Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Directeur-Bestuurder Bedrijfsvoering

Amsterdam ZO

31-08-2022

Directeur-Bestuurder Bedrijfsvoering


Verbindend, ondernemend en daadkrachtig.

Organisatie


Bij GAZO  werken ca. 47 huisartsen in loondienst, 55 doktersassistenten, 20 praktijkondersteuners en 2 physician assistents  met elkaar samen in acht zelfsturende huisartsen teams. De teams worden aangestuurd door de praktijkmanagers en de coördinerend huisartsen. In het bedrijfsbureau verrichten 9 medewerkers alle staf- en ondersteunende werkzaamheden. GAZO wordt collegiaal aangestuurd door een tweehoofdige Raad van bestuur: een Directeur-Bestuurder primair verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en een Directeur-Bestuurder primair verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. GAZO is ingedeeld in WNT zorg klasse III en heeft een gezonde financiële exploitatie.

GAZO hecht veel waarde aan vruchtbare samenwerking en goede medezeggenschap: er is een actieve Cliënten- en breed samengestelde Ondernemingsraad. Het coördinerend huisartsen overleg en het overleg met de praktijkmanagers zijn belangrijke elementen in het borgen van de goede samenwerking binnen GAZO. GAZO heeft een vier hoofdige Raad van toezicht die als collegiaal en complementair team integraal toezicht houdt op het bestuur en het beleid van GAZO. De Raad van toezicht wordt hoog gewaardeerd als adviseur en klankbord voor de bestuurders én vervult de werkgeversrol voor de bestuurders. 

De huidige Directeur-Bestuurder Bedrijfsvoering zet een volgende stap in haar loopbaan en de Raad van toezicht is om die reden op zoek naar een nieuwe Directeur-Bestuurder Bedrijfsvoering die samen met de Directeur-Bestuurder Zorg het leiderschap wil delen en als Raad van bestuur voorop wil gaan in de ontwikkeling van GAZO tot een toonaangevende eerstelijns zorgaanbieder in het regionale zorglandschap. 

Functie


De opdracht voor de Raad van bestuur.

 • Zorg voor een effectieve en efficiënt functionerende organisatie ter ondersteuning en ten dienste van de huisartsenpraktijken, zorgverleners en (keten-)partners
 • Realiseer een regio-organisatie Zuidoost die onderscheidend is.

De regio-organisatie Zuidoost, in de context van druk op de huisartsenzorg:

 • profileert Amsterdam Zuidoost als een aantrekkelijk vestigingsgebied voor huisartsen;
 • garandeert de continuïteit van huisartsenzorg in Amsterdam ZO ;
 • ondersteunt de huisartsenpraktijken;
 • draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen juist in deze regio;
 • presenteert GAZO in een krappe arbeidsmarkt als een onderscheidende en betrouwbare werkgever waarbij het fijn werken is en waar veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid; 
 • geeft betekenis aan de spilfunctie van GAZO in het regionale zorglandschap door (bestuurlijke) vertegenwoordiging, belangenbehartiging en participatie in strategische samenwerking en allianties, bij zorgverzekeraars en in (gemeentelijke) overlegstructuren.
 • ontwikkelt en volgt een strategische koers vanuit het perspectief van huisartsenzorg gericht op het benutten van kansen, innovatie en  versterking  van de huisartsenzorg in Amsterdam Zuid Oost  e.o.


Dit zien wij als de rol van het Bestuur.


Je vormt samen met je collega Directeur-Bestuurder met de primaire focus op de kwaliteit van zorg, de integraal verantwoordelijke collegiale Raad van Bestuur van GAZO. Jouw inzet voor de ontwikkeling van het bestuursteam naar een hecht functionerend, zichtbaar en daadkrachtig optredend collectief is in het licht van de bestuurlijke opdracht dan ook wezenlijk. Een persoonlijke match tussen beide bestuurders is voorwaardelijk voor goed bestuur van GAZO.

De Raad van bestuur zorgt voor een verdere groei van het vertrouwen binnen de organisatie en tussen GAZO en haar belanghebbenden. Belangrijk hierbij is de relatie met de huisartsen, andere zorgverleners en de (keten)partners. Beide bestuurders begrijpen de dilemma’s van de huisarts en haar medewerkers in het dagelijkse werk, spreken de taal en geven daardoor betrokken en verbindend inhoud aan de relaties met alle zorgverleners die binnen GAZO praktijk voeren. Een cultuur van respectvol aanspreken en samenwerken hoort daarbij en beide bestuurders gaan daarin voorop. De Raad van bestuur is ondernemend ingesteld en staat open voor samenwerking met andere partijen. 


Wie wij zoeken


Dit zien wij als jouw rol.


Naast de borging van de goede bedrijfsvoering ligt er een ontwikkel opdracht. Jouw rol zal zijn dat je een flexibele en daadkrachtige werkorganisatie met een stabiele financiële positie opbouwt die ten dienste staat van en interessant is voor (alle) huisartsen (-praktijken) in de regio. Daarnaast vertegenwoordig je GAZO in diverse richting gevende bestuurlijke overleggen. 

