Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurssecretaris - Ingevuld

RIBW Overijssel / Zwolle

07-07-2021

Bestuurssecretaris

Regisseur van beleids-en besluitvormingsprocessen, verbinder van binnen- en buitenwereld, gericht op consolidatie en ontwikkelen’

RIBW Overijssel is een zorgaanbieder voor ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid om te worden wie je bent. De afgelopen jaren stond vakmanschap centraal om medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling en welbevinden zodat zij beter in kunnen spelen op de complexer wordende zorgvraag. De komende jaren staat Stap in de Wijk centraal om mensen zoveel mogelijk vanuit de kracht van de wijk te gaan begeleiden. Om deze bewegingen te consolideren en verder te ontwikkelen is RIBW Overijssel op zoek naar een bestuurssecretaris.

Organisatie

RIBW Overijssel is een grote zorgaanbieder met een breed scala aan ondersteuningsvormen bij mensen thuis (ruim 1500 mensen) en waar gevraagd ook vanuit Bescherm Wonen (860 plaatsen). Het werkgebied omvat de centrumgemeenten Zwolle, Deventer, Almelo en Enschede.

RIBW Overijssel verleent ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en Forensische Zorg. Daarvoor werken ze samen met meer dan 25 gemeenten in en buiten Overijssel en met diverse zorgkantoren. Er werken ruim 900 medewerkers op zo’n 70 locaties. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 57 miljoen.

RIBW Overijssel zet de begeleidingsvraag centraal en zoekt samen met anderen naar het best passende antwoord en de meest geschikte organisatorische samenwerkingsvorm. De meervoudige problematiek van de cliënten en voortdurende invloed vanuit wet- en regelgeving, diversiteit in financieringsstromen vragen om wisselende samenwerkingscoalities. Zij werkt daarom samen over bestaande organisatie- en bekostigingsgrenzen heen. Op het niveau van de teams in de wijk en op het niveau van de beleidspartners en financiers.

De toekomstdroom van RIBW Overijssel is om 24/7 drempelloze ondersteuning te bieden aan psychisch kwetsbare mensen, samen met hun netwerk en met de samenwerkingspartners. Hiermee bedoelen ze dat psychisch kwetsbare mensen altijd welkom zijn, met of zonder indicatie. RIBW Overijssel is makkelijk (online) te vinden, je kunt direct bij hen terecht en je kunt eenvoudig van zorgbehoefte veranderen als dat nodig is en weer uitstromen. RIBW Overijssel is een passant in het leven van mensen, het netwerk is blijvend. RIBW maakt daarbij ook gebruik van ervaringsdeskundigheid.

RIBW Overijssel is een “platte” organisatie met een eenhoofdig Raad van Bestuur, bewust onderaan het organogram. Cliënten en begeleiders staan bij RIBW Overijssel bovenaan en al het (denk)werk van bestuurlijke en ondersteunende processen wordt gedaan zodat het begeleiden van mensen die psychisch kwetsbaar zijn, zo goed mogelijk gebeurt.

Het werkgebied is verdeeld in vier regio’s die worden aangestuurd door een regiomanager. De regio’s zijn opgedeeld in teams die aangestuurd worden door teammanagers. Zij worden daarbij ondersteund door servicediensten op het gebied van Bedrijfsvoering, Marketing & Communicatie, Mens & Kwaliteit en bestuursondersteuning.


Over worden wie je bent
RIBW Overijssel staat voor een zorgzame samenleving: waar je kunt worden wie je bent, waarin iedereen kan meedoen en we omzien naar elkaar. De organisatie gelooft in het verlangen van elk mens om zichzelf te ontwikkelen. Niemand is ’af’. Als mens ben je dan ook voortdurend in beweging om te worden wie je bent. Met psychisch kwetsbare mensen worden mensen bedoeld die het zonder ondersteuning even of langdurig niet lukt om mee te doen aan de samenleving.

RIBW Overijssel gelooft daarbij in eigen regie: het vermogen van een mens om zijn eigen leven vorm te geven als het gaat om wonen, werken en sociale contacten. Met zo lang als nodig wordt bedoeld dat herstel een persoonlijk en uniek proces is en daarmee voor elk mens een eigen duur heeft.


