Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Programmamanager Ouderen

Voorne aan Zee

20-03-2023

Programmamanager Ouderen

Verbinden van mensen en thema’s voor gezond Oud in Voorne

Organisatie

Het programma Ouderen Voorne – Gezond Oud in Voorne aan Zee is een initiatief van VVT-organisaties, gemeenten en huisartsenorganisaties in de regio, die keten- en domein overstijgend samenwerken om goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor ouderen te bieden. Nu en in de toekomst. De projecten binnen het programma hebben een innovatief en duurzaam karakter, met een actieve en participerende rol voor de oudere inwoners van Voorne aan Zee.

Het programma gaat uit van een regionale en integrale aanpak, waarin gezondheid gezien wordt als een breed begrip. Niet alleen lichamelijke functies spelen een rol, maar ook mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, meedoen in de maatschappij, zingeving en kwaliteit van leven. Het programma is in 2019 gestart en er ligt, zowel inhoudelijk als bestuurlijk, een mooie basis om gezamenlijk verder te bouwen. De partners kennen elkaar, de lijnen zijn kort en de samenwerking is bijzonder goed. Het programma Ouderen Voorne heeft dan ook veel potentie om het succes verder door te zetten en een voorbeeld te zijn voor andere gebieden in Nederland.

Het programma wordt aangestuurd door een breed samengestelde stuurgroep en heeft een dagelijks bestuur dat regelmatig bij elkaar komt om af te stemmen en stuurgroep bijeenkomsten voor te bereiden. Het dagelijks bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van Catharina thuis op Voorne (VVT), CuraMare (VVT), Cohaesie (huisartsenorganisatie) en gemeente Voorne aan Zee.

Voor 2023-2026 is een nieuw beleidsplan vastgesteld. Hiermee komt het programma in een tweede fase terecht. Goede initiatieven worden geborgd en er wordt verkend of de structuur en de inhoud van het programma verder kunnen worden verbreed en verdiept. Bij de deelnemende partijen is veel energie om hiermee aan de slag te gaan. Gezamenlijk zoeken zij een programmamanager die samen met hen het programma naar de toekomst leidt.
Meer informatie vind je op de website: https://www.ouderenzorg-voorne.nl/

Functie

Je bent hét gezicht van Programma Ouderen Voorne. Je maakt de verbinding tussen alle betrokken partijen, waaronder: inwoners, gemeenten, huisartsen, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Je organiseert nieuwe samenwerkingsverbanden en je bent de sturende kracht voor het optimaal laten verlopen van het programma en de diverse projecten. In hoofdlijnen bestaan jouw werkzaamheden uit:

Programmamanagement:

 • Je bent de verbindende factor, onderhoudt het contact met interne -en externe stakeholders, signaleert kansen en risico’s voor het programma en weet deze op de juiste manier te adresseren;
 • Je vertaalt relevante regionale en nationale ontwikkelingen, waaronder het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) naar het programma;
 • Je initieert en organiseert bijeenkomsten rondom nieuwe thema’s en vraagstukken en stelt heldere, schriftelijke notities op ten behoeve van discussie en besluitvorming;
 • Je bereidt inhoudelijk de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de stuurgroep voor, legt afspraken vast, communiceert deze en draagt zorg voor het vervolg;
 • Je bewaakt de financiële huishouding van het programma, initieert
 • subsidietrajecten en zorgt voor een adequate afwikkeling daarvan;
 • Je adviseert over welke programma onderdelen kansrijk zijn om op te schalen naar een bredere regio dan Voorne aan Zee en stemt hierover onder andere af met collega programmamanagers van vergelijkbare alternatieven binnen de Zuid-Hollandse Eilanden;
 • Je adviseert over de mogelijkheden om het programma te verbreden met inhoudelijke thema’s op het gebied van welzijn en wonen;
 • Je geeft strategisch advies over de vorming van kansrijke nieuwe coalities voor de toekomst en over welke governance hier het beste bij past.

Procesbegeleiding van projecten:

 • Je hebt overzicht en monitort de voortgang en resultaten van de verschillende projecten. Je bent de schakel tussen de projecten, werkstromen, dagelijks bestuur en stuurgroep;
 • Je treedt op als onafhankelijk procesbegeleider en je begeleidt de projectleiders bij het bepalen van de gezamenlijke ambitie, doelen en het pad om de doelen te bereiken;
 • Je initieert nieuwe projecten, brengt projectleiders in positie, creëert de juiste randvoorwaarden en stimuleert draagvlak en eigenaarschap bij de deelnemers.

Communicatie:

 • Je draagt de visie, doelstellingen en ambities van het programma actief uit door te zorgen voor actuele en heldere communicatie over het programma en de projecten;
 • Je stelt, in afstemming met het communicatieteam, een communicatieplan op en draagt zorg voor de juiste uitvoering hiervan;
 • Je onderhoudt de communicatie op de website, stelt periodieke journaals op en zorgt ervoor dat interne -en externe stakeholders optimaal geïnformeerd zijn over het programma;
 • Je stemt af met programmamanagers binnen de Zuid-Hollandse Eilanden en andere betrokkenen over communicatie die de eigen regio overstijgt.

Wie wij zoeken

Je hebt meerdere jaren ervaring als programmamanager, bestuursadviseur, strategisch beleidsadviseur en/of consultant. Je hebt academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur meerdere jaren ervaring binnen complexe samenwerkingsverbanden. Je hebt ervaring met transformaties en kennis van actuele maatschappelijke vraagstukken in zorg en welzijn.

Je bent doortastend, ondernemend en energiek en je vindt het leuk om hét gezicht van het programma te zijn in de regio. Je beweegt je daarvoor graag tussen de deelnemende organisaties. Je bent laagdrempelig te benaderen en je legt makkelijk contact met verschillende mensen, van projectmedewerkers tot wethouders. Je bent sensitief, luistert goed naar mensen en begrijpt het complexe speelveld van stakeholders met verschillende belangen. Je opereert onafhankelijk van de deelnemende partijen en je hebt voldoende senioriteit om partijen bij elkaar te brengen en voortgang te boeken. Je houdt het hogere doel van het programma voor ogen en durft tegenkracht te geven. Je bent een waardevolle sparringpartner voor de leden van het dagelijkse bestuur, zodat zij zich optimaal ondersteund voelen bij de uitvoering van hun taak binnen het programma.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

De potentie om een programma neer te zetten dat als voorbeeld in Nederland kan gelden. Een spilfunctie waarin je veel kan betekenen voor ouderen en de samenwerkende partijen in de regio. Een uitdagende opdracht om alle partijen te verbinden aan het hoger doel van het programma. Je werkt daarbij met samenwerkingsgerichte, enthousiaste en betrokken mensen. De relaties zijn goed en de regio biedt een informele werkomgeving.

Het is een programma met een langdurig/meerjarig karakter. Je komt in dienst bij een van de organisaties van het samenwerkingsverband (Catharina, thuis op Voorne). Het betreft een functie voor 24-32 uur per week. De functie is ingedeeld in FWG 70 VVT.

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de exclusieve werving en selectie voor deze opdracht uit te voeren. Priscilla de Roo en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 16 april, je motivatie en een actueel CV via onderstaand reactie formulier. 

Mocht je nadere informatie wensen neem dan contact op met Priscilla de Roo, priscila@voor.nl, 06-43973787