Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Ambtelijk Secretaris Huurdersraad Wonen Limburg

Roermond

20-05-2021

Ambtelijk Secretaris Huurdersraad Wonen Limburg


Een ervaren ambtelijk secretaris, stevige persoonlijkheid, dienstbaar aan het belang van medezeggenschap van de huurders.

Organisatie


Over Wonen Limburg
Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. Het is een woningcorporatie die niet de stenen, maar de mensen centraal stelt.

Wonen Limburg is actief in 29 gemeenten, beheert 26.000 woningen en 3.000 eenheden overig maatschappelijk vastgoed en er werken ruim 250 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Roermond: het Wonen Limburg Huis. Daarnaast vind je door heel het werkgebied de buurtwinkels. Ook dit zijn geen traditionele kantoren, maar ontmoetingsplekken voor bewoners en medewerkers. Een huiselijke omgeving waar bezoekers zich meteen thuis voelen. “Welkom Thuis” is dan ook het DNA van Wonen Limburg.

Wonen Limburg is een betrokken en ambitieuze woningcorporatie en staat midden in de samenleving. De medewerkers zien de maatschappelijke opgaven bijvoorbeeld voor mensen met een zorgvraag die langer thuis blijven wonen of voor kwetsbare mensen waarvoor elders geen plaats is. Wonen Limburg luistert naar de vragen die ontstaan in de (lokale) samenleving en zoekt in samenspraak met haar huurders en bewoners naar passende antwoorden.

Over Stichting Huurdersraad Wonen Limburg
De huurders van Wonen Limburg kunnen invloed uitoefenen op de beslissingen die Wonen Limburg als verhuurder van hun woningen neemt. Dit kan rechtstreeks in gesprek met Wonen Limburg maar huurders kunnen ook lid worden van de huurdersorganisatie in hun regio. Wonen Limburg overlegt met vertegenwoordigers van 4 huurdersorganisaties, te weten Noord-Limburg, Maas en Roer, Midden-Limburg, Zuid-Limburg bijvoorbeeld over huurverhoging, (groot)onderhoud, verkoopplannen maar bijvoorbeeld ook over leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Huurdersorganisaties praten hierover ook mee in het overleg van Wonen Limburg en de Limburgse gemeenten. De wet kent huurdersorganisaties een aantal (formele) rechten toe om hun participatietaak goed te kunnen verrichten. Zo heeft een huurderorganisatie informatie-, overleg- advies en agenderingsrechten.

Om samen effectief in het beleid van Wonen Limburg te kunnen participeren hebben de 4 Limburgse huurdersorganisaties samen de “Stichting Huurdersraad Wonen Limburg” opgericht. Elke huurdersorganisatie wordt door 2 leden vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de Huurdersraad. De Huurdersraad heeft een door het AB in functie gekozen onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Het dagelijks bestuur van de Huurdersraad wordt gevormd door twee leden, door en uit het AB gekozen, en de voorzitter. De samenwerking tussen de Stichting Huurdersraad en de woningcorporatie Wonen Limburg is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.

“Welkom thuis is onze missie. Je thuis voelen lukt alleen wanneer je écht een stem, écht zeggenschap hebt in je eigen huis.”

Zowel Wonen Limburg als de Huurdersraad zijn van mening dat input vanuit een brede achterban noodzakelijk is voor een representatieve belangenbehartiging.

Wonen Limburg doet al veel op het gebied van huurdersparticipatie. Het huurdersbestand van Wonen Limburg is een afspiegeling van de samenleving. De Huurdersraad en Wonen Limburg zijn samen ervan overtuigd dat bewonersparticipatie aan moet sluiten bij de samenstelling van het huurdersbestand om in verbinding te blijven met de huurders en bewoners. Het wordt daarom de hoogste tijd geacht om een stap te zetten en huurdersparticipatie nog beter te positioneren.

