Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Lid RvT - Ingevuld

's-Gravenhage

10-08-2020

Lid RvT

Ervaren toezichthouder met HRM-expertise

Organisatie

De Kessler Stichting is een gespecialiseerde en professionele organisatie die zich al meer dan 100 jaar inzet voor sociaal kwetsbare mensen en een essentiële bijdrage levert aan het verbeteren van het welzijn, welbevinden en de leefsituatie van de cliënten.

Uitgangspunten

Iedereen is onvoorwaardelijk welkom en kan rekenen op een open en hartelijke benadering. Daarbij wordt eigen regie en ieders autonomie gerespecteerd.

Het denken en handelen geschiedt vanuit de overtuiging dat de cliënt baat heeft bij een benadering die uitdaagt en verleidt om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel te nemen aan de maatschappij. Het doel van de begeleiding (zorg, ondersteuning en activering) is verbetering brengen in de persoonlijke situatie van de cliënt. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de eigen kracht van de cliënt om zijn persoonlijke doelen te realiseren. Deze zijn afgestemd op diens specifieke vraag en behoefte.

Kernwaarden

Menselijk, professioneel en integer zijn de drijvende krachten achter het handelen bij de Kessler Stichting. Deze drie kernwoorden vatten de volgende waarden samen: duidelijk, professioneel, creatief, behulpzaam, gastvrij, open, meelevend, toegewijd, samenwerkend en betrouwbaar. Ze vormen de ‘persoonlijkheid’ van de Kessler Stichting.

Dienstverlening

De Kessler Stichting biedt een uiterst divers pakket van hulp en ondersteuning voor sociaal kwetsbare mensen aan, toegesneden op de specifieke hulpvraag:

 • Noodopvang: voor acuut dak- en thuislozen
 • Kortdurende opvang: maximaal 6 maanden
 • Forensische zorg; voor dak- en thuislozen onder reclasseringstoezicht
 • Dagbesteding: voor cliënten met een indicatie voor dagbesteding
 • Zorg en wonen: verpleeghuisafdeling voor mensen met een gecombineerde hulpvraag
 • Ziekenboeg: voor cliënten die gebruik maken van de noodopvang en lichamelijk ziek zijn
 • Thuisbegeleiding: voor (potentiële) cliënten met meervoudige problemen
 • Soepbus: voor mensen die op straat leven
 • Beschermd wonen: voor cliënten voor wie zelfstandig wonen nog een een stap te ver is

Bij de Kessler Stichting werken zo’n 300 bevlogen medewerkers en vrijwilligers. De diensten worden geleverd in de regio Den Haag, met een omzet van zo’n €22M, waarvan het grootste gedeelte uit subsidies komt. De Kessler Stichting werkt samen met collega organisaties en participeert in netwerken en ketens binnen zorg, wonen, welzijn en justitie

De Kessler Stichting speelt in op actuele ontwikkelingen en streeft naar een robuuste en toekomstbestendige bedrijfsvoering. In dit licht worden samenwerking gezocht ter vergroting van de schaal en het realiseren van een passend aanbod en dienstverlening.

Organisatie en medewerkers

De Kessler Stichting wordt aangestuurd door een Bestuurder samen met een MT. De organisatie kent een platte structuur, met zelforganiserende en resultaat verantwoordelijke teams. Het werk van deze teams wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd door ondersteunende afdelingen zoals P&O, de staf- en de facilitaire dienst. Verantwoordelijkheid, regelvrijheid, zelfoplossend vermogen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten en vaardigheden zijn kernbegrippen.

Medewerkers zijn trots op hun eigen organisatie. Bevlogenheid en werkplezier zijn groot. Medewerkerstevredenheidsonderzoeken worden regelmatig uitgevoerd.

Uitgangspunten binnen de Kessler Stichting zijn: het primair proces centraal, persoonlijk leiderschap, efficiënt werken, zeggenschap en verantwoordelijkheid over de organisatie van het eigen werk, zelfredzaamheid, goede ondersteuning, minder sturing van 'boven' en heldere kaders.

Bij de Kessler Stichting staat de cliënt centraal. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de aanwezigheid van een actieve cliëntenraad, bestaande uit mensen die zelf bij een afdeling van de Kessler Stichting zitten of hebben gezeten. Daarnaast wordt de cliënt-tevreden ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zorg op meerdere momenten gemeten: tijdens het traject en middels de (twee) jaarlijks verplichte onafhankelijke cliënttevredenheidsonderzoeken.

De RvT van de Kessler Stichting bestaat uit vijf leden. De ontstane vacature is het lid dat op voordracht van de OR wordt benoemd. De OR is nauw betrokken bij de werving en selectie. Het te werven lid RvT zal zitting nemen in de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

Functie

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Kessler Stichting. Daarnaast voorziet de RvT de bestuurder gevraagd én ongevraagd van advies ten aanzien van hoofdlijnen van het beleid.

