Wij zijn VOOR.

Lid raad van toezicht

Utrecht

03-04-2024

Lid raad van toezicht

‘Door zichtbaar, betrokken en professioneel toezicht bijdragen aan wat er echt toe doet.’

Organisatie

Familievertrouwenspersonen zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Zij ondersteunen naasten van patiënten die behandeling ontvangen in een ggz-instelling. Dat kan zowel om verplichte als om vrijwillige behandeling gaan. De familievertrouwenspersoon maakt naasten wegwijs in de wereld van de ggz, luistert en denkt mee, geeft informatie en advies, kan bemiddelen tussen naasten en behandelaar(s) of helpt bij een klachtenprocedure. De familievertrouwenspersoon draagt zorg voor een betere triadische samenwerking tussen cliënt, naasten en behandelaar.

‘Wij gaan naast de familie staan en kijken vanuit die blik.’ 

Over de stichtingen 
De ondersteuning aan naasten van patiënten die verplichte behandeling ontvangen is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en wordt gesubsidieerd vanuit het ministerie VWS. De ondersteuning aan naasten van patiënten die vrijwillige zorg ontvangen wordt geregeld via samenwerkingsovereenkomsten met aanbieders van die zorg. Voor deze laatste dienstverlening heeft de stichting Familievertrouwenspersonen per 1 januari 2024 de stichting Familievertrouwenspersonen Plus opgericht.  

Bij de stichtingen Familievertrouwenspersonen werken zo’n 20 medewerkers. Alle medewerkers staan opgesteld voor de beide stichtingen. De familievertrouwenspersonen werken verspreid over het land en zijn verbonden aan meerdere ggz-(gelieerde) instellingen in hun regio. Zij worden ondersteund door de vier medewerkers van het landelijk bureau in Utrecht. De stichting bestaat nu 12 jaar. De jaaromzet bedraagt zo’n € 2 mio. 

Wat deze organisatie kenmerkt
Familievertrouwenspersonen en hun collega’s op kantoor zijn intrinsiek gemotiveerd om de beste ondersteuning aan naasten te bieden. Zij werken vanuit de overtuiging dat echte aandacht en ondersteuning voor naasten een belangrijke bijdrage levert aan de beste zorg voor de patiënt. Maar bovenal willen ze er zijn voor mensen die in een zware periode ondersteuning nodig hebben. Familievertrouwenspersonen bieden maatwerk. Iedere situatie is anders. Zij hebben écht de tijd om te luisteren en adviseren. De familievertrouwenspersonen werken vanuit het triadisch model en zijn daarmee gericht op de dialoog tussen patiënt, naasten en behandelaar. 

Deze kleine organisatie kan groeien. Nog lang niet alle naasten met een hulpvraag worden bereikt en de stichting is relatief onbekend. Deels ligt die groei in het verder uitnutten van subsidie door de stichting Familievertrouwenspersonen Wvggz. Daarnaast ligt veel groeipotentie bij de stichting Familievertrouwenspersonen Plus. Meer bekendheid en aandacht geven aan het belang van familievertrouwenspersonen kan er aan bijdragen dat meer naasten hun weg weten te vinden naar de stichtingen.

Functie

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de stichting Familievertrouwenspersonen en de stichting Familievertrouwenspersonen Plus. De raad van toezicht vervult de werkgeversrol voor de bestuurder en brengt als sparringpartner kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. De rvt ziet erop toe dat de stichtingen hun maatschappelijke doelstellingen realiseren en de juiste keuzes maken, binnen de gestelde (financiële) kaders. De rvt onderschrijft de governancecode voor de zorg.

De rvt bestaat nu nog uit vijf personen. Twee leden nemen binnenkort afscheid. Dit als gevolg van verstrijken van de zittingstermijn van één lid en het risico van conflicterende belangen van een ander lid. 

De raad vergadert regulier 4-6 keer per jaar. Tussen de vergaderingen worden de gebruikelijke overleggen gevoerd zoals bijvoorbeeld tussen voorzitter en bestuurder en tussen de auditcommissie en de accountant. De raad heeft het voornemen het overleg met de personeelsvertegenwoordiging te intensiveren. 

De lijnen in de raad van toezicht zijn kort, er wordt makkelijk geschakeld. De leden van deze raad vormen samen een brede afspiegeling van ervaring in het sociaal domein, de maatschappelijke zorg, financiën en ervaringsdeskundigheid. Voor meerdere leden is dit de eerste rol als toezichthouder. De leden van de rvt geven aan steeds meer verbinding te ervaren met de organisatie en willen die verbinding verder versterken. Ze zijn energiek, hebben waardering voor elkaars inbreng, acteren vanuit de overtuiging dat mensen gelijkwaardig zijn en dat je mag zijn wie je bent. De raad heeft als ambitie het toezichthouderschap verder te professionaliseren. Daarbij in acht nemend dat ze toezicht houdt op een kleine hands-on-organisatie die met beperkte mankracht haar bedrijfsvoering organiseert.

