Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van Toezicht

Amsterdam ZO

25-04-2023

Lid Raad van Toezicht


Profiel financiën, bedrijfsvoering en vastgoed.


Strategisch en analytisch sparringpartner voor het bestuur.

Organisatie

Al meer dan 50 jaar biedt GAZO multidisciplinair huisartsenzorg aan patiënten in Amsterdam Zuidoost en Diemen. GAZO werkt wijkgericht vanuit 9 gezondheidscentra. Als deel van het samenwerkingsverband ROZO werken de artsen van GAZO, samen met 18 vrijgevestigde huisartsen, in totaal voor 110.000 patiënten in Zuidoost, Diemen en Duivendrecht. Het garanderen van een breed en geïntegreerd zorgaanbod dicht bij de patiënten betekent dat alle zorgverleners eenvoudig te vinden zijn. Men kan na een bezoek aan de huisarts direct een bezoek brengen aan de apotheek of een afspraak met de fysiotherapeut maken. De patiëntevredenheid is dan ook groot: NPS scores laten zien dat patiënten het centrum en de zorgverleners van GAZO graag aan anderen aanraden. 


Bij GAZO werken ca. 47 huisartsen in loondienst, 55 doktersassistenten en 20 praktijkondersteuners en 2 physician assistenten samen in negen zelfsturende huisartsenteams. Voor zorgverleners is het prettig om korte lijnen met elkaar te hebben. In het bedrijfsbureau verrichten 11 medewerkers alle staf- en ondersteunende werkzaamheden. GAZO hecht veel waarde aan goede medezeggenschap: er is een actieve Cliënten- en breed samengestelde Ondernemingsraad. 

Met het oog op wederzijdse versterking en vertegenwoordiging werkt GAZO samen met alle Amsterdamse organisaties van huisartsen in de Amsterdamse Huisartsen Alliantie. Met huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC wordt de “Praktijk Van de Toekomst” ontwikkeld,  een innovatief gezondheidscentrum in het Hondsrugpark waarin onderzoek, innovatie en onderwijs centraal staan.


Mireille van Bree, bestuurder zorg en Bob de Dood, bestuurder bedrijfsvoering, geven samen collegiaal leiding aan GAZO. Zij hebben onder meer als taak om de eerstelijn zorg voor iedereen in de toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden. De financiering, die essentieel is om dat mogelijk te blijven maken is uitdagend. GAZO heeft, naast het garanderen van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod, een sterke intrinsieke drive voor ontwikkeling en innovatie van het zorgaanbod. 

Vanuit de missie dat de huisarts de kerndiscipline van GAZO is, staat een aantal thema’s de komende jaren op de bestuurlijke agenda.

 • Amsterdam Zuidoost groeit: het plan is om in Amsterdam Zuidoost tot 2040 40.000 woningen te bouwen en de daarbij horende voorzieningen te realiseren. GAZO vervult een cruciale rol in het realiseren van toereikende huisartsenzorg in een nieuwe, zeer dynamische en divers samengestelde patiëntenpopulatie.
 • Regionalisering, met name gericht op de integratie van huisartsenzorg binnen groot Amsterdam, vraagt om een complexe strategische oriëntatie. 
 • Innovatie en de ambities van GAZO, onder meer in de (organisatie van) de huisartsenzorg, in de ontwikkeling van e- health mogelijkheden en het verder ontwikkelen van de Praktijk Van de Toekomst.
 • Samenwerking in ketens en netwerken, met de aanbieders van GGZ en met de gemeente in het sociaal domein, zullen de komende jaren versterkt worden onder meer voor wat betreft integrale complexe zorg, zorg op maat, ouderenzorg en positieve gezondheid. 


Functie

De Raad van Toezicht:

 1. houdt als collegiaal en complementair team integraal toezicht op bestuur en beleid van GAZO; 
 2. wordt  door de bestuurders gewaardeerd als adviseur en klankbord;
 3. vervult de werkgeversrol voor de bestuurders. 

De Raad onderschrijft de Governancecode Zorg 2022. De lijnen zijn kort en informeel en ieder lid van de Raad van Toezicht is op grond van kennis, expertise, ervaring en betrokkenheid in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid en de besturing van GAZO te beoordelen. Elke toezichthouder begrijpt de complexiteit van GAZO waar professionele zorgverleners werken die binnen het vastgestelde organisatiebeleid zelfstandig praktijk voeren. 

De Raad bestaat op dit moment uit vier leden (met inbegrip van de voorzitter) en vergadert ca. 5 keer per jaar. Daarnaast vindt jaarlijks meerdere keren overleg plaats over actuele thema’s en ontwikkelingen. De Raad kent een commissie zorgkwaliteit die het kwaliteitskader bewaakt, een auditcommissie en een remuneratie commissie.

De bestuurlijk ervaren voorzitter is nu een jaar in functie. Eén van de leden met financiële en bedrijfsmatige expertise en lid van de auditcommissie, verlaat per 1 juli 2023 de Raad vanwege het bereiken van de maximale statutaire zittingsduur. De overige twee leden zullen per 1 september 2024 de Raad om dezelfde reden verlaten. 


