Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid Raad van Toezicht

Rotterdam

02-01-2024

Lid Raad van Toezicht

Een toezichthouder met oog voor borging in een context van vernieuwing.


Samenvatting

Voor de Piergroep in Rotterdam zoeken wij een ervaren lid voor de raad van toezicht met bestuurlijke ervaring, gevoel voor governance en affiniteit met de borging van processen. Als klankbord ben je in staat op constructieve wijze mee te denken in de ontwikkeling van de organisatie en bied je vanuit een positief-kritische houding structuur aan innovatief organiseren en samenbinden. Deze positie kan ook interessant zijn voor toezichthouders die een voorzittersrol ambiëren.

Organisatie

De Piergroep is een innovatieve organisatie in de regio Rotterdam Rijnmond, Vlaardingen, Maassluis en Schiedam die het bestuur voert over een holding van vier organisaties. Zij zijn allen actief in het sociaal domein. De betrokken organisaties richten zich in hun dienstverlening op de participatie van, al dan niet tijdelijk, kwetsbare inwoners; bij voorkeur zo dicht mogelijk in de leefwereld van de mensen zelf. De Piergroep adviseert en ondersteunt de vier werkstichtingen en draagt daarmee bij aan hun missie en strategie. Het gaat daarbij om de volgende stichtingen:

 • MEE Rotterdam Rijnmond (MEE RR): zet zich in om te zorgen dat mensen met een beperking kunnen meedoen;
 • Scala jeugdprofessionals: biedt jeugdhulp in wijkteams in Maasluis, Vlaardingen en Schiedam;
 • Minters: is een welzijnsorganisatie en biedt professionele hulp aan burgers vanuit wijkteams en organiseert mantelzorg/vrijwillige ondersteuning;
 • Stichting wijkcentra Vlaardingen: heeft twee locaties, die de uitvalsbases zijn van het sociaal cultureel werk en jongerenwerk.

Daarbij werkt de Piergroep samen in Mevis, een coöperatie waarin meerdere partijen samenwerken aan (de transformatie van) de jeugdhulp in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Tussen de Piergroep en Mevis bestaat een bestuurlijke en inhoudelijke relatie. MEE RR is één van de bestuurders van Mevis en de jeugdzorgprofessionals van Scala verzorgen jeugdhulp vanuit de wijkteams.De Piergroep is in juli 2022 opgericht voor zowel MEE RR als Scala. Per 1 januari  zijn Minters en de Stichting Wijkcentra Vlaardingen middels een bestuurlijke fusie onderdeel geworden van de Piergroep. Afgelopen jaar is intensief gewerkt aan de vormgeving van de besturing van de Piergroep en haar stichtingen. Zo is de visie op besturen en organiseren geformuleerd en zijn, waar nodig, de werkmaatschappijen kwalitatief bemenst. De vier werkmaatschappijen hebben gezamenlijk zo’n 500 medewerkers in dienst. De gezamenlijke omzet bedraagt circa 40 mio. Richard Scalzo is de bestuurder van de 4 werkmaatschappijen. Minters, MEE RR en Scala en de Piergroep hebben ieder een eigen MT en medezeggenschap.


De ambitie van de Piergroep is om (op termijn) ook andere kleine organisaties in het sociaal domein de kans te bieden om aan deze figuurlijke aanlegsteiger aan te leggen. Organisaties die zich kunnen aansluiten bij de Piergroep delen een filosofie waarbij de professional centraal staat en wordt uitgedaagd en aangesproken in diens professionele verantwoordelijkheid en ontwikkeling. 


“De charme van een toezichthoudersrol bij de Piergroep is dat we werken aan een nieuw concept dat echt toekomstig bestendig is voor het sociaal domein en alle ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Het biedt de kans mee te denken aan hoe je een aanlegsteiger kunt zijn voor verschillende organisaties in het sociaal domein die gewoon goede dingen doen. Om op die manier synergievoordeel te halen in een tijd waarin we met minder mensen meer zorg moeten verlenen.” Richard Scalzo (bestuurder)

Functie

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de Piergroep, vervult de werkgeversrol voor de bestuurder en brengt als sparringpartner kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. De rvt ziet erop toe dat de Piergroep haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de juiste keuzes maakt, binnen de gestelde (financiële) kaders. De rvt onderschrijft de governancecode voor de zorg. 

