Wij zijn VOOR.

Ingevuld

Bestuurder (lid collegiaal Bestuur)

Den Haag

30-10-2022

Bestuurder (lid collegiaal Bestuur)

“In verband met aanstaande pensionering van een van de bestuurders zoeken we voor Xtra een Bestuurder, die van nature rust, overzicht en eenvoud brengt - als basis voor groei – in een turbulente en complexe omgeving.”


Organisatie

Welzijn heeft toekomstperspectief. Het ontwerp voor de transities in het sociale domein (2015) is daarmee werkelijk geworden, niet langer uit te stellen of te ontkennen. Daarvoor is de maatschappelijke opdracht - gekoppeld aan de beschikbare middelen - te omvangrijk. Xtra antipeert daarop: met vernieuwende dienstverlening; met een hybride aanbod vanuit de brede expertise van haar werkmaatschappijen; door zich in de haarvaten van de stad te begeven; en met haar focus op samenwerking met gemeenten en ketenpartners.

Visie Xtra
De samenleving dat zijn wij met elkaar en voor elkaar. Ieder mens wil zich gezien weten, erbij horen, nuttig zijn en gewaardeerd worden. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Iedereen kan – al dan niet tijdelijk – kwetsbaar of minder weerbaar zijn, het lastig vinden om aansluiting te vinden, kansen te zien of te benutten. Als het eigen netwerk dan niet volstaat, zijn wij er. Met een onbevooroordeeld, luisterend oor en een kort of langduriger duwtje in de rug. Samen de grootste hobbels nemen en dan op eigen kracht weer verder. Dat vereist van ons een open blik en diepgaand inzicht in de directe leefomgeving. Maar om te kunnen en mogen helpen is ook vertrouwen in onze professionals en in hun competenties noodzakelijk.

Om hun belangrijke werk te kunnen doen, moeten onze professionals; ervaringsdeskundigen én vrijwilligers zichtbaar en herkenbaar zijn in de wijken. Een band opbouwen, aanwezig zijn in de haarvaten van buurt en wijk. Er zijn als het goed gaat, maar vooral ook als het tegen zit. Dat kost tijd en inzet, die zich echter altijd terugbetaalt als de nood aan de man is. Problemen komen zelden alleen, maar hangen samen en versterken elkaar. Bovendien stoppen ze niet bij de grenzen van een buurt of wijk. Daarom is het noodzakelijk dat we als collectief – in welke verschijningsvorm dan ook –aanwezig zijn in ons werkgebied. Met eigen organisaties en intensieve samenwerkingen waarmee we met een brede waaier aan expertise al onze inwoners kunnen versterken en helpen om te komen tot een zo structureel mogelijke oplossing.

Als organisatie die verantwoordelijkheid neemt voor mens en omgeving, zien wij het als onze opdracht om een actieve en verbindende rol aan de voorkant van het sociale domein in te nemen. Open te staan voor samenwerking en daarin het voortouw nemen. De X van Xtra staat dan ook voor kruisbestuiving, voor verbinding. Xtra wil het kruispunt zijn waarop ‘het gebeurt’, waar mensen elkaar ontmoeten en samen werken aan oplossingen voor een gezonde leefomgeving en tevreden inwoners.

Xtra is in 2012 opgericht als krachtenbundeling van maatschappelijke organisaties: JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz en XtraWerk. Iedere organisatie wordt aangestuurd door een directeur met een managementteam. Samen bieden de professionals (978 FTE), vanuit verschillende expertises, elke inwoner op alle leefgebieden van Xtra ondersteuning. Door bundeling van de verschillende organisaties, met behoud van eigen kleur en expertise, staat Xtra garant voor expertise, breed aanbod, continuïteit en de mogelijkheid tot een langdurige relatie met elke inwoner die dit nodig heeft. Onmisbaar daarbij zijn de meer dan 3.000 vrijwilligers van Xtra die bijdragen aan de dienstverlening en aan de buurtactiviteiten. De omzet van Xtra over 2021 bedroeg € 83,8 mln, de current ratio: 1,73, solvabiliteit: 0,79 en de verhouding EV/totale lasten: 14,7%.

Stichting JESS
Stichting JESS – Jong En Samen Sterk – biedt informatie, advies en begeleiding voor iedereen van 0-27 jaar in Den Haag en omstreken. JESS biedt expertise en een breed specialistisch aanbod op het terrein van jeugdzorg en in het bijzonder jeugdbeleid. Dat doen we vanuit de overtuiging dat ieder kind en elke jongere, mag zijn wie hij of zij is en recht heeft op een eigen plek in de samenleving, die past bij zijn of haar talenten en kracht. JESS wil zonder oordeel iedere jongere en elk kind die dat nodig heeft steunen in die ontwikkeling, in het tempo dat daarbij past. Binnen JESS werken onder meer het Jongeren Informatiepunt (JIP), het Jeugd Interventie Team (JIT) en het schoolmaatschappelijk werk (SMW+) aan een gezamenlijk doel: zelfredzaamheid en vertrouwen bij jongeren vergroten en een vangnet bieden wanneer dat nodig is.

