Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Spoed: Statutair Directeur ZorgBrug

Gouda

02-11-2019

Spoed: Statutair Directeur ZorgBrug

Koersvaste en zichtbare verbinder met ondernemingszin die excellente bedrijfsvoering als basis voor succes ziet

Organisatie

ZorgBrug B.V. is een in 2008 opgericht specialistisch verpleegkundig expertisecentrum met meer dan 70 medewerkers. ZorgBrug heeft drie aandeelhouders: het Groene Hart Ziekenhuis, Stichting Thuiszorg Hollands Midden en Fundis. Fundis is een groep van ondernemingen die actief zijn op een specifiek terrein binnen de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken: van wijkverpleging tot persoonlijke alarmering, van welzijnsactiviteiten tot paramedische diensten, van revalidatiezorg en verpleeghuiszorg tot huishoudelijke ondersteuning.  Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend algemeen ziekenhuis van en voor inwoners uit Midden Holland en biedt mensgerichte en kwalitatief hoogwaardige medisch-specialistische zorg op vier locaties. ZorgBrug werkt vanuit de kernwaarden Verbinding, Betrokkenheid, Openheid en Persoonlijk leiderschap. De activiteiten van ZorgBrug zijn samen te vatten in drie kerntaken. 

  1.  ZorgBrug levert hoogwaardige gespecialiseerde verpleegkundige zorg daar waar de patiënt/cliënt verblijft: thuis, in het ziekenhuis of in een zorginstelling. De persoonlijke en professionele benadering van de zorgvrager staat voorop. De gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van ZorgBrug werken samen rondom specifieke expertisegebieden. Zij vormen met elkaar verpleegkundige vakgroepen. De vakgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van hun expertisegebied en worden aangestuurd door een teamleider. Aandachtsgebieden ZorgBrug: longziekten diabetes, neurologische aandoeningen, reuma en ALS, oncologie, cardiologie, wondzorg en decubitus zorg, stoma en Incontinentiezorg, palliatieve zorg, transfer van zorg, technische thuiszorg. Op deze manier wordt het aanbod afgestemd op de wensen van zorgvragers. 
  2. Om de hoge kwaliteit van zorg te waarborgen investeert ZorgBrug door middel van scholing en opleiding in haar medewerkers en medewerkers van andere zorgorganisaties.Het overbrengen van kennis en ervaring door consultatie, advies en onderwijs is een van de kernkwaliteiten van ZorgBrug. Het scholingsaanbod is gericht en op maat, toegespitst op een hulpvraag, specialisme en doelgroep en met een theoretische en een praktijkgerichte component bijvoorbeeld medicatie(veiligheid), palliatieve zorg, klinisch redeneren, vaardigheidstrainingen. 
  3. ZorgBrug werkt samen met huisartsen door de verschuiving van 2e lijns zorg naar de huisartsenpraktijk. Huisartsen worden door ZorgBrug ondersteund bij het opzetten van specialistische spreekuren en het geven van voorlichting, bijvoorbeeld op het gebied van wondzorg of reuma. Op deze manier slaat ZorgBrug een brug tussen de 1ste en 2e lijn.

ZorgBrug heeft in de afgelopen jaren transmurale zorg daadwerkelijk inhoud gegeven en ontwikkelt zich nu tot een belangrijk verpleegkundig expertisecentrum en productleider in de regio Hollands Midden. Met de inzet van de zorgverleners van ZorgBrug kan een goede kwaliteit van specialistische zorgverlening geleverd worden in een netwerk van zorgaanbieders rondom de patiënt/cliënt en is niet per definitie een intramurale context noodzakelijk. Dit maakt het nodig dat het aanbod van ZorgBrug aan de afnemers, zoals medisch specialisten, huisartsen en zorginstellingen, transparanter, flexibeler en meer beïnvloedbaar wordt toegesneden op de vraag. Op dit moment wordt onder leiding van de directeur a.i. gewerkt aan een toekomstplan. ZorgBrug wil zich verder ontwikkelen op het gebied van versterking van de eerste lijn, ziekenhuis verplaatste zorg en het opzetten van eigen spreekuren, zowel in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda als daarbuiten. 

