Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Voorzitter Bestuur - Ingevuld

Amersfoort

14-05-2023

Voorzitter Bestuur

Organisatie

Over depressie
Depressie vormt een belangrijk probleem voor het welzijn van mensen en voor de volksgezondheid in zijn algemeenheid. Depressie kent vele oorzaken en vele behandelingen. Geen van de reguliere behandelingen werkt gegarandeerd. Praten over je eigen depressie met anderen, bijvoorbeeld lotgenoten helpt en is bewezen effectief.

In Nederland krijgt bijna 25 procent van de volwassenen (18-75 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. Jaarlijks is dat 9% van de volwassenen. Hiermee staat depressie al jaren in de top vijf van hoogste ziektelast, hoogste ziektekosten en grootste veroorzakers van arbeidsverzuim. (Bron: Trimbos instituut 2019-2022)

Over de Depressie Vereniging
De Depressie Vereniging is in 2010 opgericht en heeft momenteel 180 vrijwilligers. De vrijwilligers zetten zich in voor lotgenotencontact als gespreksbegeleider voor de 80 supportgroepen, als gesprekspartner aan de Depressielijn of als moderator bij Depressie Connect, een online platform van de Depressie Vereniging. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief op het bureau, in de PR en de informatievoorziening en in het onderzoek waarbij de inbreng van het patiëntenperspectief van belang is. De vrijwilligers- en ledenadministratie is uitbesteed aan een extern bureau. Er zijn verder geen betaalde medewerkers wat betekent dat het bestuur ook betrokken is bij de uitvoering. De vereniging is lid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de GGZ.

Missie en visie
De Depressie Vereniging streeft een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving. De vereniging wil hen in contact brengen met lotgenoten om ervaringen te kunnen delen en zo (h)erkenning te vinden bij elkaar. Het lotgenotencontact ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht, het leren omgaan met deze aandoening en helpt terugval te voorkomen. De Depressie Vereniging vertegenwoordigt mensen met een depressie en hun naasten in onze maatschappij (belangenbehartiging). De vereniging draagt actief haar missie en visie uit.

Activiteiten en projecten
De vereniging draagt de verantwoordelijkheid voor een flink aantal continue activiteiten en projecten, zoals lotgenotencontact met supportgroepen, depressielijn en depressieconnect, informatievoorziening via de website, inzet van ervaringsdeskundigheid in onderzoek over depressie en belangenbehartiger en verbinder richting verzekeraars en maatschappelijke organisaties.

De inkomsten van de Depressie Vereniging bestaan uit een structurele subsidie van de overheid van beperkte omvang en de bijdragen van de betalende leden. De lidmaatschapsbijdrage is € 30,00. Daarnaast worden voor projecten waarin zij participeren losse subsidie aanvragen gedaan. Het is de bedoeling van het bestuur om meer structurele inkomsten te verwerven om een sterker fundament te kunnen bouwen.

In 2015 begon de verenging met zo’n 25 supportgroepen met behulp van steun van het VSB-fonds uit het project ‘Uit het isolement’. De supportgroepen zijn inmiddels populair en nu zijn er meer gegadigden dan dat er beschikbare plekken zijn. In de afgelopen jaren is de naamsbekendheid van de vereniging sterk toegenomen..

De Depressie Vereniging wil de ingezette koers richting een meer professionele organisatie voortzetten en zorgdragen dat ook in de toekomst (meer) mensen gebruik kunnen maken van de diensten van deze vereniging. Daarvoor is meer nodig dan wat er nu is. Dat gaat om middelen om de kerntaken (lotgenotencontact, informatievoorziening en bijdrage aan onderzoek) te kunnen bekostigen. Daarnaast wil de vereniging zorgdragen voor een geolied proces van deelname aan lotgenotencontact zonder het bestaan van een wachtlijst. Samenwerking met anderen wordt in dat kader onderzocht.

Voor de volgende bestuursperiode is de vereniging op zoek naar een nieuwe voorzitter die werkt aan de doorontwikkeling van de organisatie. Een organisatie die van betekenis wil zijn voor meer mensen.

Functie

De voorzitter zet samen met het bestuur een bestendige ontwikkellijn voor de vereniging voor de komende jaren uit. Is verantwoordelijk voor de totstandkoming van strategisch meerjarenbeleid. Het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking, het aanboren van nieuwe financieringsbronnen en het verder stroomlijnen van de organisatie zijn belangrijke taken voor de komende periode. De voorzitter draagt zorgt voor een sterk team dat gemotiveerd is de doelstellingen te behalen.

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en is het aanspreekpunt voor de uitvoeringsorganisatie aan wie de leden- en vrijwilligersadminsitratie is gedelegeerd.


De voorzitter fungeert als boegbeeld van de vereniging, en onderhoudt netwerken. Is verantwoordelijk voor het toezien op de voortgang van de algemene verenigingszaken. Hij/zij schept voorwaarden voor een stevige positie en ontwikkeling van de organisatie, financieel gezond, inhoudelijk sterk en gericht op een optimale belangenbehartiging op relevante thema’s.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen.

  • • Wouter Dekker: voorzitter.
  • • Eric de Wit: communicatie.
  • • Marie José Zondag: secretaris.
  • • Muddassar Hameed: penningmeester.
  • • Rosemunde Vonk: lotgenotencontact.

Er zijn nog 2 posities vacant. De bestuursleden van de Depressie Vereniging vervullen hun rol onbezoldigd en krijgen een onkostenvergoeding. Het bestuur komt gemiddeld 10 maal per jaar bijeen, de tijdsbesteding is zo’n 8 uur per week. Binnen het bestuur wordt er op een open en constructieve manier gewerkt waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van elkaars talenten en ervaring.

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de belangen van de organisatie en haar achterban behartigt en staat voor een maatschappelijk sterke vertegenwoordiging van mensen met een depressieve aandoening. De voorzitter treedt in principe aan voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid om daar nog een volgende termijn van drie jaar aan te koppelen.

Wie wij zoeken

De voorzitter toont leiderschap en heeft visie op de ontwikkeling van de vereniging in de toekomst. Is open en eerlijk, analyseert, deelt verbeterpunten en zorgt voor implementatie daarvan. Is een bruggenbouwer, open en verbindend, durft besluiten te nemen, overtuigt en stelt grenzen, heeft een lange termijn focus. Inspireert en motiveert, is mensgericht, empathisch en zakelijk.

De voorzitter zorgt voor een veilig en integer bestuursklimaat. Legt verantwoording af en kan zich ook kwetsbaar opstellen. Geeft het goede voorbeeld. Heeft ervaring in het werken voor een goed doel of een vereniging en/of een vrijwilligersorganisatie in de rol van bestuurder, directeur of integraal manager. Heeft affiniteit met de inhoud en kan daarin het verhaal vertellen.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een bepalende en betekenisvolle rol in een organisatie die nog veel groei en ontwikkeling kan doormaken. Onbezoldigd en onbetaalbaar.

Reactie & informatie

VOOR doet onbezoldigd de werving en voorselectie voor deze vacatures voor de Depressie Vereniging omdat we de impact die deze vereniging maakt en kan gaan maken van harte ondersteunen.

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze site. De gesprekken zullen worden gevoerd door het bestuur van de Depressie Vereniging, in deze procedure vinden dan ook geen voorgesprekken met VOOR plaats. Wij sturen je sollicitatie na ontvangst direct door aan het bestuur van de Depressie Vereniging.

Carola Roos is vanuit VOOR contactpersoon. Zij is voor vragen bereikbaar via 0654211464 of via carola@voor.nl. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.