Gedacht wordt aan een concrete gezamenlijke uitvoeringsagenda om in de komende jaren de ontwikkeling van vernieuwende vormen van brede bewonersvertegenwoordiging vorm te geven. Het aanbrengen, waar nodig verbeteren en behouden van binding tussen bewonersvertegenwoordigers, huurderscommissies, ervaringsdeskundigen en de medewerkers van Wonen Limburg en dat zo mogelijk dicht bij de bewoners in de wijk en via al bestaande structuren, heeft de hoogste prioriteit.

“Zo wordt bewonersbetrokkenheid geen extra stap in onze projecten, maar het fundament waarop we bouwen.”

Functie


De secretaris

De gezamenlijke ambities in het versterken van de bewonersparticipatie van de Huurdersraad en Wonen Limburg gaan ver. Het plan is om de invloed van bewoners vergaand door te voeren. De ervaringsdeskundigheid van bewoners te koppelen aan de vakdeskundigheid die binnen Wonen Limburg aanwezig is, is een grote ambitie. Bewonersbetrokkenheid wordt het fundament waarop Wonen Limburg bouwt.

Als ambtelijk secretaris van de Huurdersraad ben je in dienst van Wonen Limburg en gedetacheerd bij de Huurdersraad. Je vervult een spilfunctie in de huurders en bewonersparticipatie. Je bent de steun en toeverlaat van de voorzitter van de Huurdersraad en regelt de dagelijkse gang van zaken voor de Huurdersraad. Een hoge mate van integriteit en verbindend vermogen zijn essentieel om deze rol goed te kunnen vervullen. Je vormt een solide procesmatige én inhoudelijke basis voor een effectieve huurdersparticipatie.

Je bent in staat om als dat nodig is en vanuit je adviserende rol een evenwichtige afweging te maken tussen de verschillende belangen waarvan sprake zal zijn.

Je bent in contact met voorzitter en leden van de Huurderraad, leden van het Algemeen bestuur, bestuurder, commissarissen en medewerkers van Wonen Limburg. Je bent voor hen een goede gesprekspartner en soms ook vertrouwenspersoon. Je hebt een uitstekende antenne om signalen van de huurdersvertegenwoordigers op te pakken, hebt gevoel voor verhoudingen en de onderstroom. Je signaleert spanningen en acteert daar direct op door met betrokkenen in gesprek te gaan en je intuïtie te volgen en te onderzoeken. Je bent geen lid van het Algemeen en het Dagelijks bestuur, maar woont uit hoofde van je functie wel de vergaderingen daarvan bij.

Je ondersteunt de Huurdersraad op secretarieel gebied in de meest brede zin van het woord. Zo maak jij onder meer mogelijk dat de Huurdersraad kan vergaderen:

• Maakt een jaarplanning, stelt de agenda op, verstuurt de vergaderstukken, verzorgt verslaglegging, legt vergaderlocaties vast en ziet toe op de opvolging van besluiten en actiepunten.

• Organiseert het agendacommissie-overleg waarin de overleggen met de bestuurder van Wonen Limburg worden voorbereid.

• Verricht alle voorkomende secretariële werkzaamheden, correspondentie en het beheert de administratie en het (digitale) archief.

Je creëert een solide basis voor een goed functionerende Huurdersraad:

• Je stelt het jaarverslag, de jaarrekening, het beleidsplan, het activiteitenplan en de begroting van de Huurdersraad mede samen en je bewaakt de uitvoering, publicatie etc.

• Je onderhoudt als ambtelijk vertegenwoordiger van de Huurdersraad contacten met interne en externe relaties.

• Je ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, statuten, procedures, afspraken zoals die in de samenwerkingsovereenkomst zijn gemaakt.

En je vervult een belangrijke inhoudelijke rol:

• Stelt inhoudelijke concept reacties op voor wat betreft de advies- en instemmingsaanvragen van Wonen Limburg en je verzorgt de eindredactie daarvan.

• Je evalueert, bespreekt en doet voorstellen tot bijsturen en/of wijzigen van de statuten, huishoudelijk reglement en van de samenwerkingsovereenkomst met Wonen Limburg.

• Je bewaakt de consequente communicatie en informatievoorziening aan en van de Huurdersraad.

