap, een goed leerklimaat en zorgt voor goed werkgeverschap voor medewerkers waarbij je duurzame inzetbaarheid en het arbeidsmarktpotentieel optimaal benut.
 • Je stuurt aan op de toepassing van het leef-woonconcept dat Beweging 3.0 vanuit de nieuwe benadering als ‘standaard’ wil doorvoeren op haar bestaande woon- en zorglocaties. En binnen nieuwe, geclusterde vormen van wonen en leven. 

Wie wij zoeken

Voor deze mooie positie in een ambitieuze, visierijke organisatie, zoeken wij een ervaren verandermanager. Die dienstbaar wil zijn aan de maatschappelijke transitie in de zorg en welzijn. Je kent de wetgeving, hebt verstand van financiering en weet hoe de hazen liepen binnen de VVT, het welzijnswerk en/of de gemeente. En je hebt de drive om nieuwe zorgverlening te ontwikkelen binnen of buiten de bestaande structuren, waardoor de inwoners van jouw gebied ook in de toekomst verzekerd zijn van de juiste ondersteuning of zorg. 

Je bent goed in (door)ontwikkelen. Dat betekent dat je ervaring hebt in het creëren van veranderbereidheid binnen en buiten de organisatie. Je wist oude paradigma’s om te buigen naar nieuwe. Je maakte daarmee jouw visie op toekomstbestendige samenwerking in de zorg effectief. Je stuurde op kwaliteit en productiviteit op basis van de vraag van de cliënt en mogelijkheden in de leefomgeving

Je bent sterk in integraal samenwerken. Samenwerking is voor jou vanzelfsprekend. Je bent een serieuze gesprekspartner intern, binnen de gemeenschap en het (in-)formele netwerk. Je kunt goed luisteren en aansluiten bij verschillende mensen en organisaties. Je overziet en doorziet samenhang van strategische vraagstukken, je verbindt en maakt daardoor integrale afwegingen (mogelijk). Je bouwt en onderhoudt relaties van strategisch tot operationeel niveau en weet samen nieuwe oplossingen te realiseren. Je bent sterk in het onderhouden van een breed netwerk over verschillende gemeenten en het lukt je om op (in)formele wijze de regie te nemen om samen de beweging op gang te brengen en houden.

Jij realiseert. Je vertaalde succesvol (landelijke) ontwikkelingen naar plannen zodat cliënten optimale ondersteuning en zorg ontvingen. Je bracht diplomatiek, geduldig, besluitvaardig en met daadkracht veranderingsprocessen tot stand vanuit het MT tot in de praktijk. Je kunt prioriteren, versnellen, aanspreken, of een tussenstap maken waardoor de voortgang in de uitwerking van doelen erin wordt gehouden. Met jouw procesmatige, transparante manier van werken zorgde je er al vaker voor dat plannen werden gefaciliteerd, de voortgang werd bewaakt en afgemaakt.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Beweging 3.0 biedt een strategische functie in een organisatie die haar transformatie ambitieus en bevlogen oppakt. Je krijgt veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Je hebt invloed op strategische keuzes binnen je regio en kunt wezenlijk impact maken met de praktische vertaling daarvan in de dagelijkse ondersteuning en zorg. 

 • De vacature is voor 32-36 uur per week. 
 • Je ontvangt een contract voor een jaar, met de intentie om die bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd. 
 • De functie is ingeschaald in FWG 75 CAO VVT (per 1-10-2024: €6.240 - €9.724 o.b.v. 36 uur). 

Reactie & informatie


Wil je meer weten?
Meer weten over deze interessante functie? VOORpartners Kyra Cools en Mariët Hofenk begeleiden de werving en selectie. Voor vragen kun je bellen of mailen met VOORpartner Kyra Cools kyra@voor.nl | 06 52 33 64 80.


Meteen solliciteren?
Is deze functie jou op het lijf geschreven en wil je meteen solliciteren? Vul dan het reactieformulier in. Je vindt deze onderaan de vacature op onze website. En voeg een korte motivatiebrief en je CV toe. In jouw motivatie lezen we alvast graag welke werkregio jouw voorkeur heeft. En waarom. Het streven is om de procedure voor deze vacature in juni af te ronden. Kandidaten worden daarom gevraagd snel te reageren. Vermeld in je motivatiebrief ook je vakantieplannen.

Met interessante kandidaten maken we eerst kennis via videobellen. Is er een klik, dan nodigen we je uit voor een live VOORselectiegesprek.op 4 juni. De selectiegesprekken bij Beweging 3.0 vinden plaats op 14 juni 2024.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.