Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Interim Programmamanager VGU

Utrecht

27-06-2022

VOOR combineert 'zaken doen' en 'goed doen'. Door zonder onnodige overhead en tegen minimale kosten maximale kwaliteit te bieden. En door 10% van onze omzet te besteden aan de wereld een beetje mooier maken met het VOORbeeld. Concreet betekent het ook dat wij geen ondersteuning hebben. We willen daarom vragen om via onderstaand reactieformulier te reageren en eventuele vragen via het reactieformulier te stellen en niet telefonisch. Wij komen er dan snel op terug.

 


Een energieke en inspirerende verbinder
die de juiste balans weet te vinden tussen regisseren en realiseren
van de regionale werkagenda van de VGU

Organisatie

De Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) bestaat ruim 20 jaar en is opgericht met de intentie om een betekenisvol relatienetwerk te zijn. Een netwerk om ideeën en goede voorbeelden uit te wisselen en een aantal gemeenschappelijke onderwerpen (zoals bijvoorbeeld prisma-pool, klachtencommissie en crisisregeling) gestructureerd samen te delen en te realiseren met een bijbehorende steuncultuur. In de afgelopen jaren heeft de VGU veel bereikt door intensieve inzet van eigen mensen en middelen vanuit de leden en met een relatief klein budget.


De leden van de VGU willen de komende jaren nóg intensiever samenwerken om uitdagingen op het gebied van complexe zorgvraag, arbeidsmarkt en huisvesting het hoofd te bieden. Samen met Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft VGU een regionale werkagenda opgesteld met een ambitieus programma bestaande uit diverse projecten. Hiervoor is VGU op zoek naar een energieke en inspirerende verbinder die de juiste balans weet te vinden tussen regisseren en realiseren.

De programmamanager trekt het programma (de regionale agenda) dat door de gezamenlijke VGU partners in de regio is geïnitieerd in samenwerking met Zilveren Kruis Zorgkantoor. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van een heldere opdracht en kaders ligt bij het bestuur en de leden van de VGU. De programmamanager wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur van de VGU.

Opdracht

Je draagt zorg voor het inspireren, samenstellen, samenbrengen, uitvoeren en realiseren van het regionale programma en de deelprojecten daarin en voor het doorontwikkelen van het regionale zorgnetwerk. Je brengt de verschillende (bestaande en nieuwe) projecten in onderlinge samenhang zodat overzicht en inzicht ontstaat en intervenieert op basis hiervan indien nodig om voortgang te realiseren. Je bent een sleutelfiguur met een duidelijke missie, een intermediair tussen projectleiders en regiopartners. Je hebt een antenne voor kansrijke zorginnovaties en verbeterideeën die bijdragen aan het regionale netwerk en je bent verantwoordelijk voor het in beweging brengen en houden van innovatie om op regionaal niveau te komen tot passende en kwalitatieve zorg.

Je richt je op het opbouwen, verdiepen en verstevigen van relaties op strategisch en tactisch niveau. Je denkt en werkt vanuit cliëntbelang; hoe ziet de zorgvraag in de regio er over een aantal jaar uit, welke mogelijkheden zijn er en welke vernieuwing/verandering is wenselijk? Je weet de juiste balans te vinden tussen het regisseren en realiseren van projecten. Je weet op welke momenten welke betrokkenen aan welke tafel moeten zitten om van uitdaging naar idee en oplossing te komen en je weet de benodigde stakeholders te motiveren om ideeën om te zetten in projecten. Je zorgt dat de voortgang van projecten wordt bewaakt en werkt vanuit een methodiek van projectmatig werken, die de basis vormt voor alle projecten. Je werkt vanuit een hedendaagse visie op verandering en wederkerige toegevoegde waarde. 

Taken:

  • Bouwen en intensief onderhouden van het regionale netwerk, initiëren, inspireren en stimuleren van samenwerking met ketenpartners. De programmamanager is op een faciliterende manier duidelijk zichtbaar, benaderbaar en signaleert tijdig in- en externe ontwikkelingen.
  • Programmatisch ondersteunen van de projecten gericht op realiseren van impact en uitkomsten in het kader van de regionale agenda.
  • Aanscherpen van de gezamenlijke ambitie (welke doelen, wanneer succesvol), inrichten van de benodigde projectenorganisatie en opstellen projectenplan.
  • Adviseren over samenstelling van project- en werkgroepen en aanjagen en ondersteunen van verschillende overlegtafels en groepen.
  • Coördineren, afstemmen en monitoren van projecten en met projectleiders, ondersteunend medewerkers of vanuit de eigen rol ondersteunen van de betrokkenen in de projecten.
  • Presenteren van aanpak en resultaten. 

Wie wij zoeken

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en bewezen kennis van (en ervaring met) project- en programmamanagement en projectmatig werken. Meerjarige werkervaring in de gehandicaptenzorg en ervaring op het snijvlak van samenwerking tussen regionale partners in de zorg is een pré. Je hebt aanvullende vakinhoudelijke kennis en kunde op de terreinen: zorginhoud GZ, stelsels Wmo, Wlz en Zvw, arbeidsmarkt. Je hebt een hedendaagse visie op veranderprocessen in een groot krachtenveld en snel overzicht in complexe omgevingen. Je hebt oog voor de belangen van alle stakeholders in de regio en bent mede hierdoor een goed gesprekspartner. 

Je bent in staat de ontwikkelingen in de zorg te beoordelen op relevantie voor de VGU. Je weet strategische advisering te verbinden aan praktische uitwerking. Je bent analytisch sterk, je houdt overzicht, stelt prioriteiten en je weet van doorpakken. Je bent een strategisch conceptueel en programmatisch stevige verbinder, die mensen enthousiast kan maken en in beweging weet te brengen met behulp van nieuwe inzichten. Je bent onafhankelijk, integer, daadkrachtig, energiek en inspirerend. Je hebt overtuigingskracht, bent communicatief sterk, je schrijft makkelijk en houdt daarbij rekening met de diverse belanghebbenden. Je weet effectief resultaat te bereiken.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende opdracht met een gemiddelde inzet van 24 uur per week voor vier maanden met optie op verlenging in periodes van vier maanden. De beoogde looptijd is een jaar. Starten medio augustus/september 2022.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om potentiële kandidaten aan te leveren voor deze opdracht, David Zeman is hiervoor verantwoordelijk. Als je belangstelling hebt ontvangt hij graag je CV, korte motivatie, beschikbaarheid, vakantieplanning en een indicatief tarief via het reactieformulier hieronder.

De selectiegesprekken met de best passende kandidaten vinden plaats medio juli bij het dagelijks bestuur van VGU in Utrecht. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.