Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur Watersportverbond

Utrecht

07-07-2018

Directeur Watersportverbond

KOERSVASTE VERBINDER MET VISIE EN PASSIE VOOR DE WATERSPORT
In verband met vertrek van de huidige directeur zoeken wij een nieuwe directeur voor het Watersportverbond die leiding geeft aan de werkorganisatie en, samen met (de voorzitter van) het bestuur, het boegbeeld is naar buiten. Het betreft een brede en dynamische functie waarin continu geschakeld moet worden tussen diverse rollen, vraagstukken, belangen en stakeholders.

Organisatie

OVER HET WATERSPORTVERBOND
Recreatie, (wedstrijd)sport en topsport: watersport wortelt in Nederland in een rijke traditie. Recreatieve motorbootvaarders naast Zeilers, (kite- en golf-) surfers naast kanovaarders en sup-pers: een grote diversiteit in watersporters vertrouwt de belangen van de eigen sport toe aan watersportverenigingen met de opdracht hen te vertegenwoordigen.  In 1890 is het Water-sportverbond opgericht om de gedeelde belangen te behartigen. Het Watersportverbond doet dat vandaag nog steeds vanuit een aansprekende missie: ‘Nederland Watersportland!, een leven lang genieten op het water’  

Het Watersportverbond bestaat uit en maakt zich sterk voor de bijna 400 aangesloten verenigingen. Het topzeilprogramma is sportief gezien het meest in het oog springend en boekt mooie resultaten evenals o.a. windsurfen en kanovaren. Het Watersportverbond is meer dan de optelsom van de aangesloten watersportverenigingen en zet zich in, samen met haar partners zoals HISWA, Rijkswaterstaat, ANWB, NOC*NSF, voor een in politiek en samenleving sterke en zichtbare watersport.

Het Watersportverbond werft sponsors, verzorgt promotie (onder andere tijdens watersport evenementen), verzorgt diverse opleidingen, ondersteunt bij de organisatie van regionale en landelijke wedstrijden en maakt met haar initiatieven, waaronder het ‘Optimist on tour’ pro-gramma, en haar jeugdopleiding per jaar duizenden kinderen en jongeren enthousiast voor de watersport. Talentontwikkeling en duurzaamheid staan hoog op de agenda.

Het Watersportverbond richt zich op een succesvolle en houdbare toekomst van de watersport. Het bestuur van het Watersportverbond heeft de ambitie om de watersportverenigingen en de brede watersport vraag gestuurd, herkenbaar en met hoge kwaliteit te ondersteunen. Daartoe zijn in het beleidsprogramma: ‘Sterk op het water 2017+’ gewaagde doelen afgesproken. Iedereen is het erover eens dat betrokken watersportverenigingen en de inzet van de vele betrokken vrijwilligers van groot belang zijn voor de watersport in Nederland. Teruglopende ledentallen en afnemende financiële middelen dwingen echter ook tot toekomstbestendige keuzes. Grote ‘challenge’ daarbij is om herkenbaar maatwerk te leveren aan de aangesloten verenigingen en haar leden en tegelijkertijd de individuele (ongebonden) nieuwe generatie watersporters te bereiken en te binden. Een werkgroep bestaande uit een brede vertegenwoordiging van de aangesloten leden is momenteel actief om toekomstbestendige voorstellen te doen hoe deze uitdaging vorm te geven. Een wendbare, sterke en op haar taken toegeruste werkorganisatie is essentieel voor een sterke positie van het Watersportverbond als samenwerkingsplatform en gesprekspartner voor verenigingen, watersporters, stakeholders en beleidsmakers. 

In verband met het vertrek van de huidige directeur zoekt VOOR, in opdracht van het bestuur, een nieuwe directeur die op een moderne en verbindende manier aan het roer staat.