De voorzitter van de Raad voelt een grote verantwoordelijkheid om vanaf de eerste van 3 vacatures toe te werken naar een samenstelling van een toekomstbestendige Raad van Toezicht die, qua ervaring en expertise en qua persoonlijke (toezicht-)stijl en gedrag, goed toegerust is om op basis van de strategische agenda fundamenteel bij te dragen aan het verzilveren van de kansen voor GAZO. 

Vanuit de gedachte dat de patiënt bij GAZO centraal staat is afgesproken dat de Cliëntenraad in het proces van werving en selectie van de nieuwe toezichthouders nauw betrokken zal zijn. Tenslotte is afgesproken dat met het oog op de bestuurlijke prioriteiten gestart wordt met het bezetten van de financiële en bedrijfsmatige rol in de Raad van Toezicht.


Wie wij zoeken

De Raad van Toezicht is op zoek naar een nieuw lid, tevens lid van de auditcommissie financiën, met expertise en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en vastgoed. Om goed toezicht te kunnen houden wordt verwacht dat elk lid van de Raad van Toezicht: 

 • aantoonbaar affiniteit heeft met de doelstelling en zorgfunctie van GAZO;  
 • een visie heeft op situationeel en integraal toezicht en verantwoording in maatschappelijke organisaties; 
 • evenwichtig is in betrokkenheid en bestuurlijke afstand in de toezichtrol;
 • een coachende stijl benut om de RvB als klankbord terzijde te staan in de advies rol;
 • de deskundigheid heeft om het functioneren van de Raad van bestuur te kunnen beoordelen in de werkgeversrol; 
 • academisch denkniveau heeft, sociaal vaardig is en probleemoplossend denkt.

Als persoon wordt  van je verwacht dat je een goede match weet te vinden met de leden van de Raad van bestuur. Daarvoor is onder meer nodig dat je:

 • integer, verbindend, verantwoordelijk en onafhankelijk optreedt;
 • evenwichtig, beschouwend (niet oordelend) en standvastig in de toezichthoudende dialoog bent;
 • organisatiesensitief en analytisch in je specifieke toezichtrol bent; 
 • vertrouwen geeft vanuit een respectvolle en positief kritische houding; 
 • team player bent: vlot feedback geeft en zelf feedback ter harte neemt;
 • gemakkelijk communiceert op alle niveaus, benaderbaar bent en je kunt verplaatsen in (de belangen van) patiënten, medewerkers en andere belanghebbenden;
 • beschikbaar bent wanneer dat nodig is of gevraagd wordt. 

Binnen het aandachtsgebied financiën, bedrijfsvoering en vastgoed is het van belang dat je:

 • ervaring hebt met strategische financiering van (eerste lijn-)zorg en (bijvoorbeeld) professionele ervaring in een dynamisch werkveld als bestuurder/directeur financiën/bedrijfsvoering van een (maatschappelijke) organisatie; 
 • kennis en ervaring hebt op het terrein van bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering in groeiende organisaties en heldere opvattingen hebt over risicomanagement en ‘control’.
 • vanuit financieel perspectief kunt bijdragen aan de beantwoording van bestuurlijke vraagstukken op het gebied van vastgoed, ICT, (meerjaren-)begroting, (meerjaren-) investeringsbegroting en jaarverslaglegging.
 • in staat  bent om op hoofdlijnen het beleid en ontwikkelingen te volgen en tijdig te signaleren wanneer specifieke (risicovolle) situaties vragen om een nadere verdieping.

En dan nog dit.

GAZO hecht aan diversiteit en inclusiviteit in de multi culturele context van Amsterdam Zuidoost en Diemen waarbinnen de huisartsen en andere medewerkers van GAZO werken. Affiniteit daarmee, een visie daarop en mogelijk ervaring met werken, besturen of toezicht houden in die context is een grote pré. Als jij je hierdoor in het bijzonder aangesproken voelt nodigen wij je heel graag uit je belangstelling uit te spreken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie met impact bij een groeiende organisatie die midden in de multiculturele samenleving van Amsterdam Zuidoost staat en die een grote bijdrage levert aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Een uitgelezen kans voor een betrokken en daadkrachtige toezichthouder om zich aan GAZO te verbinden. De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht is op basis van de NVTZ richtlijnen vastgesteld en wordt jaarlijks aan het WNT kader aangepast. 

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangt VOOR graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactieformulier. 

Informatie over de vacature geeft Eric de Macker op eric@voor.nl of 06-20494924.

Voordat kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk selectiegesprek wordt eerst kennis gemaakt via beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals het vereiste van een VOG. 

De termijn om op deze positie te reageren sluit op 17 mei 2023.  De VOORselectie gesprekken vinden plaats in Den Haag op 18 en/of 22 mei 2023. De selectie gesprekken bij GAZO in Amsterdam vinden plaats begin juni 2023.