"Zorgverleners in de regio Hollands Midden zien ZorgBrug als als een voortrekker in de nieuwe wereld van optimale (netwerk)zorg tegen een aantrekkelijk tarief."


Functie

Het is de wens van de aandeelhouders om het succesvolle model van ZorgBrug verder te verbeteren en het nieuwe toekomstplan voor ZorgBrug te implementeren. Dat kan echter niet zonder een verantwoorde bedrijfsvoering. Dat betekent voor de directeur dat er bedrijfsmatig en financieel scherp aan de wind moet worden gevaren, dat er veel aandacht voor en oprechte betrokkenheid bij de medewerkers van ZorgBrug moet zijn, dat de met de aandeelhouders afgesproken resultaten moeten worden behaald en de afgesproken strategie consequent moet worden uitgevoerd.

De in ZorgBrug samenwerkende partijen en ook de afnemers van de diensten van ZorgBrug merken en zien de consequenties van marktwerking in de zorgverlening en de concurrentie die daar onvermijdelijk bij hoort. Vernieuwen van de organisatie en – in samenwerking met lokale partners – nieuw organiseren en ontwikkelen en transparant maken van de dienstverlening is een belangrijke opdracht voor de nieuwe directeur. Dat vraagt om een ondernemende en kostenbewuste directeur met gevoel voor de markt en een innovatieve en op efficiënte bedrijfsvoering gerichte attitude. De aandeelhouders verwachten daarbij een directeur die steeds kansen voor ZorgBrug ziet, oppakt en onderzoekt of er mogelijkheden zijn voor externe ondersteuning en financiering van nieuwe producten en diensten. 

Er leven hoge verwachtingen voor wat betreft de vaardigheid van de nieuwe directeur in het beheer van relaties. De directeur overlegt met medische specialisten, medewerkers, patiënten/cliënten, medezeggenschap en partnerbedrijven binnen Fundis, het Groene Hart Ziekenhuis en ketenpartners. De directeur maakt afspraken met de afnemers van de ZorgBrug en maakt samen met GHZ en Vierstroom (onderdeel van Fundis) productieafspraken met zorgverzekeraars. De directeur vertegenwoordigt ZorgBrug in regionale netwerken en draagt daarmee wezenlijk bij aan de ontwikkeling van goede zorg en ondersteuning. 

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en de ontwikkeling van de geformuleerde strategische ambities zoals zelforganisatie, een lerende en ontwikkelingsgerichte organisatie. De directeur moet toegerust zijn om leiding te geven aan een complexe organisatie in verandering. De directeur beschikt over veranderkundig en bedrijfsmatig inzicht, is procesmatig sterk en in staat om alle belanghebbenden binnen en buiten de organisatie mee te nemen in het bereiken van de gestelde doelen. De directeur is eindverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van ZorgBrug. De directeur legt verantwoording af aan de aandeelhouders en verschaft de aandeelhouders tijdig alle informatie, gevraagd en ongevraagd, die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de aandeelhouders om tijdig de juiste vragen te stellen, te sparren of bij te sturen. Praktisch treedt de Directeur ZorgBrug als zelfstandig bestuurder op en betrekt de aandeelhouders in besluiten die  commitment behoeven van de aandeelhouders. 


Wie wij zoeken

Een ondernemende, creatieve en inspirerende team player met flair en humor, stevig, respectvol, rustig en scherp.

ZorgBrug zoekt een stevige, respectvolle en scherpe directeur, die leiding geeft aan de organisatie.Om succesvol leiding te kunnen geven aan ZorgBrug bezit je de vaardigheid om de bedrijfsvoering aan te sturen. Je hebt een focus op resultaten en prestatie, je kent de relevante businessmodellen en financieringsstromen. Samen met de teamleider zorg je voor een stimulerende en inspirerende omgeving waar samenwerking bloeit, synergie wordt aangebracht en mensen worden geprikkeld het beste van zichzelf te geven. Je hebt een coachende en integere stijl in je leiderschap, je bent er van overtuigd dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd moeten worden, en je vertaalt dat in je persoonlijk functioneren. Soepel en sensitief beheren van je relaties is voor jou een tweede natuur. Je bent een uitstekend netwerker, je communiceert transparant, helder en verbindend. Je onderhandelingsvaardigheid is goed ontwikkeld. ZorgBrug ‘ontzorgt’ haar opdrachtgevers, daarbij past een directeur die het op alle onderdelen beter weet te doen dan de opdrachtgever verwacht, in het groot, en ook in het klein.

