Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van Toezicht (Financien en Huisvesting)

Aalsmeer

17-11-2021

Lid Raad van Toezicht (Financien en Huisvesting)

Lid RvT profiel financien en vastgoed, lid van de Audit Commissie


Financieel expert bij voorkeur met vastgoedkennis en met hart voor de clienten van Ons Tweede Thuis

Organisatie

Ons Tweede Thuis (OTT) is een organisatie in de regio’s Amstelland, de Meerlanden, Kennemerland en Amsterdam voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. OTT werkt voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen en voor hun familie op het gebied van wonen, werken, re-integratie, dagbesteding, advies en hulp thuis.

JIJ&IK is de slogan waarmee OTT de zorg vormgeeft. De medewerkers van Ons Tweede Thuis werken samen aan een betekenisvol leven voor mensen met een beperking. Ze doen dat dicht bij mensen die zorg nodig hebben en dicht bij de mensen om hen heen. De organisatie is een deel van de samenleving en draagt daar op verschillende manieren aan bij. Door de ogen van onze cliënten brengt OTT de wereld in beeld. Zo laat OTT zien hoe kwetsbaar, zelfbewust, krachtig en vol lef en verbindend ze zijn in deze film vijf minuten Ons Tweede Thuis.

Ons Tweede Thuis zoekt een ervaren lid Raad van Toezicht met empathie voor de doelgroep en affiniteit met de verbinding die Ons Tweede Thuis legt met de samenleving.

Kenmerken van Ons Tweede Thuis:

• Een stabiele organisatie met een omzet van ca. € 140 miljoen en met vastgoed grotendeels in eigen bezit;

• Een besturing met een beweging naar ‘zelforganisatie’ ter versterking van de wendbaarheid van de organisatie en het vergroten van het ondernemerschap bij medewerkers;

• Samenwerking met GGZ, welzijn, huisartsen en andere medische disciplines, onderwijs en gemeenten: OTT maakt deel uit van vele landelijke en regionale netwerkverbanden;

• Een medezeggenschapsraad van cliënten en een raad van familieleden die de zorg voor hun naasten aan Ons Tweede Thuis hebben toevertrouwd.

Belangrijke ontwikkelingen bij en voor Ons Tweede Thuis:

• De komende jaren wil OTT zijn kennis, expertise en ervaring inzetten om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dat betekent dat medewerkers moeten investeren in externe communicatie en samenwerking én het durven loslaten van cliënten met behoud van een vangnet;

• De inkomsten komen verder onder druk te staan, het aanbod op de arbeidsmarkt blijft krap en de verwachting is dat de mogelijkheid van mantelzorg afneemt. Dat vraagt van Ons Tweede Thuis inventiviteit, zorgvernieuwing en een scherpe bedrijfsvoering;

• Technologische ontwikkelingen, waaronder digitalisering worden steeds meer onderdeel van werk en leven en kunnen helpen om goede zorg te blijven leveren;

• Ons Tweede Thuis wil zijn steentje bijdragen aan duurzaamheid.

Functie

De Raad van Toezicht OTT bestaat uit vijf leden. De Raad zoekt wegens het aflopen van de tweede termijn van een van de leden een nieuw lid met het profiel ‘financien en vastgoed’. De andere drie leden zijn relatief kort toezichthouder bij Ons Tweede Thuis, de voorzitter treedt op 1-1-22 aan. Met het nieuwe team zal een actuele visie op toezicht worden ontwikkeld.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing en de algemene gang van zaken binnen Ons Tweede Thuis. Daarnaast is de RvT een belangrijke adviseur en sparringpartner voor de bestuurder en treedt zij op als werkgever van de bestuurder.

De RvT volgt de Governancecode Zorg 2017 en de WBTR. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn vastgelegd in de relevante wetgeving en in de statuten en reglementen van OTT.

De Raad van Toezicht bevindt zich momenteel in een proces met de Medezeggenschapsorganen om het medezeggenschap gezamenlijk verder te versterken en te ontwikkelen.

Lid RvT Financien en vastgoed

De RvT draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid maar de individuele leden hebben een profiel met een specialistisch aandachtsgebied. Het nieuwe lid wordt gezocht op het profiel financien en vastgoed en wordt lid van de Audit Commissie. Deze adviseert de plenaire RvT over alle financiele aspecten van de organisatie zoals de begroting, jaarrekening, assetmanagement en huisvesting. Je zorgt vanuit je expertisegebied voor de inbreng van kennis en diepgang in de discussie binnen de RvT. Je je hebt een meerjaren visie die de grote vraagstukken van de toekomst bevat op financien (risico’s en kansen in arbeidsmarktontwikkelingen, zorg- en loonkostenontwikkeling, huisvestingslasten) en huisvesting (nieuwe vastgoedconcepten, duurzaamheid, technologie, integale en informele zorg). Je bent je een kritische sparringpartner en inspirator voor de bestuurder. Je doorziet financiele en vastgoed consequenties en vertaalt deze naar scherpe vragen.

Wie wij zoeken

Als de film van Ons Tweede Thuis je drive nog groter maakt om van betekenis te zijn voor Ons Tweede Thuis dan voldoe je aan het eerste criterium.

Je bent daarnaast een expert op het gebied van financien, bijvoorbeeld vanuit controlling of accounting. Bij voorkeur heb je ervaring in de zorg en ken je de complexiteit van de financiering in de zorg. Je vult die diepe expertise bij voorkeur aan met kennis op het gebied van vastgoed en assetmanagement. De vastgoedportefeuille is volop in beweging en kennis van vastgoedontwikkelingen in de regio Amsterdam e.o., is een pré.

Van belang is:

• Dat je op strategisch/tactisch niveau inbreng kunt leveren en voor de Raad van Bestuur als klankbord kunt fungeren en tegelijkertijd constructief-kritisch toezicht kunt houden;

• Dat je specifieke expertise inbrengt als onderdeel van een constructieve discussie waarin ook andere inzichten worden ingebracht Je gaat verschil van mening niet uit de weg, en je gaat hierover constructief in gesprek maar je werkt altijd toe naar een gedragen besluit of standpunt.

• Dat je op hoofdlijnen zicht weet te houden op alle aspecten van het functioneren van Ons Tweede Thuis, dus ook buiten je expertisegbied. Je verwerft snel inzicht en overzicht op complexe vraagstukken op uiteenlopende terreinen.

• Dat je een antenne hebt voor integriteitsvraagstukken;

• Dat je een antenne hebt voor maatschappelijke ontwikkelingen met name op het gebied van zorg, van mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten en inbedding daarvan in de samenleving;

• Dat je onafhankelijk en onbevangen kunt opereren en in staat bent tot zelfreflectie maar ook tot het geven van constructieve feedback;

• En, ten slotte, dat je over voldoende tijd en enigszins over een gevoel voor humor beschikt.

Bij gelijke geschiktheid gaat (gezien de huidige samenstelling van de Raad) de voorkeur uit naar kandidaten met een dubbele culturele achtergrond en/of jongere leeftijd. Ervaringsdeskundigheid met de doelgroep van OTT is een pré.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichthoudende positie bij een krachtige en gezonde organisatie die dagelijks het verschil maakt voor kwetsbare mensen. Een RvT team met ervaren toezichthouders die allen nog niet zo lang toezichthouder zijn bij Ons Tweede Thuis zijn zodat je gezamenlijk het toezicht voor een groot deel nader kunt vormgeven.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen (Skype, Facetime of ZOOM). Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. VOOR volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op maandag 24 januari 2022 in de middag. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.