De stichtingen Familievertrouwenspersonen zoekt gelijktijdig een lid rvt en een bestuurder. Je stapt daarmee op een mooi moment in deze rol. Als de nieuwe bestuurder diens start maakt en de organisatie verdere stappen vooruit zet in de vorig jaar ingezette ontwikkeling van de dienstverlening en de organisatieontwikkeling. Wil je daar meer over weten, dan vind je hier de link naar het wervingsprofiel van de bestuurder.

Wie wij zoeken

Voor deze mooie rol zoeken wij een ervaren en betrokken toezichthouder die op professionele wijze toezicht kan houden in een kleine organisatie. Van nature wil je met een kalme tred voorwaarts. Als mens waardeer je mensen zoals zij zijn, sta je open voor kwetsbaarheid en kan je je eigen kwetsbaarheid ook laten zien, ben je actief betrokken en heb je een positieve grondhouding. Je bent verbindend en ontwikkelt actief mee aan het toezicht en het team van toezichthouders. 

Als ervaren toezichthouder heb je kennis van governance. Dat doe je met voldoende flexibiliteit om aan te sluiten bij de bedrijfsvoering van een kleine organisatie. En met de kwaliteit om anderen te inspireren tot verdere professionalisering. Je stelt je oordeel uit en weet met jouw vragen de bestuurder en de organisatie vanuit toezicht te adviseren, inspireren, controleren en steunen. 

Bij voorkeur breng je ruime kennis van de geestelijke gezondheidszorg en begrijp je vanuit (toezichthoudende en bestuurlijke) ervaring de dilemma’s van de directeur-bestuurder. Het is daarbij wel belangrijk dat je nu en de komende jaren geen belangenconflicten verwacht in de uitvoering van jouw werk en deze toezichtsrol. Andere ervaring die passend kan zijn voor deze rol is ervaring bij of met subsidieverstrekkers of in een rol waarbij je veel ervaring opdeed met de inrichting van de governance. Ervaring vanuit een lobby organisatie die zich landelijk hard maakt voor cliënt- of beroepsgroepen is ook goed denkbaar.

Daarnaast heb je:

  • affiniteit met de doelstellingen van de stichtingen;
  • HBO+/WO werk- en denkniveau;
  • het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
  • inzicht in de dynamiek van de ggz of je bent in staat je dit inzicht snel eigen te maken;
  • voldoende tijd beschikbaar voor deze rol. 

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een mooie toezichtrol in een kleine organisatie die er toe doet. Een rol waarbij je mee professionaliseert aan toezicht in een organisatie die zelf ook verdere stappen zet in groei en professionalisering. Tot 2025 ontvang je voor deze rol een vrijwilligersvergoeding. De raad van toezicht is voornemens om voor de bezoldiging met ingang van 2025 de adviezen van de NVTZ te volgen. De bezoldiging wordt op korte termijn, evenals de WNT klasse-indeling, nog nader bepaald. 

Reactie & informatie

Wil je meer weten over deze mooie functie? VOORpartners Jan Willem ten Hagen en Mariët Hofenk begeleiden de werving en selectie voor deze vacature. Heb je vragen over de functie dan kun je bellen met Mariët (06-1943 80 68).

Is deze functie jou op het lijf geschreven en wil je meteen solliciteren? Vul dan het reactieformulier op onze website in en voeg een korte motivatiebrief en je CV toe. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek met VOOR, maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Live kennismakingsgesprekken met VOOR vinden plaats op 25 april en 1 mei. De selectiegesprekken bij de stichting Familievertrouwenspersonen staan gepland op 6 en 7 mei.

Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van deze procedure. Evenals het overleggen van een VOG.

 

Reageren

Kopieer hier de volledige link naar je LinkedIn profiel.
Als je je LI profiel openbaar maakt kunnen wij bij een nieuwe VOOR opdracht zoeken op relevante tekst in je profiel. Het is van belang dat je de 'summery/samenvatting' in je LI profiel zo compleet mogelijk invult. Voor meer info kijk hier.
Upload hier in een apart document (Word of PDF) je motivatiebrief.
Je kunt in een apart document (Word of PDF) je CV uploaden. * het is niet verplicht om een extra informatiedocument bij te voegen.

Klik hier voor meer informatie over ons privacy statement.