 • Je geeft leiding aan de werkorganisatie en draagt zorg voor versterking van de kwaliteit en aansturing van de bedrijfsvoering waardoor het primaire proces optimaal verloopt. 
 • Je zorgt voor een organisatie die in het financieel beheer én in de operatie in control is. 
 • Je weet hoe je de financiële basis van GAZO kunt versterken, zorgt voor een realistische begroting en een jaarrekening met een positief resultaat.
 • Je vergroot verandervermogen van de organisatie en stimuleert de verander bereidheid bij de medewerkers.
 • Je zorgt ervoor dat de strategische ambities worden gerealiseerd door de organisatie optimaal in te richten en je weet de strategische plannen te vertalen in begrijpelijke en gedragen doelstellingen en activiteiten. 
 • Je stimuleert leren, ontwikkelen en samenwerken in een cultuur van vernieuwing en verbetering. 
 • Jouw ondersteunend leiderschap stimuleert zelforganisatie, eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap) en een respectvolle aanspreekcultuur.
 • Je stelt heldere kaders, neemt besluiten, stelt prioriteiten en biedt daarbinnen ruimte en vrijheid zodat hoge kwaliteit geleverd wordt met behoud van werkplezier. 
 • Je bent een graag geziene deelnemer aan de (bestuurs-)tafels van de relevante belanghebbende organisaties, zoals zorgverzekeraars, gemeentes en samenwerkingsvormen zoals de huisartsen alliantie. 
 • Je legt verantwoording af aan de Raad van toezicht, bent ‘bestuurder’ in de zin van de Wet op de ondernemingsraden en je investeert in een constructieve en informatieve verhouding met de Raad van toezicht, cliënten- en ondernemingsraad.


Dit zien wij als jouw vaardigheden.


 • Je bent besluitvaardig, ondernemend en resultaatgericht.
 • Je bent persoonlijk zichtbaar in alle delen van GAZO, je weet daardoor wat  medewerkers bezig houdt en vervult graag de rol van sparring partner.
 • Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en de communicatieve vaardigheid om anderen te overtuigen en mee te nemen.
 • Je denkt strategisch (de lange termijn) en handelt ‘handson’ (de korte termijn).
 • Je kent de niet rationele processen die bij organisatieontwikkeling optreden en je weet hoe je die onderdeel maakt van de ontwikkelingsstrategie. 
 • Je weet hoe je de financiën van GAZO op orde kunt houden en je bent vindingrijk in het herschikken van bestaande en aanboren van nieuwe geldstromen. 
 • Je kent het veld van zorgverzekeringen en je weet hoe de inkoopprocedures van de zorgverzekering verlopen.


Dit zien wij als jouw eigenschappen.


Jouw leiderschap kenmerkt zich door een empathische, gelijkwaardige en ondersteunende stijl. Je hebt een enthousiaste, energieke uitstraling die inspirerend werkt. Je maakt gemakkelijk verbinding met mensen. Je  bent aantoonbaar maatschappelijk geëngageerd en  overtuigt je omgeving van de noodzaak tot voortdurende ontwikkeling. Je motiveert, stimuleert en faciliteert, geeft feedback, delegeert en benut de kwaliteiten van anderen. Je brengt structuur aan. Je deelt kennis en informatie. 


Wij komen graag in contact met kandidaten die:


 • energiek zijn
 • gemakkelijk contact maken op alle niveau’s
 • aantoonbaar ondernemend zijn
 • in hun gedrag positief, empathisch, benaderbaar, verbindend zijn
 • bestuurlijk sensitief zijn
 • op samenwerking gericht zijn
 • incasseringsvermogen, humor en mensenkennis hebben  
 • gemakkelijk relativeren 
 • crisisbestendig zijn
 • in oplossingen denken en waarvoor het glas altijd halfvol is
 • verbindend zijn
 • commercieel kijken en kansen zien
 • luisteren.


Wij zoeken een ervaren directeur en/of bestuurder met een bedrijfskundige en/of financiële achtergrond. Affiniteit met eerstelijns huisartsenzorg spreekt in je voordeel. Je (her-)kent het krachtenveld waarin GAZO zich bevindt. Je hebt een WO werk- en denkniveau door een (combinatie van ) opleiding en ervaring. Je hebt kennis, ervaring en/of aantoonbare affiniteit met HR, financiën, ICT, dienstverlening. Je wordt enthousiast van het operationeel en ‘hands on’ aansturen naast het extern vertegenwoordigen en, in een regionale context, strategisch ontwikkelen van je organisatie. Je persoonlijk profiel voor wat betreft operationele en bestuurlijke competenties en ervaring is aantoonbaar goed in balans.

Je straalt rust uit, weet in tijden van crisis overzicht te houden en vertoont in je stijl en gedrag aanstekelijk enthousiasme. Je bent integer, bescheiden, oprecht nieuwsgierig en teamspeler. Je geeft vertrouwen vanuit een positief kritische houding,  je geeft vlot feedback en je staat zelf open voor feedback. Je pakt de regie en neemt de verantwoordelijkheid. 

GAZO hecht aan diversiteit en inclusiviteit in de multi culturele grootsteedse context. Huisartsen en andere medewerkers van GAZO kiezen bewust om binnen deze boeiende maar niet eenvoudige context werkzaam te zijn. Affiniteit daarmee, een visie daarop en mogelijk ervaring met werken en/of besturen in die context is een grote pré. 


Ons aanbod voor de beste kandidaat


Een aansprekende bestuurlijke positie met een stevige operationele (directie-)component voor gemiddeld 32 uur per week in een organisatie die midden in de Amsterdamse multiculturele samenleving staat. Een uitgelezen kans voor een betrokken en daadkrachtige directeur en bestuurder om zich aan GAZO te verbinden. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden vinden plaats binnen het WNT kader, klasse 3.


Reactie & informatie


VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Eric de Macker is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangt VOOR graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op de website van VOOR. Voordat kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij eerst kennis via beeldbellen. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure evenals het vereiste van een VOG. De gesprekken met VOOR  vinden plaats op 26 en 27 september 2022 in Den Haag. De selectie gesprekken vinden plaats in Amsterdam  bij GAZO in de eerste week van oktober 2022.

Informatie over de vacature geeft Eric de Macker op eric@voor.nl of 06-20494924.