Wie wij zoeken

We zoeken een ervaren professional met een stevige, evenwichtige persoonlijkheid, die zich dienstbaar opstelt aan het belang van een effectieve medezeggenschap van de Huurders. Dit is bij uitstek een functie waarin je boven je eigen belang moet kunnen uitstijgen, zowel in (conceptueel) denken als in doen. Je bent is staat om als dat nodig is en vanuit je adviserende rol een evenwichtige afweging te maken tussen de verschillende belangen waarvan sprake kan zijn. Je bent als het ware de intermediair tussen de huurders van Wonen Limburg en de organisatie en je vervult die rol in een omgeving waarin je als secretaris en als medewerker van Wonen Limburg een belangrijke rol kan spelen in het versterken en verbeteren van de huurdersparticipatie. Jij realiseert je dat je binnenkamers een belangrijke adviseur bent, maar dat de besluitvorming altijd bij de Huurdersraad ligt.

We zoeken een generalist met overzicht, incasserings- en relativeringsvermogen, die affiniteit heeft of zich eigen maakt met de volkshuisvestingsdoelstelling van de Huurdersraad en in het bijzonder met de belangen van de huurders.

De secretaris weet rust en structuur aan te brengen, juist in tijden van hoogspanning. Een dienstverlenende instelling gericht op ontzorgen, bestuurlijk gevoelig en met een open oog voor de belangen van huurders en organisatie. Samengevat:

Profiel van de secretaris.

• Analytisch, accuraat, procesmatig sterk en weet goed structuur aan te brengen.

• Dienstverlenend en flexibel ingesteld.

• Spreekt de taal van de huurder en de bestuurder.

• Bruggenbouwer.

• Onafhankelijk, integer en betrouwbaar.

• Goed presteren onder druk.

• Uitstekende communicatieve vaardigheid, netwerker.

Wij denken aan een ervaren (bestuurs-)secretaris die een aantal jaren voor het afsluiten van zijn/haar professionele loopbaan zijn/haar senioriteit, expertise en ervaring wil inzetten voor de ontwikkeling en versterking van de huurdersparticipatie bij Wonen Limburg. Een stevige ondergrond is wel vereist:

Functie eisen

• Minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de juridische richting.

• Affiniteit met het in de praktijk brengen van medezeggenschap en in het bijzonder op basis van de belangen van de huurders.

• Bij voorkeur ervaring als (bestuurs-)secretaris in een bestuurlijke of belangenbehartigende omgeving.

• Bij voorkeur kennis van de sociale volkshuisvesting, ontwikkelingen in de woningcorporatiewereld en van rechten van huurders/huurdersorganisaties en relevante wetgeving.

Dit is bij uitstek een functie waarin je boven je eigen belang moet kunnen uitstijgen, zowel in (conceptueel) denken als in doen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende spilfunctie tussen de bewoners van Wonen Limburg en de organisatie, waar je echt het verschil kan maken.

Als ambtelijk secretaris van de Huurdersraad ben je in dienst van Wonen Limburg en gedetacheerd bij de Huurdersraad. Deze functie vraagt een gemiddelde inzet van 20-24 uur per week. Er is een representatieve vergoeding op basis van inschaling schaal H van de CAO Woondiensten. Het betreft een functie voor 4 jaar.

Voor meer informatie over De Huurdersraad en Wonen Limburg verwijzen we graag naar:

https://www.huurdersraad-wl.nl/

en

https://www.wonenlimburg.nl/

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze functie uit te voeren. Roger Vroemen en Eric de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Videobellen. Een referentenonderzoek, evenals het beschikken over een VOG maakt onderdeel uit van de procedure.

Het is de intentie om de benoemingsprocedure voor juli 2021 af te ronden. De gesprekken met VOOR starten vanaf 25 mei 2021. De selectiegesprekken met de Huurdersraad vinden eind juni 2021 plaats.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie, een actueel CV via deze link:https://www.voor.nl/vacatures/775/ambtelijk-secretaris-huurdersraad-wonen-limburg

Voor aanvullende vragen kun je mailen en bellen met Roger Vroemen roger@voor.nl (06-20884554) of Eric de Macker eric@voor.nl (06-20494924).