Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter Raad van toezicht - Ingevuld

Amsterdam ZO

05-02-2022

Voorzitter Raad van toezicht

 

Verbindend, empathisch en inspirerend voor de omgeving.

Organisatie

Gezondheidscentrum GAZO biedt vanuit 8 locaties aan patiënten in Amsterdam ZO en Diemen geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg. Het aanbieden van een breed pakket van (geïntegreerde eerstelijns-) zorg fysiek dicht bij de gebruikers in de wijk, is een concept dat in de voorbije decennia zeer succesvol is gebleken, zowel vanuit de optiek van patiënten als  zorgverleners.  De patiënt kan alle zorgverleners immers eenvoudig vinden. Na een bezoek aan de huisarts kan desgewenst meteen een bezoek aan de apotheek gebracht worden en/of een afspraak  gemaakt  worden met de fysiotherapeut.  Voor de zorgverleners is het prettig om korte lijnen met elkaar te hebben. 

Het succes van het wijk gebonden zorgcentrum, waarin naast de bij GAZO aangesloten huisartsen ook andere zorgverleners gevestigd zijn en met goede verbindingen in het sociaal domein, kent ook een keerzijde. De ontwikkeling in het Nederlandse zorgstelsel is gericht op de versterking, verbreding en verdieping van de eerstelijnszorg. De aanpassing van de financiering, die essentieel is om dat mogelijk te blijven maken, loopt achter op die ontwikkelingen. Daardoor is het voor de bestuurders van gezondheidscentra een voortdurende uitdaging om de eerstelijns zorg voor iedereen in de toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden. Naast het garanderen van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod heeft GAZO een sterke intrensieke drive voor ontwikkeling en innovatie van haar zorgaanbod. 

GAZO wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van bestuur, Francine Francke is bestuurder bedrijfsvoering en Mireille van Bree bestuurder zorg.  Bij GAZO  werken ca. 47 huisartsen in loondienst, 55 doktersassistenten, 20 praktijkondersteuners en 2 physician assistenten samen in acht zelfsturende huisartsenteams. In het bedrijfsbureau verrichten 10 medewerkers alle staf- en ondersteunende werkzaamheden. GAZO is ingedeeld in WNT zorg klasse III en heeft een gezonde financiële exploitatie.

GAZO hecht veel waarde aan vruchtbare samenwerking en goede medezeggenschap: er is een actieve Cliënten- en breed samengestelde Ondernemingsraad. Als spil in een flexibel netwerk werkt GAZO, met het oog op wederzijdse versterking en vertegenwoordiging, onder meer samen met MedZZo, een groep van betrokken huisartsen in Amsterdam Zuid Oost en met de Amsterdamse Huisartsen Alliantie waarin alle organisaties van Amsterdamse huisartsen samenwerken.  GAZO en MedZZo hebben de gezamenlijke ambitie om hun samenwerking verder te versterken, bijvoorbeeld door het samen investeren in een gezamenlijke nieuwe eerstelijns voorziening met een regio functie in Zuidoost Diemen.

Vanuit de missie dat de huisarts de kerndiscipline van GAZO is, staat een aantal thema’s de komende periode op de bestuurlijke agenda. Regionalisering, met name gericht op het integreren van huisartsenzorg binnen groot Amsterdam, vraagt om een nieuwe, mogelijk complexe strategische oriëntatie. Op het terrein van Innovatie is GAZO ambitieus, onder meer in de (organisatie van) de huisartsenzorg, in de ontwikkeling van e- health mogelijkheden en, samen met het Amsterdam UMC (AMC), in de ontwikkeling van een gezondheidscentrum van de toekomst. Netwerken en ketensamenwerking, onder meer met de aanbieders van GGZ en in het sociaal domein met de gemeente, zullen de komende jaren versterkt moeten worden onder meer voor wat betreft integrale complexe zorg, zorg op maat, ouderenzorg en positieve gezondheid. 

Functie

De Raad van toezicht houdt als collegiaal en complementair team integraal toezicht op bestuur en beleid van GAZO, is gewaardeerd adviseur en klankbord voor de bestuurders én vervult de werkgeversrol voor de bestuurders. De Raad bestaat uit vier leden (met inbegrip van de voorzitter) en vergadert ca. 5 keer per jaar. Daarnaast vindt jaarlijks meerdere keren overleg plaats over actuele thema’s en ontwikkelingen. De Raad bewaakt in het bijzonder de maatschappelijke functie die GAZO in haar werkgebied vervult. De Raad kent een commissie zorgkwaliteit die het kwaliteitskader bewaakt, een auditcommissie en een remuneratie commissie.