De strategische koers van ZorgBrug voor de komende tijd wordt op dit moment uitgezet, de stip op de horizon is daarmee op 1 januari 2020 bepaald. Je begrijpt de belangen van je stakeholders, je weet hen te overtuigen van de meerwaarde van de vastgestelde strategie en van een goede samenwerking met ZorgBrug op weg naar een succesvolle toekomst. Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met relevante ontwikkelingen in de zorgbranche en relevante wet- en regelgeving en/of aantoonbare affiniteit met de zorgsector.

Synergie aanbrengen en samenwerking bevorderen in een complexe bestuurlijke context en dat ineen competitieve markt eist dat je in staat bent om de vragen van de toekomst van een antwoord te voorzien, ontwikkelingen in de zorg te signaleren en deze, zowel op bestuurlijk als zorginhoudelijk vlak, te vertalen naar kwalitatief gedegen en verantwoorde zorg binnen de organisatie. Om dat goed te kunnen doen moet je een goed ontwikkeld gevoel hebben voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen en vooral ook er plezier in hebben om binnen en met die context de afgesproken resultaten te behalen.

Als persoon ben je stevig, rustig, respectvol en scherp. Je acteert evenwichtig. Tegenwind motiveert je. Je persoonlijkheid, persoonlijke presentatie en gedrag maakt je zichtbaar en geloofwaardig. Je bent toegankelijk, kunt goed relativeren en toont in alles wat je doet jouw betrokkenheid bij de belangen van je stakeholders, opdrachtgevers en medewerkers. Je brengt binding aan in de organisatie, tussen de medewerkers,  stakeholders en aandeelhouders. Je weet hoe je in een complexe bestuurlijke omgeving draagvlak voor je plannen verwerft,  bent slagvaardig in de uitvoering daarvan, en houdt daarbij oog voor de voortdurend wijzigende wensen uit de omgeving. Je houdt de afgesproken koers vast en je weet jouw stakeholders daarin mee te nemen. Dat vergt ook een hoge mate van persoonlijke flexibiliteit en inzicht in dynamiek van de omgeving waarin ZorgBrug ontwikkelt.   

In je (WO-) opleiding, kennis en ervaring is de manier waarop jij je talenten hebt benut goed terug te zien. Daadkracht, besluitvaardigheid en behaalde resultaten zijn belangrijke aspecten. Focus op innovatie en vernieuwing is voor ZorgBrug heel belangrijk om in de komende jaren een sterke positie in de markt te verwerven. Enthousiast ondernemerschap,  inspirerende overtuigingskracht en de durf om in het belang van zakelijke groei van ZorgBrug (gecalculeerde) risico’s te nemen. Een ondernemende, creatieve en inspirerende team player met flair en humor, zo kan de nieuwe directeur van ZorgBrug worden getypeerd.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een bedrijfsmatige en ondernemende directierol voor 28-32 uur in een innovatieve en commerciële omgeving met de mogelijkheid om in het belang van het regionaal zorgnetwerk een grote bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van betaalbare en doelgerichte specialistische zorg in de regio Midden Holland. De directeur wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de aandeelhouders. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldiging maxima topfunctionarissen in de zorg en voldoen aan de regels vanuit de wet normering topinkomens (WNT). 


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Eric de Macker en Heike Rook zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via Skype. Een referenten onderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag snel je motivatie en een actueel CV (inclusief Skype adres) via het onderstaande reactieformulier. Informatie over de vacature geeft Heike Rook op 06-24515662 en/of heike@voor.nl 

Omdat de huidige interim directeur per 01-01-2020 ZorgBrug verlaat is er snelheid geboden bij de vervulling van de vacature. Op 27 november 2019 zullen selectiegesprekken met ZorgBrug plaatsvinden. De reactietermijn sluit op 20 november 2019.