OVER DE VERENIGING EN DE WERKORGANISATIE
Het Watersportverbond is een vereniging. De Algemene Vergadering vormt het hoogste orgaan van het Watersportverbond en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen. Het bestuur van het Watersportverbond wordt op voordracht van de leden door de Algemene vergadering benoemd. Het bestuur vertegenwoordigt het Watersportverbond en is werkgever voor de directeur.  De directeur geeft samen met de voorzitter van het bestuur gezicht aan het Watersportverbond. De directeur geeft leiding aan de werkorganisatie waar ongeveer 30 medewerkers zich, samen met honderden vrijwilligers in de regio’s, dagelijks inzetten voor de watersport. Binnen het Watersportverbond is tevens een Controleraad ingesteld. Dit is het orgaan dat namens de Algemene Vergadering toezicht houdt op uitvoering van het beleid.

Het MT bestaat, naast de directeur, uit 3 leden: manager Verenigingen/Recreatieve Sport (te-vens verantwoordelijk voor belangenbehartiging), manager Wedstrijdsport en een manager Top-sport. De Hoofdcoach, manager Bedrijfsvoering en de manager Communicatie en Commercie zijn vaste adviseur van het MT. 

Het grootste deel van de medewerkers van de werkorganisatie werkt vanuit de ‘Weerelt van de sport’ in Papendorp/Utrecht. Een prachtig pand waarin sinds eind 2017 vijf sportbonden (NGF, NSkiV, Nevobo, KNHB en het Watersportverbond) gezamenlijk gehuisvest zijn. De directeuren van deze sportbonden overleggen op frequente basis met elkaar en hebben de ambitie om elkaar sterker te maken door samen te werken.  Het geeft medewerkers en aangesloten verenigingen en leden een professionele en sportieve ‘thuisbasis’. 

Topsport wordt georganiseerd vanuit het Topsport zeilcentrum in Scheveningen waar circa 35 talent- en kernploegsporters werken aan topprestaties ondersteund door ruim 20 FTE aan coaches, trainers en specialistische staf. Met als resultaat veel medailles op o.a. Olympische Spelen en WK’s. 

Functie

De directeur van het Watersportverbond geeft leiding aan de werkorganisatie en is, samen met (de voorzitter van) het bestuur het boegbeeld naar buiten. Het betreft een brede en dynamische functie waarin continu geschakeld moet worden tussen diverse rollen, vraagstukken, belangen en stakeholders.  Daarnaast is de directeur onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het (meer)jarenplan (inclusief begroting).

De opgave voor de nieuwe directeur bestaat op hoofdlijnen uit 4 componenten:
1. Leidinggeven binnen de financieel vastgestelde kaders, en continue focus op verbeteren, aanscherpen en bijsturen van de werkorganisatie.   Om (potentiele) leden /verenigingen gevraagd en ongevraagd optimaal te faciliteren op het gebied van o.a. verenigingsondersteuning en belangenbehartiging. 
2. Actief(ver)binden van de verenigingen aan het Watersportverbond (en onderling) door het realiseren van herkenbare meerwaarde voor de leden. En het actief werven van nog niet aangesloten verenigingen.
3. Vergroten van bereik en zichtbaarheid van het Watersportverbond en de aangesloten verenigingen in de externe omgeving en bij de individuele ongebonden watersporter. In samenspraak met het bestuur en verenigingen en in het belang van de continuïteit van duurzame watersport zoeken naar nieuwe vormen van binding.
4. Versterken van de samenwerking met relevante stakeholders en netwerkpartijen, inclusief sponsors, in het belang van kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige (top)watersport.

Wie wij zoeken

Wij zoeken een directeur (academisch werk- en denkniveau) die zowel intern als extern mensen, belangen en kansen weet te realiseren en te verbinden. Je bent een directeur die luistert en eerst vragen stelt alvorens een eigen mening te geven. Je faciliteert en bent flexibel en weet de afgesproken koers vast te houden. Je bent een inspirerend leider voor je medewerkers en een aansprekend boegbeeld voor de buitenwereld. Je hebt (bij voorkeur) ervaring met het managen van verenigingen en organisaties van vrijwilligers. Je herkent de processen die binnen verenigingen plaats vinden en je weet daarmee om te gaan.  Je bent zichtbaar voor de aangesloten verenigingen. Je vindt het net zo leuk om een lokale kanowedstrijd bij te wonen als aanwezig te zijn bij de Olympische spelen. Je hebt ervaring met het managen van organisaties in transitie, bent gevoelig voor bestuurlijke processen en de natuurlijke rolverdeling tussen (voorzitter van het) bestuur en directeur. Samenwerking met het bestuur vindt plaats op basis van portefeuilleverdeling. Je hebt een visie op innovatie en productontwikkeling met draagvlak binnen de context van de vereniging.