JongLeren
JongLeren is een kinderopvangorganisatie die zich inzet voor kansengelijkheid van opgroeiende kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar,et name in wijken met sociaal economische uitdagingen. Het verbinden van de drie leefwerelden: school, thuis en omgeving staat hierbij centraal. Vanuit ruim 50 locaties in Den Haag werkt JongLeren, met veel enthousiasme om ieder kind de kans te geven zichzelf te ontwikkelen op basis van zijn of haar eigen kracht en talent. Ongeacht achtergrond, opleidingsniveau van ouders en/of financiële situatie.

MEE ZHN Organisatie
MEE Zuid-Holland Noord staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met en zonder beperking er voor elkaar zijnen er mogen zijn. MEE ZHN biedt, waar dat gewenst is, professionele ondersteuning op het gebied van opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken. Zo dragen we bij aan een wereld zonder drempels, waarin ook mensen met een beperking of psychosociale problemen volwaardig lid van de maatschappij zijn. In onze aanpak vinden we het belangrijk dat onze cliënt zelf de controle houdt, eventueel met hulp van de omgeving. Ook wanneer aanvullende professionele zorg nodig is. Door onze ondersteuning durven mensen met een beperking weer te geloven in de eigen mogelijkheden. Bovendien voorkomt dit in veel gevallen escalatie van problemen, onnodig lange procedures en een beroep op duurdere (zorg) voorzieningen.

Wijkz
Welzijnsinstellingen MOOI, VOOR en Zebra zijn per 1 januari 2022 samengegaan in de nieuwe welzijnsstichting Wijkz. De pay-off van Wijkz is ‘voor elkaar’ en dat is precies waarvoor we staan. We zijn er voor elkaar met een fijnmazig netwerk in de wijk en buurt; met een professioneel luisterend oor, goede raad en helpende handen. Ons vertrekpunt is dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Wij geloven in preventie, vroeg-signalering en doelgerichte interventies, waarbij welzijn voor zorg komt. Alleen zo kunnen we de inwoner effectief ondersteunen, de zorg efficiënt inrichten en de kosten beheersbaar houden. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met alle partijen die daaraan een bijdrage kunnen leveren, zoals huisartsen, thuiszorg en ziekenhuizen.

XtraWerk
Onder de vlag van XtraWerk zijn tussen 2017 en 2021 ruim 80 banen gecreëerd in het kader van de Stipbanen (Sociaal Traject In Perspectief). Het betrof additioneel werk bij alle organisaties binnen onze krachtenbundeling, als impuls voor de werkgelegenheid en als perspectief voor mensen in de bijstand. Meetellen en meedoen stonden hierbij voorop. Zo hebben we deze medewerkers de mogelijkheid geboden om “uit de uitkering te komen” en zich zo te ontwikkelen dat zij konden doorgroeien naar een reguliere baan.

Functie

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van de strategische doelen van de Xtra Holding en van alle werkmaatschappijen binnen Xtra. Je bent samen verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een moderne visie op toezicht, evalueert het eigen optreden en herijkt zijn visie periodiek. Bij de besturing betrek je verder belangrijke medezeggenschapsorganen in de organisatie zoals de ondernemingsraad, de diverse vrijwilligersraden en cliëntvertegenwoordigingen (ouderraden etc.)

Je waarborgt de continuïteit van de Xtra organisatie in al haar facetten en je profileert Xtra binnen en buiten de regio. Daartoe heb je een actieve rol in de verschillende samenwerkingsverbanden en richting gemeenten. Zoals voor iedereen die bij Xtra werkt geldt dat van jou verwacht wordt dat je actief participeert in de netwerken: de samenwerking opzoekt en voorgaat in de nieuwe werkwijzen. Met name richting de gemeentes als directe opdrachtgever neem je op strategische niveau een constructieve en gelijkwaardige houding aan, waarbij de wederzijdse afhankelijkheid leidt tot creatieve en intensieve samenwerking ten bate van de bewoners.

Je houdt de regie over de voorbereiding en uitvoering van het strategisch beleid van Xtra. Je geeft in collegiaal verband direct leiding aan de directeuren van de verschillende dienstverlenende werkmaatschappijen en aan de directeur van de bedrijfsvoering (HR, ICT, facilitair en financiën en administratie). Je ziet erop toe dat de bedrijfsvoering vanuit Xtra het primaire proces van de werkmaatschappijen maximaal faciliteert -en dat de verantwoording daarover optimaal kan plaatsvinden.

De Raad van Bestuur zal als een collegiaal bestuur functioneren. De nieuwe Bestuurder zal in samenspraak met de Raad van Toezicht en de collega Bestuurder Margo van Rheenen tot een evenwichtige en thematische portefeuilleverdeling komen.