De oprichting van de Piergroep en de bestuurlijke fusie met Minters leidden tot een verbreding van het toezicht en brengen meer complexiteit met zich mee. Om die reden breidt de rvt met deze vacature uit van vier naar vijf leden. De zittende leden zijn grotendeels afkomstig vanuit de rvt van MEE RR en zijn meegekomen met de bestuurlijke fusie. De rvt kent 2 commissies: audit en remuneratie. 

De rvt van de Piergroep kenmerkt zich door een stevige mate van ambitie, creativiteit, realistisch vernieuwend zijn en innovatie. De rvt-leden zijn relatief jonge leeftijdsgenoten, niet positiegevoelig, stellen zich informeel en transparant op. Ze past dan ook goed bij het innovatieve karakter van de Piergroep. De rvt-leden zijn sterk in het omarmen van de gezamenlijke uitdagende opgave en het samen zoeken naar wat kan. Uit de recent gehouden zelfevaluatie komt naar voren dat de meeste leden energie krijgen van een relatie,- en toekomstgerichte benadering. De bestuurder vindt in deze raad dan ook een enthousiast sparringpartner en inspiratie op thema’s als innovatie en ondernemerschap. Een gewenste aanvulling zou een lid zijn die concreet kennis brengt van het borgen van processen en (governance) structuur.  

De voorzitter van de rvt neemt per 1 januari 2025 afscheid wegens het verstrijken van haar zittingstermijn. Medio 2024 wordt besproken wie haar rol overneemt. De zittende leden van de rvt kunnen hiervoor opteren. Ook het nieuw te benoemen lid. Indien de leden deze rol niet verkiezen zal de vacature hiervoor medio 2024 via VOOR worden uitgezet.


Wie wij zoeken

Passend bij de organisatie zoeken we voor deze positie iemand die aansluiting heeft met de doelgroep van de Piergroep en die affiniteit heeft met mensen met een beperking en/of kwetsbaarheid. Wij zoeken nadrukkelijk naar een ervaren toezichthouder en (ex)bestuurder met daarbij een toegankelijke en informele stijl van communiceren. 

Als ervaren toezichthouder en (ex-)bestuurder sluit je goed aan bij een raad en organisatie die zijn weg zoekt in vernieuwend organiseren en samenwerken. De Piergroep is door haar organisatiestructuur en de pioniersfase waarin de organisatie zich bevindt, niet altijd eenvoudig te doorgronden. Met jouw bedrijfsmatig inzicht lukt jou dit snel en begrijp je de kansen en de uitdagingen voor deze organisatie. Je hebt affiniteit en ervaring met de borging van processen en bent daarin een stevig klankbord voor de bestuurder. 

Je biedt op positief-kritische wijze tegenwicht aan het innovatieve en vernieuwende karakter van de Piergroep. Daarbij pas je goed bij deze organisatie als je een hoge mate van mensgerichtheid hebt. Je bent ambitieus, creatief, laagdrempelig, innovatief en vernieuwend met realiteitszin. Je hebt een krachtige persoonlijkheid met een beperkte statusgevoeligheid en ruim gevoel voor humor.


Je hebt daarbij:

 • academisch werk- en denkniveau aangevuld met relevante levenservaring;
 • affiniteit met de doelstellingen van de Piergroep;
 • bestuurlijke ervaring in het sociaal domein of aanpalende sectoren;
 • aantoonbare maatschappelijk betrokkenheid;
 • het vermogen om beleid te kunnen toetsen en monitoren;
 • het vermogen om het functioneren van de bestuurder te beoordelen en als klankbord te voorzien van advies;
 • ervaring als toezichthouder en voldoende tijd voor deze rol.


Ons aanbod voor de beste kandidaat

Met jouw lidmaatschap van de rvt bij de Piergroep draag je bij aan een toekomstbestendig en vernieuwend concept van organiseren binnen het sociaal domein. Je bent actief betrokken bij een organisatie die met veel visie een aanlegsteiger wil zijn voor kleine organisaties in Rotterdam en omstreken. Je maakt deel uit van een energiek team dat denkt in mogelijkheden. De vergoeding voor leden van raad van toezicht is gebaseerd op de WNT-richtlijnen.


Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze vacature uit te voeren. Stefan van den Oever en Mariët Hofenk zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. 

De persoonlijke kennismakingsgesprekken met VOOR vinden eind januari plaats. De selectie gesprekken bij de Piergroep vinden vrijdagmiddag 9 februari plaats in Rotterdam. 

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze rol, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk en uiterlijk voor 16 januari je motivatie en een actueel CV via het onderstaande reactieformulier.