Je bent een betrouwbare en transparante teamspeler. Je inspireert je medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en gezamenlijk een topprestatie te leveren. Je geeft daarbij zelf het goede voorbeeld.  

Je bent sterk op het gebied van bedrijfsvoering en personeelsmanagement en je vindt het een uitdaging om met (relatief) beperkte middelen samen met medewerkers en stakeholders hoge kwaliteit en service te leveren.  Je bent van nature ondernemend en je hebt ervaring met het aantrekken van alternatieve en nieuwe financieringsbronnen en verdienmodellen. Je hebt affiniteit en ervaring met marketing en communicatie. Je weet om te gaan met hedendaagse (online en social) media, je kent het medialandschap en weet je daarin makkelijk te bewegen.  Je bent een vernieuwer vanuit relatie.

Vanzelfsprekend heb je aantoonbare affiniteit met (nieuwe vormen van) watersport. 

Je begrijpt, omarmt en ‘verkoopt’ Topsport. Je bent de eerste contactpersoon naar de grote partners om de (financiële) belangen van topsport binnen het Watersportverbond te behartigen. Het is een pre als je zelf actief (top/water)sporter bent (geweest)


KENGETALLEN EN WETENSWAARDIGHEDEN

  • Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders doet jaarlijks aan een vorm van watersport. Nederland heeft meer dan 6000 kilometer bevaarbare waterwegen.3,2% van alle binnenlandse vakanties worden doorgebracht op een boot.
  • Nederland kent 1100 watersportverenigingen en 1100 jachthavens.
  • Nederland is met 60.000 zeilers in sportief opzicht mondiaal het derde zeilland.
  • Bijna 400 watersportverenigingen (met ruim 80.000 aangesloten leden) zijn aangesloten bij het Watersportverbond.
  • Meer dan 120 vrijwilligers van het Watersportverbond werken in 16 regioteams aan bevaarbaar, veilig en schoon vaarwater.
  • Meer dan 30.000 kinderen deden vanaf 2017 mee in de ‘Optimist on Tour’ campagne. Waarvan ruim 10%  werd doorgeleid naar verenigingen en vaarscholen. 
  • De Watersportacademy heeft in 2017 81 trainers, 1780 instructeurs en 67 officials opgeleid.
  • Het Watersportverbond had in 2017 bijna 6 miljoen euro inkomsten, met als grootste financiers NOC*NSF en hoofdsponsor Delta Lloyd (tot 2020). De aangesloten verenigingen dragen bij met  contributie en overige inkomsten (zoals licenties, opleidingen en vaarbewijzen).
  • Samen met de 4 andere sportbonden die gehuisvest zijn in ‘de Weerelt’ worden 2500 verenigingen en 900.000 sporters vertegenwoordigd.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een uitdagende en dynamische functie als directeur van een van de mooiste en meest veelzijdige Sportbonden van Nederland. Het betreft een fulltime functie.  Salaris gebaseerd op zwaarte van de functie en relevante kennis en ervaring. Secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Sport, inclusief lease auto.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze vacature uit te voeren. Marieke Sprietsma en Eric de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier bij deze vacature op onze site. De reactietermijn sluit op 1 augustus 2018.  De selectiegesprekken bij het Watersportverbond staan gepland op 13 augustus (1e ronde met selectiecommissie) en 16 augustus met adviescommissies. Vermeld in je CV ook je Skypeadres en vakantieplanning. Een referentenonderzoek en een assessment center maken onderdeel uit van de procedure. 

http://voor.nl/vacatures/554/directeur