Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurslid/secretaris Watersportverbond - Ingevuld

Utrecht

08-02-2022

Bestuurslid/secretaris Watersportverbond

In verband met het vertrek van de huidige secretaris van het bestuur van het Watersportverbond, zijn wij op zoek naar een enthousiaste, verbindende en sportieve bestuurder/secretaris (onbezoldigd)

Organisatie

Nederland heeft een rijke watersport traditie. Motorbootvaarders, (wedstrijd) zeilers, wind- en kitesurfers, kanovaarders en suppers, allen vaak ook lid van een watersportvereniging om samen te sporten. In 1890 is het Koninklijk Nederlands Watersportverbond opgericht om de gedeelde belangen van de watersport te behartigen. Het Watersportverbond doet dat vandaag nog steeds vanuit een aansprekende missie: ‘Nederlanders een leven lang laten genieten op het water.’

VERENIGINGEN
Het Watersportverbond bestaat uit, én maakt zich sterk voor, ruim 350 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen. Het Watersportverbond ondersteunt de aangesloten verenigingen op tal van gebieden. Zo brengen we verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en helpen we met het oplossen van verenigingsvraagstukken. Het bureau van het Watersportverbond werkt vanuit 'DeWeerelt van Sport’ in Papendorp/Utrecht, waar sinds 2017 vijf sportbonden gezamenlijk gehuisvest zijn.

TOPSPORT
Internationaal is Nederland op dit moment een van de beste zeillanden ter wereld. Daar zijn we trots op. Onze topsporters zijn de ambassadeurs van onze sport en het water. Op scholen en verenigingen inspireren zij de jeugd. De watersport is continu in beweging om aantrekkelijk te blijven voor sporters en publiek.

BELANGENBEHARTIGING
Het Watersportverbond is gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en energiewinning komt het Watersportverbond op voor het belang van de watersport in het algemeen en haar leden in het bijzonder. De aangesloten verenigingen, hun leden en onze topsporters zetten zich dagelijks in voor de bewustwording en het belang van toegankelijk, schoon en veilig vaarwater.

Functie

OVER HET BESTUUR
Het bestuur van het Watersportverbond is collectief verantwoordelijk voor het besturen van de Vereniging Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Het bestuur heeft de uitvoering van zijn taak voor een groot deel gemandateerd aan de Algemeen Directeur, die op zijn beurt sturing en leiding geeft aan de werkorganisatie van het Watersportverbond. Het bestuur legt over het gevoerde bestuur verantwoording af aan de Algemene vergadering van het Watersportverbond (ALV). De directeur voert het door het bestuur vastgestelde en door de ALV goedgekeurde beleid samen met zijn medewerkers uit. Deze verdeling correspondeert met de verdeling besturen / uitvoeren.

Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB), waar de secretaris ook deel van uit maakt. Het AB bestaat: een voorzitter, vice voorzitter penningmeester en secretaris (samen DB) en portefeuille/platform bestuursleden (recreatiesport, wedstrijdsport, topsport, kanosport en sponsoring). Het Watersportverbond streeft naar een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in het bestuur, als afspiegeling van haar achterban.

Het dagelijks bestuur (DB) is betrokken bij de algemene bedrijfsvoering en bondsoverstijgende onderwerpen van het Watersportverbond en staat in nauw contact met de directeur.

OVER DE FUNCTIE
Als secretaris stel je met medebestuursleden het meerjarenbeleidsplan en beleidsplanning cyclus van het Watersportverbond vast en bewaakt deze. Je ziet erop toe dat de statuten en de geldende wet-, en regelgeving en voorschriften gevolgd worden en je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van de statuten en reglementen. Ook zorg je voor het (laten) opstellen van de agenda en het bijeenroepen, voorbereiden en begeleiden van bestuursvergaderingen (AB en DB) en van de ALV’s, gevolgd door het laten opmaken van de notulen en het in beeld houden van de afspraken. Als onderdeel van het collectieve bestuur, leg je verantwoording af aan de ALV voor het gevoerde beleid. Je hebt daarnaast een verbindende rol met de aangesloten verenigingen en fungeert desgevraagd als klankbord voor de Algemeen Directeur.

Ook zie je toe op alle van het bestuur uitgaande stukken en voor het houden van afschriften daarvan, en voor het bewaren van deze afschriften evenals van de ingekomen stukken in het (digitaal) archief.

De verdeling van de aandachtsgebieden in het DB zal in overleg met de voorzitter plaatsvinden. De secretaris zal in principe ook de rol van vice voorzitter op zich nemen. Alle bestuursfuncties bij het Watersportverbond betreffen vrijwilligersfuncties en zijn buiten een eventuele onkostenvergoeding onbezoldigd.

Wie wij zoeken

- Je bent bij voorkeur een actieve watersporter en (voormalig) bestuurslid van een vereniging en hebt een ervaren en eigentijdse kijk op het verenigingsleven.

- Je beschikt over een strategisch denkniveau.

- Je hebt (ruime) ervaring als bestuurder en daarmee kennis en ervaring op het gebied van reglementen, statuten en protocollen.

- Je hebt een stevige en daadkrachtige persoonlijkheid. Iemand die open, ambitieus en verbindend communiceert met medewerkers, vrijwilligers, verenigingen en partners.

- Je beschikt over voldoende tijd, energie en motivatie om de bestuursfunctie uit te oefenen en het Watersportverbond ceremonieel te vertegenwoordigen bij (individuele) leden en daarbuiten. De tijdsbesteding van een secretaris bestaat  uit gemiddeld 10 à 12 keer per jaar een algemene bestuursvergadering, 10 à 12 keer per jaar een dagelijks bestuursvergadering evenals de 2 ALV’s (gemiddeld 2 overleggen per maand).

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een rol als secretaris van het bestuur van een ambitieuze sportbond. Deze rol geeft je gelegenheid de watersport in Nederland mede vorm te geven en een bijdrage te leveren aan een gezond en sportief watersportklimaat voor recreanten en topsport!

Reactie & informatie

De werving en selectie van deze vacature zal door het Watersportverbond zelf uitgevoerd worden. Vanuit VOOR ondersteunen we met het inzetten van ons netwerk. Er zal eerst een gesprek met een benoemingscommissie plaatsvinden. De benoemingscommissie stelt de kandidaat vervolgens voor aan het bestuur en het bestuur draagt de kandidaat voor aan de ALV. Tot slot zal de ALV de secretaris benoemen. Geïnteresseerden voor deze vrijwillige rol als secretaris kunnen reageren via het reactieformulier (vanuit VOOR sturen we dit door) of door direct contact op te nemen met Arno van Gerven (directeur van het Watersportverbond en tevens secretaris van de benoemingscommissie): arno.van.gerven@watersportverbond.nl.

https://www.voor.nl/vacatures/923/bestuurslid-secretaris