Relevante informatie, waaronder visie, statuten en reglementen, zijn bij VOOR op te vragen.

De opdracht voor de komende jaren
De bestuurlijke opdracht voor de komende jaren kent meerdere speerpunten. Zo is er de bestuurlijke uitdaging om stabiel en voorspelbaar resultaatverbeterend beleid binnen Xtra te voeren in de wetenschap dat de organisatie in een turbulente omgeving acteert - en dat de rust en focus van binnenuit zullen moeten komen. 

Juist vanuit de Raad van Bestuur wordt het lange termijn denken verwacht, als tegenwicht tegen de waan van de dag. Netwerken, partnerships en duurzaamheid in externe relaties; decentralisatie van bevoegdheden, teamwerk en het stimuleren van vakmanschap en samenwerking tussen de verschillende professies. 

In de Leiderschapsvisie van Xtra staan drie kernwaarden centraal: Verbinden, Inspireren en Positioneren (VIP). Verbinding uit zich onder meer in waardering, aandacht en het elkaar aanspreken. Inspireren in het stimuleren van een open en lerende omgeving met ruimte voor authenticiteit. En Positioneren onder meer in het actief uitdragen van het beleid van Xtra en het aanmoedigen van ondernemerschap in lijn met dat beleid. 

Om adequaat antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen die voor de deur staan heeft Xtra een groeiambitie geformuleerd. Het waarmaken van de groeiambitie van Xtra en het meerjarig veiligstellen van financiering van de activiteiten van de organisatie is in het bijzonder een verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Xtra heeft goud in handen met deskundige en bevlogen professionals en met de vele betrokken vrijwilligers: de samenhang en samenwerking zal de komende jaren verder versterkt moeten worden om het ‘samen meer dan de som der delen’ nog meer waar te maken.

Wie wij zoeken

Je bent een Bestuurder met een uitgesproken en moderne visie op welzijn, leiderschap en samenwerking, die past bij de visie van Xtra. Je weet bestuurlijk inzicht te combineren met je uitstekende ondernemers- en netwerkkwaliteiten. Bij voorkeur heb je ervaring met een of meerdere van de domeinen waarin Xtra opereert: jeugd, onderwijs, zorg/welzijn. Je hebt een sterk (politiek en bestuurlijk) netwerk in het werkgebied van Xtra (de regio Zuid-Holland Noord) of je bent bewezen succesvol in het vlot opbouwen van een dergelijk netwerk.

Je bent bevlogen over de maatschappelijke opdracht van Xtra en combineert dat met een rationele/zakelijke benaderingswijze, zodat de bevlogenheid en expertise in de organisatie doeltreffend wordt ingezet en de organisatie toekomstbestendig en houdbaar kan worden gefinancierd.

Je bent van nature ontwikkelgericht en je weet het beste uit mensen halen. Daarbij stuur je op vertrouwen en geeft je ruimte binnen de (financiele) kaders en mandaten van leidinggevenden en medewerkers. Je bent bedrijfsmatig sterk en doorziet (werk)processen snel.

Je straalt rust uit en je bent koersvast. Je bent benaderbaar en betrokken en verwacht dat ook van directie en management. Je stimuleert onderlinge samenwerking, communicatie en verbinding.

Samen bouw je aan een cultuur van openheid en transparantie, waarbij het naar elkaar uitspreken van waardering en constructief kritische feedback de norm is.

Ons aanbod voor de beste kandidaat

Een organisatie met een mooie positie in het maatschappelijk veld in de regio Zuid-Holland Noord en met een maatschappelijke opdracht die steeds belangrijker en nijpender wordt. Xtra is een unieke organisatie vanuit het brede welzijnsaanbod met diepte in expertise. De organisatie zit in de haarvaten van de maatschappij en is daarmee een vitale en onmisbare partner voor gemeentes. Een mooie en maatschappelijk belangrijke bestuurlijke opdracht die je samen met een bevlogen collega bestuurder en alle mensen van Xtra kan gaan waarmaken.

Een bezoldiging passend binnen de CAO Sociaal Werk (directieschaal 16 of 17).

Reactie & informatie

VOOR is gevraagd om de werving en voorselectie voor deze opdracht uit te voeren. Philip Backx en Jan Willem ten Hagen zijn hiervoor verantwoordelijk. Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je motivatie en een actueel CV via het formulier op onze website: https://voor.nl/vacatures/1077/bestuurder-lid-collegiaal-bestuur.

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen (Skype, Facetime of ZOOM). Die gesprekken vinden plaats in de periode van 1 tot 20 november. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek. Deze gesprekken vinden plaats op 21 en 28 november 2022. VOOR volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

De selectiegesprekken bij Xtra vinden plaats op dinsdag 6 en donderdag 8 december a.s. in de middagen. Een referenten onderzoek en assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Xtra draagt zorg voor de kosten van de aanvraag.