Over Vakmanschap
In 2019 heeft RIBW Overijssel het programma Voor Vakmanschap uitgevoerd waardoor ieders vakdeskundigheid kan bijdragen aan de bedoeling van de organisatie. Vakmanschap zorgt ervoor dat medewerkers complexe situaties in het werk weloverwogen aangaan. En dat ze daarbij bereid zijn om de confrontatie met tegenslag, eigen onzekerheid en angst te doorstaan en het lijden van de ander te verdragen. Werken vanuit mogelijkheden, in verbinding en samenwerking met anderen in de samenleving. Met als uiteindelijk doel jezelf overbodig maken in het leven van de cliënt.

Binnen dit programma zijn bij de ondersteunende diensten senior specialisten aangesteld om vakteams te leiden, is er een leiderschapstraject ontwikkeld voor alle leidinggevenden van zowel het primair proces als de ondersteunende diensten en hebben ook de vakinhoudelijk teamondersteuners een leertraject gevolgd ter ondersteuning van hun rol in de teams.

Eind 2020 is samen met Effectory het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. De uitkomsten waren boven hun eigen verwachting. RIBW scoort beter dan gemiddeld in de branche.

Over Stap in de Wijk
In 2020 is het programma ‘Stap in de wijk’ gestart om het ambulante aanbod en de werkwijze meer te laten aansluiten bij de individuele wensen van de cliënt. Er is in proeftuinen geoefend. Dit heeft geresulteerd in bredere inzichten omtrent de invoering en verdere invulling van de ondersteuningsvormen en beter inzicht in het cliëntperspectief. Daarnaast is er een onderbouwd inzicht ontstaan in de benodigde middelen, vaardigheden en financiën die nodig zijn voor de ondersteuningsvormen van ‘Stap in de wijk’. Dit verandertraject heeft grote impact op het werk van onze begeleiders. Er is dan ook sprake van een cultuurveranderingstraject. Met alle opgedane kennis en ervaringen is de weg vrij voor een volledige implementatie in 2021.

Functie

Voordat de huidige Bestuurssecretaris in 2017 in dienst kwam, werden de taken grotendeels uitgevoerd door de bestuurders zelf en het bestuurssecretariaat. De Bestuurssecretaris trof toentertijd een organisatie in crisis aan en heeft in de afgelopen vier jaar nut en noodzaak van de functie bewezen.
RIBW Overijssel is momenteel bestuurlijk en organisatorisch een stabiele organisatie en bevindt zich in een krachtige, positieve flow. De ambitie is dat zo te houden, onder andere door verdere efficiëntie van bestuurlijke en administratieve werkprocessen.
In 2020 zijn daartoe alle managers en alle adviseurs ondersteunende diensten die deelnemen aan regio-overleggen getraind in de A3-methodiek. Deze methodiek biedt consistentie en focus bij het realiseren van de strategie. Eind 2020 zijn A3-jaarplannen gemaakt op organisatieniveau en door de regio’s. In 2021 zal dit doorontwikkeld worden door onder andere A3- managementgesprekken.

De Bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor regie van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming en strategisch advies aan de Raad van Bestuur, het MT en op verzoek de Raad van Toezicht.

De Bestuurssecretaris wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur, werkt nauw samen met het MT wat bestaat uit vier regiomanagers, de manager Mens & Kwaliteit en de manager Bedrijfsvoering. Het MT en bestuurder zijn een gecommitteerd team dat sinds 2019 in deze samenstelling succesvol samenwerkt. De verhouding met de medezeggenschap en Raad van Toezicht is goed. Als bestuurssecretaris ben je een belangrijke spil tussen de diverse medezeggenschapsorganen.

Als Bestuurssecretaris geef je leiding aan het bestuurssecretariaat bestaande uit drie secretaresses en de ambtelijk secretaris van de OR. De Bestuurssecretaris is hiërarchisch leidinggevende van de ambtelijk secretaris OR, de voorzitter van de OR functioneel/inhoudelijk. De ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad ontvangt binnen RIBW Overijssel leiding van de manager Mens & Kwaliteit. Met hen richt je de ondersteunende werkzaamheden zo in dat ieder wordt uitgedaagd op haar talenten.

De opgave voor de Bestuurssecretaris bestaat in ieder geval uit:

  • Regie voeren over bestuurlijke beleids- en besluitvorming. Zorgen voor een vloeiend verloop van alle bestuurlijke processen, zodat koersvorming en sturing kwaliteitsvol, transparant en efficiënt plaatsvindt. Zichtbaar en onzichtbaar processen in de organisatie in gang zetten, volgen en begeleiden.
  • Verbindingen leggen in de organisatie met andere managers en organisatie-eenheden en daarmee integrale afwegingen (mogelijk) maken.
  • Stimuleren en coachen van betrokkenen om conform de waarden van RIBW Overijssel voortgang en kwaliteit te brengen, discipline te houden in de uitvoering van (strategische) processen en PDCA-cyclus.
  • Strategisch adviseren van RvB en MT en RvT.
  • Vertalen van landelijk beleid en ontwikkelingen naar de organisatie. De vrijheid nemen om deel te nemen aan externe netwerken en de in- en externe wereld te verbinden.