De hoofdtaken zijn vastgelegd in statuten en reglementen. De Raad van toezicht kent de volgende commissies: de auditcommissie, comissie Kwaliteit en Veiligheid en renumeratiecommissie. De raad heeft een voorziter en vice-voorzitter.

Kenmerken van de Raad van Toezicht zijn:

 • De RvT voert actief toezicht, hecht aan goede verhoudingen en gestructureerd overleg met belanghebbenden waaronder de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad
 • De RvT vindt onafhankelijkheid - onafhankelijk van partijen en onafhankelijk van geest (functioneel kritisch) -erg belangrijk
 • Naast het formele werkgeversschap geeft de RvT bewust invulling aan haar rol als advies c.q. sparringpartner voor de Bestuurder
 • De RvT betracht zowel kritische distantie tot als betrokkenheid bij De Kessler Stichting
 • De RvT is maatschappelijk betrokken, werkt samen als team waarbij goede verhoudingen met de bestuurder en medezeggenschap onderdeel is.

De RvT en de Bestuurder wisselen regelmatig zowel in de reguliere overleggen als thema gericht van gedachten over hoe de doelstellingen van de Kessler Stichting op een vraag gestuurde manier kunnen worden vormgegeven, kijkend naar de veranderende samenleving, de transities in de zorg en het financiële kader waarbinnen de Kessler Stichting opereert. Daarnaast kijkt de RvT positief kritisch mee en adviseert vanuit diverse expertises. Thema’s die daarbij op het gebied van HRM momenteel spelen zijn; zelforganiserende teams op een goede manier HR-support bieden, een krappe arbeidsmarkt en toenemende werkdruk als gevolg van complexere zorgvraag en krapper wordende financiering

De Raad vergadert op dit moment zes keer per jaar, de Auditcommissie vijf keer per jaar en de commissie Kwaliteit en Veiligheid vier keer per jaar. De Remuneratie commissie komt bijeen wanneer nodig. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid is verantwoordelijk om de RvT bij het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid te ondersteunen, en draagt zorg voor een systematische en goede informatievoorziening en adviseert de RvT en de Bestuurder over (dilemma’s op het gebied van) kwaliteit en veiligheid van zorg en werk.

Wie wij zoeken

Betrokkenheid vanuit het maatschappelijk belang in zijn algemeenheid en het belang van de cliënten van Kessler in het bijzonder. Dat belang en het organisatiebelang staan voorop en dat klinkt door in de rol binnen de RvT. Je bent een HR-specialist met een trackrecord op het gebied van strategisch HR-management en organisatie ontwikkeling. Een ervaren toezichthouder met ervaring in de zorg (bij voorkeur in de GGZ of anders maatschappelijke opvang of jeugdzorg).

Oog voor besturings- en besluitvormingsprocessen en (politiek-) bestuurlijke affiniteit naast ervaring met governance vraagstukken vanuit een positie als toezichthouder.

Je herkent jezelf in de volgende competenties en eigenschappen:

 • analytisch vermogen: stellen van kritische vragen ten aanzien van inhoud en proces en kunnen doorvragen wanneer meer informatie nodig is om een goed oordeel te kunnen vellen
 • kennis van het proces van oordeelsvorming bij benadering van vraagstukken, op hoofdlijnen sturen als het kan, op detail als het moet
 • stevig, met een rechte rug als sparringpartner
 • integer, betrouwbaar en met het vermogen én de bereidheid tot zelfreflectie
 • plezier hebben om als toezichthouder deel uit te maken van een organisatie die op een zeer dynamische en professionele wijze haar plek invult in een snel veranderende samenleving voor een doelgroep die aandacht verdient.
 • een verbindende persoonlijkheid – meer teamspeler dan individualist willen zijn, hard op de inhoud en warm op de relatie
 • de basis is vertrouwen, aangevuld met een positief kritische grondhouding

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een toezichtfunctie met impact bij een organisatie die midden in de samenleving staat en die een grote bijdrage levert aan de verbetering van het welzijn van kwetsbare mensen.

Leden van de RvT ontvangen een passende vergoeding.

Reactie & informatie

Voor is gevraagd om de werving en selectie voor deze vacature te doen. Jan Willem ten Hagen en Mariëlle de Macker zijn hiervoor verantwoordelijk. Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via beeldbellen. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Wij ontvangen graag uw motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op https://www.voor.nl/vacatures/684/lid-rvt. Informatie over de vacature geeft Jan Willem ten Hagen op janwillem@voor.nl of 06-41765586 of Mariëlle de Macker op marielle@voor.nl of 06-15837236.

De termijn om op deze positie te reageren sluit 6 september. De gesprekken met VOOR vinden doorlopend plaats. De selectie gesprekken bij de Kessler Stichting vinden in twee ronden plaats. De eerste ronde is op 17 september en de tweede ronde op 21 september. Vriendelijk verzoek met deze data rekening te houden. Benoeming is per 1 oktober 2020.