Voor elk lid van de Raad van toezicht van GAZO geldt dat hij/zij expertise bezit op een of meer terreinen, waarover de werkzaamheden van GAZO zich uitstrekken. Daarnaast wordt verwacht dat elk lid het vermogen heeft om GAZO als geheel te kunnen overzien.  Elke toezichthouder krijgt daarnaast te maken met de complexiteit van GAZO, waarin professionele zorgverleners werken die binnen het vastgestelde organisatiebeleid, zelfstandig praktijk voeren.


Om in die context goed toezicht te kunnen houden wordt verwacht dat elk lid van de RvT:

  •  aantoonbaar affiniteit heeft met de doelstelling en zorgfunctie van GAZO;
  •  algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring heeft;
  • een visie heeft op situationeel toezicht in maatschappelijke organisaties;
  • in de toezichtrol evenwichtig  is in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; in de advies rol de attitude heeft om de RvB als klankbord terzijde te staan en in de werkgeversrol  de deskundigheid heeft om het functioneren van de Raad van bestuur te kunnen beoordelen;
  • academisch denkniveau heeft, sociaal vaardig is en probleemoplossend vermogen heeft;
  • als persoon integer, verbindend, verantwoordelijk en onafhankelijk is;
  • beschikbaar is wanneer dat nodig is.


Wie wij zoeken

Wegens het vertrek van de voorzitter wegens persoonlijke omstandigheden, is de Raad van toezicht op zoek naar een nieuwe voorzitter die zich in beginsel voor twee termijnen van vier jaar aan GAZO kan verbinden. Gelet op het rooster van aftreden dat in de huidige samenstelling van de Raad geldt en de uitdagingen die bestuurders en toezichthouders gezamenlijk herkennen voor de langere termijn, is toezichthoudende continuïteit van groot belang. 

De Raad van toezicht zoekt een stevige voorzitter die, met groot bewustzijn van zijn/haar eigen rol,  in staat is bruggen te bouwen én over te steken. Inhoudelijk goed geïnformeerd en met een empathische, gelijkwaardige en dienstbare leiderschapsstijl. Stimulerend, respectvol en verbindend naar het bestuur; persoonlijk, coachend en inspirerend in de raad. 

Als kandidaat heb je gevoel voor strategie en lange termijn waardecreatie. Je straalt rust uit, weet in tijden van crisis overzicht te houden en vertoont in je stijl en gedrag aanstekelijk enthousiasme. Je stelt niet jezelf maar de kerntaak en doelstelling van GAZO voorop en hanteert dat als graadmeter in je rol als voorzitter. Je bent integer, bescheiden, oprecht nieuwsgierig en teamspeler.

Je bent organisatie sensitief, analytisch en je acteert onder alle omstandigheden rolvast. Je geeft vertrouwen vanuit een positief kritische houding,  je geeft vlot feedback en je staat zelf open voor feedback. Je pakt de regie en neemt de verantwoordelijkheid voor een goed en zuiver toezicht proces. Je hebt een aansprekende visie op toezicht en verantwoording binnen maatschappelijke ondernemingen zoals GAZO. Je gedrag is in evenwicht voor wat betreft bestuurlijke nabijheid en distantie. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor de bestuurders en je weet hen te inspireren. Je hebt voldoende tijd beschikbaar en je bent in beginsel bereid je voor twee termijnen van vier jaar aan GAZO te verbinden.

GAZO hecht aan diversiteit en inclusiviteit in de multiculturele, grootsteedse context waarbinnen de huisartsen en andere medewerkers van GAZO werken. Affiniteit daarmee, een visie daarop en mogelijk ervaring met werken, besturen of toezicht houden in die context is een grote pré. Kennis van eerste lijn gezondheidszorg is gewenst.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie met impact bij een organisatie die midden in de grootsteedse multiculturele samenleving staat en die een grote bijdrage levert aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Een uitgelezen kans voor een betrokken en daadkrachtige voorzitter om zich aan GAZO te verbinden. De vergoeding voor de voorzitter van de de Raad van toezicht is op basis van de NVTZ richtlijnen vastgesteld op € 15.000,-  per jaar en wordt jaarlijks binnen het WNT kader aangepast. 

Reactie & informatie

Geïnteresseerd?

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangt VOOR graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op de website van VOOR.  Informatie over de vacature geeft Eric de Macker op eric@voor.nl of 06-20494924. Voordat kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk selectiegesprek wordt eerst kennis gemaakt via beeldbellen. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals het vereiste van een VOG. 

De termijn om op deze positie te reageren sluit 28 februari 2022.  De selectie gesprekken vinden plaats medio maart 2022.