Wie wij zoeken

Bovenal ben je iemand met een inspirerend en doorleeft ‘Worden Wie Je Bent’-verhaal. Authentiek, autonoom en zelfverzekerd over wat het leven je tot nu toe heeft gebracht en waar je je naar toe beweegt. Vanuit die zelfkennis ben je een boegbeeld en bewaker van de missie van RIBW Overijssel.

Je bent intelligent en (gevraagd en ongevraagd) een krachtige gesprekspartner binnen en buiten de organisatie vanuit dezelfde kernwaarden als RIBW Overijssel: Moedig, Ontwikkelingsgericht, Vol vertrouwen en Integer.

Je beschikt over strategisch vermogen waardoor je Bestuurder, MT en Raad van Toezicht kunt adviseren. Dat vermogen heb je omdat je succesvol (landelijke) ontwikkelingen naar beleid en uitvoering hebt vertaald. Je hebt affiniteit met compliance en governance. Je overziet en doorziet de samenhang der dingen in- en extern, verbindt en maakt daardoor integrale afwegingen (mogelijk).

Je bent sparringpartner en toetssteen voor de bestuurder en het MT. Sensitief met een bestuurlijke antenne ook voor genuanceerde signalen. Gezien en ongezien maak je verbindingen waar nodig. Bij tegendruk blijf je overeind, in balans, geduldig, tactvol en volhardend.

Omdat de Raad van Bestuur uit één persoon bestaat, fungeer je ook als vertrouwenspersoon en word je uitgenodigd om kritische vragen te stellen. Daarnaast ondersteun je de Raad van Toezicht. Je bent gewend te functioneren in een dergelijk complex krachtenveld waarin organisatie sensitiviteit en een goed gevoel voor menselijke verhoudingen noodzakelijk zijn.

Je krijgt meer voldoening uit consolideren en ontwikkelen dan uit crisismanagement. Anders gezegd: je houdt meer van de marathon dan van de sprint. Door jouw denken in oorzaak en gevolg, analyse en methodisch werken, zet je (on-)zichtbaar processen in gang die je volgt en begeleidt. Gevoel voor timing en kunnen vertragen of versnellen maken dat de organisatieontwikkeling gestaag en telkens in het passende tempo verder vorm krijgt. Je hebt een heldere en vlotte schrijf- en communicatiestijl en je brengt met gemak zaken tot de kern.

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau met een relevante beroepsopleiding op het gebied van Bestuurs- of Bedrijfskunde of Gezondheidswetenschappen. Een juridische achtergrond en kennis- en ervaring in de Zorg zijn een pré. Je beschikt over leidinggevende ervaring vanuit lijn, project- of programmamanagement.

De stabiliteit binnen de organisatie maakt dat er ruimte is voor iemand die de functie voor het eerst invult en bijvoorbeeld wel een voorgeschiedenis heeft met strategische posities in middelgrote organisaties.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Bestuurssecretaris bij RIBW Overijssel is een essentiële functie in een platte organisatie in beweging. Als directe sparringpartner van bestuurder en MT draag je veel verantwoordelijkheid, krijg je ruimte en kun je veel bereiken. Je komt te werken in een organisatie die de basis op orde heeft en zich in een positieve en krachtige flow bevindt.

Als Bestuurssecretaris binnen RIBW krijg je de ruimte om deel te nemen aan externe netwerken zodat je in- en extern kunt verbinden en landelijk beleid kunt vertalen naar de organisatie.

De functie van Bestuurssecretaris wordt gewaardeerd in FWG 65 conform de CAO GGZ (max. € 5.439,- bruto per maand). Daar komt vakantietoeslag (8%) en eindejaarsuitkering (8,33%) nog bij. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur per week.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Kyra Cools is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via onderstaand formulier op onze website.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk live* gesprek. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op 24 augustus.

Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen en er wordt een integriteitscontrole uitgevoerd via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Wij vragen vanuit VOOR standaard twee referenties op. Een TMA Talenten-analyse maakt deel uit van de procedure.

*Bij alle live gesprekken worden de RIVM-richtlijnen gevolgd.